Vyhlásené obstarávanie

Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie „B“ C-307 Tokajská, Nitra + TV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nitrianska investičná, s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 737 956,47
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215210-2
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
19. Jún 2019
Lehota na predkladanie ponúk:
25. Júl 2019
Dátum otvárania ponúk:
25. Júl 2019
Ponuka musí platiť do:
31. December 2020
Miesto otvárania ponúk:
Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Uchádzač ktorý predložil v lehote na predkladanie ponúk svoju ponuku. Každá fyzická osoba sa preukáže identifikačným dokladom. V prípade, že príde iná osoba ako štatutárny zástupca oprávnený konať za uchádzača, táto osoba je povinná predložiť okrem ID dokladu aj písomné splnomocnenie od osoby oprávnenej konať za uchádzača.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Predmetom zákazky je realizácia výstavby nájomných bytov v lokalite Diely III v mestskej časti Klokočina v Nitre. Nájomný dom je navrhnutý ako 6 podlažný zo zvýšeným 1NP , bez suterénu. V 1NP je navrhovaná domová a technická vybavenosť domu a tri bytové jednotky podľa projektovej dokumentácie : realizačný projekt Diely III. Nitra, BD Kmeťova ulica Územie B C-307 Tokajská, Nitra + TV, ktorú vypracoval Stapring Projekt s.r.o., Nitra.

Doplňujúce informácie

1. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 47 000,00 €. 2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena vrátane DPH za predmet zákazky ocenený podľa realizačnej projektovej dokumentácie a Zmluvy o dielo. Celková cena za predmet zákazky musí byť uvedená v eurách s DPH a zaokrúhlená najviac na 2 desatinné miesta. Rozhodovacie kritériá pre prípad zhody celkovej ceny predmetu zákazky: V prípade, ak komisia identifikuje po predbežnom vyhodnotení ponúk na základe zvolených kritérií zhodné návrhy na prvom, druhom alebo treťom predbežnom mieste, komisia vyhodnotí na danom mieste ako lepšiu ponuku toho uchádzača, ktorý predložil nižšiu cenu vrátane DPH za stavebný oddiel SO 02-1. V prípade zhody aj v tejto položke bude ako druhé rozhodovacie kritérium slúžiť nižšia cena vrátane DPH za stavebný oddiel SO 06-1. 3. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), je ho povinný vyplniť v súlade so ZVO. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj generálne čestné vyhlásenie. 4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE (ďalej ako SJ). Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v SJ považuje okamih jej odoslania v SJ, a to v súlade s funkcionalitou systému. 5. Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do príslušnej zákazky procesovanej v SJ umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi: a.) v SJ registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID), b.) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do SJ. c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. d) prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe. Lehota na zaslanie autentifikačného kódu v listovej podobe sú min. 4 pracovné dni. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do SJ v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky. 6. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v SJ umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím sa umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom. 7. Obhliadka miesta realizácie prác je odporúčaná. Verejný obstarávateľ uviedol pravidlá realizácie obhliadky v súťažných podkladoch. 8. Verejný obstarávateľ za poskytnutie riadnej súčinnosti na uzavretie zmluvy podľa § 114 ods. 7 a § 56 ZVO považuje súčinnosť podrobne opísanú v bode 27. príslušných súťažných podkladov, pričom lehota na poskytnutie súčinnosti bude 10 pracovných dní.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×