Obstarávanie

Realizácia stavby: „Obnova sekundárnej techniky R 400 kV Bošáca – výmena ochrán a inovácia RIS“


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 944 444,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 944 444,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30214000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zhotovenie diela Realizácia stavby: ,,Obnova sekundárnej techniky R 400 kV Bošáca - výmena ochrán a inovácia RIS" (ďalej len Dielo), vrátane káblových trás, dodávka a montáž technológie. Súčasťou Diela sú aj skúšky a všetky práce súvisiace s uvedením Diela do prevádzky, výkon inžinierskych a projektových prác a prác súvisiacich s kolaudáciou stavby. Rozsah stavby sa delí na dve časti: Realizácia stavebnej časti - stavebné objekty (ďalej len SO) SO 301 Demolácie SO 520 Budova spoločných prevádzok SO 523.1 Domček ochrán DO 01 SO 523.2 Domček ochrán DO 02 SO 525 Káblové kanály Realizácia technologickej časti prevádzkové súbory (ďalej len PS): PS 03 Transformátory 400/110 kV PS 07 Rozvodňa 400 kV PS 10 Rozvodňa 10,5 kV PS 31 RIS centrálne riadenie PS 32 RIS väzby na technológiu PS 33 Elektrické ochrany PS 34 Meranie práce a kvality elektrickej energie PS 35 Automatická regulácia napätia (ARN) PS 36 Technologický informačný systém ochrán (TISO) PS 37 Monitorovací systém technológie PS 38 Interné komunikácie PS 50 Vlastná spotreba PS 61 Väzba na SED PS 62 Prenosové cesty Súčasťou plnenia predmetu Diela je ďalej: Zrealizovať stavbu v súlade s technickými požiadavkami, internými smernicami, predpismi a štandardami SEPS, platnými technickými normami, s použitím výrobkov zaručujúcich vlastnosti podľa § 47 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dielo sa požaduje zhotoviť v zmysle nasledovných bodov: - Vypracovať Dokumentáciu pre realizáciu stavby v súlade so stavebným povolením a projektom pre stavebné povolenie a Technickými požiadavkami pre Zhotoviteľa Diela, - K časti DRS - Dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti vypracovaná špecialistom PO, zabezpečiť jej odsúhlasenie na príslušnom OR HaZZ. Projekt musí byť konzultovaný s odborom 1220 SEPS. - Zabezpečiť schválenie dokumentácie oprávnenou organizáciou v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., - Vypracovať dokumentáciu skutočného vyhotovenia (ďalej len DSV) Diela, pričom spôsob vypracovania dokumentov musí byť totožný so spôsobom vypracovania dokumentov v DRS, a podľa pravidiel aktuálne platných v čase vypracovania DSV, - Výkresy DSV, vypracované v systéme Ruplan EVU, musia byť vypracované s minimálnym použitím potenciálových odkazov medzi výkresmi, ktoré projekt obsahoval z dôvodu členenia DRS na prevádzkové súbory, na etapy a pod., - Vyhotoviť DSV v zmysle dokumentu Interný štandard č. 15 a dovzdať DSV dva krát v papierovej forme a tri krát v digitálnej forme na nosiči CD/DVD obsahujúcom všetky dokumenty vo formáte ich vypracovania a vo formáte PDF, DSV stavby ,,Obnova sekundárnej techniky R 400 kV Bošáca - výmena ochrán a inovácia RIS" bude zapracovaná do celkovej technologickej a stavebnej dokumentácie R400 kV, ktorú poskytne SEPS na vstupnom rokovaní, - Geodetické (zememeračské) vytýčenie základných smerových a výškových bodov objektov stavby na stavenisku pred zahájením stavby, - Vytýčenie inžinierskych sieti na stavenisku pred zahájením realizácie stavby. - Výkon koordinátora dokumentácie v zmysle § 5 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Povinnosti koordinátora projektovej dokumentácie, - Výkon koordinátora bezpečnosti v zmysle § 6 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Povinnosti koordinátora bezpečnosti. Pokračovanie opisu je v bode II.2.4) tohto Oznámenia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SAG Elektrovod, a.s. 4 3 944 444,00 Neuvedené EUR 1. Apríl 2021 303798

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky č. 3 19. November 2020 19. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3118305/content/1111623/download","filename":"Vysvetlenie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky č. 3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 7. Apríl 2021 7. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3136969/content/1151607/download","filename":"Ponuka č. 1_Alter Energo.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 7. Apríl 2021 7. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3136966/content/1151594/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 7. Apríl 2021 7. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3136982/content/1151634/download","filename":"Ponuka č. 3_SPIE Elektrovod.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Poskytnutie aktualizovanej Dohody o zachovávaní mlčanlivosti 8. Október 2020 8. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111940/content/1099085/download","filename":"Poskytnutie aktualizovanej Dohody o zachovávaní mlčanlivosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111940/content/1099086/download","filename":"Aktualizovaná Dohoda o zachovávaní mlcanlivosti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky č. 5 2. December 2020 2. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3120254/content/1115360/download","filename":"Vysvetlenie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky č. 5.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky č. 4 25. November 2020 25. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119019/content/1113016/download","filename":"Vysvetlenie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky č. 4.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 7. Apríl 2021 7. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137544/content/1153054/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Apríl 2021 7. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137008/content/1151669/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Termín obhliadky miesta dodania predmetu zákazky 12. November 2020 12. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3117547/content/1109698/download","filename":"Termín obhliadky miesta dodania predmetu zákazky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 7. Apríl 2021 7. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137000/content/1151658/download","filename":"Ponuka č. 4_EGEM.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Apríl 2021 7. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3136965/content/1151593/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky č. 2 12. November 2020 12. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3117554/content/1109739/download","filename":"Vysvetlenie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3117554/content/1109740/download","filename":"Informácia k vysvetleniu č. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 7. Apríl 2021 7. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3136980/content/1151632/download","filename":"Ponuka č. 2_VUJE.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. Apríl 2021 7. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3136964/content/1151592/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 8. Október 2019 8. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060332/content/993850/download","filename":"Vysvetlenie č. 1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. September 2019 10. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056148/content/984384/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056148/content/984385/download","filename":"Príloha č. 1 k SP_JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056148/content/984386/download","filename":"Priloha č. 2 k SP_Zoznam zmluv na dodanie tovaru s montazou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056148/content/984387/download","filename":"Príloha č. 3a) k SP_Vzor profesijného životopisu_Stavbyved.a Inžinier.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056148/content/984388/download","filename":"Príloha č. 3b) k SP_Vzor profesijného životopisu_§ 21,§ 22.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056148/content/984389/download","filename":"Príloha č. 3c) k SP_Vzor profesijného životopisu_§ 23.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056148/content/984390/download","filename":"Príloha č. 3d) k SP_Vzor profesijného životopisu_§ 24.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056148/content/984391/download","filename":"Príloha č. 4 k SP_Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056148/content/984392/download","filename":"Príloha č. 5 k SP_Dohoda o zachovávaní mlcanlivosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056148/content/984393/download","filename":"Príloha č. 6 k SP_Zmluva o dielo s prílohami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056148/content/984400/download","filename":"Príloha č. 3 k Zmluve o dielo_Dokumentácia pre výber zhotoviteľa.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk § 55 ods. 2 3. Marec 2021 3. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3132782/content/1141381/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 7. Apríl 2021 7. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137887/content/1154075/download","filename":"potvrdenie - 2019-0069-1180530.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×