Obstarávanie

Upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
56 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
49 900,00
Zaplatené:
89.1%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90900000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
m2
Množstvo:
8204.63
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Upratovanie, čistenie a dezinfekcia v zariadení pre seniorov, špecializovanom zariadení a domove sociálnych služieb.; Pravidelné vykonávanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb na pracovisku objednávateľa podľa normy EN ISO:9001:2009, ISO 9001:2008; V prípade mimoriadnych potrieb objednávateľa alebo havarijných situácií sa dodávateľ zaväzuje zabezpečiť poskytnutie upratovacích služieb na základe osobitnej písomnej objednávky. Tieto služby budú faktúrované samostatne na základe dohody medzi objednávateľom a dodávateľom. Ide najmä o: ; - stavy po živelných pohromách; - celoplošné stavebné práce, ako je výmena okien; - komplexná rekonštrukcia interiéru zariadenia; Vyššie uvedené práce môžu byť vykonané v pracovných dňoch, v dňoch pracovného voľna alebo pracovného pokoja, podľa potrieb objednávateľa.; Zabezpečenie čistiacich, dezinfekčných a všetkých ekologických prostriedkov a ekologických nástrojov, ako aj techniky komplexného upratovania je povinnosťou dodávateľa po predchádzajúcom súhlase objednávateľa.; Dodávateľ podloží kópie bezpečnostných kariet používaných dezinfekčných a čistiacich prostriedkov a harmonogram dezinfekcie a sanitácie.; Dodávateľ zabezpečí každé 3 mesiace zmenu dezinfekčných a čistiacich prostriedkov.; Dodávateľ sa zaväzuje maximálne hospodárne nakladať s elektrickou energiou, vodou a ostatnými médiami, potrebnými k výkonu svojej činnosti; Upratovacie a čistiace služby musia zodpovedať hygienickým potrebám a normám v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP, aby zamestnanci dodávateľa boli preukázateľným spôsobom preškolení z predpisov BOZP a PO.; Objednávateľ požaduje, aby zamestnanci dodávateľa boli preukázateľne oboznámení s dodržiavaním bezpečného správania sa na pracoviskách, aby oznamovali objednávateľovi nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť zamestnancov pri práci.; Zamestnanci dodávateľa majú zakázané nahliadať do písomných dokladov a technických prostriedkov objednávateľa ako napr. PC, telefón a pod.; Zamestnanci dodávateľa majú zakázané otvárať skrine, písacie stoly a ostatné zariadenia vo všetkých miestnostiach objednávateľa.; V prípadoch nedodržania bodov 14 a 15 nesmie dodávateľ umožniť ďalšie vykonávanie prác takýmto zamestnancom u objednávateľa a je povinný uhradiť objednávateľovi všetky, takýmto spôsobom vzniknuté škody.; Ďalšie podmienky:; - vzhľadom na charakter prevádzky upratovanie po priebežnom maľovaní a údržbárskych prácach v celom zariadení; - upratovacie, čistiace a dezinfekčné práce vykonávať tak, aby boli zohľadnené špecifiká prevádzky, t.j., aby nedochádzalo k rušeniu obyvateľov v popoludňajších hodinách, aby bol zohľadnený čas podávania stravy, čas kúpania obyvateľov, čas oddychu obyvateľov a pod.; - upratovanie kancelárií zosúladiť s pracovným časom zamestnancov.; - pracovníci upratovacieho servisu upratujú najmenej 8 hod. denne; - vyžaduje sa taký počet zamestnancov dodávateľa, aby bolo zabezpečené kvalitné upratovanie v nepretržitej prevádzke, a z ktorých jeden je zodpovedný za vykonané práce a je kontaktnou osobou pre zodpovedného zamestnanca zariadenia.; - minimálne 2 pracovníci upratujú počas sobôt, nediel a sviatkov a sú k dispozícii najmenej 8 hod denne.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Utieranie prachu v kanceláriách na pracovných stoloch, nábytku, parapetných doskách, Hodnota / charakteristika: 1x denne; Technické vlastnosti: Utieranie prachu na nábytku a stoloch v izbách obyvateľov, v kuchynkách v ubytovacej časti, fajčiarniach, utieranie prachu na nábytku v jedálňach, Hodnota / charakteristika: 1x týždenne; Technické vlastnosti: Vynášanie odpadkov z košov zo všetkých miestností a chodieb zariadenia s použitím čistých odpadových vriec, Hodnota / charakteristika: 1x denne; Technické vlastnosti: V miestnostiach s umývadlom umyť umývadlo zo všetkých strán, vrátane dezinfekcie odpadového sifónu s prípadným použitím odpadového zvonu., Hodnota / charakteristika: 1x denne; Technické vlastnosti: Umytie a dezinfekcia WC mís zo všetkých strán vrátane dezinfekcie príslušným prípravkom na čistenie WC mís., Hodnota / charakteristika: 1x denne; Technické vlastnosti: Umývanie a dezinfekcia podlahových krytín a dlažby vo všetkých izbách obyvateľov, v kanceláriách, chodbách, vnútorných schodištiach ubytovacej časti, sociálnych zariadeniach ubytovacej časti, výťahov v ubytovacej časti, sociálnych zariadeniach vo vstupnej časti a na všetkých poschodiach, Hodnota / charakteristika: 1x denne; Technické vlastnosti: Umývanie a dezinfekcia podlahových krytín v kuchynkách v ubytovacej časti, balkónoch, v priestoroch zberu znečistenej bielizne, v ordinácii, v ošetrovniach na všetkých poschodiach, chodby pri skladoch zadného vchodu stravovacieho úseku vrátane schodiska, výťahu, rampy a skladu odpadkov., Hodnota / charakteristika: 1x denne; Technické vlastnosti: Umývanie a dezinfekcia madiel na chodbách a schodiskových zábradliach ubytovacieho objektu., Hodnota / charakteristika: 1x denne; Technické vlastnosti: Umývanie, zametanie a dezinfekcia podlahových krytín v jedálňach - pred raňajkami, po raňajkách a po obede., Hodnota / charakteristika: 3x denne vrátane soboty a nedele; Technické vlastnosti: V priestoroch 0., 1., a 2. podlažia čistenie a dezinfekcia izieb, chodieb a kúpeľní podľa potreby, Hodnota / charakteristika: viackrát denne; Technické vlastnosti: Na práce v bodoch 1 až 10 použiť také mycie prostriedky, ktoré sú zdraviu nezávadné, ekologické a dezinfekčné. , Hodnota / charakteristika: podľa potreby; Technické vlastnosti: Dodávka a doplňovanie dvojvrstvého toaletného papiera, papierových obrúskov na utieranie rúk v sociálnych zariadeniach na všetkých podlažiach, v sociálnych zariadeniach na stravovacom úseku, kotolni, práčovni a v bufete., Hodnota / charakteristika: podľa potreby; Technické vlastnosti: Dodávka antibakteriálnych umývacích prípravkov na ruky v sociál. zariadeniach na všetkých podlažiach, v tímových miestnostiach zariadení sociálnych služieb, na stravovacom úseku, práčovni, kotolni, bufete, v sesterskej izbe na 0. posch., kancelárii garanta KOS, v ordinácii a ošetrovniach zariadenia, Hodnota / charakteristika: podľa potreby; Technické vlastnosti: Dodávka a výmena osviežovačov vzduchu v sociálnych zariadeniach a na chodbách na všetkých poschodiach., Hodnota / charakteristika: podľa potreby; Technické vlastnosti: Základná údržba na prístupovom chodníku k budove, ktorá pozostáva zo zametania a umytia vstupu do objektu (umývanie sa netýka zimných mesiacov), Hodnota / charakteristika: 1x denne; Technické vlastnosti: Polievanie kvetov vo vstupnej hale, zimnej záhrade, jedálňach, vnútorných schodiskách, Hodnota / charakteristika: podľa potreby; Technické vlastnosti: Vysávanie čalúneného nábytku , Hodnota / charakteristika: 1x týždenne; Technické vlastnosti: Upratovanie kaplnky, knižnice, TV miestností a kultúrnej miestnosti, Hodnota / charakteristika: 1x týždenne; Technické vlastnosti: Umývanie sklených dverí, Hodnota / charakteristika: 1x denne a podľa potreby; Technické vlastnosti: Dezinfekcia sauny a rehabilitačných miestností, Hodnota / charakteristika: 1x týždenne; Technické vlastnosti: Umývanie a dezinfekcia stoličiek v jedálňach, Hodnota / charakteristika: 1x týždenne; Technické vlastnosti: Vysávanie v miestnostiach s kobercami v celom zariadení, Hodnota / charakteristika: 1x týždenne, v prípade potreby aj mimo týždenného vysávania; Technické vlastnosti: Utieranie prachu na nábytku a stoloch aj pod dekoratívnymi predmetmi v izbách obyvateľov a v kuchynkách v ubytovacej časti, Hodnota / charakteristika: 1x týždenne; Technické vlastnosti: Umývanie odpadkových košov, Hodnota / charakteristika: 1x týždenne; Technické vlastnosti: Čistenie obkladačiek vo všetkých sociálnych zariadeniach, kúpeľniach a kuchynkách v ubytovacej časti, vo vstupnej časti zariadenia, v šatniach na stravovacom úseku a v kotolni, Hodnota / charakteristika: 1x týždenne; Technické vlastnosti: Umývanie všetkých dverí a zárubní, Hodnota / charakteristika: 1x týždenne; Technické vlastnosti: Umývanie a dezinfekcia požiarnych schodísk vrátane zábradlia, Hodnota / charakteristika: 1x týždenne; Technické vlastnosti: Umývanie a upratovanie fajčiarní a vysypávanie ohorkov, Hodnota / charakteristika: denne ; Technické vlastnosti: Umývanie svietidiel, vykurovacích telies, Hodnota / charakteristika: 1x štvťročne; Technické vlastnosti: Čistenie čalúneného nábytku vrátane stoličiek, Hodnota / charakteristika: 1x štvrťročne a podľa potreby; Technické vlastnosti: Natretie nábytku vhodným prípravkom, Hodnota / charakteristika: 1x týždenne; Technické vlastnosti: Umývanie okien v celom zariadení , zvesenie a zavesenie vypratých záclon s presunom do práčovne a z práčovne, Hodnota / charakteristika: 1x polročne, pri maľovaní izieb podľa potreby; Technické vlastnosti: Čistenie kobercov v celom zariadení, Hodnota / charakteristika: podľa potreby; Technické vlastnosti: Umývanie a pozametanie podlahových krytín v kotolni, v práčovni - vrátane všetkých miestností pri práčovni, Hodnota / charakteristika: 1x týždenne

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Celkový súčet podláh v objekte, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6309,18; Technické vlastnosti: Celkový súčet sklenných výplní , Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1895,45; Technické vlastnosti: Počet zamestnancov, Jednotka: osoby, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 110; Technické vlastnosti: Počet obyvateľov , Jednotka: osoby, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 160; Technické vlastnosti: Sklenné dvere a okná spolu - 0. poschodie, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 196,90; Technické vlastnosti: Sklenné dvere a okná spolu - 1. poschodie, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 174,49; Technické vlastnosti: Sklenné dvere a okná spolu - 2. poschodie, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 188,92; Technické vlastnosti: Sklenné dvere a okná spolu - 3. poschodie, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 194,55; Technické vlastnosti: Sklenné dvere a okná - terasa, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5,78; Technické vlastnosti: Sklenné dvere a okná spolu vstupný objekt - 1. poschodie, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 66,57; Technické vlastnosti: Sklenné dvere a okná spolu vstupný objekt - 2. poschodie, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 62,96; Technické vlastnosti: Sklenné dvere a okná spolu - obslužný objekt, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50,07; Technické vlastnosti: Sklenné dvere a okná spolu - práčovňa a kotolňa, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7,50; Technické vlastnosti: Podlahy spolu ubytovací objekt - 0. poschodie (gumolit, koberec, dlažba), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1170,30; Technické vlastnosti: Podlahy spolu ubytovací objekt - 1. poschodie (gumolit, koberec, clažba), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1187,87; Technické vlastnosti: Podlahy spolu ubytovací objekt - 2. poschodie (gumolit, koberec, dlažba), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1187,87; Technické vlastnosti: Podlahy spolu ubytovací objekt - 3. poschodie (gumolit, koberec, dlažba) vrátane terasy, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1267,87; Technické vlastnosti: Podlahy spolu - vstupný objekt a 2. poschodie (gumolit, laminátová podlaha, koberec, dlažba), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 720,12; Technické vlastnosti: Podlahy spolu - obslužný objekt (gumolit, koberec, dlažba), Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 571,36; Technické vlastnosti: Podlahy spolu - ostatný obslužný objekt, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 224,59

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AMG Facility s.r.o. 3 49 900,00 0% EUR 9. December 2016 127388

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×