Obstarávanie

Zabezpečenie finančného auditu oprávnených výdavkov k projektu TEMPUS s partnermi z EÚ, Bieloruska a Ukrajiny a vypracovanie správy v anglickom jazyku a slovenskom jazyku


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
8 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 741,66
Zaplatené:
46.77%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79200000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
projekt
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

- Audítor/Audítorská spoločnosť ma za úlohu overiť oprávnenosť výdavkov deklarovaných objednávateľom v Záverečnej finančnej správe k projektu, preveriť sumu požadovanú na preplatenie a overiť, či preukázané náklady sú správne uvedené a oprávnené v súlade s ustanoveniami zmluvy Dohody o grante 2013-456/001-001 k projektu s referenčným číslom 544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES a v súlade so zákonom, Medzinárodným štandardom pre súvisiace služby ISRS (4400) „Zákazky na vykonanie odsúhlasených postupov týkajúcich sa finančných informácií“ ; Postupovať v súlade s postupmi špecifikované Agentúrou (EACEA) v príručke „Guidance notes – Report of Factual Findings on the Final Financial Report (Type II)“. Výstupom je správa vypracovaná v anglickom jazyku a slovenskom jazyku v príslušnej odbornej terminológií, ktorý musí byť vypracovaný v súlade s príručkou a v termíne stanovený verejným objednávateľom.; - Overenie bude vykonané v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Medzinárodného štandardu na súvisiace služby ISRS 4400 a bude rešpektovať postupy špecifikované Agentúrou, usmernení a Medzinárodné audítorské štandardy.; - Odsúhlasené postupy, ktoré vykoná audítor/audítorská spoločnosť, nepredstavujú audit alebo preverenie, a preto sa nevyjadrí žiadne uistenie. Odsúhlasené postupy, ktoré vykoná auditor/auditorská spoločnosť, slúžia výhradne pre objednávateľa v súvislosti s projektom. Správa o skutkových zisteniach nie je možné použiť na žiadne iné účely ako na účely uvedené v projekte.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Analyzovať výdavok za celé obdobie realizácie projektu deklarované koordinátorom projektu, preveriť sumu požadovanú na preplatenie a overiť, či preukázané náklady sú oprávnene v súlade s legislatívou EÚ, SR a príručkou, výsledkom čoho je audítorská správa v anglickom jazyku a slovenskom jazyku v elektronickej a tlačenej verzii v súlade s predpísaným formulárom (2xSK,2xEN), Jednotka: Projekt, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MANDAT AUDIT, s.r.o. 2 4 490,00 20% EUR 23. Jún 2016 112438

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×