Obstarávanie

Telekomunikačné služby - internetové pripojenie, dátové služby a pevné linky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
102 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
19 097,22
Zaplatené:
18.72%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
64200000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
mesiac
Množstvo:
24.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zabezpečenie pripojenia centrály a externých stredísk Objednávateľa do siete internet, poskytnutie dátových služieb a pevných hlasových služieb.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: A/ DÁTOVÉ SLUŽBY MPLS IP VPN + INTERNET, Hodnota / charakteristika: vysokorýchlostné neobmedzené pripojenie na internet realizované prostredníctvom rádiových spojov v licencovanom pásme alebo na optickom pripojení.; Technické vlastnosti: A/ 1. a. odberné miesta - centrála Objednávateľa, Hodnota / charakteristika: Bratislava (Prievozská 32),; Technické vlastnosti: A/ 1. b. odberné miesta - krajské pobočky Objednávateľa, Hodnota / charakteristika: Trnava (Pekárska 23), Trenčín (Hurbanova 59), Nitra (Staničná 9), Žilina (Predmestská 71), Banská Bystrica (Dolná 46), Košice (Vrátna 3) a Prešov (Obrancov mieru 6).; Technické vlastnosti: A/ 1. c. odberné miesto - krajská pobočka Trnava - upresnenie pripojenia, Hodnota / charakteristika: pre lokalitu Trnava sa umožňuje zriadenie prístupu VPN cez IPSec VPN voči FW v dátovom centre. Každý operátor pri zriadení služby v tejto lokalite musí využiť infraštruktúru operátora v objekte.; Technické vlastnosti: A/ 2. a. pripojenie, Hodnota / charakteristika: požadovaná rýchlosť pripojenia na internet je 100/100 Mbps. Prístup bude zabezpečovaný prostredníctvom manažovanej bezpečnosti v datacentre.; Technické vlastnosti: A/ 2. b. pripojenie, Hodnota / charakteristika: garantované symetrické pripojenie pre celú MPLS VPN do internetu bez agregácie: 10/10 Mbps (krajské pobočky) a 20/20 Mbps (centrála v Bratislave). ; Technické vlastnosti: A/ 2. c. pripojenie, Hodnota / charakteristika: možnosť navýšenia rýchlosti pripojenia na centrále minimálne na úroveň 50/50 Mbps.; Technické vlastnosti: A/ 2. d. pripojenie, Hodnota / charakteristika: pripojenia budú ukončené routrom CISCO alebo plnohodnotným ekvivalentom, ktorý je súčasťou služieb poskytovaného riešenia a je v správe dodávateľa. ; Technické vlastnosti: A/ 3. router CISCO alebo ekvivalent, Hodnota / charakteristika: musí obsahovať minimálne funkcie, prístup ku internetu, filtrovanie obsahu, VPN na rýchlosti širokopásmového pripojenia, centralizovanú správu na diaľku.; Technické vlastnosti: A/ 4. IP adresy, Hodnota / charakteristika: minimálne 2 verejné IP (IPv4).; Technické vlastnosti: A/ 5. technická podpora, Hodnota / charakteristika: 24 hodinový Hotline, 7 dní v týždni.; Technické vlastnosti: A/ 6. štatistiky, Hodnota / charakteristika: prevádzkové štatistiky umožňujúce sledovať vyťaženie jednotlivých bodov IP VPN.; Technické vlastnosti: A/ 7. a. služba, Hodnota / charakteristika: QoS umožňujúce rozdelenie kapacity prístupovej linky do servisných tried (napr. VOIP, business data, internet, atď.).; Technické vlastnosti: A/ 7. b. služba, Hodnota / charakteristika: Packet loss – percento stratených paketov, ktoré nedorazia k cieľovému routeru alebo nie sú potvrdené, menší ako 1%.; Technické vlastnosti: A/ 7. c. služba, Hodnota / charakteristika: Jitter - kolísanie veľkosti oneskorených paketov pri prechode sieťou - ≤3ms.; Technické vlastnosti: A/ 7. c. služba, Hodnota / charakteristika: Latencia ≤10ms (na chrbticovej sieti poskytovateľa), resp. ≤20ms medzi akoukoľvek našou lokalitou a centrálnym bodom v dátovom centre poskytovateľa.; Technické vlastnosti: A/ 8. Bezpečnosť internetu a dátových služieb, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: A/ 8. a. centrálny prístup na internet 100/100 Mbps , Hodnota / charakteristika: ochrana zabezpečená prostredníctvom bezpečnostného prvku umiestnenom v datacentre, ktorý bude zabezpečovať smerovanie prevádzky medzi všetkými lokalitami a sieťou internet. ; Technické vlastnosti: A/ 8. b. všetky krajské pobočky, ktoré budú poprepájané v rámci virtuálnej privátnej siete (VPN) a pristupujú na Internet 100/100 Mbps cez jeden bod , Hodnota / charakteristika: ochrana zabezpečená prostredníctvom bezpečnostného prvku umiestnenom v datacentre, ktorý bude zabezpečovať smerovanie prevádzky medzi všetkými lokalitami a sieťou internet. ; Technické vlastnosti: A/ 8. c. profesionálne bezpečnostné zariadenie od spoločnosti Fortinet (Fortigate) alebo ekvivalent, Hodnota / charakteristika: služba firewall, IPS, filtrácia webového obsahu, antivírus, antispam, aplikačná kontrola - kontrola obsahu dát prenášaných z internetových stránok, vzdialené zabezpečenie VPN prístupu (IPSec/SSL).; Technické vlastnosti: A/ 8. d. firewall, Hodnota / charakteristika: všetka firemná komunikácia bude prechádzať cez firewall, ktorý zabezpečí ochranu všetkých systémov na základe požiadaviek Objednávateľa.; Technické vlastnosti: A/ 8. e. firewall, Hodnota / charakteristika: vytvorenie prístupových údajov a možnosť prístupu do firewallu v pasívnom móde pre administrátora Objednávateľa, tzn. prezeranie vyťaženosti stránok a monitoring siete.; Technické vlastnosti: A/ 8. f. plnohodnotná správa služby, Hodnota / charakteristika: robená Dodávateľom. ; Technické vlastnosti: A/ 8. g. prihlasovania mobilných užívateľov do VPN, Hodnota / charakteristika: podpora pomocou klientskej aplikácie.; Technické vlastnosti: A/ 8. h. poskytovanie ucelenej správy v podobe grafov a tabuliek o využití definovaných parametrov služieb (množstvo vírusov, top prevádzka, top užívatelia, top spam a pod.) za sledované obdobie, Hodnota / charakteristika: zasielanie v pravidelných intervaloch formou e-mailu s prílohou vo formáte PDF. ; Technické vlastnosti: A/ 8. i. zariadenie a software , Hodnota / charakteristika: sú vo vlastníctve Dodávateľa, vrátane ich správy a konfigurácie. Všetky aktualizácie OS a modulov, bezpečnostné patche vydané výrobcom a ďalšie služby sú realizované Dodávateľom v cene služby.; Technické vlastnosti: A/ 8. j. dostupnosť služby, Hodnota / charakteristika: zariadenie bude v prípade výpadku alebo poruchy nahradené tak, aby došlo k minimálnemu obmedzeniu prevádzky Objednávateľa. Maximálna doba trvania výpadku nesmie prekročiť 6 hodín od jeho nahlásenia.; Technické vlastnosti: A/ 8. k. výmena zariadení, Hodnota / charakteristika: výmena zariadení je v cene riešenia a nové zariadenie bude dodané v požadovanej konfigurácii, aby mohlo okamžite plniť bezpečnostné požiadavky Objednávateľa a nedošlo k ohrozeniu zvonka.; Technické vlastnosti: A/ 8. l. požadovaná priepustnosť zariadenia , Hodnota / charakteristika: 500 Mbit/s firewalling, 100 Mbit/s aplikačná kontrola. ; Technické vlastnosti: A/ 9. Štruktúra ceny za Dátové služby MPLS IP VPN + Internet musí obsahovať nasledovné položky:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: A/ 9. a. obsahom ceny za Dátové služby MPLS IP VPN + Internet je:, Hodnota / charakteristika: - služby a ich technické zabezpečenie podľa A/ až A/ 8. l.; Technické vlastnosti: A/ 9. b. obsahom ceny za Dátové služby MPLS IP VPN + Internet je:, Hodnota / charakteristika: - zriaďovací (jednorazový) poplatok pre všetky lokality (IP VPN + Internet + bezpečnosť).; Technické vlastnosti: A/ 9. c. obsahom ceny za Dátové služby MPLS IP VPN + Internet je:, Hodnota / charakteristika: - fixný mesačný poplatok za poskytovanie služieb na všetky lokality (IP VPN + Internet + bezpečnosť).; Technické vlastnosti: B/ HLASOVÉ VoIP SLUŽBY, Hodnota / charakteristika: komplexné riešenie IP telefónie pre Objednávateľa a to v rozsahu objektov centrály v Bratislave a krajských pobočiek na celom území SR.; Technické vlastnosti: B/ 1. funkcionalita, Hodnota / charakteristika: virtuálna ústredňa.; Technické vlastnosti: B/ 2. a. odberné miesta, body pripojenia - centrála Objednávateľa, Hodnota / charakteristika: Bratislava (Prievozská 32),; Technické vlastnosti: B/ 2. b. odberné miesta, body pripojenia - krajské pobočky Objednávateľa, Hodnota / charakteristika: Trnava (Pekárska 23), Trenčín (Hurbanova 59), Nitra (Staničná 9), Žilina (Predmestská 71), Banská Bystrica (Dolná 46), Košice (Vrátna 3) a Prešov (Obrancov mieru 6).; Technické vlastnosti: B/ 3. počet hlasových kanálov, Hodnota / charakteristika: 30.; Technické vlastnosti: B/ 4. a. dodávka IP telefónov (využívajúce SIP protokol), Hodnota / charakteristika: predpoklad odberu je min. 137 ks, max. 180 ks. Počet reálne dodaných telefónov bude upresnený po uzatvorení zmluvy a optimalizácie podľa B/ 12. f. pri dodržaní minimálneho odberu 130 ks.; Technické vlastnosti: B/ 4. b. požiadavky na IP telefónne prístroje, Hodnota / charakteristika: LCD displej minim. 132x64 pixelov, menu SK, minim. 3 programovateľné tlačidlá, zoznam hovorov (prichádzajúce, odchádzajúce, zmeškané), adresár na minim. 1000 kontaktov, hlasitý odposluch.; Technické vlastnosti: B/ 5. služba Virtual Fax , Hodnota / charakteristika: 9 faxových čísiel.; Technické vlastnosti: B/ 6. sieť interných telefónnych klapiek, Hodnota / charakteristika: volania medzi internými klapkami všetkých pobočiek Objednávateľa bezplatne.; Technické vlastnosti: B/ 7. napojenie elektronických zabezpečovacích systémov ochrany budov Objednávateľa na pult centrálnej ochrany (PCO) prostredníctvom existujúcich pripojení alebo vlastným spôsobom, Hodnota / charakteristika: požiadavka je na zabezpečenie pripojenia existujúcich zabezpečovacích zariadení budov Objednávateľa na PCO dodávateľa, s ktorým má Objednávateľ uzatvorenú zmluvu na službu ochrany objektov.; Technické vlastnosti: B/ 7. a. aktuálne napojenie elektronických zabezpečovacích systémov ochrany budov Objednávateľa na pult centrálnej ochrany polície (mestská, štátna) - Bratislava, Hodnota / charakteristika: - 2 analógové linky (dva samostatné objekty s nezávislými zabezpečovacími systémami v Bratislave).; Technické vlastnosti: B/ 7. b. aktuálne napojenie elektronických zabezpečovacích systémov ochrany budov Objednávateľa na pult centrálnej ochrany - Nitra, Hodnota / charakteristika: - samostatná analógová linka.; Technické vlastnosti: B/ 7. c. aktuálne napojenie elektronických zabezpečovacích systémov ochrany budov Objednávateľa na pult centrálnej ochrany - Banská Bystrica, Hodnota / charakteristika: - data VPN - prístup.; Technické vlastnosti: B/ 7. d. aktuálne napojenie elektronických zabezpečovacích systémov ochrany budov Objednávateľa na pult centrálnej ochrany - Trenčín, Hodnota / charakteristika: - GSM linkový komunikátor, ktorý potrebuje analógovú linku.; Technické vlastnosti: B/ 7. e. aktuálne napojenie elektronických zabezpečovacích systémov ochrany budov Objednávateľa na pult centrálnej ochrany - Košice, Hodnota / charakteristika: - GSM pripojenie + 1 záložná analógová linka pre prípad výpadku energie, internetu, ...; Technické vlastnosti: B/ 8. osobitná informačná linka, Hodnota / charakteristika: 0850 XXX XXX; Technické vlastnosti: B/ 9. tarifikácia volaní, Hodnota / charakteristika: sekundová tarifikácia od prvej sekundy (okrem bezplatného volania v rámci siete interných klapiek).; Technické vlastnosti: B/ 10. technická podpora, Hodnota / charakteristika: 12 hodinový Hotline 6:00 - 18:00 hod. v pracovných dňoch.; Technické vlastnosti: B/ 11. zabezpečenie čísiel, Hodnota / charakteristika: prenos existujúcich telefónnych čísiel v prípade zmeny Dodávateľa. Súčasným dodávateľom hlasových služieb je Slovak Telekom.; Technické vlastnosti: B/ 12. Súčasná štruktúra pevných liniek Objednávateľa, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: B/ 12. a. , Hodnota / charakteristika: - 19 pripojení pre dátové služby.; Technické vlastnosti: B/ 12. b., Hodnota / charakteristika: - 20 pripojení Virtual Voice NET.; Technické vlastnosti: B/ 12. c., Hodnota / charakteristika: - 9 čísiel faxových liniek.; Technické vlastnosti: B/ 12. d., Hodnota / charakteristika: - 112 čísiel pevných liniek v rámci Slovenska, z toho 82 v Bratislave. Krajské pobočky majú po cca 2-6 čísiel pevných liniek, na ktoré sú viazané interné klapky danej pobočky (cca po 10 - 20).; Technické vlastnosti: B/ 12. e., Hodnota / charakteristika: - v celej sieti pevných liniek Objednávateľa je v súčasnosti 173 interných klapiek. Počet a konfigurácia interných klapiek sa v rámci služby môže meniť podľa aktuálnych potrieb Objednávateľa.; Technické vlastnosti: B/ 12. f., Hodnota / charakteristika: - v rámci nového pripojenia cez virtuálnu ústredňu sa predpokladá optimalizácia všetkých služieb vrátane počtu používaných pripojení a pevných liniek.; Technické vlastnosti: B/ 13. Virtuálna ústredňa, Hodnota / charakteristika: Dostupnosť - požadujeme redundantné riešenie. V prípade výpadku zariadenia okamžite preberá jeho funkcionalitu záložná verzia. Pri výpadku elektrickej energie sa o napájanie starajú záložné zdroje.; Technické vlastnosti: B/ 13. a. Správa a konfigurácia, Hodnota / charakteristika: o správu a konfiguráciu ústredne sa stará Dodávateľ. ; Technické vlastnosti: B/ 13. b. Starostlivosť, údržba, servis, Hodnota / charakteristika: všetok servis ústredne a požiadavky na smerovanie hovorov (na klapky, skupiny, podľa času, dátumu...) rieši Dodávateľ a sú zahrnuté v cene služby počas celej doby platnosti zmluvy.; Technické vlastnosti: B/ 13. c. Požadované funkcie ústredne:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Call Routing:, Hodnota / charakteristika: Smerovanie hovorov: Umožní smerovať prichádzajúci hovor podľa zadefinovaných požiadaviek. Smerovanie je možné na základe volaného telefónneho čísla, času a dátumu.; Technické vlastnosti: - Call Forwarding Unconditional:, Hodnota / charakteristika: Okamžité presmerovanie prichádzajúcich volaní: bezpodmienečné okamžité presmerovanie všetkých prichádzajúcich volaní na iné telefónne číslo zvolené účastníkom.; Technické vlastnosti: - Call Forward on Busy:, Hodnota / charakteristika: Presmerovanie prichádzajúcich volaní pri obsadení: presmerovanie prichádzajúcich volaní na iné telefónne číslo zvolené používateľom, ak volaný práve telefonuje s iným používateľom.; Technické vlastnosti: - Call Forward on No Answer, Hodnota / charakteristika: Presmerovanie prichádzajúcich volaní pri neprihlásení: presmerovanie všetkých prichádzajúcich volaní na iné telefónne číslo zvolené používateľom, ak sa volaný neprihlási do xy sekúnd.; Technické vlastnosti: - Call Transfer, Hodnota / charakteristika: Presmerovanie prebiehajúceho hovoru na iného účastníka.; Technické vlastnosti: - Call Waiting , Hodnota / charakteristika: počas prebiehajúceho volania je volaný účastník informovaný o ďalšom prichádzajúcom hovore tónom a číslom alebo menom na displeji (za predpokladu, že meno je v systéme priradené ku klapke).; Technické vlastnosti: - Call Queuing , Hodnota / charakteristika: umožňuje prijať viac hovorov ako je počet klapiek alebo operátorov. Volajúci účastník môže počas čakania na spojenie počuť nahratú hlásku alebo hudbu. ; Technické vlastnosti: - Call Pick-up , Hodnota / charakteristika: príjem hovoru inej osoby v skupine, bez toho aby účastník opustil svoj stôl. Zdvihnutie hovoru inej osobe je možné iba v rámci jednej skupiny. V systéme je nutné mať priradených účastníkov do skupiny.; Technické vlastnosti: - Voicemail , Hodnota / charakteristika: Odkazová hlasová schránka. Hlasová schránka môže byť pre každú klapku, pre skupinu, alebo pre celú firmu. V systéme musí byť nadefinovaný spôsob vyzdvihnutia správ: cez telefón alebo e-mailom.; Technické vlastnosti: - Do Not Disturb , Hodnota / charakteristika: Nevyrušovať: prichádzajúce hovory sú dočasne presmerovávané podľa nastavenia v Call Routingu (napr. do hlasovej schránky, na recepciu, alebo na iné zvolené číslo, obsadzovací tón...).; Technické vlastnosti: - 3-way Conference , Hodnota / charakteristika: vytvorí konferenciu s 3 účastníkmi bez ohľadu na to v akej sú sieti. (napr. umožní vytvoriť telekonferenciu medzi klapkami, fixnými, VoIP a mobilnými účastníkmi). ; Technické vlastnosti: - Dialed, Received and Missed calls , Hodnota / charakteristika: Zoznam hovorov: zoznam posledných volaných, prijatých a zmeškaných hovorov. Informáciu o počte zmeškaných hovoroch zobrazuje telefónny prístroji na displeji. ; Technické vlastnosti: - CLIP, Hodnota / charakteristika: Identifikácia volajúceho účastníka a volaného čísla, resp. mena: služba umožňuje volanému účastníkovi zobraziť na displeji telefónne číslo, resp. meno. ; Technické vlastnosti: - CLIR , Hodnota / charakteristika: zamedzí zobrazenie čísla volajúceho u volaného.; Technické vlastnosti: - Call Detail Records (CDR) , Hodnota / charakteristika: Detailný výpis hovorov: záznam o každom hovore vrátane volajúceho čísla, volaného čísla, času a dátumu, trvania hovoru a ceny. Jednoduchý prístup k online záznamom cez webové rozhranie alebo e-mailom ; Technické vlastnosti: - Call Recording, Hodnota / charakteristika: umožňuje nahrávanie hovorov. Obe strany musia byť o nahrávaní upozornené. ; Technické vlastnosti: - Call Barring , Hodnota / charakteristika: Povolené typy volaní: umožňuje vybraný klapkám, alebo skupinám povoľovať typy volaní. Príklad: Vrátnica môže volať iba vnútrofiremné volania (klapky) a núdzové čísla.; Technické vlastnosti: - Call hold , Hodnota / charakteristika: Podržanie hovoru. ; Technické vlastnosti: - Music on Hold , Hodnota / charakteristika: pri podržaní hovoru počuje účastník hudbu. Hudbu si môže Objednávateľ dodať podľa vlastného výberu. ; Technické vlastnosti: B/ 14. Štruktúra ceny za Hlasové VoIP služby musí obsahovať nasledovné položky:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: B/ 14. a. obsahom ceny za Hlasové VoIP služby je:, Hodnota / charakteristika: - cena za 180 požadovaných IP telefónov podľa B/ 4. b. (prenájom telefónov na 24 mesiacov, po skončení viazanosti ostanú telefóny majetkom Objednávateľa),; Technické vlastnosti: B/ 14. b. obsahom ceny za Hlasové VoIP služby je:, Hodnota / charakteristika: - zriaďovací (jednorazový) poplatok za hlasové VoIP služby pre všetky lokality, ; Technické vlastnosti: B/ 14. c. obsahom ceny za Hlasové VoIP služby je:, Hodnota / charakteristika: - fixný mesačný poplatok za hlasové VoIP služby na všetky lokality,; Technické vlastnosti: B/ 14. d. obsahom ceny za Hlasové VoIP služby je:, Hodnota / charakteristika: - náklady na migráciu všetkých služieb,; Technické vlastnosti: B/ 14. e. obsahom ceny za Hlasové VoIP služby je:, Hodnota / charakteristika: - náklady na volania v predpokladanom rozsahu minutáže podľa prvej časti Technické vlastnosti 1.3 Technickej špecifikácie zákazky, ; Technické vlastnosti: B/ 14. f. obsahom ceny za Hlasové VoIP služby je:, Hodnota / charakteristika: - možnosť prijímania faxov vo forme emailu,; Technické vlastnosti: B/ 14. g. obsahom ceny za Hlasové VoIP služby je:, Hodnota / charakteristika: - volania na osobitné číslo 0850 XXX XXX z celého územia SR v cene miestneho hovoru,; Technické vlastnosti: B/ 14. h. obsahom ceny za Hlasové VoIP služby je:, Hodnota / charakteristika: - bezplatné volania medzi internými klapkami všetkých pobočiek Objednávateľa,; Technické vlastnosti: B/ 14. i. obsahom ceny za Hlasové VoIP služby je:, Hodnota / charakteristika: - zabezpečenie a prevádzka funkčného spojenia bezpečnostných zariadení budov Objednávateľa s políciou alebo zmluvnou ochrannou službou Objednávateľa.; Technické vlastnosti: C/ Za podstatné porušenie povinností zo strany Dodávateľa z hľadiska technického zabezpečenia a technickej špecifikácie predmetu zmluvy sa považuje :, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: C/ 1. nedodržanie bodov A/ 2. a. až A/ . d., Hodnota / charakteristika: - nedodržanie rýchlosti a spôsobu pripojenia. ; Technické vlastnosti: C/ 2. nedodržanie bodov A/ 5., A/ 8. j., B/ 10. a B/13, Hodnota / charakteristika: - nezabezpečenie zmluvnej technickej podpory a dostupnosti služby.; Technické vlastnosti: C/ 3. nedodržanie bodu 15. Osobitných požiadaviek na plnenie, Hodnota / charakteristika: - omeškanie poskytnutia Plnenia zmluvy, prekročenie termínu kompletného zriadenia a sprevádzkovania požadovaných služieb.; Technické vlastnosti: C/ 4. nestabilita poskytovaných služieb, Hodnota / charakteristika: - opakované výpadky poskytovaných služieb

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: HLASOVÉ VoIP SLUŽBY ročné volania 16,17xxx miestne, Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: HLASOVÉ VoIP SLUŽBY ročné volania Česká republika, Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 88; Technické vlastnosti: HLASOVÉ VoIP SLUŽBY ročné volania Medzimestské, Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3072; Technické vlastnosti: HLASOVÉ VoIP SLUŽBY ročné volania Medzinárodné 1., Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: HLASOVÉ VoIP SLUŽBY ročné volania Miestne volania, Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5376; Technické vlastnosti: HLASOVÉ VoIP SLUŽBY ročné volania na 0800, Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 280; Technické vlastnosti: HLASOVÉ VoIP SLUŽBY ročné volania na 0850, Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 276; Technické vlastnosti: HLASOVÉ VoIP SLUŽBY ročné volania na 096x, Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: HLASOVÉ VoIP SLUŽBY ročné volania na 1181, Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24; Technické vlastnosti: HLASOVÉ VoIP SLUŽBY ročné volania na 18xxx, Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 44; Technické vlastnosti: HLASOVÉ VoIP SLUŽBY ročné volania na ms T, Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 516; Technické vlastnosti: HLASOVÉ VoIP SLUŽBY ročné volania na O2, Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 276; Technické vlastnosti: HLASOVÉ VoIP SLUŽBY ročné volania na Orange, Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1104; Technické vlastnosti: HLASOVÉ VoIP SLUŽBY ročné volania na SWAN, Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 48; Technické vlastnosti: HLASOVÉ VoIP SLUŽBY ročné volania v ps SR, Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 28; Technické vlastnosti: HLASOVÉ VoIP SLUŽBY ročné volania zahr.mobil, Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BENESTRA, s. r. o. 4 22 916,67 20% EUR 12. Jún 2017 139954

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×