Vyhlásené obstarávanie

Kanalizácia Horná Štubňa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 061 175,62
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
8. Apríl 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
5. Máj 2020
Dátum otvárania ponúk:
5. Máj 2020
Ponuka musí platiť do:
5. Máj 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Vzhľadom na elektronickú aukciu, Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 54 ZVO, t.j. a otváranie ponúk je neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 18

Opis obstarávania

Výber zhotoviteľa diela pre realizáciu projektu: Kanalizácia Horná Štubňa. Predmetom zákazky je výstavba kanalizačnej siete v obci Horná Štubňa, ktorá sa bude napájať na jestvujúcu kanalizáciu v meste Turčianske Teplice. V súčasnosti sú splaškové odpadové vody produkované v lokalite záujmového územia zachytávané v žumpách, ktoré nie sú vo väčšine prípadov vodotesné a sú v mnohých prípadoch zle prevádzkované, resp. pokútne vyprázdňované, čím hrozí unikanie odpadových vôd do podzemia. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

1.Podmienky a pravidlá neupravené v tejto výzve, v súťažných podkladoch (SP) a v procese verejného obstarávania sa riadia zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 2.K súťažným podkladom sa poskytuje neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk. 3. Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS ÚVO, ktorý je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/ Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému IS ÚVO - EVO je potrebné: - ak uchádzač nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet - v prípade ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte ponuku/realizujete inú komunikáciu podľa ZVO, ešte nie je zaregistrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať link: https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add 3.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne Obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré JED-om nahradil. 4. Uchádzač môže pri preukazovaní finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti postupovať podľa § 33 ods. 2 a 3 a § 34 ods. 3. Osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods. 1 písm. e), ak ide o finančné a ekonomické postavenie, a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO. 5. Splnenie novelizovanej podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o VO bude Obstarávateľ posudzovať v zmysle Všeobecného metodického usmernenia ÚVO č. 11/2019 z 12.12.2019. 6.Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja EVO na portáli www.uvo.gov.sk. 7.Vyžaduje sa zloženie zábezpeky podľa §46 zákona č. 343/2015 . Uchádzač zloží zábezpeku za predmet zákazky 350.000,00 € (slovom: tristopäťdesiat EUR). Bližšie v SP, link: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/424702 8.Uchádzač predkladá v ponuke aj vyplnenú zmluvu spolu s prílohami: rozpočet a harmonogram, tak ako je uvedené v súťažných podkladoch. 9.Obstarávateľ pri zadávaní tejto zákazky požaduje dodržiavať Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnení na http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html. 10.Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa denného kurzu ECB - Európskej centrálnej banky) k poslednému dňu aktuálneho hospodárskeho roka. Uchádzač je zároveň povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal. 11. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO. 12. Odôvodnenie nerozdelenia tejto zákazky na časti: Zákazka nie je rozdelená na časti vzhľadom na to, že predmet zákazky je homogénny z funkčného, časového, miestneho hľadiska, taktiež z hľadiska technickej realizácie a špecifikácie zákazky ako aj prevzatia záruky za funkčnosť diela. 13. Vzhľadom na plnenie zmluvy ide o plnenie zmluvy zamerané na sociálne aspekty. 14. Doba výstavby - realizácie zákazky nezhŕňa skúšobné prevádzku. 15. Ďalšie informácie sú z kapacitných dôvodov uvedené v Súťažných podkladoch.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×