Vyhlásené obstarávanie

Martinské Aquacentrum - urbanisticko-architektonická súťaž návrhov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Martin
Typ obstarávania:
Súťaž návrhov
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Neuvedená
Mena:
Hlavný CPV kód:
71000000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
29. Marec 2018
Lehota na predkladanie ponúk:
13. Jún 2018
Dátum otvárania ponúk:
13. Jún 2018
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Cieľom tejto urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov je výber spracovateľa urbanistickej štúdie riešeného územia areálu v podrobnosti zóny a projektovej dokumentácie Martinského Aquacentra (pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie) bez inžinierskej činnosti, ktorú si Mesto Martin a ÚHA mesta budú vykonávať vo vlastnej réžii. Podľa výsledkov súťaže a odporúčania poroty vyhlasovateľ s víťazom súťaže, na základe výsledkov priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. h), vyrokuje zmluvu o dielo podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na spracovanie požadovaného rozsahu prác. Vybraný autor víťazného súťažného návrhu bude po uzavretí zmluvy zhotoviteľom požadovanej urbanistickej štúdie a projektových dokumentácií požadovaných a navrhnutých stavieb potrebných pre povolenie stavby, vrátane minimálne výkonu autorského dohľadu pri ďalších stupňoch projektovej dokumentácie a pri realizácii navrhnutého diela v súlade s Autorským zákonom č.185/2015 Z.z. Podrobné požiadavky na obsah a rozsah riešenia predmetu súťaže sú uvedené v nasledujúcich kapitolách súťažných podmienok, podrobnejšie v ods. 19.2 súťažných podmienok.

Doplňujúce informácie

1. Súťažné podmienky a súťažné pomôcky je možné získať elektronicky na e-mailovej adrese sekretárky súťaže Ing. arch. Viery Šottníkovej viera.sottnikova@gmail.com po zaregistrovaní záujemcu o účasť v súťaži uvedením kontaktnej e-mailovej adresy a po vyjadrení súhlasu, že súťažné pomôcky použije iba pre účely súťaže. Následne mu budú súťažné podmienky a pomôcky zaslané elektronicky cestou cez www.uschovna.cz. 2. Súťažné podmienky po pripomienkovaní a odsúhlasení Mestom Martin a vyhlasovateľom súťaže (ÚHAM) boli prerokované a s pripomienkami odsúhlasené na prvom úvodnom zasadnutí poroty dňa 06.03.2018. Po ich dopracovaní a zapracovaní pripomienok poroty boli predložené na overenie Slovenskej komore architektov. Slovenská komora architektov súťažné podmienky overila dňa 20.03.2018, overenie č.: KA-208/2018. 3. Účastníkom súťaže návrhov môže byť každý uchádzač alebo tím kolektív, ktorý splní podmienky účasti v súťaži podľa zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a podľa Vyhlášky ÚVO č.157/2017 Z.z. Účastníkom je každý, kto si vyžiada súťažné podmienky a podklady v zhode s týmito súťažnými podmienkami. 4.Účastníci musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a preukázať ich splnenie predložením originálnych dokladov alebo ich osvedčených kópií podľa § 32 ods.2) zákona o verejnom obstarávaní. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť požadované doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre účasť v súťaži podľa obdobných zákonov platných v domovskom štáte. 5. Požiadavky splnenia podmienok účasti v súťaži týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1) zákona o verejnom obstarávaní môžu účastníci súťaže podmienky účasti uvedené v bode 5.2 súťažných podmienok nahradiť (podľa vyjadrenia ÚVO č. 485-5000/201 z 13.01.2017) Čestným prehlásením (Príloha č. 1 súťažných podmienok). 6.Vyzdvihnutie súťažných podmienok a pomôcok : od vyhlásenia do 13.06.2018 do 24:00 hod. Podávanie žiadosti o vysvetlenie: do 13.06.2018 do 24:00 hod. Odpovede na žiadosti o vysvetlenie: do 5 pracovných dní od podania žiadosti Lehota na odovzdanie súťažných návrhov: do 21.06.2018 do 15:00 hodiny na Sekretariát Útvaru hlavného architekta mesta Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, 4. poschodie č. dverí 423, 7.Súťažné podmienky budú 28 .03.2018 zverejnené v Úradnom vestníku EU, vo Vestníku verejného obstarávania www.uvo.gov.sk, na internetových stránkach SKA www.komarch.sk, na internetovej stránke Českej komory architektov www.cka.cz, na internetovej stránke www.archinfo.sk. 8.Odovzdaním súťažného návrhu súťažiaci vyslovujú súhlas so súťažnými podmienkami a pomôckami, so všetkými podmienkami, s bezplatnou reprodukciou a s vystavením návrhu, vrátane zverejnenia na internete, pre účely súťaže a v súlade so súťažnými podmienkami. Pre účely zverejnenia mien autorov je potrebný, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, súhlas, resp. nesúhlas so zverejnením mena, resp. mien členov autorského kolektívu podľa požiadavky na obsah obálky AUTOR. Vyhlasovateľ sa zaväzuje plne rešpektovať autorské práva súťažiacich v súlade s Autorským zákonom č. 185/2015 Z.z. 9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu o dielo so žiadnym zo súťažiacich.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×