Vyhlásené obstarávanie

Zníženie množstva emisií na SVa – ML č.1 a 3


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 360 570,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45255400-3
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
27. Február 2018
Lehota na predkladanie ponúk:
30. Apríl 2018
Dátum otvárania ponúk:
30. Apríl 2018
Ponuka musí platiť do:
31. December 2018
Miesto otvárania ponúk:
U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, Hlavná AB budova
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 19

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie diela a uvedenia do prevádzky systému technologických zariadení na zachytávanie, odsávanie a čistenie vzdušniny s obsahom HCl a TZL pred jej vypustením do ovzdušia vznikajúceho počas technologického procesu morenia oceľového pásu na moriacej linke č.1 a č.3. Požadovaným technickým riešením musí byť zabezpečená max. koncentrácia: - TZL: max. 3 mg/Nm3 na výstupe v komíne - HCl: max. 6 mg/Nm3 na výstupe v komíne

Doplňujúce informácie

1. Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (slovenskom) jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho (slovenského) jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 2. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 100 000,00 Eur. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. 3. Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky. Podrobnosti o obhliadke sú uvedené v bode 13.1 časti 1.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov. 4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi verejným obstarávateľom a MŽP SR ako Riadiacim orgánom, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný. 5. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v Oznámení je stanovená ako maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu o dielo, ak cenová ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×