Vyhlásené obstarávanie

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Záhorská Ves


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Záhorská Ves
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
142 692,58
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39290000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
5. Október 2018
Lehota na predkladanie ponúk:
18. Október 2018
Dátum otvárania ponúk:
18. Október 2018
Ponuka musí platiť do:
31. Október 2019
Miesto otvárania ponúk:
Obecný úrad, Hlavná 29, 900 65 Záhorská Ves
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 10

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie nábytku, IKT vybavenia a učebných pomôcok pre jazykovú učebňu, pre knižnicu, pre BIO/CHEM učebňu, pre polytechnickú učebňu a pre IKT učebňu. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 3 súťažných podkladov

Doplňujúce informácie

Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou na predkladanie ponúk a Súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu v zmysle § 39. Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×