Obstarávanie

Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
15 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
9 406,30
Zaplatené:
62.7%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek - 09 01 02 - N ,vývoz 2x za rok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 300, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Roztoky ustaľovačov - 09 01 04 - N, vývoz 2x za rok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 360, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra - 09 01 07 - O, vývoz 1x za rok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 10, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky - 08 03 17 - N, vývoz 1x za rok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 120, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje - 13 02 05 - N, vývoz 1x za rok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 30, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Syntetické, motorové, prevodové a mazacie oleje - 13 02 06 - N, vývoz 1x za rok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 40, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Kaly z odlučovačov oleja z vody - 13 05 02- N, vývoz 1x za rok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 90, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody - 13 05 07 - N, vývoz 1x za rok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 2000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované nebezpečnými látkami - 15 01 10 - N, vývoz 1x za rok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 360, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochran. odevy kontaminované nebezpečnými látkami - 15 02 02 - N, vývoz 1x za rok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 120, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Olovené batérie - 16 06 01 - N, vývoz 1x za rok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 60, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Niklovo kadmiové batérie - 16 06 02 - N, vývoz 1x za rok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy - 18 01 03 - N, vývoz 4x za rok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 180, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti - 18 01 10 - N , vývoz 4x za rok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, - 20 01 21, vývoz 1x za rok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 240, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie - 20 01 33 - N, vývoz 1x za rok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 80, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné látky - 20 01 35 - N, vývoz 1x za rok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 900, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02. 15 02 03 - N, vývoz 1x za rok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 35, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Šatstvo - 20 01 10 - O, vývoz 2x za rok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 12000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Cytotoxické a cytostatické liečivá - 18 01 08 - N, vývoz 4x za rok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 50, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové / drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky -03 01 04, vývoz 4x za rok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 6500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plasty a guma - 19 12 04 - O, vývoz 1x za rok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 400, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Plasty - 20 01 39-O, vývoz 1x za rok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 400, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vyradené zariadenie obsahujúce fluórované uhľovodíky - 20 01 23 - N, vývoz 1x za rok, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: 600, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KOSIT a.s. 2 11 287,57 20% EUR 19. Február 2020 273035

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×