Obstarávanie

Lesná cesta Svodín - rekonštrukcia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
567 557,00
Konečná suma(Bez DPH):
433 922,00
Zaplatené:
76.45%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233142-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom riešenia je rekonštrukcia lesnej cesty celkovej dĺžky 6,8 km z ktorej bude rekonštruovaná len dĺžka 4,6 km rozdelená na dva úseky s obnovou pozdĺžneho a priečneho odvodnenia, skladov a výhybní. Rekonštrukcia je rozdelená na 2 úseky.Úsek č.1 je dlhý 2,53km a v celom úseku bude obnovený kryt. Povrchová úprava nového krytu komunikácie je navrhnutá z asfaltového betónu. Pozdĺž komunikácie sa obnovia a spevnia výhybne (sklady) a spevní sa jeden rozsiahlejší sklad dreva. Kryt výhybní a skladov dreva sa zhotoví z vibrovaného štrku. Úsek č. 2 je dlhý 2,07km. Na začiatku trasy sa v dĺžke 1 500 m položí nový kryt a od km 1,500 po koniec trasy sa vzhľadom na stav vozovky obnoví celá skladba vozovky. Po okrajoch vozovky sa vytvorí krajnica š. 0,5m spevnená štrkodrvinou fr. 0-32mm v hr. 100mm. Celková plocha je 4178m2. Existujúce priepusty sa prečistia a nefunkčné priepusty DN 600 vybúrajú a vybudujú nové. Pri výtoku sa zhotovia taktiež betónové čelá z betónu C20/30.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 6 433 922,00 Neuvedené EUR 1. Október 2019 258136

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Návrh Zmluvy o dielo 7. August 2019 7. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051451/content/973194/download","filename":"Návrh ZoD LC Svodín.docx"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č.6 6. September 2019 6. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055577/content/982784/download","filename":"Uchádzač č.6.pdf"}]
Súťažné podklady Jednotný európsky dokument 7. August 2019 7. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051454/content/973204/download","filename":"03 JED LC Svodín-rekonštrukcia .rtf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. August 2019 7. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051448/content/973175/download","filename":"04 SP LC Svodín -rekonštrukcia.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 2. Október 2019 2. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059192/content/991395/download","filename":"15 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. September 2019 3. September 2019 []
Ponuky uchádzačov Uchádzač č.5 6. September 2019 6. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055576/content/982783/download","filename":"Uchádzač č.5.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. September 2019 20. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057419/content/987470/download","filename":"17 Oznámenie o výsledku neúspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057419/content/987471/download","filename":"17 Oznámenie o výsledku úspešný Metrostav.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 2. Október 2019 2. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059189/content/991384/download","filename":"16 Zápisnica z posúdenia splnenia PU.pdf"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia 7. August 2019 7. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051456/content/973227/download","filename":"v.c.1 Prehladná situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051456/content/973228/download","filename":"v.c.2 Situacia na podklade porastovej mapy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051456/content/973229/download","filename":"v.c.3 Situacia - usek c.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051456/content/973230/download","filename":"v.c.4 Situacia - usek c.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051456/content/973231/download","filename":"v.c.5 Pozdlzny profil- usek c.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051456/content/973232/download","filename":"v.c.6 Pozdlzny profil - usek c.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051456/content/973233/download","filename":"v.c.7 Vzorove priecne rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051456/content/973234/download","filename":"v.c.8 Priecne rezy - usek c.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051456/content/973235/download","filename":"v.c.9 Priecne rezy - usek c.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051456/content/973236/download","filename":"v.c.10 Sklad km 1,005 00 - 1,120.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051456/content/973237/download","filename":"v.c.11 Sklad km 1,610 00 - 1,660 00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051456/content/973238/download","filename":"v.c.12 Vzorový priepust DN 600.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051456/content/973239/download","filename":"v.c.13 Vzorový priepust DN 400.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051456/content/973240/download","filename":"v.c.14 Priepust DN 1200 - km 2,03790.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051456/content/973241/download","filename":"v.c.15 Vytycovaci vykres - usek c.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051456/content/973242/download","filename":"v.c.16 Vytycovaci vykres - usek c.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051456/content/973243/download","filename":"Zoznam dotknutých parciel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051456/content/973244/download","filename":"A. Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051456/content/973246/download","filename":"Lesna_cesta_1.usek_VV.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051456/content/973247/download","filename":"Lesna_cesta_2.usek_VV.xls"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č.3 6. September 2019 6. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055574/content/982781/download","filename":"Uchádzač č.3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č.4 6. September 2019 6. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055575/content/982782/download","filename":"Uchádzač č.4.pdf"}]
Súťažné podklady Ohlásenie stavebných úprav 7. August 2019 7. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3051450/content/973186/download","filename":"Ohlásenie stavebných úprav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č.1 6. September 2019 6. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055572/content/982779/download","filename":"Uchádzač č.1.pdf"}]
Zmluva Lesná cesta Svodín - rekonštrukcia 2. Október 2019 2. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059306/content/991854/download","filename":"ZoD LC Svodin - rekonštrukcia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. Október 2019 2. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3059193/content/991396/download","filename":"22 Správa o zákazke Lesná cesta Svodín - rekonštrukcia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č.2 6. September 2019 6. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055573/content/982780/download","filename":"Uchádzač č.2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. September 2019 3. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054951/content/981475/download","filename":"14 Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×