Dodávateľ

Mikrochem Trade, spol. s r.o.

Pezinok
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Mikrochem Trade, spol. s r.o.

IČO: 35948655

Adresa: Za dráhou 33, Pezinok

Registračné číslo: 2019/7-PO-F847

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Júl 2019

Záznam platný do: 23. Júl 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 140 971,00 EUR 4 4
2016 133 170,44 EUR 109 109
2017 94 041,72 EUR 39 39
2018 112 345,03 EUR 87 87
2019 33 540,83 EUR 15 15
2020 53 066,15 EUR 56 56
2021 44 735,89 EUR 31 31
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 140 971,00 EUR 4 4
2016 133 170,44 EUR 109 109
2017 94 041,72 EUR 39 39
2018 120 386,70 EUR 88 88
2019 25 499,16 EUR 14 14
2020 53 066,15 EUR 56 56
2021 44 735,89 EUR 31 31

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 15 646,67 15646.67 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 7 34 832,49 34832.49 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 40 50 430,47 50430.47 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 28 32 891,22 32891.22 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 1 763,00 1763.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 29 12 332,18 12332.18 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 2 1 409,99 1409.99 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 208,33 208.33 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 4 5 316,90 5316.90 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 1 039,00 1039.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 7 15 704,90 15704.90 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 32 19 782,82 19782.82 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 3 359,08 3359.08 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 7 4 184,61 4184.61 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 1 499,99 1499.99 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 33 16 698,18 16698.18 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 3 53 539,98 53539.98 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 1 625,00 625.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 5 75 415,43 75415.43 EUR
hameln rds a.s. 1 99 800,00 99800.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 9 7 836,75 7836.75 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 2 968,08 968.08 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 650,00 650.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 26 16 769,88 16769.88 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 35 507,04 35507.04 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 100,00 100.00 EUR
Ústav polymérov SAV 4 3 821,81 3821.81 EUR
Ústav zoológie SAV 4 2 462,49 2462.49 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 8 29 619,05 29619.05 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 66,67 66.67 EUR
Saneca Pharmaceuticals a. s. 4 47 645,99 47645.99 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 177,50 177.50 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 15 9 007,39 9007.39 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 14 3 350,66 3350.66 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 3 2 009,33 2009.33 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 8 2 894,85 2894.85 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 45,00 45.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 2 458,33 2458.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zmluvný výskum optimálnej syntetickej cesty. hameln rds a.s. 100 000,00 100000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodávka chemikálii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 39 900,00 39900.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chemikálie pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 889,00 6889.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chemikálie pre UPJŠ v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 8 601,00 8601.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Materiál do laboratória nanotechnológií Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 960,00 960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na úpravu a zmäkčovanie vody v bazénoch a chladiacich rozvodoch Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 4 250,00 4250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie-3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 162,60 162.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kremenné trubice Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 702,00 702.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne sklo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 263,25 263.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtre, Filtračné papiere Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 246,00 1246.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie čistoty p.a na stanovenie kontaminantov vo vodách, potravinách a v ovzduší. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 900,00 3900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklenené výrobky pre laboratória Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 1 780,00 1780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo, indikátorový univerzálny papier Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 335,00 335.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 190,00 3190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselné dusíkaté hnojivá Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 1 780,00 1780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 53,52 53.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čisté oxidy kovov Ústav experimentálnej fyziky SAV 930,00 930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 850,00 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 223,00 223.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné prostriedky do laboratória a laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 631,00 631.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 352,00 352.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtračné papiere Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plasty, chemikálie, kity, rastliny Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 6 280,00 6280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratórium, laboratórne sklo, ochranné pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 550,00 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný laboratórny materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na úpravu bazénovej vody Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 14 310,00 14310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 389,40 389.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397,00 397.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 421,90 421.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné a rôzne organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 354,00 354.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 269,61 269.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Etanol 96 % a 70 % Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 145,00 145.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 44,00 44.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kremenná trubica Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 918,00 918.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 297,00 297.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie na prípravu zmesi na fixáciu kadáverov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 180,00 1180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 3 545,00 3545.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie do laboratória Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 227,00 227.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 78,89 78.89 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 98,00 98.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 377,00 1377.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Laboratórne prístroje a vybavenie Saneca Pharmaceuticals a. s. 4 700,00 4700.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 372,00 372.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 383,00 383.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 456,00 456.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 265,00 2265.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dávkovače na chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 337,00 337.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické sklo, pomôcky a základné chemikálie. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 968,00 968.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 47,00 47.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 305,00 305.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chemikálie a spotrebný laboratórny materiál Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 970,00 970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné anorganické chemikálie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky, Ochranné pomôcky, Chirurgické nástroje Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analytické váhy digitálne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 990,00 990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 253,00 253.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 949,75 3949.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 381,94 2381.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 640,00 640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória - pipety Ústav zoológie SAV 2 375,00 2375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chlorňan sodný Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Filtračný papier Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 772,50 772.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Glycerol Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 625,00 625.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, spotrebný materiál, kity a rastliny pre vedecké laboratórium Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 7 580,00 7580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zostava na destiláciu silíc Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipeta s nastaviteľným objemom 1-10ml so špičkami Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 393,00 393.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 634,00 634.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Propidium iodide Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 210,00 210.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
DAPI dihydrochloride Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Chemikálie na chromatografiu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 156,00 1156.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 037,00 1037.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kity, laboratórne sitá, chemikálie, rastliny Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 5 818,00 5818.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórne pomôcky Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 621,48 621.48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 899,88 899.88 EUR 2016 Tovary Nie 1
biochemické kity Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 111,00 1111.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a kyselina octová Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 152,35 152.35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie špeciálne Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 783,51 783.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Magnetická miešačka s ohrevom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 245,00 245.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipeta Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 297,00 297.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mixér VX-200 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 213,00 213.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratórium Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 917,00 917.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 465,00 465.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 439,80 1439.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky do lekárne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 550,00 2550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 150,00 1150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál z kovu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 381,00 381.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne príslušenstvo a Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 068,00 2068.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pipety Research 1-kanálové a otočné stojany kompatibilné so 7-mimi pipetami tohto typu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 510,00 1510.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základné laboratórne pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 848,00 1848.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a plast Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 611,00 611.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup všeobecného zdravotného materiálu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 45 775,71 45775.71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikále a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 395,00 395.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
etylalkohol, xylén, metanol Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 609,00 609.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednorázový zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 496,51 1496.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity, spotrebný materiál a rastliny pre vedecké laboratórium Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 5 100,00 5100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové výrobky, laboratórne pomôcky, sklenené výrobky Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 1 390,00 1390.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 435,56 2435.56 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 925,01 925.01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
chitosan Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 54,00 54.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 373,00 2373.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 512,55 2512.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 825,12 825.12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné organické a anorganické chemikálie Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 457,52 457.52 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné organické a anorganické chemikálie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 31 128,17 31128.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 860,00 860.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 760,00 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemické laboratórne pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 392,00 392.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 143,41 1143.41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, kity a spotrebný materiál pre vedecké laboratórium Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 5 500,00 5500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 283,00 283.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne príslušenstvo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné organické chemikálie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 820,00 820.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Saneca Pharmaceuticals a. s. EUR 2017 Tovary Áno 1
Chemikálie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 010,16 1010.16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 142,80 142.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieh Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 4 088,27 4088.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 26 696,68 26696.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 153,00 153.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne druhy spotrebného materiálu-chemikálie/reagencie a špeciálne sady Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 7 234,23 7234.23 EUR 2017 Tovary Áno 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 720,00 720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 51 279,83 51279.83 EUR 2017 Tovary Áno 1
Chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 270,00 1270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rastliny, PE vrecká, chemikálie, skúmavky, plasty Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 3 880,00 3880.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
laboratórne sklo + balóniky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 818,64 818.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 936,00 936.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál pre prácu v laboratóriu Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 689,00 689.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 252,76 252.76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Etylalkohol nedenaturovaný a Izopropanol Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 310,00 310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Miska Petriho PS Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 492,80 1492.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Acetonitril Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 100,00 1100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 330,80 330.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 836,00 2836.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 533,00 533.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z plastu a gumy - ježko na sušenie laboratórneho skla, mikroskúmavky, fľaše... Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 280,44 280.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bežné chemikálie (stupeň čistoty p.a./G.R.) Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 116,00 116.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál z kovu - laboratórny stojan, pinzety, špachtle, nožnice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 155,28 155.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné filtračné vložky, membrány reverznej osmózy a tesnenia do vodných filtrov GORO AQUA 35 a GORO AQUA 65 Technická univerzita v Košiciach 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotný spotrebný materiál – obväzový materiál, vata, filtračný papier, diagnostický spotrebný materiál Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 12 482,93 12482.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotný spotrebný materiál - laboratórne plasty, laboratórne sklo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 14 672,59 14672.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
PP fľaše pre odbery Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 575,00 575.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 671,00 671.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Filtračný papier Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 197,00 197.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 181,00 181.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny sklenený spotrebný materiál Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 52 880,00 52880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne plasty a sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 138 801,00 138801.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné, rôzne, anorganické, organické chemikálie a rozpúšťadlá s dodaním do sídla objednávateľa Ústav polymérov SAV 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Saneca Pharmaceuticals a. s. 35 000,00 35000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Chemikálie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 562,00 562.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Saneca Pharmaceuticals a. s. 19 200,00 19200.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 453,60 453.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a sklo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 892,20 892.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 160,00 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sušiaci a napínací stolček pre histológiu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 045,80 1045.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 472,90 4472.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
41. Rôzne organické a anorganické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 137,50 137.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické zlúčeniny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 302,26 302.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 430,00 430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 300,00 300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 50,00 50.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 377,79 1377.79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória – potrebný na základné vyšetrenie, manipuláciu a uskladnenie vzoriek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 443,01 1443.01 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové pipety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 154,20 154.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 257,00 257.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie -laboratórna podstava, laboratórny stojan, tyč, držiak, sklenená zátka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 733,00 733.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 517,50 517.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo, porcelán Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 80,00 80.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Etylakohol, myšacie sérum, DURAN Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 956,50 956.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagencie a spotrebný materiál na praktické cvičenia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 302,93 302.93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špecifické organické chemikálie Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 330,00 330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a plast Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Resazurin sodium salt Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 335,00 335.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 440,00 440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Formaldehyd 4% pufrovaný pre histológiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 375,00 375.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
47. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 807,06 807.06 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, Rozpúšťadlá Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
46. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 498,43 498.43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a laboratórny materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 821,00 821.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rôzny zdravotnícky a laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 320,00 1320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nitrilové rukavice, Petriho misky, Odmerný valec, Fľaša indikátorová, Sklenená tyčinka, Špičky na pipety, Stojan na skúmavky, Fľaša so závitom GL, Čistiace kefky, Byreta, Trecia miska, Tĺčik k miske, Lievik, Parafilm, Pinzeta, Špachtľa s mikrolyžičkou, Filtračný papier Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 670,40 1670.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kryoskúmavky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 490,00 490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál a sklo potrebné na realizáciu chemických experimentov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 301,95 301.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a plasty, rukavice Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 371,60 1371.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pipety a príslušenstvo, skúmavky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 611,54 611.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo pre potreby chemického laboratória Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 400,00 400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Etanol 96 % p.a., Kyselina octová p.a., Chloroform p.a. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 282,60 282.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
9. Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 90,68 90.68 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál pre laboratórium Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 563,00 1563.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 445,00 445.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 800,00 800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 496,80 496.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 652,54 652.54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikália Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 008,00 1008.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikália - 2-Thiophenecarboxaldehyde Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 378,00 378.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie-etylalkohol Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 790,00 790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 456,25 456.25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 516,00 516.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Organické látky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 491,04 491.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Etylalkohol absolútny, p.a. Ústav zoológie SAV 192,00 192.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Plastové výrobky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 980,00 980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny sklo a spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 740,00 740.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie a spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 493,89 493.89 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 276,00 276.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 695,00 695.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny plast a drobné nástroje Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 317,00 317.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Striekačky Luer ,Chirurgické nožnice, Nožnice otočné Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 96,00 96.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
56. Chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 421,00 421.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 210,00 1210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 259,40 4259.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória Ústav zoológie SAV 1 550,00 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklené výrobky Ústav zoológie SAV 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 545,00 545.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Reagenčné fľašky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 326,16 326.16 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 070,00 1070.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 220,00 220.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Výskumný ústav vodného hospodárstva 644,00 644.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Špeciálny zdravotný spotrebný materiál - laboratórne plasty, laboratórne sklo, ostatný zdravotnícky materiál Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 12 310,28 12310.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 983,00 983.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotný spotrebný materiál - laboratórne plasty, laboratórne sklo, ostatný zdravotnícky materiál Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 15 551,56 15551.56 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 206,88 206.88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Teplomery Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 391,00 391.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 100,00 7100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
petriho misky, parafilm Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 645,00 645.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 810,00 3810.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 360,00 360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 504,00 504.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne ohrevné hniezdo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 500,40 500.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie UNIVERZITA J. SELYEHO 200,00 200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a pomôcky do laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 381,09 1381.09 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 680,00 680.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie a pomôcky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 583,62 2583.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie čistoty p.a 2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 4 200,00 4200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 318,00 318.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikália Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 409,50 409.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Etanol Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 280,00 280.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál - laboratórne chemikálie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 483,00 483.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál a pomôcky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 303,00 1303.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 194,49 2194.49 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného laboratórneho materiálu. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 002,65 1002.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kyselina sírová - elektrolyt do olovených akumulátorových batérií Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 428,00 428.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Elektrolyt Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 680,00 680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál - Kyvety, pipety Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 672,00 672.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie - K2PtCl4, Tetrachloroplatnatan draselný Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 586,80 586.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 052,90 1052.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 700,00 700.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 640,00 5640.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Petriho misky plastové sterilné, nedelené, číre, jednorázové, 60 mm Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 104,00 104.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 465,22 465.22 EUR 2020 Tovary Nie 1
Korundové kelímky na tavenie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 260,00 260.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 266,00 266.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 893,82 893.82 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie - chémia, spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 855,96 855.96 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 535,00 535.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Organické chemikálie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 080,05 1080.05 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 695,49 695.49 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 20 000,00 20000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 266,54 1266.54 EUR 2020 Tovary Nie 1
Anorganické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 183,00 183.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kremenné sklo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 165,00 165.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 154,00 154.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo pre potreby chemického laboratória Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 987,00 2987.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chémia podľa rozpisu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 435,00 435.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie podľa rozpisu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 547,00 547.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 016,00 2016.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 386,00 386.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 716,50 716.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 133,44 133.44 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 177,10 2177.1 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 925,00 925.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 180,07 180.07 EUR 2020 Tovary Nie 1
Organické a anorganické chemikálie - Triptycén, Bis(pinakolato)diboron... Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 034,64 4034.64 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 797,65 797.65 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 360,00 360.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a príslušenstvo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 4 524,41 4524.41 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 320,00 320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 512,00 512.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál, chemikálie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 240,00 3240.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vialky , kryoboxy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 002,00 1002.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 572,35 572.35 EUR 2020 Tovary Nie 1
Anorganické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 208,00 208.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hexylene glycol Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 70,80 70.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 248,00 248.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 407,40 407.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 120,00 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 600,00 600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 515,29 515.29 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 245,00 245.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Anorganické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 149,00 149.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14 181,00 14181.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 245,00 245.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 537,70 537.7 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 24 887,00 24887.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 140,52 140.52 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a laboratórne vybavenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 11 717,00 11717.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Semi-mikro fluorescenčná kyveta s PTFE krytkou Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 650,40 650.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Trecie misky s tĺčikmi Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 168,00 168.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Organické chemikálie pre NMR Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 374,40 374.4 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 580,00 580.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Sklenený laboratórny tovar – odmerné banky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 704,00 704.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Analytické sito Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 191,00 191.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Anorganické a organické chemikálie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 228,20 1228.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Stredná zdravotnícka škola 4 650,74 4650.74 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 676,00 1676.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Petri misky, nádoby na odber vzoriek - kelímky 2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 450,00 2450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 178,00 178.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 7 400,00 7400.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Filtračný papier pre kvalitatívnu analýzu Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 500,00 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratória Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 119,00 119.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 146,72 1146.72 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie potrebné na výuku laboratórnych cvičení Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 975,71 1975.71 EUR 2021 Tovary Nie 1
Anorganické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 392,50 392.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Vlhkomer na obilie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 804,50 804.5 EUR 2021 Tovary Áno 1
Sklenené výrobky pre laboratória 2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 200,00 3200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikálie - spotrebný materiál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 995,71 995.71 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje - suché termobloky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 750,00 1750.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chemikália Tetrahydridohlinitan lítny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 161,00 161.0 EUR 2021 Tovary Nie 1http://www.mikrochem.sk
http://www.mikrochem.com


+4216905611

+4216905611
+4213366905611
+4213366905611
+4213366905611


veronika.cechova@mikrochem.sk
mikrochemtrade@mikrochem.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 577 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Juraj Čech
Adresa:
Záhumenice 16 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Habán
Adresa:
Tehelná 9 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Apríl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Veronika Čechová
Adresa:
Záhumenice 16 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Juraj Čech
Adresa:
Záhumenice 16 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Fridrich Lawyers, s.r.o.
Adresa:
Dunajská 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Meno:
Fridrich Paľko, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.04.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 20.07.2017 do: 8.04.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×