Obstarávanie

Daňové a účtovné poradenstvo a priebežný audit účtovníctva


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
350 430,00
Konečná suma(Bez DPH):
350 430,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79200000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb daňového a účtovného poradenstva a uskutočnenie priebežného auditu účtovníctva v rozsahu: 1. Poskytovanie služieb spojených s preverovaním účtov a vykonanie komplexného auditu účtovných dokladov za zdaňovacie obdobie 4. štvrťrok 2020, 2021, 2022 a za 1. až 3. štvrťrok 2023. Previerka bude vykonaná za jednotlivé štvrťroky a výstupom účtovnej previerky za štvrťrok bude vypracovaná písomná správa z auditu dokladov a vypracovanie návrhu na odstránenie zistených nezrovnalostí. 2. Mesačné účtovné poradenstvo a odborná pomoc pri riešení účtovných problémov, posudzovanie účtovných prípadov v súvislosti s novým jadrovým zdrojom a poskytovanie konzultácií pri projektoch BIDSF z hľadiska účtovníctva a daní. Vypracovanie stanovísk a odpovedí na mailové otázky v termíne zadanom objednávateľom, vypracovanie zápisov z poradenstva v písomnej forme. 3. Spracovanie analýz, návrhov, metodických usmernení a ostatné ekonomické konzultácie na základe požiadavky zadanej objednávateľom. 4. Mesačné daňové poradenstvo a odborná pomoc pri spracúvaní dopytov na otázky týkajúce sa uplatňovania daňovej legislatívy v podmienkach spoločnosti za oblasť priamych, nepriamych a miestnych daní. Posudzovanie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia t.j. zabezpečenie dane a zrážková daň, ako aj posudzovanie transakcií vo vzťahu k tretím krajinám DPH, clo. Vypracovanie stanovísk a odpovedí na otázky v termíne zadanom objednávateľom. Z daňového poradenstva bude vypracovaný zápis v písomnej forme. 5. Štvrťročne informovať o legislatívnych zmenách týkajúcich sa účtovníctva a daní. 6. Daňové poradenstvo pri optimalizácii daňovej povinnosti spoločnosti JAVYS, a.s., vyplývajúcej z dane príjmov právnických osôb podľa Zákona č. 595/2003 Z. z., kontrola daňového priznania za príslušný účtovný rok, ktorej výstupom bude zápis o konzultovaných okruhoch problémov za dané obdobie so schválením daňového priznania za rok 2020, 2021 a 2022. 7. Metodické usmernenie a spolupráca pri kalkulovaní nákladov na vyraďovanie jadrových zariadení v ISDC štruktúre. Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r.o. 4 350 430,00 Neuvedené EUR 26. Apríl 2021 304655

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Marec 2021 17. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3134836/content/1145772/download","filename":"OoVVP_profil.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 2. Máj 2021 2. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141984/content/1162210/download","filename":"04_zap_NLZ_FIN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141984/content/1162211/download","filename":"02-1_zap_NLZ_PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141984/content/1162212/download","filename":"02-3_zap_NLZ_PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141984/content/1162213/download","filename":"02-2_zap_NLZ_PP.pdf"}]
Jednotný európsky dokument - výzva Daňové a účtovné poradenstvo a priebežný audit účtovníctva 28. Október 2020 28. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114851/content/1104840/download","filename":"jed-vyzva.xml"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114851/content/1104841/download","filename":"jed-vyzva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. Máj 2021 2. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141979/content/1162204/download","filename":"LD Audit_Ponuka.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 2. Máj 2021 2. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141976/content/1162201/download","filename":"Zmluva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. Máj 2021 2. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141978/content/1162203/download","filename":"Ponuka_PKF.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. Máj 2021 2. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141982/content/1162207/download","filename":"01_zapisnica_NLZ_OP.pdf"}]
Súťažné podklady SÚŤAŽNÉ PODKLADY 28. Október 2020 28. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114904/content/1104978/download","filename":"Priloha_c_1_Identifikacia_Navrh_Kriterii.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114904/content/1104979/download","filename":"Priloha_c_1_Identifikacia_Navrh_Kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114904/content/1104980/download","filename":"Priloha_c_3_Vyhlasenie_uchadzaca.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114904/content/1104981/download","filename":"Priloha_c_3_Vyhlasenie_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114904/content/1104982/download","filename":"Priloha_c_4_Vyhlasenie_skupiny.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114904/content/1104983/download","filename":"Priloha_c_4_Vyhlasenie_skupiny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114904/content/1104984/download","filename":"Priloha_c_5_Plnamoc_vedskupiny.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114904/content/1104985/download","filename":"Priloha_c_5_Plnamoc_vedskupiny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114904/content/1104986/download","filename":"Priloha_c_6_Zmluva_Dane.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114904/content/1104987/download","filename":"Priloha_c_6_Zmluva-Priloha_c_3_VOP_JAVYS_a_s.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114904/content/1104988/download","filename":"Priloha_c_7_Specifikacia_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114904/content/1104989/download","filename":"Priloha_c_8_Kalkulacia_predmetu_zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114904/content/1104990/download","filename":"Priloha_c_8_Kalkulacia_predmetu_zakazky.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114904/content/1104991/download","filename":"Priloha_c_9_OP_ZOOMniejeaukcia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3114904/content/1104992/download","filename":"SP_Dane.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 428752.pdf 20. November 2020 20. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3118425/content/1111870/download","filename":"Odpovede na otázky VO 428752.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. Máj 2021 2. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141981/content/1162206/download","filename":"SpravaOzakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. Máj 2021 2. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141980/content/1162205/download","filename":"BDR_Ponuka.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 2. Máj 2021 2. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141983/content/1162208/download","filename":"03-1_zap_NLZ_PU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141983/content/1162209/download","filename":"03-2_zap_NLZ_PU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. Máj 2021 2. Máj 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3141977/content/1162202/download","filename":"Ponuka_Tax audit.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×