Obstarávanie

Vytvorenie podporných nástrojov pre riadenie a hodnotenie mimoriadnych udalostí


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 220 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 050 000,00
Zaplatené:
92.34%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72000000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vytvorenie podporných nástrojov pre riadenie a hodnotenie mimoriadnych udalostí a realizácia súvisiacich služieb. Zákazka bude pozostávať z realizácie nasledujúcich služieb: - vypracovanie analýzy, ktorá bude pozostávať z definovania požiadaviek (funkčných aj nefunkčných) na rozsah a obsah spracovávaných údajov a informácií, funkcionalitu a výslednú kvalitu aplikačných modulov podporných nástrojov. - vypracovanie návrhu systému na základe analýzy požiadaviek, návrh biznis architektúry systému (vrátane služieb), návrh architektúry systému, návrh technologickej architektúry (vrátane funkcionality aplikačných modulov), návrhu na implementáciu a migráciu, návrhu bezpečnostnej architektúry a požiadaviek na prevádzku systému a návrh potrebnej informačnej a komunikačnej infraštruktúry (vrátane potrebného hardvéru). - implementácia podporných nástrojov podľa návrhu systému a overenie funkčnosti jednotlivých aplikačných modulov. - vytvorenie podporných nástrojov v podobe modulov. Tieto budú vytvorené na základe požiadaviek definovaných v súťažných podkladoch, ktoré verejný obstarávateľ požaduje dodať so zdrojovým kódom (vrátane štandardnej dokumentácie zdrojového kódu), s popisom API rozhraní a dátového modelu systému. - integrácia komponentov systému na báze využitia ESB platformy ako aj integráciu podporných nástrojov na okolité informačné systémy verejnej správy. - vypracovanie príslušnej integračnej dokumentácie a popisy rozhraní, ktoré integráciou vzniknú. - zabezpečenie migrácie všetkých údajov a informácií do podporných nástrojov SŠHR SR. - zabezpečenie implementácie všetkých bezpečnostných opatrení na základe návrhu bezpečnostnej architektúry (vrátane príslušnej ochrany osobných údajov) v zmysle platných štandardov a legislatívy. - zabezpečenie overenia podporných nástrojov a ich nasadenie do produkčnej prevádzky. - vypracovanie dokumentácie k podporným nástrojom (používateľská príručka, administrátorská príručka) v textovej podobe (vo formáte .DOC, .XLS, .PDF). - realizácia školení vybraných kľúčových používateľov systému a administrátorov systému. - vypracovanie popisu zabezpečenia technickej podpory poskytnutého informačného systému.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ESPRIT spol. s r.o. 2 2 050 000,00 Neuvedené EUR 20. December 2019 261018

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informácia o zrušení výsledku vyhodnotenia ponúk 5. Jún 2019 5. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041475/content/951889/download","filename":"informácia_o_zruseni_výsledku_vyhodnotenia_ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti 13. Január 2020 13. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073519/content/1023409/download","filename":"zapisnice_vyhodnotenie_splnenia_podmienok_ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073519/content/1023411/download","filename":"zapisnice_obnovene_vyhodnotenie_splnenia_podmienok_ucasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty 9. Júl 2018 9. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005141/content/720733/download","filename":"predĺženie_lehoty_na_predkladanie_ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní 28. August 2018 28. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026338/content/809194/download","filename":"poskytnutie_vysvetlenia_4.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 13. Január 2020 13. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073512/content/1023435/download","filename":"ponuka_esprit_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073512/content/1023436/download","filename":"ponuka_esprit_2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní 12. Júl 2018 12. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007578/content/829537/download","filename":"poskytnutie vysvetlenia_formular_c_9.pdf"}]
Súťažné podklady časť D. Podmienky účasti upravené 06.07.2018 6. Júl 2018 6. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1004355/content/715728/download","filename":"D_Podmienky_ucasti_upravene_06_07_2018.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnice o vyhodnotení ponúk 13. Január 2020 13. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073520/content/1023413/download","filename":"Zapisnice_vyhodnotenie_ponuk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Október 2019 9. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060508/content/994109/download","filename":"informácia_o_výsledku_vyhodnotenia_ponúk_2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní 14. August 2018 14. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1021450/content/807406/download","filename":"poskytnutie_vysvetlenia_3.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. November 2018 23. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009287/content/884384/download","filename":"informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Júl 2018 3. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002374/content/707478/download","filename":"A_Pokyny_pre_uchadzacov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002374/content/707479/download","filename":"B_Opis_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002374/content/707480/download","filename":"C_Obchodne_podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002374/content/707481/download","filename":"D_Podmienky_ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002374/content/707482/download","filename":"E_Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002374/content/707483/download","filename":"Formular_c_1_sutaznych_podkladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002374/content/707484/download","filename":"formular_c_2_cestne_vyhlasenie_skupiny_dodavatelov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002374/content/707485/download","filename":"formular_c_3_plna_moc_za_skupinu_dodavatelov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002374/content/707486/download","filename":"formular_c_4_vyhlasenie_uchadzaca_o_subdodavkach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002374/content/707487/download","filename":"formular_c_5_zoznam_dovernych_informacii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002374/content/707488/download","filename":"formular_c_6_JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002374/content/707489/download","filename":"jed-formular_IS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002374/content/707490/download","filename":"formular_c_7_zoznam_poskytnutych_sluzieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002374/content/707491/download","filename":"formular_c_8_cestne_vyhlasenie_konflikt_zaujmov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní 20. Júl 2018 20. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011178/content/829539/download","filename":"poskytnutie_vysvetlenia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní 6. Júl 2018 6. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1004326/content/715125/download","filename":"poskytnutie vysvetlenia_podmienky_ucasti.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - doplnenie formulára č. 9 12. Júl 2018 12. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007583/content/829538/download","filename":"formular_c_9_cestne_vyhlasenie_ochrana_osobnych_udajov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní 10. Júl 2018 10. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1005817/content/724122/download","filename":"poskytnutie vysvetlenia_sutazne_podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 13. Január 2020 13. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073514/content/1023415/download","filename":"expert č.1_lomtec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073514/content/1023416/download","filename":"expert č.2_lomtec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073514/content/1023417/download","filename":"expert č.3_lomtec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073514/content/1023418/download","filename":"expert č.4_lomtec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073514/content/1023419/download","filename":"expert č.5.6.7._lomtec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073514/content/1023420/download","filename":"Lomtec.com a.s.-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073514/content/1023421/download","filename":"Lomtec.com a.s.-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073514/content/1023422/download","filename":"Lomtec.com a.s.-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073514/content/1023423/download","filename":"Lomtec.com a.s.-04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073514/content/1023424/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií_lomtec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073514/content/1023425/download","filename":"ORSR Kedros, a.s._lomtec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073514/content/1023426/download","filename":"ORSR Lomtec.com a.s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073514/content/1023427/download","filename":"ORSR Ratio Services s.r.o._lomtec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073514/content/1023428/download","filename":"príloha č. 4-5 zmluvy o dielo_lomtec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073514/content/1023429/download","filename":"príloha č.1-2 zmluvy o dielo_lomtec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073514/content/1023430/download","filename":"príloha č.3 zmluvy o dielo_lomtec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073514/content/1023431/download","filename":"zmluva o dielo_lomtec.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. Január 2020 13. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073522/content/1023414/download","filename":"zapisnica_otvaranie_ ponuk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní 26. Júl 2018 26. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013910/content/804264/download","filename":"poskytnutie_vysvetlenia_2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo č. 72/KP/2019 13. Január 2020 13. Január 2020 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×