Obstarávanie

Wellness Florián Pleš


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SS-GROUPE, s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 073 179,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 061 830,00
Zaplatené:
99.63%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212100-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Stavba sa člení na dva samostatné stavebné objekty, ktoré sú priamo prepojené s existujúcim penziónom. Budúcim užívateľom je investor. Navrhovaný objekt nevyžaduje skúšobnú prevádzku, po odskúšaní inštalácií sa spíšu revízne správy a odovzdajú investorovi. SO-01: bazénová hala Z konštrukčného hľadiska sa jedná o čiastočne podpivničený objekt, jednoduchého pôdorysného tvaru zakrytý dvoma pultovými strechami s plechovou krytinou medený plech. Budova bude založená na betónových pásových základoch, steny murované so zateplením, strecha a strop z drevených priehradových väzníkov so zateplením minerálnou vlnou a zaveseným vodovzdorným sadrokartónovým obkladom. Výplňové konštrukcie plastové a hliníkové zasklené izolačným trojsklom. Prívod elektrickej energie : pre objekt bude z jestvujúceho rozvádzača RH v budove Penziónu. Ako alternatívny zdroj elektrickej energie je navrhnutá je ostrovná prevádzka tzv. systém OFF-GRID alebo BYPASS. Je úplne nezávislá a galvanicky oddelená od siete využívajúc na uskladnenie energie do baterky. Jeden set o výkone 56,7kWp a zálohou do batérií o kpacite 140kWh. Set obsahuje: 252 ks panelov o výkone 225Wp, 14x regulátor nabíjania batérií, 6x striedač o celkovom výkone 30kW 3f, 24x batérie 12V 2900Ah, montážne príslušenstvo (konštrukcia), kábeláž, montáž, revízia OZE. Zdrojom studenej vody pre objekt SO-01 bude nová vodovodná prípojka DN 65 z novej vŕtanej studne osadenej v areáli objektu. Prípojka vstupuje do objektu v priestoroch pod bazénom , kde bude osadený hlavný uzáver objektu DN 65, AT stanica na zvyšovanie tlaku vody a chemická úprava vody. Teplá voda sa pripravuje centrálne v susednej budove v kotolni penziónu. Do objektu SO-01 vstupuje v priestore šatní , kde sú osadené hlavné uzávery TÚV a cirkulácie. Priemerná denná potreba vody: Qp = n .q * n= 44 osôb * q= 250 l/osoba. Vykurovanie objektu je navrhnuté z jestvujúcej kotolne na pelety , v ktorej sú pripravené dve vetvy pre vykurovanie objektu bazéna. Zabezpečenie potreby tepla pre VZT jednotky je riešené elektrickým závesným kotlom , ktorý je umiestnený v priestoroch budovy bazéna . Hodinová potreba tepla pre vykurovanie : 21,00 kW Ročná spotreba tepla objektu ( príloha č.1) : 50,45 MWh/ rok Hodinová potreba tepla pre VZT : 30,00 kW Ročná spotreba tepla objektu : 72,07 MWh/ rok V celom priestore wellness je navrhnuté podlahové vykurovanie. Teplotný spád bude max. 40/30 oC. V miestnostiach kde výkon podlahového vykurovania nepokryje tepelné straty budú inštalované oceľové panelové vykurovacie telesá typu Korad Ventil Kompakt. Zdrojom tepla pre VZT rozvody bude elektrický závesný kotol o výkone 30 kW. Kotol bude umiestnený v miestnosti 1.11 Masáže. Technické parametre kotlovej jednotky: - celkový inštalovaný výkon kotolne . 30 kW - max. pracovný pretlak kotlov . 0.30 MPa - účinnosť .. 98 % - elektrické pripojenie 1 x 230 V, 50 Hz Rekreačný bazén 5,0 x 20,0m = 100,0m2 s teplotou vody 28 °C je v antikorovom prevedení so samonosnými stenami a dnom, ktoré je vyrobené v protišmykovej úprave. Pre vstup do bazéna slúži pohodlné schodisko v protišmykovej úprave a zapustený vstupný rebrík v stene bazéna. Hĺbka vody v bazéne je od 1,50 m. V bazéne je zabudovaný chrlič, a je vybavený bielym LED osvetlením. Rozvod bazénovej vody je zabezpečený pomocou dnových kanálov, bazénová voda odteká do technologického priestoru pomocou prelivových žliabkov po odvode bazéna. Steny bazéna sú ukotvené na železobetónovej konštrukcii a po výškovom zameraní prelivovej hrany stabilizované dodatočnou betónovou vrstvou hrúbky min. 280 mm. Samotné dno bazéna je uložené na zhutnenom pieskovom podklade a vytvára tak membránovú konštrukciu. Bazén je osvetlený podhladinovými svietidlami. Detský bazén 33,50m2 s teplotou vody 32 - 34 °C je v antikorovom prevedení so samonosnými stenami a dnom, ktoré je vyrobené v protišmykovej úprave. Vstup do bazéna je vyriešený cez schodisko. Hĺbka vody je 0,20 0,40 m. Bazén je vybavený dnovou perličkou, vodným ježkom s odberom vzorky vody a vodnými fontánkami. Rozvod bazénovej vody je zabezpečené pomocou dnových kanálov, bazénová voda odteká do technologického priestoru pomocou prelivových žliabkov po odvode bazéna. Steny bazéna sú ukotvené na železobetónovej konštrukcii a po výškovom zameraní prelivovej hrany stabilizované dodatočnou betónovou vrstvou hrúbky min. 250 mm. Samotné dno bazéna je uložené na zhutnenom pieskovom podklade a vytvára tak membránovú konštrukciu. Vírivý bazén o priemeru 3,0m a teplote vody 34 °C v antikorovom prevedení so samonosnými stenami a dnom, ktoré je vyrobené v protišmykovej úprave. Vstup do bazéna je prevedený pomocou schodiska. Hĺbka vody je 1,00 m. Bazén je vybavený dnovou vzduchovou perličkou, sedacou lavicou so vzduchovou masážou, hydromasážnymi tryskami s prisávaním vzduchu a podhladinovými bielymi LED svietidlami. Rozvod bazénovej vody je zabezpečené pomocou dnových trysiek, bazénová voda odteká do technologického priestoru pomocou prelivových žliabkov po odvode bazéna. Steny bazéna sú ukotvené na železobetónovej konštrukcii a po výškovom zameraní prelivovej hrany stabilizované dodatočnou betónovou vrstvou hrúbky min. 280 mm. Samotné dno bazéna je uložené na zhutnenom pieskovom podklade a vytvára tak membránovú konštrukciu. Vetranie - Bazénová odvlhčovacio-vetracia jednotka so vzduchovým výkonom 6000m3/h, pext=400Pa. Vetranie zázemia = Rekuperačná jednotka v parapetnom prevedení, s napojením hrdiel zhora, vzduchový výkon pre prívod a odvod 1600m3/h pext=280Pa, Pel=2x0,5kW, 400V/50Hz. SO-02: viacúčelová sála Z konštrukčného hľadiska sa jedná o prízemný objekt, jednoduchého pôdorysného tvaru L zakrytý sedlovou strechou s plechovou krytinou medený plech. Budova bude založená na betónových pásových základoch, steny murované, strecha a strop z drevených priehradových väzníkov so zateplením minerálnou vlnou a zaveseným sadrokartónovým obkladom. Výplňové konštrukcie hliníkové zasklené izolačným trojsklom. Prívod elektrickej energie : pre objekt bude z jestvujúceho rozvádzača RH v budove Penziónu. Tento rozvádzač sa doplní príslušnými istiacimi prvkami podľa líniovej schémy. Elektrická inštalácia je navrhnutá káblami CYKY-J, v stene objektu pod omietkou a napájanie svietidiel v trubkách FXP nad zníženým stropom, v ktorom budú umiestnené aj svietidlá. Bleskozvod bol navrhnutý metódou valivej gule s polomerom 45m. Usporiadanie bleskozvodu je hrebeňová sústava kombinovaná s tyčovou. Tyče s dĺžkou 1 m sú pravidelne rozmiestnené na hrebeni po celej dĺžke budovy. Vykurovanie je navrhnuté podlahové o teplotnom spáde 40/30°C z kotolne v penzióne. Odkanalizovanie je navrhnuté do jestvujúcej areálovej kanalizácie, prívod vody je riešený zo suterénu penziónu, príprava TUV elktrický zásobníkový ohrievač vody. Protipožiarna bezpečnosť stavby Existujúca požiarna nádrž o objeme 35,0m3 osadená pred areálom vedľa miestnej komunikácii. Ručné hasiace prístroje práškové. SO-03: Vŕtaná studňa Navrhovaná studňa s predpokladanou hĺbkou 30,00 m ( konečnú hĺbku vrtu určí hydrogeológ podľa údajov získaných počas realizácie vrtných prác ). Predpokladaná výdatnosť studne podľa geologických a hydrogeologických pomerov záujmového územia a hydrogeologických vrtov realizovaných v blízkom okolí je odhadovaná na 1,00 5,00 l/s pri profile vrtu DN200 a hĺbke 30,00 metrov, predpokladaná teplota vody sa pohybuje v rozmedzí 8 12 °C. Zrealizovaný zdroj vody sa bude vyuívať pre zásobovanie objektu wellness pitnou a úitkovou vodou s maximálnym odberom do 5,00 l/s. Voda z čerpacej studne sa bude čerpať ponorným čerpadlom s parametrami QH78 = 330 l/min, s výkonom do 7,5 kW s napätím 400 V 50 Hz, cez výtlačné potrubie DN65 - PE100 PN10 65x5,4 mm a mechanický filter s filtračnou vlokou 50 m ( max. 100 m ), systém bude doplnený frekvenčný menič s príslušným výkonom. SO-04: Sadové úpravy Navrhované sadové úpravy predstavujú zaloenie trávnika okolo riešených objektov o ploche 267,0m2 a výsadbu stromov a ozdobných kríkov: 2ks céder himalajský 2ks ginko dvojlaločné 10ks tuja západná 12ks cypruštek tupolistý 30ks krušpán vdyzelený

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TetraStav, s.r.o. 2 3 061 830,00 0% EUR 18. Marec 2016 53399

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Otváranie časti ponuky kritériá § 41 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111721/content/53769/download","filename":"KRIT_OTV.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 5. Apríl 2016 5. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641552/content/685151/download","filename":"ZapisnicaHodnotenie_dodatocne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641552/content/685152/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk_kriteria pred aukciou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641552/content/685153/download","filename":"zapisnica krit po aukcii.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. Apríl 2016 5. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641550/content/685044/download","filename":"Zapisnicaotvorenie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. December 2015 21. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53710/download","filename":"SP_SS GROUPE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53711/download","filename":"Príloha č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53712/download","filename":"01-2 Základy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53713/download","filename":"01-3 Pôdorys suterénu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53714/download","filename":"01-4 Pôsorys prízemia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53715/download","filename":"01-5 Priečny rez A-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53716/download","filename":"01-6 Výkres stuž.venca a preklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53717/download","filename":"01-7 Pôdorys strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53718/download","filename":"01-8 Pohľady južný a severný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53719/download","filename":"01-9 Pohľady východný a západný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53720/download","filename":"02-2 Základy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53721/download","filename":"02-3 Pôdorys prízemia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53722/download","filename":"02-4 Priečny rez A-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53723/download","filename":"02-5 Výkres stuž.venca a prekladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53724/download","filename":"02-6 Pôdorys strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53725/download","filename":"02-7 Pohľady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53726/download","filename":"200823DSBSKBS1-.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53727/download","filename":"200823KPBSKBS1a (4).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53728/download","filename":"200823SWBSKBS1- (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53729/download","filename":"200823WHPSKBS1- (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53730/download","filename":"20151207RP-Pleš-BT- požiadavky-exp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53731/download","filename":"20151207RP-Pleš-BT- schéma B1-exp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53732/download","filename":"20151207RP-Pleš-BT- schéma B3-exp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53733/download","filename":"20151207RP-Pleš-BT- schéma B2-exp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53734/download","filename":"20151207RP-Pleš-BT- suterén-exp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53735/download","filename":"PRÍLOHA č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53736/download","filename":"PRÍLOHA č.1a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53737/download","filename":"PRÍLOHA č.2a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53738/download","filename":"PRÍLOHA č.3a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53739/download","filename":"Prot 09 15 Wellnes Pleš Šándor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53740/download","filename":"S-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53741/download","filename":"S-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53742/download","filename":"SI-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53743/download","filename":"Situácia stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53744/download","filename":"SS - Wellness.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53745/download","filename":"Technická správa Berndorf Bazény (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53746/download","filename":"TECHNICKÁ SPRÁVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53747/download","filename":"TECHNICKÁ SPRÁVAa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53748/download","filename":"TS_Florian Pleš.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53749/download","filename":"TS-01- bazén.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53750/download","filename":"TS-02 - sála.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53751/download","filename":"UK-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53752/download","filename":"VElnes Pleš2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53753/download","filename":"VZT001_čb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53754/download","filename":"VZT002_čb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53755/download","filename":"zariadenie 1 - bazénová jednotka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53756/download","filename":"zariadenie 1 - bazénová jednotka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53757/download","filename":"zariadenie 2 -rekuperačná jednotka.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53758/download","filename":"ZSZ_wellness Pleš.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53759/download","filename":"(Wellness Florian )(2. Krycí list rozpočtu - práce 'M').pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53760/download","filename":"(Wellness Florian )(4. Zadanie s výkazom výmer - na výšku).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53761/download","filename":"20150915-Pleš-Envotech.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53762/download","filename":"WELLNESS FLORIAN - (SI) - SANITNÁ INŠTALÁCIA (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53763/download","filename":"WELLNESS FLORIAN - (studna) - SO-03 STUDŇA (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53764/download","filename":"WELLNESS FLORIAN - (UK) - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE (3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53765/download","filename":"Zadanie - Wellness Florián Pleš, p.č.273-2,3, 274-2,3, 275-4, 278-3 (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53766/download","filename":"Príloha č.4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111715/content/53767/download","filename":"Priloha č5. Návrh Zmluvy o dielo.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk časť Ostatné podľa parag. 41 4. Január 2016 4. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/111718/content/53768/download","filename":"24876-WYP 41-O SSGROUPE.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. Apríl 2016 5. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641551/content/685125/download","filename":"ZapisnicaPosudenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CP_Tetrastav 5. Apríl 2016 5. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641553/content/685205/download","filename":"1. Titulný list Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641553/content/685206/download","filename":"2. Súpis dokumentov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641553/content/685207/download","filename":"3. Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641553/content/685208/download","filename":"4. Návrh zmluvy o dielo.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia 1. Marec 2016 1. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628633/content/476453/download","filename":"profil_Výsledok vyhodnotenia ponúk .pdf"}]
Ponuky uchádzačov CEI_CP 5. Apríl 2016 5. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641554/content/685233/download","filename":"krit..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Apríl 2016 5. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641555/content/685258/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE_24876.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×