Nezaradený subjekt

DUTEKO, a.s.

Košice - mestská časť Juh
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Rastislavova 98, Košice - mestská časť Juh

Záznam platný od: 13. November 2018

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Bajzova 20, Haniska

Záznam platný od: 2. Júl 2018

Záznam platný do: 12. November 2018


Typ: Právnická osoba

Adresa: Bajzova 20, Haniska

Záznam platný od: 29. December 2017

Záznam platný do: 2. Júl 2018


Typ: Právnická osoba

Adresa: Bajzova 20, Haniska

Záznam platný od: 23. Október 2017

Záznam platný do: 28. December 2017


Typ: Právnická osoba

Adresa: Bajzova 20, Haniska

Záznam platný od: 5. Jún 2017

Záznam platný do: 23. Október 2017


Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DUTEKO, a.s.

IČO: 36446254

Adresa: Rastislavova 98, Košice

Registračné číslo: 2019/10-PO-E2628

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Október 2019

Záznam platný do: 21. Október 2022

Posledná zmena: 13. Október 2021


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ľubomír Šoltýs
Adresa:
Keltská 94 Bratislava - mestská časť Rusovce 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Jaroš
Adresa:
Kačická 910 Kladno 27200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Sýkora
Adresa:
V Kolkovně 4 Praha 11000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Martin Šmigura
Adresa:
Klenová 15 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Jún 2017
Záznam do:
18. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Richard Biznár
Adresa:
1. mája 31 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. November 2018
Záznam do:
18. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Eva Čudková
Adresa:
Pavlovičovo námestie 5 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Jún 2017
Záznam do:
18. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan TOTH
Adresa:
Jiráskova 71 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Jún 2017
Záznam do:
12. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mičinský & Partners s.r.o.
Adresa:
Bosákova 3 Bratislava - mestská časť Petržalka 85104
Meno:
Mičinský & Partners s.r.o.
Adresa:
Bosákova 3 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
Meno:
Mičinský & Partners s.r.o.
Adresa:
Antolská 6 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
Meno:
MENKE LEGAL s. r. o.
Adresa:
Gorkého 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.10.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 18.02.2021 do: 29.10.2021

StiahniZáznam platný od: 12.08.2020 do: 18.02.2021

StiahniZáznam platný od: 9.01.2019 do: 12.08.2020

StiahniZáznam platný od: 12.11.2018 do: 9.01.2019

StiahniZáznam platný od: 2.07.2018 do: 12.11.2018

StiahniZáznam platný od: 18.04.2018 do: 2.07.2018

StiahniZáznam platný od: 28.12.2017 do: 18.04.2018

StiahniZáznam platný od: 23.10.2017 do: 28.12.2017

StiahniZáznam platný od: 5.06.2017 do: 23.10.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon“)

1. VNEN A

Obchodné meno Mičinský 8: Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo Bosákova 3982/3, 851 04 Bratislava — mestská časť Petržalka

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

Ičo 5129 69 69

1l. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA
Obchodné meno DUTEKO, a.s.

Sídlo Rastislavova 98, Košice 043 46

Právna forma Akciová spoločnosť

Zápis Obchodný register Okresného súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č.: 1712/V
IČO 36 446 254

111. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument v súlade s $ 11 ods. 5 zákona apri
identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných
podkladov:

1. Zápisnica zo zasadnutia Mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti DUTEKO, a.s. zo dňa
12.4.2017

2. Hromadná akcia spoločnosti TMHC, a.s. a Akcia č. 250 spoločnosti TMHC, a.s.

3. Výpis z obchodného registra spoločnosti REMKO Sirník s.r.o. zo dňa 07.08.2020

4. Zmluva o prevode akcií (Mesto Košice a WOOD Waste Management Limited) zo dňa 6.7.2017

5. Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov (KOSIT a.s.) zo dňa 18.08.2017

6. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT a.s. zo dňa 14.12.2016

7. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited) zo dňa 07.08.2020

8. Spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited)

9. Výpis z Obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. zo dňa 07.08.2020

10. Spoločenská zmluva WOOD Waste Financing, s.r.o.

11. Výpis z registra spoločností All-Star Holding Limited zo dňa 21.10.2021

12. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s. r. 0. zo dňa 07.08.2020

13. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s. r. 0. zo dňa 07.08.2020

14. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a. s. zo dňa 07.08.2020

15. Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo dňa
9.12.2016

16. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital a. s. zo dňa 2.5.2017

17. Výpis z Obchodného registra spoločnosti DUTEKO, a. s. zo dňa 21.10.2021

18. Výpis k akciám DUTEKO, a. s. z Centrálneho depozitára cenných papierov zo dňa 19.10.2020
19. Výpis k akciám DUTEKO, a. s. z Centrálneho depozitára cenných papierov zo dňa 19.10.2020
20. Výpis k akciám DUTEKO, a. s. z Centrálneho depozitára cenných papierov zo dňa 19.10.2020

IV. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených nižšie má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 1 písm. a) zák. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa za konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom v Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike,

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

- Vladirnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomeém 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike.

V. VLASTNÍCKA. IKTI TNERA VEREJNÉH
Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou akciovou
spoločnosťou podľa 8 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Partner verejného sektora - DUTEKO, a.s. má jediného akcionára TMHC, a. s., so sídlom:
Rastislavova 98, Košice 043 46, IČO: 50 606 000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice |, oddiel: Sa, vložka č.: 1729/V, ktorá vlastní 100 % akcií.

THMC, a. s. je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa $ 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník, ktorá má dvoch akcionárov:

- KOSIT a.s., so sídlom: Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1169/V, ktorá vlastní
99,6 X akcií,

- REMKOSInÍks.r.o., so sídlom: Rastislavova 98, Košice 043 46, IČO: 36 573 345, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 14247/V, ktorá vlastní
0,4 % akcií.

Jediným spoločníkom spoločnosti REMKO Sirník s.r.o. je KOSIT a.s.

KOSIT a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa 8 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník. Spoločnosť má 2 akcionárov:

- WOOD Waste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR
9039, Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903, ktorá vlastní 95 %
akcí,

- Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice, IČO: 00 691 135, ktoré vlastní 5 % akcií.

WOOD Waste Management Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov:
WOOD Waste Financing, s.r.o., so sídlom: Námšstí Republiky 1079/14, Nové Mésto, 110 00
Praha 1, Česká republika, IČ: 031 33 109, ktorá vlastní99,9 % akcií,

Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý vlastní 0,01% akcií.

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú obchodné spoločnosti:

Al+Star Holding Limited (zriadená podľa právneho poriadku Malty) so sídlom: 20, Cannon
Road, Santa Venera, SVR 9039, Maltská republika, reg. č. € 431 51 vlastniaca 85% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

mixo, s. r. o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 44 420 200 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

Roark Capital a. s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca 5% podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

Simeron advisory, s. r. o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107
987, vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti.

Spoločnosť AI:Star Holding Limited (Malta) má 22 spoločníkov:

Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, vlastniaci 33 % podiel na základnom
imaní a hlasovacích právach v spoločnosti:

RENAISSANCE FINANCE S.A. (zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva), so sídlom 8, Boulevard Royal, L - 2448 Luxembourg, Luxemburské
veľkovojvodstvo, reg. č. B 148870: vlastniaca 33 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach vspoločnosti,

MAIDFORD FINANCE SA. (zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva), so sídlom 8, Boulevard Royal, L - 2448 Luxembourg, Luxemburské
veľkovojvodstvo, reg. č. B 148074, vlastniaca 33 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach vspoločnosti,

Petr Beneš, trvale bytom: Karla Kryla 2884/8, 155 00 Praha, Česká republika, občan Českej
republiky: vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,
Ondľej Berka, trvale bytom: Chotouchovská 2698, Praha 9, Česká republika, občan Českej
republiky: vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti:

Miloš Cebľk, trvale bytom: Prekážka 726/25, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti,

Ladislav Chvatal, trvale bytom: Dersenyiho 1030, 190 12 Praha, Česká republika, občan Českej
republiky: vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti
Marek Herold, trvale bytom: Za Kovámou 422/19, 111 01 Praha — Dolní Mšcholupy, Česká
republika, občan Českej republiky: vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti,

JI Hrbáček, trvale bytom: K túni 773/1, 142 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky,
vlastniaci 0,02 Z podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti:

Václav Karpíšek, trvale bytom: Sázovická 454/11, Praha 5, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti:

Filíp Kejla, trvale bytom: Nad Stránf 852/24, 182 00 Praha 8, Česká republika, občan Českej
republiky: vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,
- Josef Kohout, trvale bytom: Houskova 1851, 413 01 Roudnice nad Labem, Česká republika,
vlastniaci 0,02 Z podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti:

- Ing. Boris Kostík, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6, Bratislava 841 02, Slovenská republika,
štátny občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti,

- > Radlľm Krejčí, trvale bytom Pod Starkou 1474/31, 140 00 Praha 4, Česká republika, občan Českej
republiky: vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

- Jan Kubíček, trvale bytom: Terronská 22, 160 00 Praha 6, Česká republika, občan Českej
republiky: vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

- Petr Musll, trvale bytom: Brusinkova 1977, 252 28 Černošice, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

- Ermlr Shkurti, trvale bytom: Nikoly Tesly 1094/8, 160 00 Praha 6, Česká republika, občan
Albánskej republiky, vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti,

- Mgr. Martín Šmlgura, trvale bytom: A. Gwerkovej 1538/7, 851 04 Bratislava - Petržalka,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti:

- Mgr. Mlchal Staroň, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti,

- Davld Tajzích, trvale bytom: Záveská 1516/1B, 102 00 Praha 10, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti:

- Peter Turner, trvale bytom: Jazerná ul. 4385/3, 945 01 Kamámo, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky, vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti,

- > Vladľmír Vávra, trvale bytom: Vrbová 1287, Šestajovice, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti.

Spoločnosť RENAISSANCE FINANCE S.A. má jediného akcionára:
- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky.
Spoločnosť MAIDFORD FINANCE S.A. má jediného akcionára:
- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomém 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s. r. 0., ktorý vlastní 100 £-ný podiel na základnom imaní je
Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: A. Gwerkovej 1538/7, 851 04 Bratislava -
Petržalka, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a. s., ktorý vlastní 99 % akcií je Mgr. Michal Staroň, nar.
17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan
Slovenskej republiky.

Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s. r. o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na
základnom imaní je Ing. Boris Kostík, nar.: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6,
Bratislava 841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.
A ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEK] ANI.

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú jediný akcionár TMHC, a. s., so sídlom:
Rastislavova 98, Košice 043 46, IČO: 50 606 000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice |, oddiel: Sa, vložka č.: 1729/V, ktorá vlastní 100 % akcií.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je trojčlenné predstavenstvo:

- Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: A. Gwerkovej 1538/7, 851 04 Bratislava -
Petržalka, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — predseda
predstavenstva,

- Ing. Richard Biznár, nar. 10.02.1977, trvale bytom: 1. mája 1240/31, Pezinok 902 01 —
podpredseda predstavenstva:

- Ing. Ľubomír Kukľa, nar. 31.01.1976, trvale bytom: Bukovecká 1369/7, 040 12 Košice — Nad
jazerom, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — člen predstavenstva.

Konanie v mene partnera verejného sektora sa uskutočňuje tak, že písomnosti zakladajúce práva
a povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva
spoločne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj
vlastnoručný podpis.

VII. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCION VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Akcionárom spoločnosti KOSIT a.s. vlastniacim 5 % akcií je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11
Košice. Štatutárnym orgánom Mesta Košice je primátor. Primátorom Mesta Košice je
Ing. Jaroslav Polaček, nar. 30.11.1976, trvale bytom: Námcovej 4, 040 01 Košice, štátny občan
Slovenskej republiky.

VIII. PREUKÁZANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENT! E GI: ĽA S ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba
uvádza, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 5 zákona nie sú splnené.

IX. VYHLÁSENIA VNENE, Y.
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente

zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 28.10.2021JUDr. Ľudovít Mičinský, konateľ

5
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon“)

1. VNEN A

Obchodné meno Mičinský 8: Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo Bosákova 3982/3, 851 04 Bratislava — mestská časť Petržalka

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

Ičo 5129 69 69

1l. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA
Obchodné meno DUTEKO, a.s.

Sídlo Rastislavova 98, Košice 043 46

Právna forma Akciová spoločnosť

Zápis Obchodný register Okresného súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č.: 1712/V
IČO 36 446 254

111. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument v súlade s $ 11 ods. 5 zákona apri
identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných
podkladov:

1. Zápisnica zo zasadnutia Mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti DUTEKO, a.s. zo dňa
12.4.2017

2. Hromadná akcia spoločnosti TMHC, a.s. a Akcia č. 250 spoločnosti TMHC, a.s.

3. Výpis z obchodného registra spoločnosti REMKO Sirník s.r.o. zo dňa 07.08.2020

4. Zmluva o prevode akcií (Mesto Košice a WOOD Waste Management Limited) zo dňa 6.7.2017

5. Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov (KOSIT a.s.) zo dňa 18.08.2017

6. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT a.s. zo dňa 14.12.2016

7. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited) zo dňa 07.08.2020

8. Spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited)

9. Výpis z Obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. zo dňa 07.08.2020

10. Spoločenská zmluva WOOD Waste Financing, s.r.o.

11. Výpis z registra spoločností All-Star Holding Limited zo dňa 2.2.2021

12. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s. r. 0. zo dňa 07.08.2020

13. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s. r. 0. zo dňa 07.08.2020

14. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a. s. zo dňa 07.08.2020

15. Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo dňa
9.12.2016

16. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital a. s. zo dňa 2.5.2017

17. Výpis z Obchodného registra spoločnosti DUTEKO, a. s. zo dňa 3.2.2021

18. Výpis k akciám DUTEKO, a. s. z Centrálneho depozitára cenných papierov zo dňa 19.10.2020
19. Výpis k akciám DUTEKO, a. s. z Centrálneho depozitára cenných papierov zo dňa 19.10.2020
20. Výpis k akciám DUTEKO, a. s. z Centrálneho depozitára cenných papierov zo dňa 19.10.2020

IV. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených nižšie má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 1 písm. a) zák. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa za konečného užívateľa výhod považujú:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom v Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike,

- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

- Vladirnír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomeém 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky: nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v
Slovenskej republike.

V. VLASTNÍCKA. IKTI TNERA VEREJNÉHO SEKTORA
Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou akciovou
spoločnosťou podľa 8 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Partner verejného sektora - DUTEKO, a.s. má jediného akcionára TMHC, a. s., so sídlom:
Rastislavova 98, Košice 043 46, IČO: 50 606 000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice |, oddiel: Sa, vložka č.: 1729/V, ktorá vlastní 100 % akcií.

THMC, a. s. je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa $ 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník, ktorá má dvoch akcionárov:

- KOSIT a.s., so sídlom: Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1169/V, ktorá vlastní
99,6 X akcií,

- REMKOSInÍks.r.o., so sídlom: Rastislavova 98, Košice 043 46, IČO: 36 573 345, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 14247/V, ktorá vlastní
0,4 % akcií.

Jediným spoločníkom spoločnosti REMKO Sirník s.r.o. je KOSIT a.s.

KOSIT a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa 8 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník. Spoločnosť má 2 akcionárov:

- WOOD Waste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR
9039, Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903, ktorá vlastní 95 %
akcí,

- Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice, IČO: 00 691 135, ktoré vlastní 5 % akcií.

WOOD Waste Management Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov:
WOOD Waste Financing, s.r.o., so sídlom: Námšstí Republiky 1079/14, Nové Mésto, 110 00
Praha 1, Česká republika, IČ: 031 33 109, ktorá vlastní99,9 % akcií,

Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý vlastní 0,01% akcií.

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú obchodné spoločnosti:

Al+Star Holding Limited (zriadená podľa právneho poriadku Malty) so sídlom: 20, Cannon
Road, Santa Venera, SVR 9039, Maltská republika, reg. č. € 431 51 vlastniaca 85% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

mixo, s. r. o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 44 420 200 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

Roark Capital a. s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca 5% podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

Simeron advisory, s. r. o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107
987, vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti.

Spoločnosť AlEStar Holding Limited (Malta) má 19 spoločníkov:

Ing. Ľubornír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, vlastniaci 33 % podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

RENAISSANCE FINANCE S.A. (zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva), so sídlom 8, Boulevard Royal, L - 2448 Luxembourg, Luxemburské
veľkovojvodstvo, reg, č. B 148870, vlastniaca 33 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach v spoločnosti:

MAIDFORD FINANCE S.A. (zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva), so sídlom 8, Boulevard Royal, L - 2448 Luxembourg, Luxemburské
veľkovojvodstvo, reg, č. B 148074: vlastniaca 33 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach v spoločnosti:

Wood % Company Financial Services, a.s., so sídlom Námšstí Republiky 1079/14, Nové
Mšsto, 110 00 Praha 1, Česká republika, vlasťniaca 0,02 % podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti,

Petr Beneš, trvale bytom: Karla Kryla 2884/8, 15500 Praha, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,02 # podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,
Ondčej Berka, trvale bytom: Chotouchovská 2698, Praha g, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,02 # podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,
Miloš Cebik, trvale bytom: Prekážka 726/25, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti,

Ladislav Chvatal, trvale bytom: Dersenyiho 1030, 190 12 Praha, Česká republika, občan
Českej republiky: vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti

Marek Herold, trvale bytom: Za Kovárnou 422/19, 111 01 Praha — Dolní Mécholupy, Česká
republika, občan Českej republiky, vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti:
- Jií Hrbáček, trvale bytom: K túni 773/1, 142 00 Praha, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,02 # podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

- > Václav Karpíšek, trvale bytom: Sázovická 454/11, Praha 5, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,02 # podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

- Josef Kohout, trvale bytom: Houskova 1851, 413 01 Roudnice, Česká republika, vlastniaci
0,02 £ podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

- Ang. Boris Kostík, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6, Bratislava 841 02, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti:

- Ermir Shkurti, trvale bytom: Nikoly Tesly 1094/8, 160 00 Praha 6, Česká republika, občan
Albánskej republiky, vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti:

- Mgr. Martin Šmigura, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti:

- Mgr. Michal Staroň, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti:

- > David Tajzich, trvale bytom: Záveská 1516/1B, Praha 15, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

- Peter Turner, trvale bytom: Jazerná ul. 4385/3, 945 01 Komárno, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,02 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti,

- Vladimír Vávra, trvale bytom: Vrbová 1287, Šestajovice, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,02 # podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti.

Spoločnosť RENAISSANCE FINANCE S.A. má jediného akcionára:
- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky.
Spoločnosť MAIDFORD FINANCE S.A. má jediného akcionára:
- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomém 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky.
Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s. r. 0., ktorý vlastní 100 £-ný podiel na základnom imaní je
Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky.
Akcionárom spoločnosti Roark Capital a. s., ktorý vlastní 99 % akcií je Mgr. Michal Staroň, nar.

17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan
Slovenskej republiky.

Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s. r. o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na
základnom imaní je Ing. Boris Kostík, nar.: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6,
Bratislava 841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.


vI. A ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú jediný akcionár TMHC, a. s., so sídlom:
Rastislavova 98, Košice 043 46, IČO: 50 606 000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice |, oddiel: Sa, vložka č.: 1729/V, ktorá vlastní 100 % akcií.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je trojčlenné predstavenstvo:

- Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava — mestská
časť Nové Mesto 831 01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky —
predseda predstavenstva,

- Ing. Richard Biznár, nar. 10.02.1977, trvale bytom: 1. mája 1240/31, Pezinok 902 01 —
podpredseda predstavenstva:

- Ing. Eva Čudková, nar. 28.9.1963, trvale bytom: Pavlovičovo námestie 3857/5, 080 01
Prešov, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — člen predstavenstva.

Konanie v mene partnera verejného sektora sa uskutočňuje tak, že písomnosti zakladajúce práva
a povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva
spoločne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj
vlastnoručný podpis.

VII. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCION VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Akcionárom spoločnosti KOSIT a.s. vlastniacim 5 # akcií je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11
Košice. Štatutárnym orgánom Mesta Košice je primátor. Primátorom Mesta Košice je
Ing. Jaroslav Polaček, nar. 30.11.1976, trvale bytom: Námcovej 4, 040 01 Košice, štátny občan
Slovenskej republiky.

VIII. PREUKÁZANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENT! E GI: ĽA 5 ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba
uvádza, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 5 zákona nie sú splnené.

IX. VYHLÁSENIA VNENE, Y.
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente

zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 17.02.2021Mičinský 8. Partners s.r.o.
JUDr. Ľudovít Mičinský, konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon“)

1. VNEN A

Obchodné meno Mičinský 8: Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo Bosákova 3982/3, 851 04 Bratislava — mestská časť Petržalka

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

Ičo 5129 69 69

1l. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA
Obchodné meno DUTEKO, a.s.

Sídlo Rastislavova 98, Košice 043 46

Právna forma Akciová spoločnosť

Zápis Obchodný register Okresného súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č.: 1712/V
IČO 36 446 254

111. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument v súlade s $ 11 ods. 5 zákona apri
identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných
podkladov:

1. Zápisnica zo zasadnutia Mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti DUTEKO, a.s. zo dňa
12.4.2017

2. Hromadná akcia spoločnosti TMHC, a.s. a Akcia č. 250 spoločnosti TMHC, a.s.

3. Výpis z obchodného registra spoločnosti REMKO Sirník s.r.o. zo dňa 07.08.2020

4. Zmluva o prevode akcií (Mesto Košice a WOOD Waste Management Limited) zo dňa 6.7.2017

5. Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov (KOSIT a.s.) zo dňa 18.08.2017

6. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT a.s. zo dňa 14.12.2016

7. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited) zo dňa 07.08.2020

8. Spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited)

9. Výpis z Obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. zo dňa 07.08.2020

10. Spoločenská zmluva WOOD Waste Financing, s.r.o.

1. Výpis z registra spoločností All-Star Holding Limited zo dňa 07.08.2020

12. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s. r. 0. zo dňa 07.08.2020

13. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s. r. 0. zo dňa 07.08.2020

14. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a. s. zo dňa 07.08.2020

15. Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo dňa
9.12.2016

16. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital a. s. zo dňa 2.5.2017
IV. IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených nižšie má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 2 č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení
neskorších predpisov sa za konečného užívateľa výhod považujú členovia jej vrcholového
managementu:

- Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — predseda predstavenstva, nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,

- Ing. Richard Biznár, nar. 10.02.1977, trvale bytom: 1. mája 1240/31, Pezinok 902 01 —
podpredseda predstavenstva, nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej
republike,

- Ing. Eva Čudková, nar. 28.9.1963, trvale bytom: Pavlovičovo námestie 3857/5, 080 01
Prešov, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — člen predstavenstva, nie je
verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike.

V. VLASTNÍCKA ŠTRUKTI TNERA VEREJNÉH
Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou akciovou
spoločnosťou podľa 8 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Partner verejného sektora - DUTEKO, a.s. má 2 akcionárov:

- > Technické služby mesta Prešov a.s., so sídlom Bajkalská 33, 080 01 Prešov, IČO: 31718 914,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 252/P, ktorá
vlastní 10 % akcií.

- TMHC, a. s., so sídlom: Rastislavova 98, Košice 043 46, IČO: 50 606 000, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1729/V, ktorá vlastní
90 % akcií,

Technické služby mesta Prešov a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa $ 154 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorá má jediného akcionára Mesto Prešov, Hlavná 73,
080 01 Prešov.

THMC, a. s. je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa $ 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník, ktorá má dvoch akcionárov:

- KOSIT a.s., so sídlom: Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1169/V, ktorá vlastní
99,6 X akcií,

- “REMKOSInÍk s.r.o., so sídlom: Rastislavova 98, Košice 043 46, IČO: 36 573 345, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 14247/V, ktorá vlastní
0,4% akcií.

Jediným spoločníkom spoločnosti REMKO Sirník s.r.o. je KOSIT a.s.

KOSIT a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa 8 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník. Spoločnosť má 2 akcionárov:
WOOD Waste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road, Santa Venéra, SVR
9039, Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903, ktorá vlastní 95 %
akcí,

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice, IČO: 00 691 135, ktoré vlastní 5 % akcií.

WOOD Waste Management Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov:

WOOD Waste Financing, s.r.o., so sídlom: Námšstí Republiky 1079/14, Nové Mésto, 110 00
Praha 1, Česká republika, IČ: 031 33 109, ktorá vlastní99,9 % akcií,

Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý vlastní 0,01% akcií.

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú obchodné spoločnosti:

Al+Star Holding Limited (zriadená podľa právneho poriadku Malty) so sídlom: 20, Cannon
Road, Santa Venera, SVR 9039, Maltská republika, reg. č. € 431 51 vlastniaca 85% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

mixo, s. r. o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 44 420 200 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

Roark Capital a. s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca 5% podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

Simeron advisory, s. r. o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107
987, vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti.

Spoločnosť AlEStar Holding Limited (Malta) má 14 spoločníkov:

Ing. Ľubornír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, vlastniaci 33 % podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

RENAISSANCE FINANCE S.A. (zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva), so sídlom 8, Boulevard Royal, L - 2448 Luxembourg, Luxemburské
veľkovojvodstvo, reg, č. B 148870, vlastniaca 33 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach v spoločnosti:

MAIDFORD FINANCE S.A. (zriadená podľa právneho poriadku Luxemburského
veľkovojvodstva), so sídlom 8, Boulevard Royal, L - 2448 Luxembourg, Luxemburské
veľkovojvodstvo, reg. č. B 148074: vlastniaca 33 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach v spoločnosti:

Ondrej Berka, trvale bytom: Chotouchovská 2698, Praha g, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

Miloš Cebik, trvale bytom: Prekážka 726/25, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti,

Václav Karpíšek, trvale bytom: Sázovická 454/11, Praha 5, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

Ing. Boris Kostík, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6, Bratislava 841 02, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti:
- Ermir Shkurti, trvale bytom: Nikoly Tesly 1094/8, 160 00 Praha 6, Česká republika, občan
Albánskej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti:

- Mgr. Martin Šmigura, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti:

- Mgr. Michal Staroň, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní
a hlasovacích právach spoločnosti:

- Martin Stuchlik, trvale bytom: Rohanské nábľeží 657/11, Praha 8, Česká republika, občan
Českej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
spoločnosti:

- > David Tajzich, trvale bytom: Záveská 1516/18, Praha 15, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti,

- Peter Turner, trvale bytom: Jazerná ul. 4385/3, 945 01 Komárno, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích
právach spoločnosti,

- Vladimír Vávra, trvale bytom: Vrbová 1287, Šestajovice, Česká republika, občan Českej
republiky, vlastniaci 0,022 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach spoločnosti.

Spoločnosť RENAISSANCE FINANCE S.A. má jediného akcionára:

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky.

Spoločnosť MAIDFORD FINANCE S.A. má jediného akcionára:

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomém 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky.

Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s.r. o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na základnom imaní je
Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a. s., ktorý vlastní 99 % akcií je Mgr. Michal Staroň, nar.
17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan
Slovenskej republiky.

Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s. r. o., ktorý vlastní 100 #-ný podiel na
základnom imaní je Ing. Boris Kostík, nar.: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6,
Bratislava 841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

VI. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA
Najvy: orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valnéhozhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú dvaja akcionári:

- TMHC, a. s., so sídlom: Rastislavova 98, Košice 043 46, IČO: 50 606 000, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1729/V, ktorá vlastní
90 % akcií,
- > Technické služby mesta Prešov a.s., so sídlom Bajkalská 33, 080 01 Prešov, IČO: 31718 914,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 252/P, ktorá
vlastní 10 % akcií.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je trojčlenné predstavenstvo:

- Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava — mestská
časť Nové Mesto 831 01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky —
predseda predstavenstva,

- Ing. Richard Biznár, nar. 10.02.1977, trvale bytom: 1. mája 1240/31, Pezinok 902 01 —
podpredseda predstavenstva:

- Ing. Eva Čudková, nar. 28.9.1963, trvale bytom: Pavlovičovo námestie 3857/5, 080 01
Prešov, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — člen predstavenstva.

Konanie v mene partnera verejného sektora sa uskutočňuje tak, že písomnosti zakladajúce práva
a povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva
spoločne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj
vlastnoručný podpis.

VII. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCION, VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Jediným akcionárom spoločnosti Technické služby mesta Prešov a.s. je Mesto Prešov, Hlavná 73,
080 01 Prešov. Štatutárnym orgánom Mesta Prešov je primátorka, p. Ing. Andrea Turčanová,
nar. 26.12.1966, bytom: Magurská 12, 080 01 Prešov, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej
republiky.

Akcionárom spoločnosti KOSIT a.s. vlastniacim 5 # akcií je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11
Košice. Štatutárnym orgánom Mesta Košice je primátor. Primátorom Mesta Košice je
Ing. Jaroslav Polaček, nar. 30.11.1976, trvale bytom: Námcovej 4, 040 01 Košice, štátny občan
Slovenskej republiky.

VIII. PREUKÁZANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENT! E GI: ĽA 5 ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne
majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba
uvádza, že podmienky na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 5 zákona nie sú splnené.

1X. VYHLÁSENIA IVNENE, Y.
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente

zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 07.08.2020Mičinský 8. Partners s.r.o.
JUDr. Ľudovít Mičinský, konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1 VNEN A

Obchodné meno Mičinský 8: Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo Antolská 6, 851 06 Bratislava

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

Ičo 5129 69 69

1l. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA
Obchodné meno DUTEKO a.s.

Sídlo Rastislavova 98, Košice, 043 46

Právna forma Akciová spoločnosť

Zápis Obchodný register Okresného súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č.: 1712/V
Ičo 36 446 254

111. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument v súlade s $ 11 ods. 5 zákona apri
identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných
podkladov

1. Zápisnica zo zasadnutia Mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti DUTEKO, a.s. zo dňa
12.4.2017

2. Hromadná akcia spoločnosti TMHC, a.s. a Akcia č. 250 spoločnosti TMHC, a.s.

3. Výpis z obchodného registra spoločnosti REMKO Sirník s.r.o. zo dňa 13.04.2018

4. Zmluva o prevode akcií (Mesto Košice a WOOD Waste Management Limited) zo dňa 6.7.2017

5. Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov (KOSIT a.s.) zo dňa 18.08.2017

6. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT a.s. zo dňa 14.12.2016

7. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited)

8. Spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited)

9. Výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. zo dňa 13.04.2018

10. Spoločenská zmluva WOOD Waste Financing, s.r.o.

11. Výpis z registra spoločností All- Star Holding Limited

12. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

13. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.

14. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a.s.

15. Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo dňa
9.12.2016

16. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital, a.s. zo dňa 2.5.2017

IV. IDENTIF! NEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH:

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených ni. má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 2 č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za konečného
užívateľa výhod považujú členovia jej vrcholového managementu:

- Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — predseda predstavenstva,
- Ing. Richard Biznár, nar. 10.02.1977, trvale bytom: 1. mája 1240/31, Pezinok 902 01 —
podpredseda predstavenstva:

- Ing. Eva Čudková, nar. 28.9.1963, trvale bytom: Pavlovičovo námestie 3857/5, 080 01 Prešov,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — člen predstavenstva.

V. VLASTNÍCKA. [ ARTNERA VEREJNÉH
Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou akciovou
spoločnosťou podľa 8 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Partner verejného sektora - DUTEKO, a.s. má 2 akcionárov:

- > Technické služby mesta Prešov a.s., so sídlom Bajkalská 33, 080 01 Prešov, IČO: 31718 914,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 252/P, ktorá
vlastní 10 % akcií.

- TMHC, a.s., so sídlom: Košická 39, Bratislava — mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 50 606
000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č.:
6500/B, ktorá vlastní 90 % akcií,

Technické služby mesta Prešov a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa $ 154 a nasl. Zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorá má jediného akcionára Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01
Prešov.

THMC, a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa $ 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník, ktorá má dvoch akcionárov:

- KOSIT a.s., so sídlom: Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Košice |, oddiel: Sa, vložka č.: 1169/V, ktorá vlastní 99,6
% akcií,

- —“REMKOSInÍk s.r.o., so sídlom: Rastislavova 98, Košice 043 46, IČO: 36 573 345, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 14247/V, ktorá vlastní
0,4% akcií.

Jediným spoločníkom spoločnosti REMKO Sirník s.r.o. je KOSIT a.s.

KOSIT a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa $ 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník. Spoločnosť má 2 akcionárov:

- WoODWaste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road, Santa Venéra, SVR 9039,
Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: € 45903, ktorá vlastní 95 % akcí,
- Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice, IČO: 00 691 135, ktoré vlastní 5 % akcií.

WOOD Waste Management Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov:

- WOOD Waste Financing, s.r.o., so sídlom: Námestí Republiky 1079/14, Nové Mésto, 110 00
Praha 1, Česká republika, IČ: 031 33 109, ktorá vlastní99,9 % akcií,

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý vlastní 0,01% akcií,

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú obchodné spoločnosti:

- Al Star Holding Limited (zriadená podľa právneho poriadku Malty) so sídlom: The Mall,
Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská republika, reg. č. € 431 51 vlastniaca 85% podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 44 420 200 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,
- > Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- > Simeron advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107
987, vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti.

Spoločníkmi spoločnosti All- Star Holding Limited (Malta) sú tri fyzické osoby s rovnakým, t.j. 33%
podielom na jej základnom imaní:

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomém 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky (podiel na základnom imaní 33 %),
- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky (podiel na základnom imaní 33 %),
- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky (podiel na základnom imaní 33
2).
Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s.r.o., ktorý vlastní 100 -ný podiel na základnom imaní je
Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a.s., ktorý vlastní 99 % akcií je Mgr. Michal Staroň, nar.
17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan
Slovenskej republiky.

Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s.r.o., ktorý vlastní 100 #-ný podiel na
základnom imaní je Ing. Boris Kostík, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6, Bratislava
841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

VI. RIADIACA IKTÚRA PARTNERA VEREJNÉH

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú dvaja akcionári:

- TMHC, a.s., so sídlom: Košická 39, Bratislava — mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 50 606
000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č.:
6500/B, ktorá vlastní g0 % akcií,

- > Technické služby mesta Prešov a.s., so sídlom Bajkalská 33, 080 01 Prešov, IČO: 31718 914,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 252/P, ktorá
vlastní 10 % akcií.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je trojčlenné predstavenstvo:

- Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — predseda predstavenstva,

- Ing. Richard Biznár, nar. 10.02.1977, trvale bytom: 1. mája 1240/31, Pezinok 902 01 —
podpredseda predstavenstva:

- Ing.Eva Čudková, nar. 28.9.1963, trvale bytom: Pavlovičovo námestie 3857/5, 080 01 Prešov,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — člen predstavenstva.

Konanie vmene partnera verejného sektora sa uskutočňuje tak, že písomnosti zakladajúce práva a
povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne a
to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný
podpis.

VI. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCION, VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Jediným akcionárom spoločnosti Technické služby mesta Prešov a.s. je Mesto Prešov, Hlavná 73,
080 01 Prešov. Štatutárnym orgánom Mesta Prešov je primátorka, p. Ing. Andrea Turčanová, nar.
26.12.1966, bytom: Magurská 12, 080 01 Prešov, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej
republiky.

Akcionárom spoločnosti KOSIT, a.s. vlastniacim 5 % akcií je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11
Košice. Štatutárnym orgánom Mesta Košice je primátor. Primátorom Mesta Košice je Ing. Jaroslav
Polaček, nar. 30.11.1976 trvale bytom: Nšmcovej 4, 040 01 Košice, štátny občan Slovenskej
republiky.

XII. PRE ANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMEN EGISTRA PODĽA „4 ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda
a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba uvádza, že podmienky
na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 4 zákona nie sú splnené.VII. VYHLÁSENIA VNENE, Y
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 4.1.2019Mičinský 8 Partners s.r.o.
JUDr. Ľudovít Mičinský
konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1 VNEN A

Obchodné meno Mičinský 8: Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo Antolská 6, 851 06 Bratislava

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

Ičo 5129 69 69

1l. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA
Obchodné meno DUTEKO a.s.

Sídlo Rastislavova 98, Košice, 043 46

Právna forma Akciová spoločnosť

Zápis Obchodný register Okresného súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č.: 1712/V
Ičo 36 446 254

111. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument v súlade s $ 11 ods. 5 zákona apri
identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných
podkladov

1. Zápisnica zo zasadnutia Mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti DUTEKO, a.s. zo dňa
12.4.2017

2. Hromadná akcia spoločnosti TMHC, a.s. a Akcia č. 250 spoločnosti TMHC, a.s.

3. Výpis z obchodného registra spoločnosti REMKO Sirník s.r.o. zo dňa 13.04.2018

4. Zmluva o prevode akcií (Mesto Košice a WOOD Waste Management Limited) zo dňa 6.7.2017

5. Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov (KOSIT a.s.) zo dňa 18.08.2017

6. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT a.s. zo dňa 14.12.2016

7. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited)

8. Spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited)

9. Výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. zo dňa 13.04.2018

10. Spoločenská zmluva WOOD Waste Financing, s.r.o.

11. Výpis z registra spoločností All- Star Holding Limited

12. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

13. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.

14. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a.s.

15. Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo dňa
9.12.2016

16. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital, a.s. zo dňa 2.5.2017

IV. IDENTIF! NEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH:

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených ni. má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 2 č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za konečného
užívateľa výhod považujú členovia jej vrcholového managementu:

- Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — predseda predstavenstva,
- Ing. Richard Biznár, nar. 10.02.1977, trvale bytom: 1. mája 1240/31, Pezinok 902 01 —
podpredseda predstavenstva:

- Ing. Eva Čudková, nar. 28.9.1963, trvale bytom: Pavlovičovo námestie 3857/5, 080 01 Prešov,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — člen predstavenstva.

V. VLASTNÍCKA. [ ARTNERA VEREJNÉH
Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou akciovou
spoločnosťou podľa 8 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Partner verejného sektora - DUTEKO, a.s. má 2 akcionárov:

- > Technické služby mesta Prešov a.s., so sídlom Bajkalská 33, 080 01 Prešov, IČO: 31718 914,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 252/P, ktorá
vlastní 10 % akcií.

- TMHC, a.s., so sídlom: Košická 39, Bratislava — mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 50 606
000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č.:
6500/B, ktorá vlastní 90 % akcií,

Technické služby mesta Prešov a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa $ 154 a nasl. Zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorá má jediného akcionára Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01
Prešov.

THMC, a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa $ 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník, ktorá má dvoch akcionárov:

- KOSIT a.s., so sídlom: Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Košice |, oddiel: Sa, vložka č.: 1169/V, ktorá vlastní 99,6
% akcií,

- —“REMKOSInÍk s.r.o., so sídlom: Rastislavova 98, Košice 043 46, IČO: 36 573 345, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 14247/V, ktorá vlastní
0,4% akcií.

Jediným spoločníkom spoločnosti REMKO Sirník s.r.o. je KOSIT a.s.

KOSIT a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa $ 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník. Spoločnosť má 2 akcionárov:

- WoODWaste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road, Santa Venéra, SVR 9039,
Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: € 45903, ktorá vlastní 95 % akcí,
- Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice, IČO: 00 691 135, ktoré vlastní 5 % akcií.

WOOD Waste Management Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov:

- WOOD Waste Financing, s.r.o., so sídlom: Námestí Republiky 1079/14, Nové Mésto, 110 00
Praha 1, Česká republika, IČ: 031 33 109, ktorá vlastní99,9 % akcií,

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý vlastní 0,01% akcií,

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú obchodné spoločnosti:

- Al Star Holding Limited (zriadená podľa právneho poriadku Malty) so sídlom: The Mall,
Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská republika, reg. č. C 431 51 vlastniaca 85% podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 44 420 200 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,
- > Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- > Simeron advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107
987, vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti.

Spoločníkmi spoločnosti All- Star Holding Limited (Malta) sú tri fyzické osoby s rovnakým, t.j. 33%
podielom na jej základnom imaní:

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Nad lomém 1189/33, Braník, 147 00 Praha 4,
Česká republika, občan Českej republiky (podiel na základnom imaní 33 %),
- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky (podiel na základnom imaní 33 %),
- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky (podiel na základnom imaní 33
2).
Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s.r.o., ktorý vlastní 100 -ný podiel na základnom imaní je
Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a.s., ktorý vlastní 99 % akcií je Mgr. Michal Staroň, nar.
17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan
Slovenskej republiky.

Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s.r.o., ktorý vlastní 100 #-ný podiel na
základnom imaní je Ing. Boris Kostík, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6, Bratislava
841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

VI. RIADIACA IKTÚRA PARTNERA VEREJNÉH

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú dvaja akcionári:

- TMHC, a.s., so sídlom: Košická 39, Bratislava — mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 50 606
000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č.:
6500/B, ktorá vlastní g0 % akcií,

- > Technické služby mesta Prešov a.s., so sídlom Bajkalská 33, 080 01 Prešov, IČO: 31718 914,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 252/P, ktorá
vlastní 10 % akcií.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je trojčlenné predstavenstvo:

- Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — predseda predstavenstva,

- Ing. Richard Biznár, nar. 10.02.1977, trvale bytom: 1. mája 1240/31, Pezinok 902 01 —
podpredseda predstavenstva:

- Ing.Eva Čudková, nar. 28.9.1963, trvale bytom: Pavlovičovo námestie 3857/5, 080 01 Prešov,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — člen predstavenstva.

Konanie vmene partnera verejného sektora sa uskutočňuje tak, že písomnosti zakladajúce práva a
povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne a
to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný
podpis.

VI. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCION, VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Jediným akcionárom spoločnosti Technické služby mesta Prešov a.s. je Mesto Prešov, Hlavná 73,
080 01 Prešov. Štatutárnym orgánom Mesta Prešov je primátorka, p. Ing. Andrea Turčanová, nar.
26.12.1966, bytom: Magurská 12, 080 01 Prešov, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej
republiky.

Akcionárom spoločnosti KOSIT, a.s. vlastniacim 5 % akcií je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11
Košice. Štatutárnym orgánom Mesta Košice je primátor. Z dôvodu vzdania sa mandátu primátora
jeho úlohy v súčasnosti plní námestník primátora JUDr. Martin Petruško, nar. 27.05.1973, trvale
bytom: Trieda SNP 11, 040 11 Košice, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

XII. PRE ANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMEN EGISTRA PODĽA „4 ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda
a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba uvádza, že podmienky
na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 4 zákona nie sú splnené.VII. VYHLÁSENIA VNENE, Y
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 5.11.2018Mičinský 8 Partners s.r.o.
JUDr. Ľudovít Mičinský
konateľ
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

Vypracovaný podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

1. VNEN A

Obchodné meno Mičinský 8: Partners s.r.o. (advokátska kancelária)

Sídlo Antolská 6, 851 06 Bratislava

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným

Zápis obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 125037/B

Ičo 5129 69 69

1l. PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA
Obchodné meno DUTEKO a.s.

Sídlo Bajzova 20, Haniska pri Prešove 080 01

Právna forma Akciová spoločnosť

Zápis Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10016/P
IČO 36 446 254

111. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

Oprávnená osoba vypracovala tento verifikačný dokument v súlade s $ 11 ods. 5 zákona apri
identifikácii konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vychádzala z nasledovných
podkladov

1. Zápisnica zo zasadnutia Mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti DUTEKO, a.s. zo dňa
12.4.2017

2. Hromadná akcia spoločnosti TMHC, a.s. a Akcia č. 250 spoločnosti TMHC, a.s.

3. Výpis z obchodného registra spoločnosti REMKO Sirník s.r.o. zo dňa 13.04.2018

4. Zmluva o prevode akcií (Mesto Košice a WOOD Waste Management Limited) zo dňa 6.7.2017

5. Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov (KOSIT a.s.) zo dňa 18.08.2017

6. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT a.s. zo dňa 14.12.2016

7. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited)

8. Spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited)

9. Výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. zo dňa 13.04.2018

10. Spoločenská zmluva WOOD Waste Financing, s.r.o.

11. Výpis z registra spoločností All- Star Holding Limited

12. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

13. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.

14. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a.s.

15. Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo dňa
9.12.2016

16. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital, a.s. zo dňa 2.5.2017

IV. IDENTIF! NEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝH:

Na základe vyššie uvedených dokumentov posúdených ni: má oprávnená osoba za to, že v
zmysle $ 6a ods. 2 č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za konečného
užívateľa výhod považujú členovia jej vrcholového managementu:

- Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — predseda predstavenstva,
- Ing. Milan Toth, nar. 20.1.1961, bytom: Jiráskova 71, Prešov 080 01, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky — podpredseda predstavenstva,

- Ing. Eva Čudková, nar. 28.9.1963, trvale bytom: Pavlovičovo námestie 3857/5, 080 01 Prešov,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — člen predstavenstva.

V. VLASTNÍCKA. IKTÚRA PARTNERA VEREJNÉH:
Z vyššie uvedených dokumentov vyplýva, že partner verejného sektora je súkromnou akciovou
spoločnosťou podľa 8 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Partner verejného sektora - DUTEKO, a.s. má 2 akcionárov:

- > Technické služby mesta Prešov a.s., so sídlom Bajkalská 33, 080 01 Prešov, IČO: 31 718 914,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 252/P, ktorá
vlastní 10 % akcií.

- TMHC, a.s., so sídlom: Košická 39, Bratislava — mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 50 606
000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č.:
6500/B, ktorá vlastní g0 % akcií,

Technické služby mesta Prešov a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa $ 154 a nasl. Zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorá má jediného akcionára Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01
Prešov.

THMC, a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa $ 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník, ktorá má dvoch akcionárov:

- KOSIT a.s., so sídlom: Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Košice |, oddiel: Sa, vložka č.: 1169/V, ktorá vlastní 99,6
% akcií,

- “REMKOSInÍk s.r.o., so sídlom: Rastislavova 98, Košice 043 46, IČO: 36 573 345, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 14247/V, ktorá vlastní
0,4% akcií.

Jediným spoločníkom spoločnosti REMKO Sirník s.r.o. je KOSIT a.s.

KOSIT a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa $ 154 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník. Spoločnosť má 2 akcionárov:

- WoODWaste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road, Santa Venéra, SVR 9039,
Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903, ktorá vlastní 95 % akcí,
- Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice, IČO: 00 691 135, ktoré vlastní 5 % akcií.

WOOD Waste Management Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov:

- WOOD Waste Financing, s.r.o., so sídlom: Námestí Republiky 1079/14, Nové Mésto, 110 00
Praha 1, Česká republika, IČ: 031 33 109, ktorá vlastní99,9 % akcií,

- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky, ktorý vlastní 0,01% akcií,

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú obchodné spoločnosti:

- AI Star Holding Limited (zriadená podľa právneho poriadku Malty) so sídlom: The Mall,
Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská republika, reg. č. € 431 51 vlastniaca 85% podiel
na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 44 420 200 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,
- > Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti,

- > Simeron advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107
987, vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti.

Spoločníkmi spoločnosti All- Star Holding Limited (Malta) sú tri fyzické osoby s rovnakým, t.j. 33%
podielom na jej základnom imaní:

- Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika,
občan Českej republiky (podiel na základnom imaní 33 %),
- Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika,
občan Českej republiky (podiel na základnom imaní 33 %),
- Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14, 851 10 Bratislava -
Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky (podiel na základnom imaní 33
Z).
Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s.r.o., ktorý vlastní 100 #-ný podiel na základnom imaní je
Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a.s., ktorý vlastní 99 % akcií je Mgr. Michal Staroň, nar.
17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, štátny občan
Slovenskej republiky.

Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s.r.o., ktorý vlastní 100 #-ný podiel na
základnom imaní je Ing. Boris Kostík, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6, Bratislava
841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

VI. RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉH!

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú dvaja akcionári:

- TMHC, a.s., so sídlom: Košická 39, Bratislava — mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 50 606
000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č.:
6500/B, ktorá vlastní ga % akcií,

- > Technické služby mesta Prešov a.s., so sídlom Bajkalská 33, 080 01 Prešov, IČO: 31 718 914,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 252/P, ktorá
vlastní 10 % akcií.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je trojčlenné predstavenstvo:

- Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831 01,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — predseda predstavenstva,

- Ing. Milan Toth, nar. 20.1.1961, bytom: Jiráskova 71, Prešov 080 01, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky — podpredseda predstavenstva,

- Ing.Eva Čudková, nar. 28.9.1963, trvale bytom: Pavlovičovo námestie 3857/5, 080 01 Prešov,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — člen predstavenstva.

Konanie vmene partnera verejného sektora sa uskutočňuje tak, že písomnosti zakladajúce práva a
povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne a
to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný
podpis.

VI. ZOZNAM VEREJNÝCH FUNKCION, VYKONÁVAJÚCICH FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Jediným akcionárom spoločnosti Technické služby mesta Prešov a.s. je Mesto Prešov, Hlavná 73,
080 01 Prešov. Štatutárnym orgánom Mesta Prešov je primátorka, p. Ing. Andrea Turčanová, nar.
26.12.1966, bytom: Magurská 12, 080 01 Prešov, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej
republiky.

Akcionárom spoločnosti KOSIT, a.s. vlastniacim 5 % akcií je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11
Košice. Štatutárnym orgánom Mesta Košice je primátor. Z dôvodu vzdania sa mandátu primátora
jeho úlohy v súčasnosti plní námestník primátora JUDr. Martin Petruško, nar. 27.05.1973, trvale
bytom: Trieda SNP 11, 040 11 Košice, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky.

VII. PREUKÁZANIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTI EGI LA, 4 ZÁKONA
Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda
a priamo alebo nepriamo výlučne riadi. Na základe toho Oprávnená osoba uvádza, že podmienky
na zápis vrcholového manažmentu podľa $ 4 ods. 4 zákona nie sú splnené.VII. VYHLÁSENIA (VNENE, Y
Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú skutočnému stavu, ktorý zistila.

V Bratislave, dňa 27.6.2018Mičinský 8 Partners s.
JUDr. Ľudovít Mičinský
konateľ


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorých zákonovOprávnená osobaObchodné meno

IMENKE LEGAL s. r. o.Sídlo

Gorkého 3, 811 01 BratislavaPrávna forma

Spoločnosť s ručením obmedzenýmZápis vo verejnom registri

Jadvokátska kancelária je zapísaná
jobchodnom — registri vedenom Okresným
súdom Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.!
106462/BIdentifikačné číslo organizácie

47 258 799Konajúca

JUDr. Lucia Janská, LLM, advokátka
a konateľkaPartner verejného sektoraObchodné meno

DUTEKO a.s.Sídlo

Bajzova 20, Haniska pri Prešove 080 01Právna forma

Akciová spoločnosťZápis vo verejnom registri

Obchodný register Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sa, vložka č.: 10016/P

Identifikačné číslo organizácie 36 446 254

Konajúca Mgr. Martin Šmigura, predseda
predstavenstva
Ing. Milan Toth, podpredseda
predstavenstva

Ing. Eva Čudková, člen predstavenstva

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti
akciovej spoločnosti podpisujú vždy
najmenej dvaja členovia predstavenstva
spoločne a to tak, že k písanému alebo
vytlačenému obchodnému menu
spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný
podpis.

Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera

verejného sektora

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na
základe informácií z nasledovných dokumentov:

Strana 127
1. Zápisnica zo zasadnutia Mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti DUTEKO,
a.s. zo dňa 12.4.2017

2. Hromadná akcia spoločnosti TMHC, a.s. a Akcia č. 250 spoločnosti TMHC, a.s.

3. Výpis z obchodného registra spoločnosti REMKO Sirník s.r.o. zo dňa 13.04.2018

4, Zmluva o prevode akcií (Mesto Košice a WOOD Waste Management Limited) zo dňa
6.7.2017

5. Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov (KOSIT a.s.) zo dňa 18.08.2017
6. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT a.s. zo dňa
14.12.2016

7. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited)

8. Spoločenská zmluva (VWOOD Waste Management Limited)

9. Výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. zo dňa
13.04.2018

10. Spoločenská zmluva WOOD Waste Financing, s.r.o.

11. Výpis z registra spoločností All- Star Holding Limited

12. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o. zo dňa 13.04.2018
13. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o. zo dňa 13.04.2018

14. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a.s. zo dňa 13.04.2018

15. Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo
dňa 9.12.2016

16. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital, a.s. zo dňa 2.5.2017

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že pariner
verejného sektora je spoločnosť zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má 2 akcionárov, z ktorých spoločnosť TMHC, a.s., so sídlom: Košická 39,
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 50 606 000, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 86500/B (ďalej len THMC, a.s.) vlastní 90
%-ný podiel na jej základnom imaní, a spoločnosť Technické služby mesta Prešov a.s., so
sídlom Bajkalská 33, 080 01 Prešov, IČO: 31 718 914, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 252/P, vlastní 10 %-ný podiel na jej
základnom imaní.

Uvedené preukazuje Zápisnica zo zasadnutia Mimoriadneho Valného zhromaždenia
spoločnosti DUTEKO, a.s. zo dňa 12.4.2017.

THMC, a.s. je spoločnosť zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom so 99,6 % akcií je obchodná spoločnosť KOSIT
a.s., so sídlom: Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1169/V (ďalej len „KOSIT a.s.“),
akcionárom s 0,4 % akcií je spoločnosť REMKO Sirník s.r.o., so sídlom: Rastislavova 98,
Košice 043 46, IČO: 36 573 345, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka č.: 142471V.

Uvedené potvrdzuje Hromadná akcia spoločnosti TMHC, a.s. a Akcia č. 250 spoločnosti
TMHC, a.s.

Jediným spoločníkom spoločnosti REMKO Sirník s.r.o., so sídlom: Rastislavova 98, Košice
043 46, IČO: 36 573 345, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice |, oddiel:
Sro, vložka č.: 14247/V, ktorý vlastní 100 %-ný podiel na základnom imaní je KOSIT a.s..

Uvedené potvrdzuje výpis z obchodného registra spoločnosti REMKO Sirník s.r.o. zo dňa
13.04.2018.

KOSIT a.s. je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom KOSIT a.s. s 95 % akcií je obchodná spoločnosť

Strana 2Z 7
WOOD Waste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR
9039, Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903 (ďalej len „WOOD
Waste Managemenť), akcionárom KOSIT a.s. s 5% akcií je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A
040 11 Košice, IČO: 00 691 135.

Uvedené potvrdzuje Zmluva o prevode akcií (Mesto Košice a WOOD Waste Management
Limited) zo dňa 6.7.2017, Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov (KOSIT a.s.)
zo dňa 18.08.2017 a Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT
a.s. zo dňa 14.12.2016.

WOOD Waste Management je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom s 99,99%- nným podielom na jeho základnom
imaní a hlasovacích právach je obchodná spoločnosť WOOD Waste Financing, s.r.o., so
sídlom: Námôstí Republiky 1079/14, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 031
33 109 (ďalej len „WOOD Waste Financing, s.r.o.“), akcionárom WOOD Waste
Management s 0,01% podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan
Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan
Českej republiky.

Uvedené potvrdzujú výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited),
spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited), výpis z obchodného registra
spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. zo dňa 13.04.2018 a spoločenská zmluva
WOOD Waste Finiancing, s.r.o..

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú: obchodná spoločnosť Simeron
advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107 987,
vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná
spoločnosť Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca
5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná spoločnosť
mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 444 202 00 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti a obchodná spoločnosť All- Star
Holding Limited, so sídlom: The Mall, Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská
republika, reg. č. C 431 51 vlastniaca 85% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
v spoločnosti (ďalej len „All- Star Holding Limited“).

Uvedené potvrdzuje výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing,
s.r.o. zo dňa 13.04.2018.

Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na
základnom imaní je Ing. Boris Kostík, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6,
Bratislava 841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené potvrdzuje výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o. zo
dňa 13.04.2018.

Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na základnom
imaní je Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava
831 01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené preukazuje výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o. zo dňa
13.04.2018.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a.s., ktorý vlastní 99 %-ný podiel na základnom imaní
je Michal Staroň, nar. 17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Strana 327


Uvedené preukazuje zápisnica z valného zhromaždenia Roark Capital a.s. zo dňa 2.5.2017.

Spoločnosť All- Star Holding Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Maltskej republiky. Akcionárom tejto spoločnosti je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%
podiel na jej základnom imaní, Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%- ný podiel na jej
základnom imaní a Ing. Ľubornír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14,
851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky vlastniaci
33% podiel na jej základnom imaní.

Uvedené skutočnosti potvrdzuje výpis z registra spoločností obchodnej spoločnosti All- Star
Holding Limited a plnomocenstvo na konanie v mene partnera verejného sektora pre Ing.
Ľubomíra Šoltýsa.

V zmysle $ 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
sa za konečného užívateľa výhod považujú členovia vrcholového manažmentu partnera
verejného sektora:

- Mar. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava

831 01. Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — predseda
predstavenstva,

- Ing. Milan Toth, nar. 20.1.1961, bytom: Jiráskova 71, Prešov 080 01, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky — podpredseda predstavensíva:

- Ing. Eva Čudková, nar. 28.9.1963, trvale bytom: Pavlovičovo námestie 3857/5, 08001 Prešov, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — čien
predstavenstva.

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu
v Slovenskej republike.Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner
verejného sektora je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej
republiky. Spoločnosť má 2 akcionárov, z ktorých spoločnosť TMHC, a.s, vlastní 90 %-ný
podiel na jej základnom imaní, a spoločnosť Technické služby mesta Prešov a.s., so sídlom
Bajkalská 33, 080 01 Prešov, IČO: 31 718 914, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 252/P, vlastní 10 %-ný podiel na základnom imaní
partnera verejného sektora.

THMC, a.s. je spoločnosť zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom so 99,6 % akcií je obchodná spoločnosť KOSIT
a.s., akcionárom s 0,4 % akcií je spoločnosť REMKO Sirník s.r.o, so sídlom: Rastislavova
98, Košice 043 46, IČO: 36 573 345, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 14247.

KOSIT a.s. je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom partnera verejného sektora s95 % akcií je
obchodná spoločnosť WOOD Waste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road,
Santa Venera, SVR 9039, Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903

Strana 427
(ďalej len „WOOD Waste Managemenť“), akcionárom partnera verejného sektora s 5 % akcií
je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice, IČO: 00 691 135.

WOOD Waste Management je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom partnera verejného sektora s 99,99%- ným
podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach je obchodná spoločnosť WOOD
Waste Financing, s.r.o., so sídlom: Námôstí Republiky 1079/1, Nové Mésto, 110 00 Praha
1, Česká republika, IČ: 031 33 109 (ďalej len ,„ WOOD Waste Financing, s.r.o.“), akcionárom
partnera verejného sektora s 0,01% podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích
právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha,
Česká republika, občan Českej republiky.

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú: obchodná spoločnosť Simeron
advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107 987,
vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločností, obchodná
spoločnosť Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca
5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná spoločnosť
mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 444 202 00 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti a obchodná spoločnosť All- Star
Holding Limited, so sídlom: The Mall, Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská
republika, reg. č. C 431 51 vlastniaca 85% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
v spoločnosti (ďalej len „All- Star Holding Limited“).

Spoločnosť All- Star Holding Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Maltskej republiky. Akcionárom tejto spoločnosti je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%
podiel na jej základnom imaní, Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné
4, M0 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%- ný podiel na jej
základnom imaní a Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14,
851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky vlastniaci
33% podiel na jej základnom imaní.

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú akcionári:

- TMHC, a.s. vlastní 90 % akcií a s nimi spojenými hlasovacími právami:

- Technické služby mesta Prešov a.s., so sídlom Bajkalská 33, 080 01 Prešov, IČO:
31 718 914, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa,
vložka č.: 252/P, vlastní 10 % akcií a s nimi spojenými hlasovacími právami.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo zložené nasledovne:

- Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 331
01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — predseda
predstavenstva:

- Ing. Milan Toth, nar. 20.1.1961, bytom: Jiráskova 71, Prešov 080 01, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky — podpredseda predstavenstva:

- Ing. Eva Čudková, nar. 28.9.1963, trvale bytom: Pavlovičovo námestie 3857/5, 080
01 Prešov, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — člen
predstavenstva.

Konanie v mene spoločnosti (partnera verejného sektora): Písomnosti zakladajúce práva a
povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva
spoločne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja
svoj vlastnoručný podpis.

Strana 5 z 7


Informácia overejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu všŠlovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera
verejného sektoraŠtatutárnym orgánom Mesta Prešov ktoré je vlastníkom 100 % podielu spoločnosti
Technické služby mesta Prešov a.s. je prímátorka — lng. Andrea Turčanová, nar.
26.12.1966, bytom: Magurská 12, 080 01 Prešov, Slovenská republika, štátny občan
Slovenskej republiky.

Štatutárnym orgánom Mesta Košice (ktoré je vlastníkom 5 % akcií spoločnosti KOSIT a.s.)
je primátor, ktorého úlohy z dôvodu vzdania sa mandátu v súčasnosti plní námestník
primátora JUDr. Martin Petruško, nar. 27.05.1973, trvale bytom: Trieda SNP 11, 040 11
Košice, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky. Uvedené vyplýva z nasledovných
ustanovení:

Podľa $ 13b ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:

„Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [$ 13a ods. 1 písm. c) až
1), plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu, ak sú poverení zastupovaním
dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov
starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu."

Podľa $ 8 ods. 5 štatútu mesta Košice:
„Primátora v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním písomne poverený námestník s
plnou zodpovednosťou v celom rozsahu práv a povinností.“

Podľa 8 8 ods. 7 štatútu mesta Košice:

„Ak sa miesto primátora uprázdni, zastupuje ho s pomocou mestskej rady do
zloženia sľubu nového primátora, námestník poverený podľa ods. 5, pokiaľ mestské
zastupiteľstvo nerozhodne inak. Na toto zastupovanie sa vzťahujú obmedzenia uvedené v
predchádzajúcom odseku. (tzn. predkladať mestskému zastupiteľstvu návh na
vymenovanie/odvolanie náčelníka mestskej polície, udeľovať cenu primátora a plaketu
s erbom mesta, zriaďovať poradné orgány primátora, nosiť primátorské insígnie).Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa 8 4 ods. 4 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonovPartner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov príjatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem algbo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.Vyhlásenia oprávnenej osoby

Tento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s 8 11 zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie
konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si
o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom

Strana 6Z7


podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifíkačnom dokumente zodpovedajú skutočnému
stavu, ktoré zistila.Dátum vydania verifikačného dokumentu: — [13.04.2018


MENKE LEGAL s.r.o.
Gorkého 3, 811 01 Bratislava —--..2000002000 Ň
ČO: 47 258 799, DIČ: 212014166#ENKE LEGAL s.r.o.
IČ DPH: SK2120141661 — JUDr. Luce jansá LM

konateľkaStrana 7 Z7
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorých zákonovOprávnená osobaObchodné meno

MENKE LEGAL s. r. o.Sídlo

Gorkého 3, 811 01 BratislavaPrávna forma

Spoločnosť s ručením obmedzenýmZápis vo verejnom registri

jadvokátska kancelária je zapísaná
obchodnom — registri vedenom Okresným
súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.!
106462/BIdentifikačné číslo organizácie

7 258 799Konajúca

JUDr. Lucia Janská, LLM, advokátka
ja konateľkaPartner verejného sektoraObchodné meno

DUTEKO a.s.Sídlo

Bajzova 20, Haniska pri Prešove 080 01Právna forma

Akciová spoločnosťZápis vo verejnom registri

Obchodný register Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sa, vložka č.: 10016/P

Identifikačné číslo organizácie 36 446 254

Konajúca Mgr. Martin Šmigura, predseda
predstavenstva
Ing. Milan Toth, podpredseda
predstavenstva

Ing. Eva Čudková, člen predstavenstva

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti
akciovej spoločnosti podpisujú vždy
najmenej dvaja členovia predstavenstva
spoločne a to tak, že k písanému alebo
vytlačenému obchodnému menu
spoločnosti pripoja svoj vlastnoručnýpodpis.Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera

verejného sektora

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na
základe informácií z nasledovných dokumentov:

1. Zápisnica zo zasadnutia Mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti DUTEKO,

a.s. zo dňa 12.4.2017

Strana 1 z 6
2. Hromadná akcia spoločnosti TMHC, a.s. a Akcia č. 250 spoločnosti TMHC, a.s.

3. Výpis z obchodného registra spoločnosti REMKO Sirník s.r.o.

4. Zmluva o prevode akcií (Mesto Košice a WOOD Waste Management Limited) zo dňa
6.7.2017

5. Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov (KOSIT a.s.) zo dňa 18.08.2017
6. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT a.s. zo dňa
14.12.2016

7. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited)

8. Spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited)

9. Výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o.

10. Spoločenská zmluva WOOD Waste Financing, s.r.o.

11. Výpis z registra spoločností All- Star Holding Limited

12. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

13. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.

14. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a.s.

15. Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo
dňa 9.12.2016

16. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital, a.s. zo dňa 2.5.2017

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner
verejného sektora je spoločnosť zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má 2 akcionárov, z ktorých spoločnosť TMHC, a.s., so sídlom: Košická 39,
Bratislava — mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 50 606 000, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6500/B (ďalej len THMC, a.s.) vlastní 90
%-ný podiel na jej základnom imaní, a spoločnosť Technické služby mesta Prešov a.s., so
sídlom Bajkalská 33, 080 01 Prešov, IČO: 31 718 914, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 252/P, vlastní 10 %-ný podiel na jej
základnom imaní.

Uvedené preukazuje Zápisnica zo zasadnutia Mimoriadneho Valného zhromaždenia
spoločnosti DUTEKO, a.s. zo dňa 12.4.2017.

THMC, a.s. je spoločnosť zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom so 99,6 % akcií je obchodná spoločnosť KOSIT
a.s., so sídlom: Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sa, vložka č.: 1169/V (ďalej len „KOSIT a.s.“),
akcionárom s 0,4 % akcií je spoločnosť REMKO Sirník s.r.o., so sídlom: Rastislavova 98,
Košice 043 46, IČO: 36 573 345, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice |,
oddiel: Sro, vložka č.: 14247/V.

Uvedené potvrdzuje Hromadná akcia spoločnosti TMHC, a.s. a Akcia č. 250 spoločnosti
TMHC, a.s.

Jediným spoločníkom spoločnosti REMKO Sirník s.r.o., so sídlom: Rastislavova 98, Košice
043 46, IČO: 36 573 345, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice |, oddiel:
Sro, vložka č.: 14247/V, ktorý vlastní 100 %-ný podiel na základnom imaní je KOSIT a.s..

Uvedené potvrdzuje výpis z obchodného registra spoločnosti REMKO Sirník s.r.o.

KOSIT a.s. je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má Z akcionárov: akcionárom KOSIT a.s. s 95 % akcií je obchodná spoločnosť
WOOD Waste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR
9039, Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903 (ďalej len „WOOD
Waste Managemenť), akcionárom KOSIT a.s. s 5 % akcií je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A
040 11 Košice, IČO: 00 691 135.

Strana 2z6
Uvedené potvrdzuje Zmluva o prevode akcií (Mesto Košice a WOOD Waste Management
Limited) zo dňa 6.7.2017, Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov (KOSIT a.s.)
zo dňa 18.08.2017 a Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT
a.s. zo dňa 14.12.2016.

WOOD Waste Management je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom s 99,99%- ným podielom na jeho základnom imaní
a hlasovacích právach je obchodná spoločnosť WOOD Waste Financing, s.r.o., so sídlom:
Námšstí Republiky 1079/1a, Nové Môsto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 031 33 109
(ďalej len „WOOD Waste Financing, s.r.o.“), akcionárom WOOD Waste Management
38 0,01% podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar.
18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej
republiky.

Uvedené potvrdzujú výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited),
spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited), výpis z obchodného registra
spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. a spoločenská zmluva WOOD Waste Financing,
s.r.o..

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú: obchodná spoločnosť Simeron
advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107 987,
vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná
spoločnosť Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca
5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná spoločnosť
mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 444 202 00 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti a obchodná spoločnosť All- Star
Holding Limited, so sídlom: The Mall, Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská
republika, reg. č. C 431 51 vlastniaca 85% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
v spoločnosti (ďalej len „All- Star Holding Limiteď").

Uvedené potvrdzuje výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o.

Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na
základnom imaní je Ing. Boris Kostík, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6,
Bratislava 841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené potvrdzuje výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na základnom
imaní je Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava
831 01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené preukazuje výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a.s., ktorý vlastní 99 %-ný podiel na základnom imaní
je Michal Staroň, nar. 17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené preukazuje zápisnica z valného zhromaždenia Roark Capital a.s. zo dňa 2.5.2017.

Spoločnosť All- Star Holding Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Maltskej republiky. Akcionárom tejto spoločnosti je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%
podiel na jej základnom imaní, Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné

Strana 3z6


4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%- ný podiel na jej
základnom imaní a Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14,
851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky vlastniaci
33% podiel na jej základnom imaní.

Uvedené skutočnosti potvrdzuje výpis z registra spoločností obchodnej spoločnosti All- Star
Holding Limited a plnomocenstvo na konanie v mene partnera verejného sektora pre Ing.
Ľubomíra Šoltýsa.

V zmysle 8 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
sa za konečného užívateľa výhod považujú členovia vrcholového manažmentu partnera
verejného sektora:

- Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava
831 01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — predseda
predstavenstva:

- Ing. Milan Toth, nar. 20.1.1961, bytom: Jiráskova 71, Prešov 080 01, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky — podpredseda predstavenstva:

- Ing. Eva Čudková, nar. 28.9.1963, trvale bytom: Pavlovičovo námestie 3857/5, 080
01 Prešov, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — člen
predstavenstva.

Koneční užívatelia výhod nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu
v Slovenskej republike.Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner
verejného sektora je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej
republiky, Spoločnosť má 2 akcionárov, z ktorých spoločnosť TMHC, a.s. vlastní 90 %-ný
podiel na jej základnom imaní, a spoločnosť Technické služby mesta Prešov a.s., so sídlom
Bajkalská 33, 080 01 Prešov, IČO: 31 718 914, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 252/P, vlastní 10 %-ný podiel na základnom imaní
partnera verejného sektora.

THMC, a.s. je spoločnosť zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom so 99,6 % akcií je obchodná spoločnosť KOSIT
a.s., akcionárom s 0,4 % akcií je spoločnosť REMKO Sirník s.r.o, so sídlom: Rastislavova
98, Košice 043 46, IČO: 36 573 345, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice
I, oddiel: Sro, vložka č.: 14247/Y.

KOSIT a.s. je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom partnera verejného sektora s 95 % akcií je
obchodná spoločnosť WOOD Waste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road,
Santa Venera, SVR 9039, Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903
(ďalej len „WOOD Waste Managemenť“), akcionárom partnera verejného sektora s 5 % akcií
je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice, IČO: 00 691 135.

WOOD Waste Management je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom partnera verejného sektora s 99,99%- ným
podielom na jeho základnom imaní a hlasovacícii právach je obchodná spoločnosť WOOD
Waste Financing, s.r.o., so sídlom: Námestí Republiky 1079/14, Nové Môsto, 110 00 Praha

Strana 426


1, Česká republika, IČ: 031 33 109 (ďalej len ,„WOOD Waste Financing, s.r.o.“), akcionárom
partnera verejného sektora s 0,01% podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích
právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha,
Česká republika, občan Českej republiky.

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú: obchodná spoločnosť Simeron
advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3478/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107 987,
vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná
spoločnosť Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca
5% podiel na základnom imani a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná spoločnosť
mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 444 202 00 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti a obchodná spoločnosť All- Star
Holding Limited, so sídlom: The Mali, Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská
republika, reg. č. C431 51 vlastniaca 85% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
v spoločnosti (ďalej len „All- Star Holding Limiteď“).

Spoločnosť All- Star Holding Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Maltskej republiky. Akcionárom tejto spoločnosti je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%
podiel na jej základnom imaní, Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%- ný podiel na jej
základnom imaní a Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Starorímska 1360/14,
851 10 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky vlastniaci
33% podiel na jej základnom imaní.

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú akcionári:

- TMHC, a.s. vlastní 90 % akcii a s nimi spojenými hlasovacími právami,

- > Technické služby mesta Prešov a.s., so sídlom Bajkalská 33, 080 01 Prešov, IČO:
31 718 914, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa,
vložka č.: 252/P, vlastní 10 % akcií a s ními spojenými hlasovacími právami.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo zložené nasledovne:

- Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831
01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — predseda
predstavenstva:

- Ing. Milan Toth, nar. 20.1.1961, bytom: Jiráskova 71, Prešov 080 01, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky — podpredseda predstavenstva,

- Ing. Eva Čudková, nar. 28.9.1963, trvale bytom: Pavlovičovo námestie 3857/5, 080
01 Prešov, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — člen
predstavenstva.

Konanie v mene spoločnosti (partnera verejného sektora): Písomnosti zakladajúce práva a
povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva
spoločne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja
svoj vlastnoručný podpis.lnformácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera
verejného sektora

Štatutárnym orgánom Mesta Prešov ktoré je vlastnikom 100 % podielu spoločnosti
Technické služby mesta Prešov a.s. je primátorka — Ing. Andrea Turčanová, nar.

Strana 5z 6


26.12.1966, bytom: Magurská 12, 080 01 Prešov, Slovenská republika, štátny občan
Slovenskej republiky.

Štatutárnym orgánom Mesta Košice, ktoré je vlastníkom 5 % akcií spoločnosti KOSIT a.s.,
ktorá je jediným spoločníkom partnera verejného sektora je primátor — MUDr. Richard
Raši, PhD., MPH, nar. 2.4.1971, trvale bytom: Matuškova 8, Košice 040 11, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky.Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 4 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonovPartner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.Vyhlásenia oprávnenej osobyTento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s $ 11 zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie
konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si
o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom
podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému
stavu, ktoré zistila.Dátum vydania verifikačného dokumentu: — [21.12.2017
AMENKE LEGAL s.r.o.
Gorkého 3, 811 01 Bratislava
ČO: 47 258 799, DIČ: 212014166)
A IČ DPH: K2120141681Strana 626
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorých zákonovOprávnená osobaObchodné meno

MENKE LEGAL s.r.o.Sídlo

Gorkého 3, 811 01 BratislavaPrávna forma

Spoločnosť s ručením obmedzenýmZápis vo verejnom registri

jadvokátska kancelária je zapísaná V
obchodnom registri vedenom Okresným,
súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.)
106462/BIdentifikačné číslo organizácie

A7 258 799Konajúca

JUDr. Lucia Janská, LLM, advokátka
ja konateľkaPartner verejného sektoraObchodné mena

DUTEKO a.s.Sídlo

Bajzova 20, Haniska pri Prešove 080 01Právna forma

Akciová spoločnosťZápis vo verejnom registri

Obchodný register Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sa, vložka č.: 10016/P

Identifikačné číslo organizácie 36 446 254
Konajúca Mgr. Martin Šmigura, predseda
predstavenstva

Milan Toth, podpredseda predstavenstva
Ing. Eva Čudková, člen predstavenstva

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti
akciovej spoločnosti podpisujú vždy
najmenej dvaja členovia predstavenstva
spoločne a to tak, že k písanému alebo
vytlačenému obchodnému menu
spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný
podpis.

Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera

verejného sektora

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na
základe informácií z nasledovných dokumentov:

1. Zápisnica zo zasadnutia Mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti DUTEKO,

a.s. zo dňa 12.4.2017

2. Hromadná akcia spoločnosti TMHC, a.s. a Akcia č. 250 spoločnosti TMHC, a.s.

Strana 1z6
3. Výpis z obchodného registra spoločnosti REMKO Sirník s.r.o.

4. Zmluva o prevode akcií (Mesto Košice a WOOD Waste Management Limited) zo dňa
6.7.2017

5. Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov (KOSIT a.s.) zo dňa 18.08.2017
6. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT a.s. zo dňa
14.12,2016

7. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited)

8. Spoločenská zmluva (YO0OD Waste Management Limited)

9. Výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o.

10. Spoločenská zmluva WOOD Waste Financing, s.r.o.

11. Výpis z registra spoločností AlI- Star Holding Limited

12. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

13. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.

14. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a.s.

15. Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo
dňa 9.12.2016

16. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital, a.s. zo dňa 2.5.2017

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner
verejného sektora je spoločnosť zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má 2 akcionárov, z ktorých spoločnosť TMHC, a.s., so sídlom: Košická 39,
Bratislava — mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 50 606 000, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava |, oddiel: Sa, vložka č.: 6500/B (ďalej len THMC, a.s.) vlastní 90
%-ný podieľ na jej základnom imaní, a spoločnosť Technické služby mesta Prešov a.s., so
sídlom Bajkalská 33, 080 01 Prešov, IČO: 31 718 914, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 252/P, vlastní 10 %-ný podiel na jej
základnom imaní.

Uvedené preukazuje Zápisnica zo zasadnutia Mimoriadneho Valného zhromaždenia
spoločnosti DUTEKO, a.s. zo dňa 12.4.2017.

THMC, a.s. je spoločnosť zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom so 99,6 % akcií je obchodná spoločnosť KOSIT
a.s., so sídlom: Jarmočná 2, Košice — mestská časť Juh 040 01, IČO: 50 273 884, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 39064/V (ďalej len
„KOSIT a.s.“), akcionárom s 0,4 % akcií je spoločnosť REMKO Sirník s.r.o., so sídlom:
Rastislavova 98, Košice 043 46, IČO: 36 573 345, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka č.: 14247/V.

Uvedené potvrdzuje Hromadná akcia spoločnosti TMHC, a.s. a Akcia č. 250 spoločnosti
TMHC, a.s.

Jediným spoločníkom spoločnosti REMKO Sirník s.r.o., so sídlom: Rastislavova 98, Košice
043 46, IČO: 36 573 345, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel:
Sro, vložka č.: 14247/V, ktorý vlastní 100 %-ný podiel na základnom imaní je KOSIT a.s..

Uvedené potvrdzuje výpis z obchodného registra spoločnosti REMKO Sirník s.r.o.

KOSIT a.s. je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,
Spoločnosť má Z akcionárov: akcionárom KOSIT a.s. s 95 % akcií je obchodná spoločnosť
WOOD Waste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR
9039, Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903 (ďalej len „WOOD
Waste Managemenť“), akcionárom KOSIT a.s. s 5 % akcií je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A
040 11 Košice, IČO: DO 691 135.

Strana 226
Uvedené potvrdzuje Zmluva o prevode akcií (Mesto Košice a WOOD Waste Management
Limited) zo dňa 6.7.2017, Zápis zmeny osoby akcionára v zozname akcionárov (KOSIT a.s.)
zo dňa 18.08.2017 a Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT
a.s. zo dňa 14.12.2016.

WOOD Waste Management je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má Z akcionárov: akcionárom s 99,99%- ným podielom na jeho základnom imaní
a hlasovacích právach je obchodná spoločnosť WOOD Waste Financing, s.r.o., so sídlom:
Námôstí Republiky 1079/1, Nové Môsto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 031 33 109
(ďalej len „WOOD Waste Financing, s.r.o.“), akcionárom WOOD Waste Management
s 0,01% podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar.
18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej
republiky.

Uvedené potvrdzujú výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited),
spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited), výpis z obchodného registra
spoločností WOOD Waste Financing, s.r.o. a spoločenská zmluva WOOD Waste Financing,
s.r.o..

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú: obchodná spoločnosť Simeron
advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107 987,
vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná
spoločnosť Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca
5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná spoločnosť
mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 444 202 00 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti a obchodná spoločnosť All- Star
Holding Limited, so sídlom: The Mall, Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská
republika, reg. č. C 431 51 vlastniaca 85% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
v spoločnosti (ďalej len „All- Star Holding Limited").

Uvedené potvrdzuje výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o.

Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na
základnom imaní je Boris Kostík, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6,
Bratislava 841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené potvrdzuje výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na základnom
imaní je Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava
831 01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené preukazuje výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a.s., ktorý vlastní 99 %-ný podiel na základnom imaní
je Michal Staroň, nar. 17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené preukazuje zápisnica z valného zhromaždenia Roark Capital a.s. zo dňa 2.5.2017.

Spoločnosť All- Star Holding Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Maltskej republiky. Akcionárom tejto spoločnosti je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%
podiel na jej základnom imaní, Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%- ný podiel na jej

Strana 326


základnom imaní a Ing. Ľubomir Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Keltská 1094/94, 851
10 Bratislava- mestská časť Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky
vlastniaci 33% podiel na jej základnom imaní.

Uvedené skutočnosti potvrdzuje výpis z registra spoločností obchodnej spoločnosti All- Star
Holding Limited a plnomocenstvo na konanie v mene partnera verejného sektora pre Ing.
Ľubomíra Šoltýsa.

V zmysle 8 Ga ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
sa za konečného užívateľa výhod považujú členovia vrcholového manažmentu partnera
verejného sektora:

- Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12208/15, Bratislava
831 01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — predseda
predstavenstva,

- lng. Milan Toth, nar. 20.1.1961, bytom: Jiráskova 71, Prešov 080 01, Slovenská
republika, občan Sloveriskej republiky — podpredseda predstavenstva:

- Ing. Eva Čudková, nar. 28.9.1963, trvale bytom: Pavlovičovo námestie 3857/5, 080
01 Prešov, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — člen
predstavenstva.Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra parfnera verejného sektora

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner
verejného sektora je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej
republiky. Spoločnosť má 2 akcionárov, z ktorých spoločnosť TMHC, a.s. vlastní 90 %-ný
podiel na jej základnom imaní, a spoločnosť Technické služby mesta Prešov a.s., so sídlom
Bajkalská 33, 080 01 Prešov, IČO: 31 718 914, zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 252/P, vlastní 10 %-ný podiel na základnom imaní
partnera verejného sektora.

THMC, a.s. je spoločnosť zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom so 99,6 % akcií je obchodná spoločnosť KOSIT
a.s., akcionárom s 0,4 % akcií je spoločnosť REMKO Sirník s.r.o, so sidlom: Rastislavova
98, Košice 043 46, IČO: 36 573 345, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice
I, oddiel: Sro, vložka č.: 14247/V.

KOSIT a.s. je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom partnera verejného sektora s 95 % akcií je
obchodná spoločnosť WOOD Waste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road,
Santa Venera, SVR 9039, Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.. C 45903
(ďalej len „WOOD Waste Management“), akcionárom partnera verejného sektora s 5 % akcií
je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice, IČO: 00 691 135.

WOOD Waste Management je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom partnera verejného sektora s 99,99%- ným
podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach je obchodná spoločnosť WOOD
Waste Financing, s.r.o., so sídlom: Námôstí Republiky 1079/14, Nové Mésto, 110 00 Praha
1, Česká republika, IČ: 031 33 109 (ďalej len „WOOD Waste Financing, s.r.o.“), akcionárom
partnera verejného sektora s 0,01% podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích
právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha,
Česká republika, občan Českej republiky.

Strana 426


Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú: obchodná spoločnosť Simeron
advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107 987,
vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná
spoločnosť Roark Capital a.s., Poludniková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca
5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná spoločnosť
mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 444 202 00 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti a obchodná spoločnosť All- Star
Holding Limited, so sidlom: The Mall, Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská
republika, reg. č. C 431 51 vlastniaca 85% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
v spoločnosti (ďalej len ,All- Star Holding Limited“).

Spoločnosť All- Star Holding Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Maltskej republiky. Akcionárom tejto spoločnosti je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%
podiel na jej základnom imaní, Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%- ný podiel na jej
základnom imaní a Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Keltská 1094/94, 851
10 Bratislava- mestská časť Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky
vlastniaci 33% podiel na jej základnom imaní.

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú akcionári:

- TMHC, a.s. vlastní 90 % akcií a s nimi spojenými hlasovacími právami:

- Technické služby mesta Prešov a.s., so sídlom Bajkalská 33, 080 01 Prešov, IČO:
31 718 914, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa,
vložka č.: 252/P, vlastní 10 % akcií a s nimi spojenými hlasovacími právami.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo zložené nasledovne:

- Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831
01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — predseda
predstavenstva,

- Ing. Milan Toth, nar. 20.1.1961, bytom: Jiráskova 71, Prešov 080 01, Slovenská
republíka, občan Slovenskej republiky — podpredseda predstavenstva:

- lng. Eva Čudková, nar. 28.9.1963, trvale bytom: Pavlovičovo námestie 3857/5, 080
01 Prešov, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — člen
predstavenstva.

Konanie v mene spoločnosti (partnera verejného sektora): Písomnosti zakladajúce práva a
povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva
spoločne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja
svoj vlastnoručný podpis.Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera
verejného sektora

Štatutárnym orgánom Mesta Prešov ktoré je vlastníkom 100 % podielu spoločnosti
Technické služby mesta Prešov a.s, je primátorka — Ing. Andrea Turčanová, nar.
26.12.1966, bytom: Magurská 12, 080 01 Prešov, Slovenská republika, štátny občan
Slovenskej republiky.

Štatutárnym orgánom Mesta Košice, ktoré je vlastníkom 5 % akcií spoločnosti KOSIT a.s.,
ktorá je jediným spoločníkom partnera verejného sektora je primátor — MUDr. Richard

Strana 526


Raši, PhD., MPH, nar. 2.4.1971, trvale bytom: Matuškova 8, Košice 040 11, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky.Informácia v prípade partnera verejného sektora podľa 8 4 ods. 4 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonovPartner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.Vyhlásenia oprávnenej osobyTento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s $ 11 zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorých
zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie
konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si
o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom
podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému
stavu, ktoré zistila.
Dátum vydania verifikačného dokumentu: — [Z$:7/.2017

MENKE LEGAL kanón
A .. Gorkého 3, 811 01 Bratislava
GAL s.r.6|ČO: 47 258 799, DIČ: 2120141661
JUDr. Ľučía Janská. L.M Č DPH: SK21 20141661
advokýška a konateľkaStrana 6z 6
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorých zákonovOprávnená osobaObchodné meno

MENKE LEGAL s.r.o.Sídlo

Gorkého 3, 811 01 BratislavaPrávna forma

Spoločnosť s ručením obmedzenýmZápis vo verejnom registri

advokátska kancelária je zapísaná v
obchodnom registri vedenom Okresnými
súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:
106462/BIdentifikačné čislo organizácie

47 258 799Konajúca

JUDr. Lucia Janská, LLM, advokátka
ja konateľkaPartner verejného sektoraObchodné meno

DUTEKO, a.s.Sídlo

Bajzova 20, Haniska pri Prešove 080 01Právna forma

Akciová spoločnosťZápis vo verejnom registri

Obchodný register Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sa, vložka č.: 10016/P

Identifikačné číslo organizácie 36 446 254

Konajúca Mgr. Martin Šmigura, predseda
predstavenstva
Ing. Milan Toth, podpredseda
predstavenstva

Ing. Eva Čudková, člen predstavenstva

Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti
akciovej spoločnosti podpisujú vždy
najmenej dvaja členovia predstavenstva
spoločne a to tak, že k písanému alebo
vytlačenému obchodnému menu
spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný
podpis.

Identifikácia alebo overenie identifikácie konečného užívateľa výhod partnera

verejného sektora

Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora na
základe informácií z nasledovných dokumentov:

1. Zápisnica zo zasadnutia Mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti DUTEKO,

a.s. zo dňa 12.4.2017

Strana 126
2. Hromadná akcia spoločnosti TMHC, a.s. a Akcia č. 250 spoločnosti TMHC, a.s.

3. Výpis z obchodného registra spoločnosti REMKO Sirník s.r.o.

4. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT a.s. zo dňa
14.12.2016

5. Výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited)

6. Spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited)

7. Výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o.

8. Spoločenská zmluva WOOD Waste Financing, s.r.o.

9. Výpis z registra spoločností All- Star Holding Limited

10. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

11. Výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.

12. Výpis z Obchodného registra spoločnosti Roark Capital a.s.

13. Plnomocenstvo na konanie v mene spoločnosti WOOD Waste Management Limited zo
dňa 9.12.2016

14. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Roark Capital, a.s. zo dňa 2.5.2017

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner
verejného sektora je spoločnosť zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má 2 akcionárov, z ktorých spoločnosť TMHC, a.s., so sídlom: Košická 39,
Bratislava — mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 50 606 000, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6500/B (ďalej len THMC, a.s.) vlastní 90
%-ný podiel na jej základnom imaní, a spoločnosť Technické služby mesta Prešov a.s., so
sídlom Bajkalská 33, 080 01 Prešov, IČO: 31 718 914, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 252/P, vlastní 10 %-ný podiel na jej
základnom imaní.

Uvedené preukazuje Zápisnica zo zasadnutia Mimoriadneho Valného zhromaždenia
spoločnosti DUTEKO, a.s. zo dňa 12.4.2017.

THMC, a.s. je spoločnosť zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom so 99,6 % akcií je obchodná spoločnosť KOSIT
a.s., so sídlom: Jarmočná 2, Košice — mestská časť Juh 040 01, IČO: 50 273 884, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 39064/V (ďalej len
„KOSIT a.s.“), akcionárom s 0,4 % akcií je spoločnosť REMKO Sirník s.r.o., so sídlom:
Rastislavova 98, Košice 043 46, IČO: 36 573 345, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 14247/V.

Uvedené potvrdzuje Hromadná akcia spoločnosti TMHC, a.s. a Akcia č. 250 spoločnosti
TMHC, a.s.

Jediným spoločníkom spoločnosti REMKO Sirník s.r.o., so sídlom: Rastislavova 98, Košice
043 46, IČO: 36 573 345, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel:
Sro, vložka č.: 14247/V, ktorý vlastní 100 %-ný podiel na základnom imaní je KOSIT a.s..

Uvedené potvrdzuje výpis z obchodného registra spoločnosti REMKO Sirník s.r.o.

KOSIT a.s. je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má Z akcionárov: akcionárom KOSIT a.s. so 66 % akcií je obchodná spoločnosť
WOOD Waste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR
9039, Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903 (ďalej len „WOOD
Waste Managemenť), akcionárom KOSIT a.s. s 34 % akcií je Mesto Košice, Trieda SNP
48IA 040 11 Košice, IČO: 00 691 135.

Uvedené potvrdzuje Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KOSIT a.s.
zo dňa 14.12.2016.

Strana 226
WOOD Waste Management je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom s 99,99%- ným podielom na jeho základnom imaní
a hlasovacích právach je obchodná spoločnosť WOOD Waste Financing, s.r.o., so sídlom:
Námôstí Republiky 1079/14, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 031 33 109
(ďalej len „WOOD Waste Financing, s.r.o.“), akcionárom WOOD Waste Management
5 0,01% podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach je Ing. Jan Sýkora, nar.
18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej
republiky.

Uvedené potvrdzujú výpis z registra spoločností (WOOD Waste Management Limited),
spoločenská zmluva (WOOD Waste Management Limited), výpis z obchodného registra
spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. a spoločenská zmluva WOOD Waste Financing,
s.r.o..

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú: obchodná spoločnosť Simeron
advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107 987,
vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná
spoločnosť Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca
5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná spoločnosť
mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 444 202 00 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti a obchodná spoločnosť AlI- Star
Holding Limited, so sidlom: The Mall, Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská
republika, reg. č. C 431 51 vlastniaca 85% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
v spoločnosti (ďalej len „AlI- Star Holding Limiteď“).

Uvedené potvrdzuje výpis z obchodného registra spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o.

Jediným spoločníkom spoločnosti Simeron advisory, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na
základnom imani je Boris Kostík, nar: 14.7.1975, trvale bytom: Kristy Bendovej 3476/6,
Bratislava 841 02, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené potvrdzuje výpis z Obchodného registra spoločnosti Simeron advisory, s.r.o.

Jediným spoločníkom spoločnosti mixo, s.r.o., ktorý vlastní 100 %-ný podiel na základnom
imaní je Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava
831 01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené preukazuje výpis z Obchodného registra spoločnosti mixo, s.r.o.

Akcionárom spoločnosti Roark Capital a.s., ktorý vlastní 99 %-ný podiel na základnom imaní
je Michal Staroň, nar. 17.10.1977, trvale bytom: Koprivnická 28/B, 841 01 Bratislava,
Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Uvedené preukazuje zápisnica z valného zhromaždenia Roark Capital a.s. zo dňa 2.5.2017.

Spoločnosť All- Star Holding Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Maltskej republiky. Akcionárom tejto spoločnosti je Vladimír Jaroš, nar. 23. 02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%
podiel na jej základnom imaní, Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Koľkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%- ný podiel na jej
základnom imaní a Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Keltská 1094/94, 851
10 Bratislava- mestská časť Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky
vlastniaci 33% podiel na jej základnom imaní.

Strana 3 z 6


Uvedené skutočnosti potvrdzuje výpis z registra spoločností obchodnej spoločnosti All- Star
Holding Limited a plnomocenstvo na konanie v mene partnera verejného sektora pre Ing.
Ľubomíra Šoltýsa.V zmysle 8 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizácii

činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
sa za konečného užívateľa výhod považujú členovia vrcholového manažmentu partnera
verejného sektora:

- Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava
831 01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — predseda
predstavenstva,

- Ing. Milan Toth, nar. 20.1.1961, bytom: Jiráskova 71, Prešov 080 01, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky — podpredseda predstavenstva,

- Ing. Eva Čudková, nar. 28.9.1963, trvale bytom: Pavlovičovo námestie 3857/5, 080
01 Prešov, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — člen
predstavenstva.Vlastnícka štruktúra a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Z vyššie uvedených dokumentov preskúmaných oprávnenou osobou vyplýva, že partner
verejného sektora je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej
republiky. Spoločnosť má Z akcionárov, z ktorých spoločnosť TMHC, a.s. vlastní 90 %-ný
podiel na jej základnom imaní, a spoločnosť Technické služby mesta Prešov a.s., so sídlom
Bajkalská 33, 080 01 Prešov, IČO: 31 718 914, zapísaná v Obchodnom registri Okresného

súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 252/P, vlastní 10 %-ný podiel na základnom imaní
partnera verejného sektora.

THMC, a.s. je spoločnosť zriadená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom so 99,6 % akcií je obchodná spoločnosť KOSIT
a.s., akcionárom s 0,4 % akcií je spoločnosť REMKO Sirník s.r.o, so sidlom: Rastislavova
98, Košice 043 46, IČO: 36 573 345, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice
I, oddiel: Sro, vložka č.: 14247/V,KOSIT a.s. je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
Spoločnosť má Z akcionárov: akcionárom partnera verejného sektora so 66 % akcií je
obchodná spoločnosť WOOD Waste Management Limited, so sídlom: 20, Cannon Road,
Santa Venera, SVR 9039, Malta, zapísaná v obchodnom registri Malty pod ref. č.: C 45903
(ďalej len „WOOD Waste Managemenť), akcionárom partnera verejného sektora s 34 %
akcií je Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice, IČO: 00 691 135.

WOOD Waste Management je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku Malty.
Spoločnosť má 2 akcionárov: akcionárom partnera verejného sektora s 99,99%- ným
podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích právach je obchodná spoločnosť WOOD
Waste Financing, s.r.o., so sídlom: Námšstí Republiky 1079/14, Nové Mšsto, 110 00 Praha
1, Česká republika, IČ: 031 33 109 (ďalej len „WOOD Waste Financing, s.r.o.“), akcionárom
partnera verejného sektora s 0,01% podielom na jeho základnom imaní a hlasovacích
právach je Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné 4, 110 00 Praha,
Česká republika, občan Českej republiky.

Spoločníkmi spoločnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. sú: obchodná spoločnosť Simeron
advisory, s.r.o., so sídlom Kristy Bendovej 3476/6, 841 02 Bratislava, IČO: 47 107 987,
vlastniaca 5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná
spoločnosť Roark Capital a.s., Poludníková 7, 821 02 Bratislava, IČO: 46 958 428 vlastniaca
5% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti, obchodná spoločnosť

Strana 4 z 6


mixo, s.r.o., A. Gwerkovej 7, 851 04 Bratislava, IČO: 444 202 00 vlastniaca 5% podiel na
základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti a obchodná spoločnosť All- Star
Holding Limited, so sídlom: The Mall, Floriana, The Mall Complex, Level 5, Maltská
republika, reg. č. C 431 51 vlastniaca 85% podiel na základnom imaní a hlasovacích právach
v spoločnosti (ďalej len „All- Star Holding Limited“).

Spoločnosť All- Star Holding Limited je spoločnosťou zriadenou podľa právneho poriadku
Maltskej republiky. Akcionárom tejto spoločnosti je Vladimír Jaroš, nar. 23.02.1969, trvale
bytom: Kačická 910, 272 00 Kladno, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%
podiel na jej základnom imaní, Ing. Jan Sýkora, nar. 18.01.1972, trvale bytom: V Kolkovné
4, 110 00 Praha, Česká republika, občan Českej republiky vlastniaci 33%- ný podiel na jej
základnom imani a Ing. Ľubomír Šoltýs, nar. 01.11.1972, trvale bytom: Keltská 1094/94, 851
10 Bratislava- mestská časť Rusovce, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky
vlastniaci 33% podiel na jej základnom imaní.

Najvyšším orgánom partnera verejného sektora je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného
zhromaždenia u partnera verejného sektora vykonávajú akcionári:

- TMHC, a.s. vlastní 90 % akcií a s nimi spojenými hlasovacími právami: .

- Technické služby mesta Prešov a.s., so sídlom Bajkalská 33, 080 01 Prešov, IČO:
31 718 914, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa,
vložka č.: 252/P, vlastní 10 % akcií a s ními spojenými hlasovacími právami.

Štatutárnym orgánom partnera verejného sektora je predstavenstvo zložené nasledovne:

- Mgr. Martin Šmigura, nar: 28.8.1980, trvale bytom: Klenová 12206/15, Bratislava 831
01, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — predseda
predstavenstva:

- Ing. Milan Toth, nar. 20.1.1961, bytom: Jiráskova 71, Prešov 080 01, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky — podpredseda predstavenstva,

- Ing. Eva Čudková, nar. 28.9.1963, trvale bytom: Pavlovičovo námestie 3857/5, 080
01 Prešov, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky — člen
predstavenstva.

Konanie v mene spoločnosti (partnera verejného sektora): Písomnosti zakladajúce práva a
povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva
spoločne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja
svoj vlastnoručný podpis.Informácia o verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej
republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera
verejného sektora

Štatutárnym orgánom Mesta Prešov ktoré je vlastníkom 100 % podielu spoločnosti
Technické služby mesta Prešov a.s. je primátorka — Ing. Andrea Turčanová, nar.
26.12.1966, bytom: Magurská 12, 080 01 Prešov, Slovenská republika, štátny občan
Slovenskej republiky.

Štatutárnym orgánom Mesta Košice, ktoré je vlastníkom 34 % akcií spoločnosti KOSIT
a.s., ktorá je jediným spoločníkom partnera verejného sektora je primátor — MUDr. Richard
Raši, PhD., MPH, nar. 2.4.1971, trvale bytom: Matuškova 8, Košice 040 11, Slovenská
republika, štátny občan Slovenskej republiky.

Strana 5z 6
informácia v prípade partnera verejného sektora podľa $ 4 ods. 4 zákona č. 315/2016
Z. z. o tegistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonovPartner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo
rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo
alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.Vyhlásenia oprávnenej osobyTento verifikačný dokument bol vytvorený oprávnenou osobou v súlade s $ 11 zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie
konečného užívateľa výhod konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si
9 predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila postupom
podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnená osoba podpisom tohto verifikačného dokumentu vyhlasuje, že
skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočnému
stavu, ktoré zistila.Dátum vydania verifikačného dokumentu:
MEN

JUDr. Ľucia Janská, LLM
advokátka a konateľka

Strana 6z 6

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×