Obstarávanie

Lesná cesta BZOVÁ, rekonštrukcia - revízia projektovej dokumentácie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
592 489,00
Konečná suma(Bez DPH):
401 462,00
Zaplatené:
67.75%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233142-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Stavba sa nachádza v Bzovskej hore, severne od obce Dolná Bzová. Prechádza dolinou Bzovského potoka, cez Hornú Bzovú až do sedla Brestina. Územie je charakteru podhorského, členité so strmými dlhými svahmi. Vegetáciu tvoria zmiešané listnato-ihličnaté porasty. Projektová dokumentácia na predmetnú stavbu bola vypracovaná v októbri 2012 a stavebník začal stavbu v auguste 2013. Ťažiskom rekonštrukcie cesty bolo dobudovanie a oprava jej odvodnenia a navrhnutá rekonštrukcia vozovky technológiou opätovného spracovania jej konštrukčných vrstiev (kryt a vrchná časť nestmelenej podkladovej vrstvy) na mieste za studena podľa TP 07/2011. Dodávateľ stavby predmetnú technológiu nevykonal v zmysle projektovej dokumentácie, následkom čoho nebola dosiahnutá potrebná únosnosť podkladovej vrstvy a nebolo ďalej možné na ňu klásť vrstvy asfaltového krytu. Stavebník sa preto rozhodol stavbu ukončiť, revidovať projektovú dokumentáciu a dokončiť ju s iným dodávateľom. Cesta je ťažko zjazdná, dopravnú funkciu plní len čiastočne. Trieda a kategória cesty: 1L 4,0/30 Dĺžka cesty:6 028 m Povrch cesty:bitúmenový kryt V podstate pôjde o rekonštrukciu vozovky, dobudovanie rúrových priepustov, jedného rámového priepustu a dobudovanie odvodňovacích priekop a dláždených rigolov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 14 401 462,00 0% EUR 16. Marec 2015 52851

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. August 2015 5. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300418/content/307772/download","filename":"Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300439/content/307788/download","filename":"Zápisnica zo SPÚ I. CBR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300439/content/307789/download","filename":"Zápisnica zo SPÚ II. CBR.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skanska SK a.s. 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300382/content/307747/download","filename":"Skanska SK a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Lesné a vodné stavby s.r.o. 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300400/content/132958/download","filename":"Lesné a vodné stavby.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ALPINE SLOVAKIA s.r.o. 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300385/content/132932/download","filename":"Alpine Slovakia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. Marec 2015 2. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300433/content/132956/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia CBR.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300406/content/307767/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk CBR.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. November 2014 19. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300364/content/307718/download","filename":"SP LC Bzová.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300364/content/307719/download","filename":"Uverejnenie SP § 100 UVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300364/content/307720/download","filename":"1_Sprievodná_správa CBR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300364/content/307721/download","filename":"3_Technická_správa CBR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300364/content/307722/download","filename":"Príloha č. 3 Súhlasné stanovisko - zmena termínu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300364/content/307723/download","filename":"Príloha č. 3 Súhlasné stanovisko obce s ohlásenými stavebnými úpravami.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300364/content/307724/download","filename":"Zmluva o dielo LC Bzová na profil.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300442/content/307791/download","filename":"Zápisnica otváranie Kritériá CBR.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HOLLSTAV s.r.o. 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300367/content/307726/download","filename":"HOLLSTAV, s.r.o..pdf"}]
Zmluva Zmluva 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300415/content/307769/download","filename":"ZoD na zverejnenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Aquacom s.r.o. 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300394/content/307756/download","filename":"Aquacom s.r.o. BA.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. November 2014 27. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300397/content/307758/download","filename":"Vysvetlenie SP LC Bzová-RPD.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300436/content/307781/download","filename":"Zápisnica otváranie Ostatné CBR.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. December 2014 4. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300427/content/133231/download","filename":"Zmluva o dielo LC Bzová na profil - II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300427/content/133232/download","filename":"SP LC Bzová II.pdf"}]
Ponuky uchádzačov RENOVIA s.r.o. 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300445/content/132969/download","filename":"RENOVIA Zvolen.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ZE-PRA, s.r.o. 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300373/content/307731/download","filename":"ZE-PRA s.r.o..pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 5. August 2015 5. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300424/content/133187/download","filename":"Zoznam subdodávateľov na ÚVO.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300409/content/133022/download","filename":"Správa o VO CBR.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ZEDA B. Bystrica, s.r.o. 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300379/content/307745/download","filename":"ZEDA B. Bystrica.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. December 2014 4. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300430/content/307778/download","filename":"Vysvetlenie SP II. LC Bzová-RPD na profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300403/content/307766/download","filename":"Doprastav a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Via-kom s.r.o. 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300370/content/307727/download","filename":"Via-kom s.r.o..pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOSA Slovakia, s.r.o. 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300376/content/132939/download","filename":"DOSA Slovakia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 16. Marec 2015 16. Marec 2015 []
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300391/content/133016/download","filename":"EUROVIA SK, a.s..pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo č. 38/99/18/2014 5. August 2015 5. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300421/content/133039/download","filename":"Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav Asfalt, a.s. 16. Marec 2015 16. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/300388/content/307752/download","filename":"Doprastav Asfalt a.s..pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×