Vyhlásené obstarávanie

Verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Šaľa
Typ obstarávania:
Súťaž návrhov
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Neuvedená
Mena:
Hlavný CPV kód:
71220000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
29. Apríl 2016
Lehota na predkladanie ponúk:
17. Jún 2016
Dátum otvárania ponúk:
17. Jún 2016
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Cieľom verejnej anonymnej kombinovanej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov Šaľa - Jozefov je návrh výstavby a prestavby už založenej Športovo rekreačnej zóny Šaľa v miestnej časti Jozefov a jej dobudovanie v zmysle Územného plánu mesta Šaľa v znení neskorších zmien a doplnkov. Zámerom vyhlasovateľa Mesta Šaľa je výstavba a prestavba dnes už len čiastočne využívaného športového areálu s viacerými športovými zariadeniami a bývalým letným kúpaliskom na celoročný mestský športovo-rekreačný areál. Športový areál určený na riešenie prestavby a vymedzený územným plánom jev súčasnosti rozdelený na dve samostatné časti oddelené areálom záhradiek, ktoré sú určené na likvidáciu. Dôjde tak k spojeniu dnešných dvoch samostatných areálov, bývalého letného kúpaliska a areálu hokejového ihriska otvorenej ľadovej plochy a minigolfu.

Doplňujúce informácie

Súťažné podmienky a súťažné pomôcky je možné získať elektronicky na základe vyžiadania u sekretárky súťaže na elektronickej adrese viera.sottnikova@gmail.com alebo osobne v pracovnej dobe na adrese: Mestský úrad v Šali, Bc. Veronika Jarošová, sekretariát prednostky Mestského úradu, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa po predložení kópie dokladu o úhrade 20,- € (slovom: dvadsať €) na účet MsÚ v Šali od dátumu vyhlásenia súťaže do termínu 10.06.2016 do 1400 hodiny. Súčasťou žiadosti o účasť v súťaži je uvedenie poštových, telefonických a e-mailových kontaktov záujemcov pre zabezpečenie možnosti vzájomnej komunikácie medzi vyhlasovateľom a súťažiacimi (napr. odpovede na otázky odosielané všetkým záujemcom) a pre odoslanie súťažných podmienok a pomôcok. Poplatok je potrebné uhradiť na: Číslo účtu IBAN:SK 82 1111 0000 0066 2784 9072 Kód banky (SWIFT-BIC): UNCR SK BX (UniCredit Bank) variabilný symbol:379108

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×