Priame rokovacie konanie

Dopracovanie Územného generelu dopravy mesta Žilina v zmysle požiadaviek MDVaRR SR a Jaspers o požadované aspekty PUMM


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Mesto Žilina
Vyhlásené:
25. Máj 2016
Vestník:
99/2016
Predpoklad uzatvorenia v:
15. Jún 2016
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
55 000,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
Žilinská univerzita v Žiline, vysoká škola
IČO:
00397563

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

Územný generel mesta Žilina je výsledok tvorivej duševnej činnosti zadanej podlimitnou zákazkou VVO 28575-WYS, číslo VVO 230/2014 zo dňa 25.11.2014 kolektívu Žilinskej univerzity. Pôvodná zmluva ako výsledok verejného obstarávania v celkovej sume 94 850,- EUR. Po viacnásobných konzultáciách na úrovni Mesto Žilina, MDVaRR SR a Jaspers bolo rozhodnuté materiál doplniť o požadované aspekty PUMM a tým umožniť jeho využitie pre možnosť čerpania fondov EÚ na ekologickú hromadnú dopravu. Nakoľko ide o doplnenie existujúceho diela a vzhľadom na vyššie popísané okolnosti, je potrebné osloviť spracovateľa na dopracovanie diela v zmysle požiadaviek MDVaRR SR a Jaspers.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×