Priame rokovacie konanie

Automatizovaný systém právnych informácií


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Vyhlásené:
17. Júl 2017
Vestník:
139/2017
Predpoklad uzatvorenia v:
Dátum neuvedený
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
171 000,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
Wolters Kluwer s. r. o.
IČO:
31348262

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

NBS požaduje zabezpečiť kontinuitu dostupnosti systému ASPI v zmysle opisu predmetu zákazky (priebežná aktualizácia ASPI) a zabezpečiť prístupy k systému ASPI v režime off-line (bez nutnej existencie pripojenia pracovného počítača na internet), čo je požadovaná forma práce so systémom, ktorá garantuje dostupnosť legislatívnych zdrojov bez nutnosti internetového pripojenia. Na základe uvedeného je splnená podmienka použitia priameho rokovacieho konania (ďalej len "PRK") podľa § 81 písm. b) bod 3 ZVO, nakoľko služby, ktoré sú predmetom zákazky, môže z dôvodu vyplývajúceho z výhradných práv, ktorými sú autorské práva, poskytnúť len určitý hospodársky subjekt - spoločnosť Wolters Kluwer s.r.o., ktorá má podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorské práva k používaniu licencie na programové vybavenie k ASPI a zároveň je splnená podmienka použitia PRK podľa § 81 písm. b) bod 2 ZVO, nakoľko ASPI disponuje požadovaným technickým riešením licenčných prístupov (požadovaný off-line režim).

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×