Vyhlásené obstarávanie

Chemická likvidácia inváznych drevín javorovca jaseňolistého a jaseňa červeného


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
54 166,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77000000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
7. September 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
24. September 2015
Dátum otvárania ponúk:
24. September 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28, Banská Bystrica
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú chemická likvidácia inváznej dreviny javorovca jaseňolistého a jaseňa červeného v zmysle platnej legislatívy aplikáciou chemickej látky - herbicídu s účinnou zložkou glyfosát jedincom s priemerom kmeňa od 2,5 cm meraného pri báze kmeňa Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

Podľa ust.§ 32 ods. 11 ZVO, splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom. Oznámenia a komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, elektronicky / obstaravanie01@centrum.sk/ alebo telefonicky alebo ich kombináciou, vrátane osobného doručenia na adrese Marvill s.r.o., Sládkovičova 1760/19, 942 01 Šurany s výnimkou prípadov, keď táto výzva, súťažné podklady alebo zákon ustanovujú inak. Verejný obstarávateľ uprednostňuje elektronickú komunikáciu z dôvodu rýchlosti a časového harmonogramu verejného obstarávania. EMAIL: obstaravanie01@centrum.sk Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom (všetky vysvetlenia súťažných podkladov, zmeny súťažných podkladov, akékoľvek oznámenia určené všetkým záujemcom alebo uchádzačom) vo svojom profile zriadenom v elektronickom úložisku vestníka zriadeného Úradom pre verejné obstarávanie. Ak záujemca alebo uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu (CD/DVD/USB kompatibilné), pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto výzve, alebo údajov uvedených v súťažných podkladoch, či iných sprievodných dokumentoch, poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov elektornicky (obstaravanie01@centrum.sk) alebo písomnou listinnou formou požiadať o vysvetlenie na kontaktnom mieste spoločnosti Marvill s.r.o., Sládkovičova 1760/19, 942 01 Šurany. V prípadoch iných ako sú uvedené vyššie (a ak inak neustanovuje zákon), oznamovanie, iné dorozumenie (ďalej len informácie) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, poštovou zásielkou, elektronickými prostriedkami (e-mail) alebo doručením osobne. Z uvedeného dôvodu záujemca/uchádzač pri dorozumievaní a vysvetľovaní medzi ním a verejným obstarávateľom uvedie vo svojom podaní vždy aspoň tieto kontaktné údaje: poštovú adresu, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade akejkoľvek zmeny kontaktných údajov v priebehu verejného obstarávania, záujemca/uchádzač túto zmenu bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak je v predkladaných dokladoch uvedená iná mena ako EUR, prepočet vykoná uchádzač kurzom ECB, vždy k 31.12.príslušného roka, za ktorý sa daný finančný údaj vyžaduje. Ďalšie podmienky a požiadavky týkajúce sa tohto verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch a v príslušných právnych predpisoch. Lehota viazanosti ponúk sa končí 31.12.2015. Plnenie zmluvy podlieha kontrolným mechanizmom podľa zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku uzavretej medzi verejným obstarávateľom a riadiacim orgánom operačného programu. Dodávateľ bude musieť strpieť výkon kontroly/audit/overenia súvisiaceho s dodávaným predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä: a. Poskytovateľ a ním poverené osoby, b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; c. Najvyššíkontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. Ponuky je potrebné doručiť na adresu: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28, Banská Bystrica Pojmom "ZVO" alebo "zákon" alebo "zákon o VO" sa označuje zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, pokial to nie je uvedené inak. Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o súťažné podklady e-mailom na obstaravanie01@centrum.sk, aby boli uchádzači v čas informovaný o prípadnom korigende resp. iných dôležitých skutočnostiach. Trvanie zákazky je do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, pričom presný časový harmonogram bude uvedený v súťažných podkladoch. Vzhľadom na špecifickosť zákazky je potrebné vziať do úvahy, že lehota trvania zákazky a aplikácia prípravkov sa musí prispôsobiť biotopom a zároveň aj trvaniu projektu. Bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×