Vyhlásené obstarávanie

Výmena hydraulických časti turbokompresorov ES


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
eustream, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Neuvedená
Mena:
Hlavný CPV kód:
42124340-9
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž
Dátum vyhlásenia:
23. August 2019
Lehota na predkladanie ponúk:
18. September 2019
Dátum otvárania ponúk:
18. September 2019
Ponuka musí platiť do:
30. Jún 2020
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Nie
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Inžiniering, návrh, výroba, dodávka, inštalácia kompletných hydraulických častí plynových turbokompresorov typu 650-21-2 pre 2 stroje ES-25MW s cieľom znížiť prietok každým turbokompresorom na polovicu jeho súčasnej kapacity, pri zachovaní súčasného kompresného pomeru a zároveň zvýšiť hydraulickú účinnosť turbokompresora. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

Doplňujúce informácie

Na web adrese "https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4698/summary" sú voľne a bez obmedzenia prístupné nasledovné dokumenty, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov: Súťažné podklady vrátane nasledovných príloh: Príloha č. 1: Obchodné a zmluvné podmienky (zmluva); Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie uchádzača v zmysle bodu 1.2.1 Súťažných podkladov; Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie uchádzača v zmysle bodu 2 Súťažných podkladov; Príloha č. 4: Návrh na plnenie kritérií; Príloha č. 5: Technická deviačná tabuľka; Príloha č. 6: Dohoda o zachovaní mlčanlivosti; Príloha zmluvy č. 1 Technická špecifikácia, Príloha zmluvy č.2 Harmonogram zmluvy, Príloha zmluvy 3 Špecifikácia ceny, Príloha zmluvy 4. Znenie akontačnej bankovej záruky, Príloha zmluvy 5. Znenie bankovej záruky za plnenie zmluvy, Príloha zmluvy 6. Znenie bankovej záruky za odstránenie vád, Príloha zmluvy 7. Znenie bankovej záruky za záručné povinnosti, Príloha zmluvy 8. Interné predpisy; Príloha zmluvy č. 9: Zoznam subdodávateľov; Prílohy Technickej špecifikácie č. 14.1, 14.2 a 16. Z dôvodu, že ES, na kompresoroch ktorých výmena hydraulických častí tvorí predmet tejto zákazky, sú zaradené medzi prvky kritickej infraštruktúry v zmysle zákona č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre v sektore energetika, podsektor plynárenstvo, na národnej resp. na európskej úrovni, súčasťou informácií poskytovaných Obstarávateľom záujemcom alebo uchádzačom v rámci tejto Súťaže sú aj informácie dôverného charakteru. Zároveň ide o dokumenty technického charakteru, ktoré sú predmetom ochrany práv duševného vlastníctva podľa aplikovateľných právnych predpisov a ktoré nie je možné zverejňovať a sprístupňovať, či kopírovať a inak rozširovať tretím stranám. Tieto dôverné informácie sú obsiahnuté v prílohách Technickej špecifikácie č.1 až 13 a 15, ktoré sú tiež súčasťou súťažných podkladov a sú potrebné pre prípravu ponúk v rámci tejto Súťaže. Preto Obstarávateľ s cieľom zachovať dôvernosť informácií obmedzil prístup k prílohám Technickej špecifikácie č. 1 -13 a 15 tak, že k nim poskytne prístup len tým záujemcom, ktorí s Obstarávateľom uzavrú Dohodu o zachovaní mlčanlivosti. Táto dohoda tvorí Prílohu č. 6 Súťažných podkladov a musí byť uzavretá medzi Obstarávateľom a záujemcom spôsobom uvedeným v Súťažných podkladoch ešte pred sprístupnením príslušných dôverných informácií Obstarávateľom záujemcovi. Obstarávateľ záujemcovi sprístupní dokumenty obsahujúce dôverné informácie najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po doručení záujemcom podpísanej dohody o zachovaní mlčanlivosti Obstarávateľovi. Ďalšie informácie o tom, ako získať prístup k dokumentom obsahujúcim dôverné informácie, ktoré sú súčasťou Súťažných podkladov, ako aj o spôsobe uzavretia Dohody o zachovaní mlčanlivosti, sú uvedené v Súťažných podkladoch. Vzhľadom na charakter predmetu zákazky Obstarávateľ umožní záujemcom vykonať obhliadku turbokompresorových jednotiek ES. Avšak z prevádzkových dôvodov Obstarávateľ nemôže umožniť obhliadku turbokompresorových jednotiek ES na KS01, na ktorých sa bude predmet zákazky, t.j. výmena hydraulických častí, vykonávať, ale umožní obhliadku na identických turbokompresorových jednotkách ES na KS03. Ďalšie informácie o obhliadkach ES vrátane kontaktnej osoby sú uvedené v bode 15 Súťažných podkladov. Vzhľadom na povahu a rozsah predmetu zákazky túto zákazku nie je možné rozdeliť na časti. Uchádzači majú navrhnúť svoje vlastné technické riešenia na to, ako dosiahnuť zníženie prietoku kompresora pomocou výmeny vnútorných hydraulických častí turbokompresorov, a každý uchádzač musí v prípade, ak bude jeho ponuka úspešná a prijatá, garantovať funkčnosť svojho vlastného riešenia. Preto nie je možné z predmetu zákazky vyčleniť žiadnu jeho časť. Predmetom zákazky v tomto obstarávaní nie je obstarávanie inovácií a nejde ani o zelené verejné obstarávanie a ani o obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×