Vyhlásené obstarávanie

„Prestavba ubytovne č. 17 na byty“ – Zemianske Kostoľany


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Zemianske Kostoľany
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
374 228,27
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45211000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
16. Október 2019
Lehota na predkladanie ponúk:
18. November 2019
Dátum otvárania ponúk:
18. November 2019
Ponuka musí platiť do:
31. Marec 2020
Miesto otvárania ponúk:
KOODIS spol. s r.o., P. Pázmánya č. 49/3, 927 01 Šaľa.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zástupcovia uchádzačov sa preukážu poverením, resp. občianskym preukazom, v prípade konateľa spoločnosti.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia SO 01 Prestavba ubytovne č.17 na byty Zemianske Kostoľany v rozsahu kategorizácie 1, 2 a 3-izbových bytov p. č. 931. Objekt bol vybudovaný koncom 50tych rokov. Jedná sa o dvojposchodovú stavbu s dvoma nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím (pivnice). Objekt je zastrešený sedlovou strechou s plechovou krytinou. Po prestavbe bude vytvorených 12 bytových jednotiek. Súčasťou realizácie je i SO 02 Spevnené plochy pre Bytový dom. Celkový rozsah je daný výkazom výmer a projektovou dokumentáciou, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

1. Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému ÚVO EVO ver.18, ktorý je dostupný na adrese: https://uvo.gov.sk/. 2. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom IS ÚVO - EVO ver.18 je potrebné: - ak hospodársky subjekt, ktorý predkladá žiadosť o účasť, komunikáciu a ponuku (uchádzač) nemá konto v IS ÚVO je potrebné si vytvoriť účet (zaregistrovať sa) link: https://www.uvo.gov.sk. Po prihlásení sa - cez Privátna zóna je možné vytvoriť registráciu. 3. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. verejný obstarávateľ bude uskutočňovať komunikáciu a výmenu informácií elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO, vrátane posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu a/alebo ÚVO a uverejňovanie informácií a dokumentov v profile verejného obstarávateľa. Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou novej a modernizovanej verzie informačného systému EVO, ver. 18. 4. Ponuky uchádzači spracujú a predkladajú elektronicky prostredníctvom funkcionality IS EVO. Elektronická ponuka musí byť spracovaná vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Elektronická ponuka uchádzača sa predkladá spolu so Sprievodným listom (CoverLetter.pdf). Sprievodný list (CoverLetter.pdf) bude po vložení ponuky uchádzača do novej verzie IS EVO ver. 18 už automaticky generovaný informačným systémom. Sprievodný list bude garantovať integritu predkladanej ponuky, obsahuje zoznam ponuky s heslovaním, podľa definovanej štruktúry ponuky. Vzhľadom na podmienky, nie je predmetné verejné obstarávanie zelené VO, obstarávanie inovácií ani VO zamerané na sociálne aspekty.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×