CPV kód

72000000-5

Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 27 28 755 575 EUR
Slovenská správa ciest 2 1 552 522 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 2 050 000 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 10 376 EUR
GOEN, spol. s r.o. 1 87 850 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 13 29 846 935 EUR
Mesto Žilina 2 4 225 474 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 2 297 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 2 583 445 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 307 060 EUR
Žilinský samosprávny kraj 2 247 464 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 2 21 659 875 EUR
Mestská časť Bratislava - Lamač 1 56 730 EUR
DataCentrum 10 6 502 604 EUR
DataCentrum 1 127 278 USD
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 432 374 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 29 937 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 708 000 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 53 180 EUR
Prešovský samosprávny kraj 2 1 933 577 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 7 14 873 935 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 102 375 EUR
Mestská časť Bratislava - Jarovce 1 57 336 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 3 19 158 EUR
Trnavský samosprávny kraj 4 1 295 182 EUR
Slovak Business Agency 1 2 015 000 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 24 2 553 997 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 347 836 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 37 680 012 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 11 1 762 695 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 16 15 036 750 EUR
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 8 1 189 524 EUR
Košický samosprávny kraj 3 548 056 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 3 805 783 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 1 203 750 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 810 700 EUR
Generálna prokuratúra SR 6 5 031 687 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 20 006 976 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 301 500 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 249 000 EUR
Mesto Komárno 1 1 083 588 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 5 593 700 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 203 750 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 160 000 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 2 321 596 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 3 1 048 780 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 11 975 633 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 2 79 308 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 984 009 EUR
Mesto Humenné 2 519 807 EUR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 1 238 680 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 1 43 500 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 26 150 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 9 400 EUR
Mesto Žiar nad Hronom 1 158 205 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 6 3 702 665 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 8 43 828 897 EUR
Mesto Senica 1 186 604 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 2 785 000 EUR
Mestská časť Bratislava - Čunovo 1 48 636 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 4 32 216 452 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 7 427 729 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 2 671 669 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 2 144 681 EUR
Mesto Pezinok 1 131 655 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 14 87 217 149 EUR
Public plus, spol. s r.o. 1 93 596 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 16 417 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 3 087 240 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 1 485 000 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 119 760 EUR
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 20 5 772 456 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 139 240 EUR
Mesto Zvolen 1 328 310 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 3 625 000 EUR
Slovenská inšpekcia životného prostredia 1 3 687 910 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 17 980 EUR
Slovenský metrologický ústav 1 110 500 EUR
Štátna pokladnica 1 7 589 196 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 107 400 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 152 500 EUR
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 2 9 036 578 EUR
Národný bezpečnostný úrad 5 18 720 455 EUR
GRADIENT ECM s. r. o. 1 80 864 EUR
A & A CONSULTING, s.r.o. 1 85 664 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 12 18 350 476 EUR
Mestská časť Bratislava - Rusovce 1 49 116 EUR
TT-IT, s.r.o. 1 616 234 EUR
DLHOPIS, o.c.p., a.s. 3 286 848 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 59 780 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 70 457 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 581 250 EUR
Allexis s. r. o. 1 67 343 EUR
TAX OFFICE Hennel & Králik, v.o.s. 1 71 600 EUR
Finecon Technologies s.r.o. 1 77 980 EUR
Teplo GGE s. r. o. 5 386 873 EUR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 7 28 561 840 EUR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 2 3 244 270 EUR
Tecton, a.s. 1 33 691 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 126 0 Neuvedná
Slovenská pošta, a.s. 4 3 962 759 EUR
eustream, a.s. 1 671 135 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 2 2 084 400 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 9 21 776 256 EUR
Vojenský historický ústav 1 2 960 400 EUR
SPP - distribúcia, a.s. 1 31 714 152 EUR
SPP - distribúcia, a.s. 15 0 Neuvedná
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 3 23 125 743 EUR
IO Tech s. r. o. 1 207 300 EUR
FANCY PHARMACY, a.s. 1 296 800 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 203 000 EUR
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 1 32 500 EUR
"BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 1 9 000 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 3 140 997 EUR
Dohodnuté, s.r.o. 1 196 300 EUR
Košická aréna 1 203 000 EUR
LOGI s.r.o. 1 107 950 EUR
GLOBESY, s.r.o. 1 288 000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
AXON PRO, s.r.o. 1 87 850 EUR
ANASOFT APR, spol. s r.o. 3 259 460 EUR
Synergon a.s. 1 193 000 EUR
MIM, s.r.o. 1 7 965 530 EUR
Asseco Solutions, a.s. 8 3 151 059 EUR
SAS Slovakia, s. r. o. 3 520 380 EUR
DATALAN, a.s. 12 7 698 760 EUR
AutoCont SK a.s. 7 1 702 497 EUR
EMIS, s.r.o. 1 345 500 EUR
F.A.T., s.r.o. 1 1 954 EUR
MAXNETWORK, s.r.o. 1 1 083 588 EUR
Synergon, s.r.o. 1 390 445 EUR
ICZ Slovakia a.s. 2 10 664 630 EUR
COMGUARD a.s. 1 84 960 EUR
Gratex International, a.s. 2 274 178 EUR
PROSOFT, spol. s r.o. Košice 3 677 853 EUR
eDevelopment s.r.o. 3 372 237 EUR
Comguard, s.r.o. 1 28 000 EUR
M KREO, s.r.o. 1 296 800 EUR
Millennium, spol. s r. o. 4 364 280 EUR
stengl a.s. 1 434 000 EUR
Wolters Kluwer s. r. o. 1 22 448 EUR
BE-SOFT a.s. 1 6 208 EUR
GOPAS SR, a.s. 2 17 140 EUR
Slovak Telekom, a.s. 3 14 296 211 EUR
VUJE, a.s. 1 160 798 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 1 1 987 000 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 9 42 216 746 EUR
ICOS, a.s. Košice 1 147 816 EUR
SEAL IT Services, s.r.o. 1 33 691 EUR
C.G.C., a.s. 1 176 800 EUR
ALISON Slovakia s.r.o. 3 6 830 280 EUR
SOFTIP, a. s. 13 23 734 162 EUR
SCR interactive s.r.o. 2 289 896 EUR
ALTAMIRA SOFTWORKS, s.r.o. 1 203 000 EUR
DWC Slovakia a.s. 11 6 218 242 EUR
Centraal Bureau voor de Statistiek 2 49 075 EUR
ANECT a.s. 1 40 280 EUR
Microsoft Slovakia s.r.o. 1 1 080 000 EUR
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 4 1 613 336 EUR
QBSW, a.s. 1 67 343 EUR
IRIS SH, s.r.o. 1 159 744 EUR
A.V.l.S. - lnternational Software Distribution & Servis, s.r.o. 3 444 530 EUR
CGI Slovakia s. r. o. 1 156 600 EUR
BSP Applications, spol. s r. o. 4 801 714 EUR
Datacomp s.r.o. 1 33 099 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 5 19 018 693 EUR
CORA GEO, s. r. o. 9 1 994 691 EUR
Citrix Systems International GmbH 1 127 278 USD
VSL Software, a.s. 1 198 000 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 2 218 990 EUR
BENESTRA, s. r. o. 1 43 260 EUR
IPECON, s.r.o. 3 257 081 EUR
TEMPEST a.s. 17 71 277 272 EUR
Lomtec.com a.s. 5 2 813 527 EUR
DXC Technology Slovakia s. r. o. 17 47 753 333 EUR
S&T Slovakia s. r. o. 1 8 657 600 EUR
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s. 6 989 957 EUR
EMEL BRATISLAVA, s.r.o. 3 776 052 EUR
MeDoIT s.r.o. 1 120 000 EUR
ENSACO, s.r.o. 1 85 664 EUR
LISTERA, s.r.o. 4 644 000 EUR
BSP Solutions, a.s. 1 157 728 EUR
InterWay, s.r.o. 7 8 080 292 EUR
Beset, spol. s r.o. 1 13 798 417 EUR
Disig, a.s. 3 21 223 450 EUR
DITEC, a.s. 6 36 814 992 EUR
PosAm, spol. s r.o. 3 3 047 431 EUR
CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. 1 53 180 EUR
Asseco Central Europe, a. s. 4 27 910 575 EUR
Vision IT Solutions, a. s. 10 7 932 104 EUR
NESS Slovensko, a.s. 10 14 279 547 EUR
TREVORIA, s.r.o. 2 596 500 EUR
Optima fide Pharma Consulting spol. s r.o. 2 279 312 EUR
eGroup Solutions, a. s. 1 20 500 EUR
TRIMEL s.r.o. 2 119 028 EUR
COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 1 61 200 EUR
INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným 3 164 902 EUR
GlobalTel, a.s. 2 2 047 600 EUR
STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 2 36 500 EUR
Foundation, s.r.o. 1 56 730 EUR
Aliter Technologies, a.s. 1 394 240 EUR
TooNet, s. r. o. 1 28 384 EUR
DIMANO, a. s. 2 232 136 EUR
Digital Systems a. s. 3 708 750 EUR
SOFTEC, spoločnosť s ručením obmedzeným skrátene: SOFTEC, spol. s r.o. 5 5 252 340 EUR
IPOS-kancelárske potreby, spol. s r.o. 1 199 750 EUR
Dignitas, spol. s r.o. 1 115 467 EUR
EVOSERVIS s.r.o. 3 119 760 EUR
HOUR, spol. s r.o. 1 891 576 EUR
Jeppesen GmbH 1 28 940 EUR
Plaut Slovensko, s.r.o. 5 20 298 939 EUR
SAP Slovensko s.r.o. 3 2 481 823 EUR
Oracle Slovensko spol. s r.o. 1 338 494 EUR
OLTIS Slovakia s.r.o. 1 3 077 580 EUR
SEVITECH a. s. 13 15 742 515 EUR
AXASOFT, a.s. 1 9 360 000 EUR
BSP Sizar, s. r. o. 6 1 021 300 EUR
IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku 5 5 953 197 EUR
Ericsson Slovakia spol. s r.o. 3 8 848 258 EUR
Magix, s. r. o. 1 166 100 EUR
GABEN spol. s r.o. 1 301 500 EUR
NetPoint, s.r.o. 1 84 800 EUR
Martes s.r.o. 1 1 716 000 EUR
PRISMA European Capacity Platform Gmb 1 671 135 EUR
NUPSESO, a.s. 8 3 720 718 EUR
Asseco Solutions, a.s. 1 347 836 EUR
ESPRIT spol. s r.o. 1 2 050 000 EUR
Aqist, a.s. 1 31 714 152 EUR
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 1 160 000 EUR
CRYSTAL CONSULTING s.r.o. 1 810 700 EUR
Ardaco, a.s. 2 2 001 600 EUR
IPESOFT spol. s r.o. 1 111 872 EUR
Soimco a. s. 1 4 120 440 EUR
Lazar Consulting, s. r. o. 2 9 786 672 EUR
SAPTA, a.s. 1 158 400 EUR
Asseco Central Europe, a.s. 2 27 688 327 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
Zymestic Solutions, s. r. o. 1 1 772 720 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
TatraMed Software s.r.o. 3 184 017 EUR
Altrinia s. r. o. 2 31 028 EUR
Asphere, a.s. 1 9 000 EUR
PREFIS a.s. 2 254 036 EUR
ColosseoEAS, a.s. 1 203 000 EUR
CZESLOTRADE, s.r.o. 1 89 800 EUR
Wittee, a. s. 1 933 600 EUR
flex-it, s.r.o. 1 39 083 EUR
BI services s. r. o. 1 2 297 EUR
ORIWIN, s.r.o. 1 288 000 EUR
Partner Soft, spol. s r.o. 1 17 980 EUR
VNET a.s. 1 89 840 EUR
1 0 Neuvedná
xPayNet, s. r. o. 1 207 300 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
Amplio s.r.o. 2 206 290 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
SECORAMA s.r.o. 1 16 417 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
SIMAC Technik ČR 1 370 000 EUR
1 0 Neuvedná
Ján Charvát - CASSIOPEA 1 107 950 EUR
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná
1 0 Neuvedná

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zavedenie moderných informačno-komunikačných technológií GOEN, spol. s r.o. 73 947 73947.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Dodanie riešenia na poskytovanie služieb občanom mesta v zmysle zákona o elektronickom výkone verejnej moci Mesto Liptovský Mikuláš 193 000 193000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy pre Mestskú časť Bratislava - Jarovce Mestská časť Bratislava - Jarovce od 51 300 do 62 000 51300 EUR 2015 Služby Áno 1
Konzultačné služby pre McAfee produkty. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 84 960 84960.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie technickej podpory a dodávky softvérových produktov Lotus Notes NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 146 000 146000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Konzultačné služby pre McAfee produkty NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 28 000 28000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Servis k informačným systémom vyvinutý na platforme Mikrosoft Office Sharre Point Server Košický samosprávny kraj 123 180 123180.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby podpory diela „Dochádzkový a prístupový systém“ Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 180 100 180100.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tvorba nového webového portálu a inovovanie IKT Public plus, spol. s r.o. 78 500 78500.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Prolongácia existujúcich licencií softvéru Blaise Štatistický úrad Slovenskej republiky 24 815 24815.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie zmien konfigurácie v rámci existujúcej sieťovej infraštruktúry NBS. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 41 000 41000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Produkty spoločnosti ESRI – ArcGIS Server / ArcGIS Desktop SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 184 000 184000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozšírenie funkcionality informačného systému mesta Mesto Dubnica nad Váhom 184 140 184140.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie prevádzky, technického dohľadu a údržby servera pre webovú stránku NBS a súvisiacich služieb. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 206 999 206999.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie implementačných služieb a služieb podpory a údržby pre IS Status a IS Status DFT NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 156 600 156600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozšírenie, údržba a servis modulov SSLP. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 41 250 41250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Maintenance podpora k aplikáciám existujúceho ACSIS a jeho ďalší rozvoj Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 133 999 133999.0 EUR 2014 Služby Nie 1
ISS - údržba a servis pre Mesto Pezinok Mesto Pezinok 160 000 160000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Technická podpora licencií Websense Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 85 200 85200.0 EUR 2014 Služby Nie 1
CITRIX DataCentrum 106 500 106500.0 USD 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie technologického systému na vývoj webových Java aplikácií pre ďalší rozvoj Akademického informačného systému AIS2 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 200 000 200000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pripojenie na Internet Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 82 000 82000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Pravidelná profylaxia, softvérových prostriedkov na podporu rozhodovania HŠ ÚJD SR a príprava a realizácia tréningových kurzov pre členov odborných skupín HŠ ÚJD SR. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 120 000 120000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie informačného systému AOTS a videoportálu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 126 200 126200.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Funkčné rozšírenie APV SPIN pre Úrad ŽSK Žilinský samosprávny kraj 74 200 74200.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Inovácie a vlastné produkty s podporou zavádzania progresívnych IKT technológií GRADIENT ECM s. r. o. 81 315 81315.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Inovácia IKT v spoločnosti A & A CONSULTING, s.r.o. A & A CONSULTING, s.r.o. 71 800 71800.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Softvérové služby k projektom Portál VŠ a Elektronizácia prihlasovania na VŠ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 62 500 62500.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Technicke zabezpecenie externej casti maturitnej skusky a pilotnych testovani na strednych skolach pre skolsky rok 2014/2015 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 133 000 133000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zmluva o poskytovaní služieb a systémovej podpory SPIN Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 116 269 116269.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Technická podpora Oracle DataCentrum 150 000 150000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Predĺženie technickej podpory pre VMware View NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 26 000 26000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie informačných systémov Mestská časť Bratislava - Rača 9 000 9000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Licencie k SW modulom bezpečnostne - technického systému BTS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 173 5173.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Implementačné, konzultačné a programátorské služby pre Microsoft produkty NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 204 800 204800.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Prevádzka centrálnych informačných systémov -Portál vysokých škôl a Elektronická prihláška Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 149 500 149500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie podpornej servisnej služby pre Softvérový balík DLHOPIS, o.c.p., a.s. 85 000 85000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Obstaranie licencií Oracle Database vrátane podpory Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 58 714 58714.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vytvorenie integračného rozhrania a úprava IS MČ BA Karlova Ves Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 61 300 61300.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Vybudovanie prístupového bodu v súvise so zmenou architektúry a administrátorského pracoviska serverovne GP SR Generálna prokuratúra SR 34 000 34000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Knižnično - informačný systém Advanced Rapid Library 21 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 51 200 51200.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Citrix DataCentrum 128 600 128600.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rozšírenie a úpravy informačného systému na sledovanie legislatívneho procesu. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 64 950 64950.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Technická podpora Microsoft Enterprise Agreement Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 145 880 145880.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb produktovej podpory E-spis Mestská časť Bratislava - Ružinov 18 000 18000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy pre Mestskú časť Bratislava – Čunovo. Mestská časť Bratislava - Čunovo od 48 300 do 49 250 48300 EUR 2015 Služby Áno 1
Rozšírenie funkcionalít UPVS z požiadaviek z projektu Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda (eDOV) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 79 920 79920.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Licencie na používanie programového vybavenia ASPI Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 22 448 22448.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vytvorenie integračného rozhrania a úprava informačného systému mesta pre prepojenie na integrovaný informačný systém Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 70 000 70000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Integrácia IS MČ DNV na IIS BA Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 37 065 37065.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Geografický informačný systém Bratislavský samosprávny kraj 82 500 82500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy pre Mestskú časť Bratislava - Lamač Mestská časť Bratislava - Lamač od 59 551 do 62 000 59551 EUR 2015 Služby Áno 1
Inovácie v konzultingových aktivitách - rozvoj webovej stránky a zavedenie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) Allexis s. r. o. 70 893 70893.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Predĺženie servisnej podpory pre VPN SSL zariadenia NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 31 000 31000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Obstaranie licenčnej údržby, servisu a podpory prevádzky IS NUNTIO DLHOPIS, o.c.p., a.s. 15 000 15000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie servisu a podpory diela IS DS RATING a IS SEPA PRED/POST Processing Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 35 000 35000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Podpora a rozvoj IS ŠFRB Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 120 000 120000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby podpory IBM System Storage SAN SVC Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 62 431 62431.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zavedenie nových IKT do spoločnosti TAX OFFICE Hennel & Králik, v.o.s.. Bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch. TAX OFFICE Hennel & Králik, v.o.s. 72 350 72350.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Moderná IKT infraštruktúra Finecon Technologies s.r.o. 78 940 78940.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Zabezpečenie licencií aplikácie BLAISE Štatistický úrad Slovenskej republiky 24 260 24260.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory,údržby,rozvoja a úprav pre "Štátny informačný systém úradov verejného zdravotníctva -ISÚVZ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 122 500 122500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory,údržby,úprav a rozvoja -Epidemiologického informačného systému EPIS Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 120 992 120992.0 EUR 2015 Služby Nie 1
WEB PORTÁL Tecton, a.s. 34 522 34522.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Komplexný nástroj pre elektronickú komunikáciu v procesoch verejného obstarávania. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 79 960 79960.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná zmluva na prevádzku katastrálneho portálu Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 90 298 90298.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dátové view pre synchronizáciu údajov Generálna prokuratúra SR 2 000 2000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Funkčné rozšírenie aplikačného programového vybavenia SPIN/iSPIN pre spracovanie ekonomických činností TTSK Trnavský samosprávny kraj 195 040 195040.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie pravidelných aktualizácií, technickej a metodickej podpory informačného systému samosprávy Mesto Žiar nad Hronom 131 837 131837.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Register e-VUC-RZplus Košický samosprávny kraj 25 200 25200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upgrade Aplikačného vybavenia CC3 komplexného nemocnično informačného systému Inštalácia APV LeIS NRSYS Pharmacy Inštalácia APV SvaLZ CGMS4M Inštalácia APV SvaLZ CGMCLCC Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 65 370 65370.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy pre Mestskú časť Bratislava – Rusovce Mestská časť Bratislava - Rusovce od 59 300 do 61 800 59300 EUR 2015 Služby Áno 1
Rozšírenie licencie medicínskeho softvéru PROMIS Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 800 21800.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Správa systému DMS CZ/SK (Dealer Management system CZ/SK) Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. 199 999 199999.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služby e-VÚC RZplus Prešovský samosprávny kraj 100 800 100800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zmluva o poskytovaní služieb a systémovej podpory SPIN Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 134 588 134588.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby Softvérového balíka - IS Zberných miest slúžiaceho na elektronizáciu úkonov pre spracovanie objednávok zaznamenaných na z DLHOPIS, o.c.p., a.s. 195 000 195000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Objednávka č. AA-765-27/2014-OOVM na aktualizáciu zmenovej služby pre územie mimo SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 940 28940.0 EUR 2014 Služby Nie 1
IS-verejné obstarávanie, rozšírenie produktov Active Procurement Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 132 300 132300.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vytvorenie integračného rozhrania a úprava informačného systému MČ Bratislava - Ružinov pre prepojenie na IIS Bratislavy. Mestská časť Bratislava - Ružinov 54 300 54300.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Komplexný integrovaný systém pre zabezpečenie servisnej podpory a podpory riadenia prevádzky NZIS Národné centrum zdravotníckych informácií 9 634 799 9634799.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Rozvoj programového vybavenia IS VDS, EDD a Symoza, ich údržba a podpora prevádzky. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 3 077 580 3077580.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby technickej podpory ORACLE Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 295 995 295995.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie aplikačných úprav komponentov a obchodných procesov IIS MV SR (ESO II) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 400 000 400000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Systémová integrácia informačných technológii vrátane dodávky súvisiacich tovarov a služieb pre Mesto Žilina. Mesto Žilina 1 800 000 1800000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie služieb k zlučovaniu databáz a úprav APV SOFTIP PROFIT spojených s optimalizáciou procesov ÚPSVaR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 032 000 1032000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zmluva o servisnej podpore pre vybrané kritické hardvérové a softwarové komponenty IKT Generálna prokuratúra SR 332 127 332127.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory k zabezpečeniu udržateľnosti a rozvoja Integrovaného informačného systému PSK Prešovský samosprávny kraj 1 832 777 1832777.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie podpory a údržby Dátového centra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 6 124 877 6124877.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory, údržby a rozvoja Jednotnej referenčnej údajovej základne rezortu zdravotníctva pre rok 2016 Národné centrum zdravotníckych informácií 399 999 399999.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Údržba APV na obdobie od 01-2016 do 12-2017 (aplikačný servis) pre ISZI Národné centrum zdravotníckych informácií 949 428 949428.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Informačný systém VŠC DUKLA Banská Bystrica Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 434 000 434000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rozšírenie existujúcich integrovaných informačných služieb Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 150 000 1150000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmluva o údržbe software č. 2016/813 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 180 000 1180000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisná podpora aplikačbných modulov integrovaného informačného systému (IIS) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 800 000 800000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Dodávka licencií a údržba SW SAP Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 219 990 219990.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rozšírenie a úpravy personálno-ekonomického systému SRS Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 225 168 225168.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Informačný systém „Elektronický preukaz poistenca“ (IS EPP). Národné centrum zdravotníckych informácií 17 813 500 17813500.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Technické zabezpečenie externej časti maturitnej skúšky a pilotných testovaní na stredných školách Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 143 860 143860.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby technickej podpory Oracle 2016 Pôdohospodárska platobná agentúra 209 704 209704.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a údržby a ďalších služieb k APV Softip Profit Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 055 240 2055240.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozšírenie funkčnosti Softip Profit o pohľadávky s prepojením na Centrálny register pohľadávok štátu Ministerstva financií SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 256 996 256996.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Navýšenie/zmena licencií ESID System GIS CC Slovenská správa ciest 345 500 345500.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Modulárne rozšírenie IS MCS o Univerzálneho mobilného klienta (ICS - 506-2014) Slovenská správa ciest 1 207 022 1207022.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie funkcionality modulov Podvojné účtovníctvo, Evidencia majetku a personálno - ekonomického informačného systému SRS Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 209 070 209070.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby podpory SW GE Smallworld Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 166 100 166100.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Služby podpory softvérových produktov pre IS ŠP. DataCentrum 1 657 400 1657400.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Podporné služby Microsoft Premier Support Bratislavský samosprávny kraj 1 080 000 1080000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Podpora a rozšírenie centra výskumu v doprave „CVD PLUS Technická univerzita v Košiciach 301 500 301500.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Budovanie povodňového a varovného predpovedného systému. Slovenský hydrometeorologický ústav 11 975 633 11975633.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zavedenie systému ETRS Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 229 536 229536.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Aplikačná podpora a rozvoj systému Registra účtovných závierok (RÚZ) DataCentrum 400 900 400900.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie funkcionality Portálu finančnej správy Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 027 156 3027156.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy (EVO) Hlavné mesto SR Bratislava 3 121 000 3121000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni mesto Komárno Mesto Komárno 1 083 588 1083588.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Rozšírenie, údržba a servis modulov informačného systému SSLP. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 173 694 173694.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzky, podpory, úpravy a rozvoja diela - JURZ etapa I. a II. Poskytovanie služieb prevádzky, podpory, úpravy a rozvoja diela - JURZ etapa I. a II. Národné centrum zdravotníckych informácií 1 439 452 1439452.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Úprava projektu eHealth a eSO1 súvisiaca s prepojením projektu JURZ a eSO1 Národné centrum zdravotníckych informácií 1 199 978 1199978.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a údržby systému EVO Úrad pre verejné obstarávanie 564 000 564000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žilina Mesto Žilina 2 605 000 2605000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zabezpečenie servisnej podpory prevádzky a rozvoja Integrovaného informačného systému rezortu MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra od 0 do 0 0 EUR 2014 Služby Nie 1
Stabilizačné a konsolidačné opatrenia IS APOnet Slovenská pošta, a.s. 841 620 841620.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzky, podpory, úpravy a rozvoj diela - Informačný systém zdravotníckych informácií Národné centrum zdravotníckych informácií 273 760 273760.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Podpora prevádzky Informačných technológií DataCentra DataCentrum 629 495 629495.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory softvérových produktov na obdobie 1.1.2016 - 31.12.2016 DataCentrum 893 000 893000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pri prevádzke APV ŽoD, APV Pisáreň, APV EZ, APV AIS pre JPV, APV OAS, APV CDS a APV ePortal. Sociálna poisťovňa, ústredie 1 920 000 1920000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb rezervačnej platformy PRISMA eustream, a.s. 671 135 671135.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Obstaranie licencií systému centrálnej elektronickej registratúry pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 224 600 224600.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Dodanie, úprava a prispôsobenie špecifických modulov a ich implementácia do systému OneSAF Testbed Baseline Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 249 000 249000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Technologický infor. systém ŽSR – poskytovanie služieb tech. podpory a rozvoj funkcionality existujúceho TIS ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 5 958 998 5958998.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Technické a logistické zabezpečenie národných testovaní na základných školách Testovanie 5-2016 a Testovanie 9-2017 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 525 052 525052.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre informačný systém APONET- modul zmena adresy a elektronizácia vybraných služieb Slovenská pošta, a.s. 785 906 785906.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Úprava a rozšírenie funkcionality IS APV SOFTIP PROFIT Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 166 025 166025.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Technické zabezpečenie externej časti maturitnej skúšky a pilotných testovaní na stredných školách pre školský rok 2015/2016 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 134 905 134905.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Technické a logistické zabezpečenie národných testovaní na základných školách Testovanie 5-2015 a Testovanie 9-2016 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 520 657 520657.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Prevádzka aplikácií k projektom CRŠ, CRZ, IS KEGA a Mobility online. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 447 000 447000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rozšírenie informačného systému pre Riadenie logistickej siete Slovenská pošta, a.s. 1 716 000 1716000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory a údržby IS Helios Green Rozhlas a televízia Slovenska 347 836 347836.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. SPP - distribúcia, a.s. 31 714 152 31714152.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vytvorenie, dodávka a implementácia modulu elektronického dovozu (eDovoz) Ministerstvo financií Slovenskej republiky 5 485 970 5485970.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Rozšírenie IS APONET, automatizácia dodaja a elektronizácia vybraných služieb Slovenská pošta, a.s. 619 233 619233.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexný informačný systém s portálovým rozhraním na poskytovanie expertných podporných služieb vedeckej komunite a MSP Slovak Business Agency 2 015 000 2015000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
SW na správu a evidenciu verejných obstarávaní SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 221 500 221500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Modernizácia výskumu VHÚ Vojenský historický ústav 2 960 400 2960400.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Elektronický archív Ministerstva vnútra SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 154 823 5154823.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Obnova služieb technickej podpory pre licencie Oracle. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 338 494 338494.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Technické a logistické zabezpečenie národných testovaní na základných školách Testovanie 9-2015 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 248 135 248135.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Register priestorových informácií Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 6 487 000 6487000.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Národný systém dopravných informácií – NSDI Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 14 165 171 14165171.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Podpora, zmeny a rozvoj APV SPIN/iSPIN Bratislavský samosprávny kraj 699 734 699734.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora prevádzky registračných autorít a poskytovanie certifikačných služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 160 000 160000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 19 775 659 19775659.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Systémová údržba modulov a ich doplnkov dodaných spoločnosťou HOUR, spol. s r.o. verejnému obstarávateľovi Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 891 576 891576.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie odborných servisných služieb technickej údržby a podpory systému „Informačný systém EUCARIS“ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 159 744 159744.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby technickej údržby a podpory systému STAFO Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 200 000 3200000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Upgrade systému podpory a riadenia IZS - CoordCom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 808 458 808458.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby technickej podpory ORACLE 2016 Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 249 000 249000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Humenné Mesto Humenné 263 583 263583.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s e-GOV službami Trenčiansky samosprávny kraj 810 700 810700.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie servisných služieb a služieb podpory softvérových produktov Ardaco QSign Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 320 000 1320000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Rozvoj Automatizovaného systému správy registratúry (ASSR) zabezpečenie automatizovanej komunikácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) Sociálna poisťovňa, ústredie 865 000 865000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie služieb rozvoja diela Jednotnej referenčnej údajovej základne rezortu zdravotníctva Národné centrum zdravotníckych informácií 3 499 576 3499576.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Servisná zmluva typu SLA na informačný systém SRS Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 300 000 300000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Servisná zmluva KaPor Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 90 298 90298.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie servisnej podpory prevádzky a rozvoja Integrovaného informačného systému rezortu MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 980 000 1980000.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Rozvojové služby ZB GIS Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 2 130 000 2130000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Podporné servisné služby ESKN Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 5 352 760 5352760.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Servisná podpora IS IACS Pôdohospodárska platobná agentúra 9 360 000 9360000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Servisná podpora IS AGIS Pôdohospodárska platobná agentúra 4 893 336 4893336.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Servisná podpora IS AGIS Pôdohospodárska platobná agentúra 4 893 336 4893336.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie licencie a podpory SW SAP Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 081 823 2081823.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Služby podpory prevádzky a rozvoja bezpečnostnej sieťovej infraštruktúry a pripojenia do internetu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 158 400 158400.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Služby technického zabezpečenia národných testovaní na základných školách (2017-2021) Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 2 800 000 2800000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Informačný systém Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu Národný bezpečnostný úrad 18 687 800 18687800.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Technické zabezpečenie externej časti maturitnej skúšky a pilotných testovaní na stredných školách pre školský rok 2017/2018 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 145 000 145000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Predĺženie používania licencií SAS Pôdohospodárska platobná agentúra 121 300 121300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Údržba a rozvoj IS EVO Úrad pre verejné obstarávanie 1 520 400 1520400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodanie riešenia na poskytovanie služieb občanom mesta v zmysle zákona o elektronickom výkone verejnej moci II.etapa a Poskytovanie podpory a zabezpečenie prevádzky pre dodané riešenie Mesto Liptovský Mikuláš 398 984 398984.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Konsolidácia systému pre komunikáciu a tímovú spoluprácu Generálna prokuratúra SR 489 000 489000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Podporné služby pre zabezpečenie prevádzky Informačného systému ESZ a ESZ RF a RS Národné centrum zdravotníckych informácií 13 798 417 13798417.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Informačný systém odpadového hospodárstva I Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 12 749 958 12749958.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Poskytovanie služieb podpory prevádzky a servisu Epidemiologického informačného systému EPIS Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 181 488 181488.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory prevádzky a servisu Štátneho informačného systému úradov verejného zdravotníctva ISÚVZ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 182 790 182790.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb uživateľskej podpory a produktovej údržby katastrálneho portálu Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 473 300 473300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Predĺženie používania licencií SAS na rok 2018 Pôdohospodárska platobná agentúra 199 540 199540.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni informačného systému EVO a súvisiacich služieb vzhľadom na legislatívne zmeny a požiadavky ODE PPZ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 750 420 750420.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 25
Zabezpečenie servisnej podpory prevádzky a rozvoja Integrovaného informačného systému rezortu MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 80 685 80685.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 2
Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. SPP - distribúcia, a.s. 2015 Služby Nie 1
Zmena zdrojového kódu serverovskej a klientskej časti APV eID Autentifikačný Systém Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 134 449 1134449.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava personalizačného zariadenia Datacard® PB6500 a s tým súvisiaca zmena zdrojového kódu Personalizačného systému MV SR - II. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 825 166 825166.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Informačný portál stavebnej a dopravnej techniky FANCY PHARMACY, a.s. 332 083 332083.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Servisná zmluva na informačný systém SSLP. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 525 600 525600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 11
Transformácia komplexného informačného systému a modulov. Slovenská akadémia vied (SAV) 485 000 485000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie servisnej podpory prevádzky a rozvoja Integrovaného informačného systému rezortu MO SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 124 120 124120.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 833 333 9833333.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. SPP - distribúcia, a.s. 2015 Služby Nie 1
Služby podpory prevádzky DataCentrum 2 518 920 2518920.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj informačného systému TIS (Technického informačného systému SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 5 600 000 5600000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby technického zabezpečenia národných testovaní na základných školách pre školský rok 2018/2019 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 388 480 388480.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít informačného systému ITMS2014 Pôdohospodárska platobná agentúra 1 814 700 1814700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Technické zabezpečenie externej časti maturitnej skúšky a pilotných testovaní na stredných školách pre školský rok 2018/2019 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 186 215 186215.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rozvoj jadra IS ŠP - Rozvoj a dobudovanie back-office procesov v IS ŠP Štátna pokladnica 7 589 196 7589196.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vývoj aplikačného softvéru a jeho implementácia pre optimálne a efektívne riadenie rozvodov CZT v rámci projektu Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh Lánska 995. Teplo GGE s. r. o. 134 000 134000.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory a produktovej údržby ekonomického informačného systému Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 305 600 305600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie servisu a podpory diela IS DS MIDDLEWARE a IS SEPA PRED/POST Processing Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 470 000 470000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvér pre registračnú dokumentáciu vo formáte eCTD a NeeS v prostredí ŠÚKL Štátny ústav pre kontrolu liečiv 313 300 313300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rozšírenie existujúcej softvérovej inftraštruktúry o školskú učebňu nemocničného informačného systému MEDEA, FONS, Openlims vrátane nevyhnutného technického a aplikačného vybavenia. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 32 500 32500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby prepožičania licencií, rozšírenie a predĺženie podpory softvéru spoločnosti Microsoft obsiahnutých v zmluve Open Value Subscription pre Education Solutions Akadémia Policajného zboru v Bratislave 50 557 50557.45 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom, nákup licencií a služby s tým spojené Akadémia Policajného zboru v Bratislave 70 557 70557.45 EUR 2016 Služby Nie 1
REALIZÁCIA NADSTAVIEB K REPORTINGU Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 4 000 4000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Služby súvisiace s poskytnutím a využívaním programového vybavenia pre poskytovateľov sociálnych služieb "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 11 543 11543.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie podpory pre SW produkty NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 73 490 73490.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie technickej podpory a dodávky softvérových produktov Lotus Notes. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 79 123 79123.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Podpora pre Cisco 3750-48P-S a sieťový modul C3KX-NM-1G Slovenská agentúra životného prostredia 3 075 3075.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie služieb aktualizácie pre serverové licencie a používateľské licencie systému Wallstreet Suite NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 181 636 181636.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Technická podpora pre kritickú serverovú infraštruktúru. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 21 600 21600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie podpory licencií Red Hat pre projekt IS CSRÚ Ministerstvo financií Slovenskej republiky 13 999 13999.02 EUR 2016 Služby Nie 1
Kurz Solaris 10 OS Part 2 Ed (SA-202-S10) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 990 5990.0 EUR 2016 Služby Nie 1
OPTIMALIZÁCIA PROCESOV RIS A DÁTOVÝCH TOKOV PACS Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 200 000 200000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Predĺženie podpory a aktualizácií DataCentrum 66 000 66000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Podpora Cisco zariadení Slovenská agentúra životného prostredia 284 284.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Komplexné e-mailové riešenie Slovenská agentúra životného prostredia 33 026 33026.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Zakúpenie podpory pre SW produkty (Red Hat) NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 22 000 22000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zakúpenie podpory pre SW produkty (VMware) NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 76 000 76000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Registrácia domény, biznis hosting, virtuálny server a správa serverov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 297 2297.45 EUR 2017 Služby Nie 1
Technická podpora pre kritickú serverovú infraštruktúru Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 28 749 28749.25 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb technickej podpory (SW Maintenance) licencií HP SM pre potreby projektu ITMS2 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 138 562 138561.6 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie implementačnej a konzultačnej podpory pre produkty spoločnosti VMware NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 84 000 84000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Služby podpory technológií Microsoft Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 207 990 207990.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Aktualizačný poplatok za softvérové licencie Fabasoft eGov-Suite Národný bezpečnostný úrad 8 820 8820.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Hardvérová a softvérová podpora DataCentrum 22 945 22945.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Predĺženie podpory a aktualizácií DataCentrum 65 929 65929.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Technická podpora pre kritickú serverovú infraštruktúru Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 29 289 29288.53 EUR 2018 Služby Nie 1
Vybudovanie pred-produkčného prostredia centrálneho IS Generálna prokuratúra SR 161 465 161465.32 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. SPP - distribúcia, a.s. 2015 Služby Nie 1
Obstaranie softvérového nástroja IO Tech s. r. o. 207 300 207300.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 8
Poskytovanie služieb podpory a prevádzky Základnej bázy údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS) Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 4 747 680 4747680.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kurz Solaris Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 600 14600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb bezpečnostnej podpory informačných systémov, technickej podpory a štandardných služieb k produktom Oracle (Oracle Software Security Assurance) a licencií Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 6 950 000 6950000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Aktualizačný poplatok za softvérové licencie Fabasoft eGov-Suite Národný bezpečnostný úrad 10 122 10122.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis a údržba ekonomického softvéru Slovenský metrologický ústav 110 500 110500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj informačného systému KIS SVP SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 089 040 6089040.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 10
Support pre existujúci Check point Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 46 900 46900.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Support pre existujúci Check point Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 56 280 56280.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Modernizácia informačného systému, zvukovej a svetelnej video réžie, video rozhodca a s tým súvisiaca obnova komponentov na hlavnej video kocke nad hracou plochou Košická aréna 203 000 203000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servis kamerových systémov pre medzinárodné letiská Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 933 600 933600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexný nástroj pre elektronickú komunikáciu v procesoch verejného obstarávania. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 19 900 19900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 190 871 1190871.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. SPP - distribúcia, a.s. 2015 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 2
Vývoj aplikácie a marketingová kampaň pre Dohodnuté, s.r.o. Dohodnuté, s.r.o. 199 250 199250.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Technické zabezpečenie externej časti maturitnej skúšky a pilotných testovaní na stredných školách pre školský rok 2019/2020 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 186 640 186640.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Licencie MS Soft. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 55 000 55000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Predĺženie používania licencií SAS Risk Analysis for Government Intelligence Framework a zabezpečenie servisnej podpory pre SAS produkty pre rok 2019 Pôdohospodárska platobná agentúra 199 540 199540.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služba na ochranu pred útokmi DDoS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 89 840 89840.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 10
Rozšírenie Check point riešenia o 5800 NGTP Appliance Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 161 880 161880.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rozširovanie pôvodných počítačových programov Portál vysokých škôl a Centrálne elektronické prihlasovanie na vysoké školy a nadväzujúce analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 179 000 179000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upgrade a servis systému podpory a riadenia IZS - CoordCom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 839 800 4839800.0 EUR 2015 Služby Nie 1
SLUŽBY PRE CENTRÁLNY REGISTER ZAMESTNANCOV A ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 261 000 261000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby štandardnej podpory a údržby definovaných softvérových komponentov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 120 440 4120440.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Prenájom licencií softvéru SAS Štatistický úrad Slovenskej republiky 82 640 82640.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Konzultačné a implementačné služby pre VMware produkty. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 189 000 189000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 8
Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. SPP - distribúcia, a.s. 2015 Služby Nie 1
Dodávka hardware a software pre projekt Rekonštrukcia rozvodov TH Želiezovce, centralizácia tepla na kotolňu Mierová 51 napojenie nových odberateľov tepla Teplo GGE s. r. o. 133 965 133965.0 EUR 2019 Služby Áno 2
Dodávka hardware a software pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh OST EG5, EG6 a EG7 Rozkvet, Považská Bystrica Teplo GGE s. r. o. 136 828 136828.0 EUR 2019 Služby Áno 2
Služby technického zabezpečenia národných testovaní na základných školách pre školský rok 2019/2020 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 382 273 382273.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Systém analýzy vzdialených lokalít prioritného infraštruktúrneho majetku Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 37 590 212 37590212.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 8
Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. SPP - distribúcia, a.s. 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb rozvoja a implementácie zmien pre Základnú bázu údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS) Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 772 720 1772720.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servisné služby pre Centrálny zálohovací systém NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 147 000 147000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Senica Mesto Senica 186 604 186604.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 396 282 2396282.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Servisné služby v rozsahu podpory a údržby informačného systému samosprávy Mesto Zvolen 328 310 328310.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vytvorenie podporných nástrojov pre riadenie a hodnotenie mimoriadnych udalostí Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 2 220 000 2220000.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 13 889 910 13889910.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 591 045 591045.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. SPP - distribúcia, a.s. 2015 Služby Nie 1
Konzultačné služby a služby podpory pre Microsoft produkty NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 200 000 200000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup licencií a poskytovanie podpory informačného systému na správu registratúry Trnavský samosprávny kraj 215 535 215535.0 EUR 2020 Služby Nie 2
Poskytovanie služieb podpory, údržby a rozvoja Jednotného informačného systému (JIS) ÚPV SR Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 3 085 870 3085870.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby podpory systému pre podporu vedeckého výskumu KTIVI Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 209 400 209400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Support na sieť Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 221 459 221459.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Predĺženie podpory pre existujúce licencie Veeam Availability Suite Enterprise for VMware - Education Only Univerzita Komenského v Bratislave 9 400 9400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Prenájom licencií softvéru SAS Risk Analysis for Government Pôdohospodárska platobná agentúra 107 856 107856.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Aktualizačný poplatok za softvérové licencie Fabasoft eGov-Suite Národný bezpečnostný úrad 10 122 10122.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pozáručná podpora a servis pre TomoCon PACS Univerzitná nemocnica Bratislava 14 982 14981.75 EUR 2020 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 11
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 98 241 98241.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. SPP - distribúcia, a.s. 2015 Služby Nie 1
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 583 333 583333.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Systémová, aplikačná podpora a rozvoj Centrálneho finančného informačného systému pre verejné vysoké školy (IS SOFIA) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 8 657 600 8657600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby technického zabezpečenia národných testovaní na základných školách pre školský rok 2020/2021 (Testovanie 9 2021 a Testovanie 5 2020) Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 384 628 384628.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Technické zabezpečenie externej časti maturitnej skúšky a pilotných testovaní na stredných školách Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 179 055 179055.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenájom licencií softvéru SAS Štatistický úrad Slovenskej republiky 148 572 148572.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 7
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 98 241 98241.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. SPP - distribúcia, a.s. 2015 Služby Nie 1
Služby podpory systému pre podporu vedeckého výskumu KTIVI Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 370 6370.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesto Humenné 256 224 256224.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Webové sídlo Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 17 980 17980.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky informačného systému JRUZ Národné centrum zdravotníckych informácií 6 951 400 6951400.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Predĺženie služieb aktualizácie pre serverové licencie a používateľské licencie systému Wallstreet Suite NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 72 660 72660.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie súladu platobného styku a IS v rámci European Payments Market Infrastructure changes (ESMIG), GPI SWIFT a ISO20022 pre potreby EXIMBANKY SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 203 750 203750.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 10
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 98 241 98241.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby podpory prevádzky a rozvoja diela Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 987 000 1987000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Jednotný informačný systém štatistických údajov Štatistický úrad Slovenskej republiky 10 644 570 10644570.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. SPP - distribúcia, a.s. 2015 Služby Nie 1
Moderné dotácie BSK Bratislavský samosprávny kraj 205 416 205416.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Upgrade Mail Gateway NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 98 504 98504.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Aktualizačný poplatok za softvérové licencie Fabasoft eGov-Suite Národný bezpečnostný úrad 10 122 10122.0 EUR 2020 Služby Nie 1
SLA pre systém Správy registratúry Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 129 240 129240.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Trnava TT-IT, s.r.o. 616 234 616234.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Ostatné systémy ZVJS - SW Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 19 115 400 19115400.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. SPP - distribúcia, a.s. 2015 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 7
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 98 241 98241.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Služby podpory systému pre podporu vedeckého výskumu KTIVI Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 604 18604.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Pozáručná podpora a servis pre TomoCon PACS Univerzitná nemocnica Bratislava 14 980 14980.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 8
Komplexný nástroj pre elektronickú komunikáciu v procesoch verejného obstarávania. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 19 900 19900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni informačného systému na vydávanie osobných a cestovných dokladov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 799 635 799635.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 018 540 2018540.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 060 270 2060270.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby štandardnej podpory, údržby a servisných služieb pre telekomunikačnú infraštruktúru Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 720 400 6720400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytnutie služieb podpory, zmien a rozvoja aplikačného programového vybavenia SPIN, iSPIN Bratislavský samosprávny kraj 1 680 954 1680954.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Správa a servis IS SAP a infraštruktúry komunikačných technológií Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 102 375 102375.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 018 249 1018249.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Migrácia služieb Slovenskej národnej certifikačnej autority (SNCA4) Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 520 650 520650.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby podpory ku geografickému informačnému systému BSK (ArcGIS) Bratislavský samosprávny kraj 161 800 161800.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj informačného systému TIS (Technického informačného systému SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 472 633 1472633.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj informačného systému KIS SVP SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 313 003 313003.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby prevádzkovej a SW podpory na systém elektronickej podateľne a dlhodobého archívu rezortu kultúry Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 681 600 681600.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj informačného systému TIS (Technického informačného systému SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 97 656 97656.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj informačného systému TIS (Technického informačného systému SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 76 059 76059.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. SPP - distribúcia, a.s. 2015 Služby Nie 1
Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj informačného systému KIS SVP SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 146 190 146190.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj informačného systému TIS (Technického informačného systému SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 146 484 146484.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj informačného systému KIS SVP SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 146 190 146190.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj informačného systému TIS (Technického informačného systému SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 91 083 91083.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 11
Predĺženie licencií centrálneho zálohovacieho softvéru Veeam Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 20 640 20640.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 374 782 374782.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Support na infraštruktúru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 178 200 178200.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služba odstraňovanie problému - SLA pre „Integrovaný Informačný systém“ Žilinský samosprávny kraj 195 000 195000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 15 803 125 15803125.0 EUR 2021 Služby Áno 2
Platforma pre výskumno-vývojový projekt a konzultačné služby GLOBESY, s.r.o. 288 000 288000.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Služby technického zabezpečenia národných testovaní na základných školách na obdobie školských rokov 2021/2022 – 2022/2023 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 1 004 400 1004400.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 6
Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. SPP - distribúcia, a.s. 2015 Služby Nie 1
Služby SLA pre systém správy registratúry na SW platforme Fabasoft eGov Suite Slovenský pozemkový fond 193 300 193300.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj informačného systému KIS SVP SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 146 330 146330.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj informačného systému TIS (Technického informačného systému SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 126 765 126765.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 275 000 275000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Informačný systém centralizácie manažmentu údajov Národného lesníckeho centra a migrácia do vládneho cloudu Národné lesnícke centrum (NLC) 1 850 372 1850372.0 EUR 2021 Služby Áno 3
Technické zabezpečenie externej časti maturitnej skúšky a pilotných testovaní na stredných školách pre školský rok 2021/2022 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 185 895 185895.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Integračná dátovo analytická platforma Košický samosprávny kraj 577 000 577000.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. SPP - distribúcia, a.s. 2015 Služby Nie 1
Vývoj aplikácie a marketingová kampaň pre LOGI s.r.o. LOGI s.r.o. 156 433 156433.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 9
PACS - rozšírenie existujúcej podpory Nemocnica svätého Michala, a. s. 154 080 154080.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Servisné a konzultačné služby pre infraštruktúru Openshift NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 120 420 120420.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 743 249 743249.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj informačného systému KIS SVP SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 146 190 146190.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Údržba, podpora a rozvoj informačného systému TIS (Technického informačného systému SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 70 425 70425.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Prevádzkové služby informačného systému Trnavský samosprávny kraj 880 180 880180.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Systémová a aplikačná podpora a služby rozvoja Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 7 494 704 7494704.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Service level agreement (SLA) pre IS GP SR a rozšírenie funkcionality informačného systému o ECRIS - TCN Generálna prokuratúra SR 4 035 400 4035400.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Rozšírenie a prevádzka pôvodného počítačového programu – aplikácie – Portál vysokých škôl Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 129 000 129000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Komplexný nemocničný informačný systém NIS PROMIS - licencie a servisná podpora Nemocnica svätého Michala, a. s. 651 703 651703.0 EUR 2021 Služby Nie 2
Migrácia IS SOFIA do Vládneho cloudu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 394 240 394240.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie – Komplexný informačný systém environmentálneho dohľadu (KSED) Slovenská inšpekcia životného prostredia 8 192 247 8192247.0 EUR 2021 Služby Áno 1
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov Západoslovenská distribučná, a.s. 2018 Služby Nie 7
Služby podpory prevádzky, údržby a rozvoja Informačného systému krízového riadenia COVID 19 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 174 250 174250.0 EUR 2022 Služby Nie 1
Konzultačné služby pre McAfee produkty NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 103 428 103428.0 EUR 2022 Služby Nie 1
Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s.. SPP - distribúcia, a.s. 2015 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb prevádzky, podpory, úpravy a rozvoja diela ISZI Národné centrum zdravotníckych informácií 3 727 672 3727672.0 EUR 2018 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Poskytovanie služieb spojených s administráciou dotačných výziev Environmentálny fond od do EUR 29. Október 2020 5. November 2020 Neuvedené 2020-10-29 00:00:00 UTC 2020-11-05 14:00:00 UTC
Dodávka, implementácia a podpora obchodného informačného systému eustream, a.s. od do 26. November 2020 21. December 2020 Nie 2020-11-26 00:00:00 UTC 2020-12-21 12:00:00 UTC
Dodávka služieb pre Národný projekt „Migrácia IS obcí do vládneho cloudu - plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa“ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 9 656 096 9656096.08 EUR 31. Marec 2021 10. Máj 2021 Áno 2021-03-31 00:00:00 UTC 2021-05-10 14:00:00 UTC
Cybersecurity služby pre HM SR BA na obdobie 24 mesiacov Hlavné mesto SR Bratislava od do EUR 11. Máj 2021 20. Máj 2021 Neuvedené 2021-05-11 00:00:00 UTC 2021-05-20 10:00:00 UTC
Informačný systém manažment údajov pre oblasť neprofesionálneho umenia Národné osvetové centrum 877 632 877632.0 EUR 6. Júl 2021 5. August 2021 Áno 2021-07-06 00:00:00 UTC 2021-08-05 09:00:00 UTC
Manažment údajov Dopravného úradu Dopravný úrad 3 847 222 3847222.22 EUR 21. Júl 2021 20. August 2021 Áno 2021-07-21 00:00:00 UTC 2021-08-20 09:00:00 UTC
Vytvorenie a dodanie mobilnej aplikácie Slovenské technické múzeum 1 200 1200.0 EUR 21. Júl 2021 29. Júl 2021 Neuvedené 2021-07-21 00:00:00 UTC 2021-07-29 15:00:00 UTC
Manažment údajov lesných pozemkov NLC Národné lesnícke centrum (NLC) 1 273 160 1273160.0 EUR 29. Júl 2021 7. September 2021 Áno 2021-07-29 00:00:00 UTC 2021-09-07 10:00:00 UTC
Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (MODA) Sociálna poisťovňa, ústredie 21 183 453 21183453.34 EUR 2. August 2021 6. Október 2021 Áno 2021-08-02 00:00:00 UTC 2021-10-06 09:00:00 UTC
Pamiatkový informačný systém Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 13 567 184 13567184.0 EUR 4. August 2021 16. September 2021 Áno 2021-08-04 00:00:00 UTC 2021-09-16 12:00:00 UTC
Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 8 967 137 8967136.5 EUR 4. August 2021 31. August 2021 Áno 2021-08-04 00:00:00 UTC 2021-08-31 09:00:00 UTC
Implementácia modulu TOLL v informačnom systéme RESPER Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 69 840 69840.0 EUR 11. August 2021 10. August 2021 Neuvedené 2021-08-11 00:00:00 UTC 2021-08-10 23:55:00 UTC
Pripojenie na internet Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 22 000 22000.0 EUR 15. Apríl 2015 5. Máj 2015 Nie 2015-04-15 00:00:00 UTC 2015-05-05 10:00:00 UTC
Zavedenie pro-klientsky orientovaných procesov a služieb pre podporu klientov Sociálnej poisťovne Sociálna poisťovňa, ústredie 7 894 420 7894420.0 EUR 20. September 2021 4. November 2021 Áno 2021-09-20 00:00:00 UTC 2021-11-04 09:00:00 UTC
Zvýšenie kvality služieb Portálu Finančnej Správy (PFS) pre občanov a podnikateľov Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 875 525 2875525.0 EUR 20. September 2021 20. Október 2021 Áno 2021-09-20 00:00:00 UTC 2021-10-20 09:00:00 UTC
Manažment údajov Úradu vlády Slovenskej republiky Úrad vlády Slovenskej republiky 3 337 406 3337406.33 EUR 6. Október 2021 3. November 2021 Áno 2021-10-06 00:00:00 UTC 2021-11-03 10:00:00 UTC
Podpora sieťovej, serverovej a aplikačnej infraštruktúry Nemocnica svätého Michala, a. s. 400 694 400693.87 EUR 11. Október 2021 8. November 2021 Nie 2021-10-11 00:00:00 UTC 2021-11-08 10:00:00 UTC
Service level agreement (SLA) pre informačný systém ESKN Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 3 750 000 3750000.0 EUR 14. Október 2021 12. November 2021 Nie 2021-10-14 00:00:00 UTC 2021-11-12 10:00:00 UTC
Elektronické služby regionálneho a vysokého školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 8 178 076 8178076.0 EUR 18. Október 2021 15. November 2021 Áno 2021-10-18 00:00:00 UTC 2021-11-15 09:00:00 UTC
Systémová a aplikačná podpora a služby rozvoja Národného systému dopravných informácií (NSDI) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 7 635 587 7635586.8 EUR 18. Október 2021 12. November 2021 Nie 2021-10-18 00:00:00 UTC 2021-11-12 10:00:00 UTC
Výmena systému SCADA SPP - distribúcia, a.s. 2 300 000 2300000.0 EUR 20. Október 2021 15. November 2021 Nie 2021-10-20 00:00:00 UTC 2021-11-15 00:00:00 UTC
Rozvoj a servisná podpora integrovaného informačného systému Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 041 667 8041666.67 EUR 20. Október 2021 22. November 2021 Nie 2021-10-20 00:00:00 UTC 2021-11-22 09:00:00 UTC
Obstaranie implementácie informačného systému chatbota s pridruženými hlavnými aktivitami ako úprava webového sídla a open data modul Mesto Bytča 555 230 555230.0 EUR 2. November 2021 3. December 2021 Áno 2021-11-02 00:00:00 UTC 2021-12-03 10:00:00 UTC
Softvér ako služba informačného systému verejnej správy - Register povolaní - pre zdravotníctvo a humánnu farmáciu Nitriansky samosprávny kraj 75 600 75600.0 EUR 5. November 2021 30. November 2021 Neuvedené 2021-11-05 00:00:00 UTC 2021-11-30 08:00:00 UTC
Programátorské služby Hlavné mesto SR Bratislava 130 000 130000.0 EUR 8. November 2021 23. November 2021 Neuvedené 2021-11-08 00:00:00 UTC 2021-11-23 10:00:00 UTC
Technická podpora prevádzky, správa, priebežné aktualizácie, rozšírenie a rekonštrukcia existujúcich webstránok národných projektov, implementovaných SIEA (19 mesiacov) Slovenská inovačná a energetická agentúra 143 694 143694.0 EUR 18. November 2021 29. November 2021 Neuvedené 2021-11-18 00:00:00 UTC 2021-11-29 10:00:00 UTC
Obnova a upgrade virtualizačného prostredia Microsoft HyperV v EXIMBANKE SR Exportno-importná banka Slovenskej republiky 93 793 93792.5 EUR 6. December 2021 15. December 2021 Neuvedené 2021-12-06 00:00:00 UTC 2021-12-15 09:00:00 UTC
Vybudovanie Informačného systému online registrácie prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov (UAS) a bezpilotných lietadiel, výcvikových kurzov a skúšok teoretických vedomostí pilotov na diaľku Dopravný úrad 582 433 582433.33 EUR 22. December 2021 21. Január 2022 Nie 2021-12-22 00:00:00 UTC 2022-01-21 09:00:00 UTC
Virtuálna privátna dátová komunikačná sieť 2021 Generálna prokuratúra SR 3 219 624 3219624.0 EUR 23. December 2021 20. Január 2022 Nie 2021-12-23 00:00:00 UTC 2022-01-20 10:00:00 UTC
Optimalizácia dátových tokov v oblasti kvantity a kvality vody Slovenský hydrometeorologický ústav 6 385 301 6385301.24 EUR 23. December 2021 31. Január 2022 Áno 2021-12-23 00:00:00 UTC 2022-01-31 10:00:00 UTC
SLA pre systém SlovRIS Dopravný úrad 407 457 407456.67 EUR 5. Január 2022 31. Január 2022 Nie 2022-01-05 00:00:00 UTC 2022-01-31 09:00:00 UTC
Administratívny informačný systém Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 296 740 296740.0 EUR 11. Január 2022 10. Február 2022 Nie 2022-01-11 00:00:00 UTC 2022-02-10 10:00:00 UTC
Manažment údajov pre Národné športové centrum Národné športové centrum 3 454 000 3454000.0 EUR 11. Január 2022 9. Február 2022 Áno 2022-01-11 00:00:00 UTC 2022-02-09 10:00:00 UTC
Zabezpečenie servisnej podpory a údržby pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja Národné osvetové centrum 5 712 900 5712900.0 EUR 13. Január 2022 10. Február 2022 Nie 2022-01-13 00:00:00 UTC 2022-02-10 08:00:00 UTC
Poskytnutie prístupu k on-line hlasovaciemu systému pre potreby Banskobystrického samosprávneho kraja Banskobystrický samosprávny kraj 5 988 5988.0 EUR 25. Január 2022 3. Február 2022 Neuvedené 2022-01-25 00:00:00 UTC 2022-02-03 00:00:00 UTC
Elektronizácia služieb Mesta Prešov Mesto Prešov 2 509 513 2509512.5 EUR 10. November 2014 8. December 2014 Áno 2014-11-10 00:00:00 UTC 2014-12-08 10:00:00 UTC
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy pre Mestskú časť Bratislava - Vajnory. Mestská časť Bratislava - Vajnory 49 250 49250.0 EUR 3. Marec 2015 23. Marec 2015 Áno 2015-03-03 00:00:00 UTC 2015-03-23 12:30:00 UTC
Tvorba kreatívneho riešenia Insomnium Insomnium, s. r. o. 134 200 134200.0 EUR 3. Október 2017 3. November 2017 Áno 2017-10-03 00:00:00 UTC 2017-11-03 10:00:00 UTC
Vytvorenie integračného rozhrania a úprava informačného systému MČ Bratislava - Dúbravka pre prepojenie na IIS Bratislavy. Mestská časť Bratislava - Dúbravka 39 428 39428.0 EUR 3. Jún 2015 24. Jún 2015 Áno 2015-06-03 00:00:00 UTC 2015-06-24 09:00:00 UTC
Implementačné, konzultačné a programátorské služby pre Microsoft produkty NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 204 800 204800.0 EUR 24. Apríl 2015 15. Máj 2015 Nie 2015-04-24 00:00:00 UTC 2015-05-15 09:00:00 UTC
Elektronizácia služieb mesta Snina Mesto Snina 974 000 974000.0 EUR 28. Júl 2014 8. September 2014 Áno 2014-07-28 00:00:00 UTC 2014-09-08 10:00:00 UTC
Elektronizácia služieb mesta Šaľa - hlavné aktivity Mesto Šaľa 604 721 604720.8 EUR 4. August 2014 16. September 2014 Áno 2014-08-04 00:00:00 UTC 2014-09-16 10:00:00 UTC
Informačný systém Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu Národný bezpečnostný úrad 12 700 000 12700000.0 EUR 28. Júl 2014 25. August 2014 Áno 2014-07-28 00:00:00 UTC 2014-08-25 09:00:00 UTC
Vytvorenie integračného rozhrania a úprava IS mestskej časti pre prepojenie na integrovaný informačný systém Bratislavy Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 59 000 59000.0 EUR 12. Marec 2015 8. Apríl 2015 Áno 2015-03-12 00:00:00 UTC 2015-04-08 10:00:00 UTC
Vývoj aplikačného softvéru a jeho implementácia pre optimálne a efektívne riadenie rozvodov CZT v rámci projektu „Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, SEREĎ Energetika Sereď, s.r.o. 134 659 134658.66 EUR 4. Máj 2017 29. Máj 2017 Áno 2017-05-04 00:00:00 UTC 2017-05-29 12:00:00 UTC
Vývoj novej technologickej platformy na princípoch zdieľanej ekonomiky so zameraním na zdieľanie nástrojov a poskytovanie služieb s nimi spojenými - Vývoj platformy pre zdieľanie nástrojov Digital Factory, s.r.o. 138 653 138653.33 EUR 4. Marec 2020 23. Marec 2020 Neuvedené 2020-03-04 00:00:00 UTC 2020-03-23 09:00:00 UTC
Užívateľské prístupy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 57 120 57120.0 EUR 28. Apríl 2015 18. Máj 2015 Áno 2015-04-28 00:00:00 UTC 2015-05-18 10:00:00 UTC
Vytvorenie integracˇne´ho rozhrania a u´prava informacˇne´ho syste´mu MCˇ Bratislava - Vrakuňa pre prepojenie na IIS Bratislavy. Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 38 010 38010.0 EUR 3. Jún 2015 24. Jún 2015 Áno 2015-06-03 00:00:00 UTC 2015-06-24 09:00:00 UTC
Servisné služby v rozsahu podpory a údržby informačného systému samosprávy Mesto Žiar nad Hronom 158 634 158633.76 EUR 27. November 2019 18. December 2019 Neuvedené 2019-11-27 00:00:00 UTC 2019-12-18 10:00:00 UTC
Antivirová ochrana Generálna prokuratúra SR 70 800 70800.0 EUR 6. Október 2014 24. Október 2014 Nie 2014-10-06 00:00:00 UTC 2014-10-24 10:00:00 UTC
Vytvorenie integračného rozhrania a úprava informačného systému MČ Bratislava-Petržalka pre prepojenie na IIS Bratislavy Mestská časť Bratislava - Petržalka 54 300 54300.0 EUR 20. Apríl 2015 11. Máj 2015 Áno 2015-04-20 00:00:00 UTC 2015-05-11 12:00:00 UTC
Vytvorenie integračného rozhrania a úprava IS MČ Bratislava - Záhorska Bystrica pre prepojenie na integrovaný IS Bratislavy Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 38 475 38475.0 EUR 18. Marec 2015 8. Apríl 2015 Áno 2015-03-18 00:00:00 UTC 2015-04-08 08:15:00 UTC
Mobilizácia kreatívneho potenciálu v spoločnosti Fishcow Studio, s.r.o. v oblasti výroby počítačových hier - výroba Fishcow Studio, s.r.o. 72 000 72000.0 EUR 11. Apríl 2017 28. Apríl 2017 Áno 2017-04-11 00:00:00 UTC 2017-04-28 10:00:00 UTC
PARKSYS Hlavné mesto SR Bratislava od do 24. August 2020 28. September 2020 Nie 2020-08-24 00:00:00 UTC 2020-09-28 09:00:00 UTC
Poskytnutie on-line prístupu do databázy Úrad pre verejné obstarávanie 6 651 6651.27 EUR 25. August 2020 7. September 2020 Neuvedené 2020-08-25 00:00:00 UTC 2020-09-07 12:00:00 UTC
e - Mesto Piešťany Mesto Piešťany 718 500 718500.0 EUR 22. Júl 2014 2. September 2014 Áno 2014-07-22 00:00:00 UTC 2014-09-02 10:00:00 UTC
Podpora tvorby pracovných miest kreatívneho priemyslu v JAGA GROUP, s.r.o. - softvérové služby JAGA GROUP, s.r.o. 180 490 180490.0 EUR 13. Apríl 2017 2. Máj 2017 Áno 2017-04-13 00:00:00 UTC 2017-05-02 14:00:00 UTC
Služby podpory prevádzky a rozvoja bezpečnostnej sieťovej infraštruktúry a pripojenia do internetu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 270 000 270000.0 EUR 4. December 2015 18. Január 2016 Nie 2015-12-04 00:00:00 UTC 2016-01-18 09:00:00 UTC
Dodávka, implementácia a následné služby k SW riešeniu Treasury a Risk management Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť 553 700 553700.0 EUR 15. Október 2015 27. November 2015 Nie 2015-10-15 00:00:00 UTC 2015-11-27 12:00:00 UTC
Podpora začatia podnikania v spoločnosti Tercial, s. r. o. Tercial, s. r. o. 323 000 323000.0 EUR 3. Marec 2017 26. Apríl 2017 Áno 2017-03-03 00:00:00 UTC 2017-04-26 11:00:00 UTC
Návrh, vybudovanie a technická správa systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky technickými prostriedkami Policajného zboru SR v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 140 000 000 140000000.0 EUR 25. Január 2016 8. Marec 2016 Áno 2016-01-25 00:00:00 UTC 2016-03-08 10:00:00 UTC
Elektronizácia služieb samosprávy Ružomberok Mesto Ružomberok 1 448 540 1448540.0 EUR 22. September 2014 17. Október 2014 Áno 2014-09-22 00:00:00 UTC 2014-10-17 10:00:00 UTC
Integrácia IS MČ BSM na IIS Bratislavy Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 49 600 49600.0 EUR 17. Apríl 2015 11. Máj 2015 Áno 2015-04-17 00:00:00 UTC 2015-05-11 10:00:00 UTC
Vytvorenie integračného rozhrania IS mestskej časti Bratislava - Rača pre prepojenie na IIS hl.m. Bratislavy Mestská časť Bratislava - Rača 56 300 56300.0 EUR 7. Apríl 2015 27. Apríl 2015 Áno 2015-04-07 00:00:00 UTC 2015-04-27 10:00:00 UTC
On-line portál pre podporu rozvoja environmentálneho vzdelávania Incuba - crea, n.o. 50 000 50000.0 EUR 20. November 2014 11. December 2014 Áno 2014-11-20 00:00:00 UTC 2014-12-11 10:00:00 UTC
Mobilné aplikácie Incuba - crea, n.o. 45 000 45000.0 EUR 20. November 2014 11. December 2014 Áno 2014-11-20 00:00:00 UTC 2014-12-11 10:00:00 UTC
Vytvorenie integračného rozhrania a úprava informačného systému mestskej časti Bratislava Nové Mesto pre prepojenie na integrovaný informačný systém Bratislavy. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 72 850 72850.0 EUR 17. Marec 2015 8. Apríl 2015 Áno 2015-03-17 00:00:00 UTC 2015-04-08 11:00:00 UTC
Nákup softvéru a hardvéru pre spoločnosť TMC Servis s.r.o. TMC Servis s.r.o. 74 987 74987.0 EUR 18. September 2014 7. Október 2014 Áno 2014-09-18 00:00:00 UTC 2014-10-07 09:00:00 UTC
Nákup softvéru a hardvéru Mesto Tisovec 36 000 36000.0 EUR 19. September 2014 8. Október 2014 Nie 2014-09-19 00:00:00 UTC 2014-10-08 09:00:00 UTC
Konzultačné služby pre McAfee produkty NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 104 000 104000.0 EUR 26. Október 2018 9. November 2018 Nie 2018-10-26 00:00:00 UTC 2018-11-09 11:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×