Priame rokovacie konanie

Nadobudnutie kombinovanej ochrannej známky Slovenský olympijský výbor + nadácia olympijského výboru = šport a vzdelávanie + olympijská výchova


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Vyhlásené:
3. Október 2017
Vestník:
194/2017
Predpoklad uzatvorenia v:
25. Október 2017
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
195 374,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
Slovenská olympijská marketingová, a.s.
IČO:
35801549

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

Záujemca Slovenská olympijská marketingová, a.s. (ďalej ako "SOM") je na základe Licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi Slovenským olympijským výborom ako Majiteľom Ochrannej známky a SOM poskytnutú výhradnú licenciu na Ochrannú známku a je teda jediným subjektom oprávneným na použitie Ochrannej známky. Zmluva výslovne stanovuje, že Slovenský olympijský výbor (ďalej ako "SOV") nie je oprávnený ďalej udeliť licenciu tretej osobe a teda SOV nemôže dať súhlas na použitie ochrannej známky tretej osobe (napriek tomu, že SOV je majiteľom ochrannej známky). Na základe vyššie uvedeného výslovne vyplýva, že jediným hospodárskym subjektom oprávneným na poskytnutie licencie k ochrannej známke je SOM. Verejný obstarávateľ má záujem prevádzkovať Okamžitú lotériu s použitím Ochrannej známky. Priamym rokovacím konaním verejný obstarávateľ uzavrie Licenčnú zmluvu a zmluvu o spolupráci v súlade s § 269 ods. 2 a § 508 a nasl. Obchodného zákonníka a § 20 Zákona o ochranných známkach.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×