Obstarávanie

Ubytovanie, stravovanie a prenájom miestností v Banskej Bystrici


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
IUVENTA
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
37 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
24 270,83
Zaplatené:
65.59%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55100000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
počet podujatí
Množstvo:
9.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb pre zabezpečenie predmetových olympiád a postupových súťaží pozostávajúcej z poskytnutia ubytovacích služieb, stravovacích služieb a miestností pre realizáciu celoštátnych kôl; a z poskytnutia ubytovacích a stravovacích služieb pre realizáciu sústredenia pred medzinárodnou súťažou.; Predmetové olympiády a postupové súťaže sú určené pre vekovú skupinu žiakov základných a stredných škôl (10-20 rokov), dospelých členov porôt a dozor. Predpokladaný termín realizácie podujatí je od marca do júna 2016 v meste Banská Bystrica (podľa špecifikácií uvedených nižšie). ; Predpokladané termíny podujatí:; 1. Celoštátne kolo - Dátum konania: 3. – 6. 3. 2016 (minimálny predpokladaný počet účastníkov: 72); 2. Celoštátne kolo - Dátum konania: 3. – 6. 4. 2016 (minimálny predpokladaný počet účastníkov: 65); 3. Celoštátne kolo - Dátum konania: 6. – 9. 4. 2016 (minimálny predpokladaný počet účastníkov: 52); 4. Celoštátne kolo - Dátum konania: 12. – 13. 4. 2016 (minimálny predpokladaný počet účastníkov: 60); 5. Celoštátne kolo - Dátum konania: 14. – 17. 4. 2016 (minimálny predpokladaný počet účastníkov: 55); 6. Celoštátne kolo - Dátum konania: 29. 4. – 1. 5. 2016 (minimálny predpokladaný počet účastníkov: 77); 7. Celoštátne kolo - Dátum konania: 4. – 5. 5. 2016 (minimálny predpokladaný počet účastníkov: 30); 8. Celoštátne kolo - Dátum konania: 13. – 14. 5. 2016 (minimálny predpokladaný počet účastníkov: 40); 9. Celoštátne kolo - Dátum konania: 14. – 15. 6. 2016 (minimálny predpokladaný počet účastníkov: 33)

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: A. ROZSAH ZÁKAZKY PODĽA POLOHY KONANIA PODUJATIA, Hodnota / charakteristika: miesto konania: Banská Bystrica; Technické vlastnosti: Požadujeme dostupnosť dopravnými prostriedkami MHD do 30 minút (vrátane) medzi zariadením poskytovateľa služieb a: , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Železničná stanica Banská Bystrica, , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Autobusová stanica Banská Bystrica,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Tajovského ulica, Banská Bystrica, , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Komenského ulica , Banská Bystrica,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Hurbanova ulica, Banská Bystrica., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: B. ROZSAH ZÁKAZKY PODĽA TYPU PODUJATIA (celoštátne kolo), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Celoštátne kolo je súťažné podujatie, ktorého sa zúčastňujú žiaci – súťažiaci, dospelí členovia porôt a dozor, ktorý zodpovedá za žiakov od ich registrácie až po oficiálne ukončenie celoštátneho kola, vrátane noci. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Prvý deň celoštátneho kola je spravidla príchodový, ďalší deň/dni sú súťažné a posledný deň je odchodový spolu so slávnostným vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien. Účastníkom sa spravidla poskytuje ubytovanie, strava, občerstvenie a miestnosti na súťaž. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Celkový predpokladaný počet celoštátnych kôl je 9., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: C. SPOLOČNÉ POŽIADAVKY NA UBYTOVACIE SLUŽBY, STRAVOVACIE SLUŽBY A MIESTNOSTI, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Spoločné požiadavky na ubytovacie služby:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Ubytovanie požadujeme v hotelovom zariadení, minimálne v kategórii 3*. Neakceptujeme ubytovanie internátneho typu., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Ubytovanie požadujeme v maximálne štvorlôžkových izbách. Súčasťou izby je sociálne zariadenie (min. WC, umývadlo a sprcha) a skriňa na odloženie vecí. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Účastníci nesmú byť v noci rušený hlukom z reštauračných a pohostinských zariadení alebo diskoték. Oficiálny dozor žiakov (spravidla 2 osoby) a pracovníci objednávateľa (spravidla 2 osoby) musia byť ubytovaní v samostatných dvoch dvojlôžkových izbách., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Požadujeme ubytovať účastníkov tak, aby bolo možné zabezpečiť dozor nad mladistvými. (ubytovanie v jednom trakte ubytovacieho zariadenia ), Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Spoločné požiadavky na stravovacie služby:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Stravu, vrátane pitného režimu požadujeme v nasledovnom množstve a kvalite:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - raňajky – minimálne kontinentálne raňajky rozšírené o jeden ďalší druh jedla,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - obed – 0,3 dcl polievka a výber z dvoch jedál: 1 mäsité jedlo (min. 150 g mäsa v surovom stave a min. 200 gramov príloha) a 1 bezmäsité jedlo (minimálne 350 g, pričom je žiadaná variabilita zeleninových a sladkých jedál), ovocie,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - večera – výber z dvoch jedál: 1 mäsité jedlo (min.150 g mäsa v surovom stave a min. 200 gramov príloha) a 1 bezmäsité jedlo (minimálne 350 g, pričom je žiadaná variabilita zeleninových a sladkých jedál), , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - pitný režim: minerálna voda alebo ochutená voda alebo čaj s medom/cukrom a citrónom (min. 1 liter/osoba na deň, v ktorom je požadované občerstvenie)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Občerstvenie požadujeme v nasledovnom množstve a kvalite:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - káva, čaj, mliečka do kávy, hygienicky balený cukor, minerálna voda, čajové a slané pečivo, šálky, poháre, lyžičky (podľa upresnenia pracovníkom objednávateľa 1 týždeň pred termínom každého podujatia)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: V prípade, že bude obed poskytovaný formou subdodávky, je ich potrebné zabezpečiť u niektorého zo školských zariadení na území mesta Banská Bystrica,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: pričom školské zariadenia na území mesta Banská Bystrica spresníme ., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Spoločné požiadavky na miestnosti:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Počas realizácie podujatí požadujeme uzamykateľné miestnosti s prirodzeným alebo núteným vetraním a oknami s prístupom denného svetla:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - 1 veľká sála s nasledovným minimálnym zariadením – 100 stoličiek alebo 80 sedení a 5 stolov (spojených do predsedníckeho stola) s 10 stoličkami, pripojenie na Wi-Fi),, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - 1 veľká učebňa s nasledovným minimálnym zariadením 65 stoličiek, 40 stolov/lavíc s možnosťou upravovať sedenie, núdzovo možno nahradiť dvomi „učebňami“ podľa špecifikácie uvedenej nižšie., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Ďalšie požiadavky a upresnenia na predmet zákazky, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Minimálna kapacita ubytovacieho zariadenia je 85 osôb,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - výška výdavkov za poskytnutie stravovacích služieb na jedného účastníka nesmie presiahnuť aktuálnu výšku stravného pri tuzemských pracovných cestách určenú zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Maximálna výška stravného je pre jedného účastníka na deň nasledovná: a) raňajky, vrátane pitného režimu – 2,45 € vrátane DPH, b) obed, vrátane pitného režimu – 3,92 € vrátane DPH a c) večera, vrátane pitného režimu – 3,43 € vrátane DPH, , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - maximálna cena občerstvenia na jedeného účastníka nesmie presiahnuť sumu 3 € vrátane DPH na deň, v ktorom je požadované občerstvenie),, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Maximálna cena za ubytovanie na 1 účastníka na 1 noc nesmie presiahnuť sumu 30 EUR vrátane DPH a vrátane všetkých súvisiacich poplatkov ( daň z ubytovania) , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - požadujeme predložiť podrobný aktuálny opis zariadenia, v ktorom uchádzač poskytuje požadované služby, t. j. opis ubytovania vrátane jeho kvalitatívneho zatriedenia, spôsob stravovania, opis miestností s vybavením, opis areálu zariadenia a lokality, v ktorej sa zariadenie nachádza,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - požadujeme uvedenie presnej identifikácie zariadenia, v ktorom bude uchádzač poskytovať požadované služby (názov zariadenia, adresa, zodpovedná osoba, kontakty na zodpovednú osobu – telefón a e-mail),, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - zabezpečenie požadovaných služieb v rámci jedného podujatia musí byť lokalizované v jednom účelovom zariadení (tzn. ubytovacie služby, stravovacie služby a poskytnuté miestnosti, musia byť lokalizované jednej budove, prípadne v jednom areály,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - zariadenie musí mať skúsenosť s poskytovaním uvedených služieb, , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - ubytovacie zariadenie a miestnosti musia byť k dispozícii vrátane času na prípravu priestorov,, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - dostupnosť zariadenia v pešej dostupnosti (max. 1 km) od zastávky verejnej dopravy., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: D. ROZSAH JEDNOTLIVÝCH PODUJATÍ, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Celkový počet predpokladaných podujatí je 9, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: predpokladaný počet prenocovaní, Jednotka: nocľah, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1019; Technické vlastnosti: daň z ubytovania pre predpokladaný počet dospelých osôb, Jednotka: počet osôb, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 688; Technické vlastnosti: predpokladaný počet raňajok, Jednotka: porcia, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1019; Technické vlastnosti: predpokladaný počet obedov subdodávateľsky, Jednotka: porcia, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 773; Technické vlastnosti: predpokladaný počet večerí, Jednotka: porcia, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1019; Technické vlastnosti: predpokladaný počet občerstvení, Jednotka: porcia, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 702; Technické vlastnosti: predpokladaný počet pre prenájom Veľkej sály, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: predpokladaný počet pre prenájom Veľkej učebne, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MEGA Education, s. r. o. 2 29 125,00 20% EUR 9. Február 2016 101512

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×