Obstarávanie

Oprava Páleničné - úsek LC Čierna dolina – za Dlhý grúň


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
103 178,00
Konečná suma(Bez DPH):
69 939,00
Zaplatené:
67.78%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233142-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

V súčasnosti lesná cesta Čierna dolina za Dlhý grúň, sprístupňuje územie a zabezpečuje prepravu dreva, vstup pracovníkov ťažobnej činnosti do porastov vytvára podmienky pre intenzívnejšie pestovanie lesa, ochranu lesa a intenzívnejšie zavádzanie mechanizácie lesných prác na LS Dobroč. Z pestovateľskej činnosti lesná cesta zabezpečuje vstup pracovníkov do lesných porastov, ďalej zabezpečuje lesnícke činnosti v lesných porastoch v danej lokalite, ochranu lesných kultúr a mladých lesných porastov proti požiarom, sprístupnenie danej oblasti pre lesnú mechanizáciu, prístup požiarnej techniky atď. Intenzívnym pohybom lesných mechanizmov, ako aj poveternostnými vplyvmi a časom došlo k degradácii asfaltového krytu lesnej cesty. Súčasný stav lesnej cesty v daných úsekoch predstavuje komunikáciu prvej triedy 1L 5,0/40 s vozovkou z kameniva preliateho asfaltom (penetrovaný, živičný) a odvodnenie priekopou bez spevnenia s existenciou vybudovaných rúrových priepustov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 9 69 939,00 Neuvedené EUR 1. Júl 2016 44086

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 1. Júl 2016 1. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683511/content/483705/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683511/content/483706/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 1. Júl 2016 1. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683513/content/483713/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti I.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683513/content/483714/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683513/content/483715/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti III.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. Máj 2016 13. Máj 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 3 1. Júl 2016 1. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683534/content/483753/download","filename":"ponuka Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 2 1. Júl 2016 1. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683532/content/483749/download","filename":"ponuka RENOVIA, s.r.o.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 1. Júl 2016 1. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683529/content/483742/download","filename":"ponuka Doprastav Asfalt, a.s.pdf"}]
Zmluva Odkaz na CRZ 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684761/content/488090/download","filename":"Odkaz na zmluvu zverejnenú na CRZ.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 1. Júl 2016 1. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683515/content/483722/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. August 2016 9. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701083/content/426097/download","filename":"Zápis o odvzdaní a prevzatí stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701083/content/426098/download","filename":"FAKTÚRA č. 111160653.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov č.1 20. Apríl 2016 20. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648549/content/429021/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov č.1.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 9. August 2016 9. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701085/content/426099/download","filename":"suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 5 1. Júl 2016 1. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683539/content/483760/download","filename":"ponuka L - Trade, s.r.o.pdf"}]
Zmluva ZMLUVA O DIELO č. 01/99/14/2016-FO 1. Júl 2016 1. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683555/content/483789/download","filename":"ZMLUVA O DIELO č. 0199142016-FO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 14. Jún 2016 14. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676783/content/796745/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 8 1. Júl 2016 1. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683546/content/483779/download","filename":"ponuka STRABAG s.r.o.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 4 1. Júl 2016 1. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683537/content/483755/download","filename":"ponuka EUROVIA SK, a.s.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov č.2 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653785/content/453701/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov č.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 6 1. Júl 2016 1. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683542/content/483773/download","filename":"ponuka KD Invest s.r.o.pdf"}]
Súťažné podklady Sprievodná správa 14. Apríl 2016 14. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645324/content/793496/download","filename":"01.Sprievodná správa Oprava Páleničné - úsek LC Čierna dolina - za Dlhý grúň.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645324/content/793497/download","filename":"02.Súhrnná technická správa Oprava Páleničné - úsek LC Čierna dolina - za Dlhý grúň.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645324/content/793498/download","filename":"03.Prehladná mapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645324/content/793499/download","filename":"04.Porastová mapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645324/content/793500/download","filename":"05.Katastrálna mapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645324/content/793501/download","filename":"06.Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645324/content/793502/download","filename":"07.Vzorový rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645324/content/793503/download","filename":"08.Priečne rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645324/content/793504/download","filename":"10.Výkaz - výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645324/content/793505/download","filename":"Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (Návrh zmluvy).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645324/content/793506/download","filename":"Príloha č. 4 Formulár č. 1 strojné vybavenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645324/content/793507/download","filename":"Príloha č. 5 Formulár č. 2 použité materiály.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645324/content/793508/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645324/content/793509/download","filename":"VÝZVA na predkladanie ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 9 1. Júl 2016 1. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683548/content/483782/download","filename":"ponuka Doprastav, a.s.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 7 1. Júl 2016 1. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683544/content/483777/download","filename":"ponuka Skanska SK a.s.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. Júl 2016 1. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/683550/content/483784/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×