Nezaradený subjekt

Mestský futbalový klub, a.s.

Ružomberok

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Žilinská cesta 21, Ružomberok

Záznam platný od: 17. Február 2022

Záznam platný do:


Typ: Právnická osoba

Adresa: Žilinská cesta 21, Ružomberok

Záznam platný od: 21. Júl 2017

Záznam platný do: 16. Február 2022


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo PhD.
Adresa:
Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo PhD.
Adresa:
Bažantia 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Záznam do:
11. September 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ŠKRINIAR & PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Hany Meličkovej 39 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Meno:
ŠKRINIAR & PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Hany Meličkovej 39 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Meno:
ŠKRINIAR advokátska kancelária s. r. o.
Adresa:
Hany Meličkovej 39 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.02.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 15.02.2021 do: 16.02.2022

StiahniZáznam platný od: 11.09.2019 do: 15.02.2021

StiahniZáznam platný od: 21.07.2017 do: 11.09.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonovOPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno:
IČO:

IČ DPH:

Sídlo:
Registrácia:

V mene koná:

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno:

ŠKRINIAR 8. PARTNERS s. r. o.

50 663 542

SK2120410281

Hany Meličkovej 39, 841 05 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddlel: Sro, vložka č.: 116325/B

JUDr. Andrej Škriniar, LL.M., advokát a konateľ

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Mestský futbalový klub, a.s.IČO:
Sídlo:

Registrácia:

36 412 970

Žilinská cesta 21, Ružomberok 034 01
Obchodný register Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sa, vložka č.: 10389/L

(ďalej ako „Partner verejného sektora“)

1. PPREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

1.1

Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je Identifikácia Konečného užívateľa výhod

Partnera verejného sektora (ďalej aj „KUV“) podľa ust. £ 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

len

1.2

„Zákon") pri overení KUV.

Partner verejného sektora predložil za účelom Identlfikácie KUV Oprávnenej osobe

nasledovné dokumenty:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
n
D
k)
D)
m)
n)
o)
p)
g)
r)

Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora
Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod
Čestné vyhlásenie — Ing. Ľubornír Golis
Čestné vyhlásenie - Ing. Jaroslav Hollga
Čestné vyhlásenie - Ing. Milan Šlávka
Čestné vyhlásenie — JUDr. Juraj Čech, PhD.
Čestné vyhlásenie — Mgr. Bc. Marlán Gašaj
Čestné vyhlásenie — Ing. Jaroslav Považan
Čestné vyhlásenie — panl Jana Jurčová
Občiansky preukaz - Dr.h.c. doc. Ing. Mllan Fiľo, PhD. (fotokópla)
Občiansky preukaz - Ing. Ľubomír Golls (fotokópia)
Občiansky preukaz - Ing. Jaroslav Hollga (fotokópla)
Občiansky preukaz - Ing. Mllan Šlávka (fotokópla)
Občiansky preukaz - JUDr. Juraj Čech, PhD. (fotokópia)
Občiansky preukaz - Mgr. Bc. Marián Gašaj (fotokópla)
Občiansky preukaz — Ing. Jaroslav Považan (fotokópla)
Občiansky preukaz - pani Jana Jurčová (fotokópla)
Aktuálne a úplné znenle stanov Partnera verejného sektora zo dňa 03.06.2021
(fotokópla)
Strana 126
2.2

s) Aktuálne a úplne znenie stanov spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. zo dňa 24.11.2009
(fotokópia)

t) Dokumentáda potvrdzujúca vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora

u) Dokumentáda potvrdzujúca vlastnícku štruktúru spol. FK INVEST KOŠICE, a.s.

v) Dokumentácia potvrdzujúca vlastnícku štruktúru spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

w) Graflcké znázomenle organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora

x) Výpls z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 17.07.2019

y) Výpls z obchodného registra spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. zo dňa 11.07.2017

z) Potvrdenie o pridelení Identifikačného čísla (IČO) Mestu Ružomberok (fotokópla)

aa) Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Ružomberok (fotokópla)

bb) Účtovná závlerka Partnera verejného sektora za rok 2019

cc) Výročná správa Partnera verejného sektora za rok 2019

dd) Správa nezávislého audítora z audltu účtovnej závlerky Partnera verejného sektora
zostavená ku dňu 31.12.2019

Dokumenty uvedené v ČI. 1 ods. 1.2 písm. a) až dd) Verifikačného dokumentu sú spolu ďalej
označované aj ako „Dokumenty“.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Poanalýze Dokumentov podľa ČI. 1 bod 1.2 tohto Verifikačného dokumentu zistila Oprávnená
osoba nižšie uvedené skutočnosti:

Graflcké vyjadrenie vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora a dotknutých
spoločností:

Dr.h.c. doc.
1ng. Milan Fiľo, PhD.

Minoritný

99% akcionárFK INVEST KOŠICE
a.s.

Mesto Ružomberok 95,52%

M
A ABRS
Mestský futbalový
klub, a.s.

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou zapísanou do Obchodného registra
Okresného súdu Žillna, založenou v zmysle 8 154 a nasl. Obchodného zákonníka na
ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 30.07.2003 v zmysle $ 171 a nasl. Obchodného
zákonníka, jednorázovo, schválením stanov. Základné Imanle Partnera verejného sektora je
vo výške 16.367.319,- eur aje splatené vcelom rozsahu. Základné Imanle Partnera

Strana 226
2.3.1

2.3.2

verejného sektora podľa predošlej vety, je rozvrhnuté na 4401 ks kmeňových akcií na meno,
v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie 3.719,- eur.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora adotknutých spoločností-
akcionári Partnera Verejného sektora a podlel na hlasovacích právach:

Akclonámi Partnera vereného sektora sú mesto Ružomberok, so sídlom Námestie Andreja
Hlinku 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 00 315 737, ktorému patrí 197 ks kmeňových akcií na
mero, v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej akde 3.719,- eur, t. j. podlel na
základnom Imaní, zlsku a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 4,48%
a spoločnosť FK INVEST KOŠICE, a.s., so sídlom Námestie SNP - Obchodná ullca 2 - 6,
81108 Bratislava, IČO: 36 185 159, zapísaná vobchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddlel: Sa, vložka č.: 4494/B (ďalej ako „FK INVEST KOŠICE, a.s.“), ktorej patrí
4204 ks kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie
3.719,- eur, t. J. podlel na základnom Imaní, zlsku a hlasovacích právach Partnera verejného
sektora vo výške 95,52%.

Podlel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora:

Podľa stanov Partnera verejného sektora hlasovacie právo prináležiace akcionárovi sa riad!
menovitou hodnotou jeho akcií, pričom každých 3.719,- EUR menovitej hodnoty akdí sa
rovná Jednému hlasu. Hlasy spojené s akclou sú neoddeliteľné.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozomej rady Partnera verejného
sektora:

Podľa stanov Partnera verejného sektora členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná
rada. Dozomá rada rozhoduje na základe súhlasu väčšiny prítomných členov. Dozorná rada
Je schopná sa platne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina dozornej rady. Dozorná
rada má troch členov, ktorí sú volení valným zhromaždením. Dve tretlny členov dozornej
rady volí valné zhromaždenia a jednu tretlnu zamestnanci Partnera verejného sektora
v prípade, že Partner verejného sektora má vlac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom
pomere vdobe voľby. Pôsobnosť valného zhromaždenia v Partnerovi vereného sektora
vykonávajú jeho vyššie uvedení akcionár] podľa svojich podlelov na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v Partnerovi verejného sektora:
V súlade s predloženými stanovami Partnera verejného sektora o rozdelení zlsku rozhoduje
valné zhromaždenie na návrh predstavenstva po vyjadrení dozomej rady.

Základné Imanle spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. je vo výške 995.826, - eur a je splatené
v celom rozsahu. Základné Imanle FK INVEST KOŠICE, a.s. je rozvrhnuté (1) na 100 ks
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie 332,- EUR
a (ll) na 29 ks kmeňových akcií na mero, v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej
akcie 33.194,- eur.

Akclonármil spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. sú Dr.h.c. doc. Ing. Mllan Fiľo, PhD., trvalý
pobyt: námšstí Republiky 1037/3, Nové Mšsto, 110 00 Praha 1, Česká republika, dátum
narodenia: 21.08.1967, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý je vlastníkom kmeňových
akclí na meno vlistlnnej podobe, v menovltej hodnote, ktorej zodpovedá podlel na
základnom Imaní, zlsku a hlasovacích právach spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. vo výške
99% a mlnoritný akcionár, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe,
v menovltej hodnote, ktorej zodpovedá podlel na základnom Imaní, zlsku a hlasovacích
právach spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. vo výške 1%.

Podlel na hlasovacích právach v spoločnost! FK INVEST KOŠICE, a.s.:
Podľa predložených stanov spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. sa počet hlasov akcionára

určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akclí k výške základného Imanla.

Strana 326
2.4.1

2.4.2

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozomej rady spoločnosti FK INVEST
KOŠICE, a.s.:

V súlade s predloženými stanovami spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. voľba a odvolávanie
členov predstavenstva a dozomej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti
FK INVEST KOŠICE, a.s., s výnimkou tých členov dozornej rady, ktorí sú volení a odvolávaní
zamestnancami spoločnosti za predpokladu, že spoločnosť FK INVEST KOŠICE, a.s. má v čase
voľby v hlavnom pracovnom pomere vlac ako 50 zamestnancov.

Rozhodovanie o rozdelení zlsku v spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s.:
Podľa predložených stanov spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. 9 rozdelení zlsku spoločnosti
FK INVEST KOŠICE, a.s. rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva.

Rladlaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená členmi predstavenstva a vedúcimi
pracovníkmi v priamej riadlacej pôsobnosti predstavenstva, ktorýml podľa predložených
dokumentov sú ďalej uvedené osoby.

Štatutámym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré riadl jeho činnosť
a koná v jeho mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostlach spoločnosti, ktoré
nle sú všeobecne záväznými predpismi a stanovaml Partnera verejného sektora alebo
uznesením valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vyhradené do pôsobnosti
valného zhromaždenia alebo dozornej rady Partnera verejného sektora. Právo kontrolovať
výkon pôsobnosti predstavenstva patrí dozomej rade.

V mene Partnera verejného sektora konajú a podplsujú vždy dvaja členovia predstavenstva
spoločne, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva.

Podľa stanov Partnera verejného sektora prijíma predstavenstvo rozhodnutia nadpolovičnou
väčšinou hlasov prítomných členov, pričom pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
Predstavenstvo je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
Členmi ven néh: ku mi
Verifikačného dokumentu sú:

s Ing. Ľubomír Golis, dátum narodenla: 24.06.1975, trvalý pobyt: Zarevúca 4935/27,
034 01 Ružomberok, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: predseda
predstavenstva

+ JUDr. Juraj Čech, PhD., dátum narodenia: 30.09.1952, trvalý pobyt: Karola Salvu
1985/5, 034 01 Ružomberok, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: člen
predstavenstva

+ Ing. Jaroslav Hollga, dátum narodenia: 06.05.1958, trvalý pobyt: Záhradná 524/6,
059 35 Batizovce, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: člen predstavenstva,

+ Ing. Mllan Šlávka, dátum narodenla: 21.05.1968, trvalý pobyt: Gen. Miloša Vesela
5304/3, 034 01 Ružomberok, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: člen
predstavenstva

s» Mgr.Bc. Marlán Gaša], dátum narodenia: 06.02.1962, trvalý pobyt: Liptovská 2112/3,
034 01 Ružomberok, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: člen
predstavenstvaNedúcimi pracovníkmi v priamej rladlacej pôsobnosti predstavenstva sú:

+ Ing.Jaroslav Považan, dátum narodenia: 13.03.1965, trvalý pobyt: Róberta Dúbravca
1514/1, 034 01 Ružomberok, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: technický
riadlteľ

e Jana Jurčová, dátum narodenla: 24.08.1963, trvalý pobyt: Smreková 1999/3, 034 01
Ružomberok, štátna príslušnosť: Slovenská republlka, funkcia: ekonómka

Strana 426
3.1

3.2

3.3

3.4

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe oznámenia Partnera verejného sektora a predloženého dokladu totožnosti
Konečného užívateľa výhod zistila Oprávnená osoba, že (1) došlo k zmene adresy trvalého
pobytu Konečného užívateľa výhod a (ll) Konečnému užívateľovi výhod bolo udelené štátne
občianstvo Českej republiky. Oprávnená osoba v dôsledku skutočností podľa predošlej vety
v súlade s 6 9 Zákona pripravila tento Vertfikačný dokument.

Na základe Informácií vyplývajúcich z Dokumentov podľa ČI. 1 ods. 1.2 tohto Verifikačného
dokumentu, predložených čestných vyhlásení a vsúlade s ustanovením 8 11 Zákona
v spojení s 5 64 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legallzáciou príjmov z trestnej
člnnostl a o ochrane pred financovaním terorizmu Oprávnená osoba identifikovala ako
Konečného užívateľa výhod nasledovnú osobu:

Meno a priezvisko: Dr.h.c. doc. Ing. Mllan Fiľo, PhD.

Trvalý pobyt: námšstí Republlky 1037/3, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Dátum narodenia: 21.08.1967

Štátna príslušnosť: Česká republika

Verejná funkcia: Nle je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkelu

v Slovenskej republike

Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zlstená a overená na
základe predloženého dokladu totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občlansky preukaz
(ďalej len „Doklad totožnost"), porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených
v Dokumentoch podľa ČI. 1 ods. 1.2 tohto Veriflkačného dokumentu s údajml Konečného
užívateľa výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti a overením skutočnej podoby
Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti.

Čestné vyhlásenia:

Oprávnená osoba v rámcl obstarávania Dokumentov a Informácií za účelom Identifikácie KUV
sl súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej
osobe predložil:
a) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného
sektora čestne vyhlásil, že:
- Informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora za účelom
identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé:
- nezamlčal existenciu žladnych Informácií anl dokumentov, ktoré majú alebo môžu
mať vplyv na správnu Identiflkáciu KUV:
- neexistujú Iné zmluvy, vrátane zmlúv o budúcej zmluve, zmluvy otlchom
spoločenstve, dodatky, záplsnice a Iné dokumenty, ktoré by mall vplyv, alebo
v budúcnosti by mohll mať vplyv na podiel na Partnerovi verejného sektora, na zlsku,
na hlasovacích právach, na Identifikovaní KUV a pod.:
- nlektoré z fyzlckých osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadlacej štruktúry
Partnera verejného sektora sú verejnými funkclonárml vykonávajúcim funkclu
v Slovenskej republike:

b) čestné vyhlásenie KUV, v ktorom KUV čestne vyhláslll, že:

- neprevledol anl sa nezavlazal prevlesť (1) svoju majetkovú účasť v Partnerovi
verejného sektora, (ll) svoje právo na vyplatenie podlelu zo zlsku Partnera verejného
sektora, (1l) svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na akúkoľvek
tretlu osobu:

- nevykonal anl sa nezavlazal vykonať žladny Iný úkon, ktorým by sa menil KUV
v Partnerovi verejného sektora,

- nle je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkelu v Slovenskej republike:

- Je konečným užívateľom výhod v Partnerovi verejného sektora:

Strana 526
4.1

4.2

5.1

6.1

6.2

6.3

- nezamlčal žladne skutočnosti, ktoré by mohll mať vplyv na identifikáciu KUV
v Partnerovi verejného sektora.

VEREJNÝ FUNKCIONÁR VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VO
VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Súčasťou vlastníckej alebo rladlacej štruktúry Partnera verejného sektora sú nasledovní
verejní funkclonárl vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike :

Mgr. Bc. Marlán Gaša] - poslanec mestského zastupiteľstva mesta Ružomberok
Ing. Mllan Šlávka - poslanec mestského zastuplteľstva mesta Ružomberok

Uvedené skutočnosti potvrdil Partner verejného sektora aj v čestnom vyhlásení podľa ČI. 3
ods. 3.3 písm. a) tohto Veriflkačného dokumentu a dotknuté osoby vo svojich čestných
vyhláseniach. Oprávnená osoba uvedené skutočnosti osvedčila porovnaním so zoznamom
poslancov Mestského zastuplteľstva mesta Ružomberok.

SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA
V PRÍPADE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA 8 4 ODS. 4 ZÁKONA

Partner verejného sektora nle je emitentom cenných paplerov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlleha požiadavkám na uverejňovanie Informácií podľa osobltného
predplsu! rovnocenného právneho predplsu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných normem a nle je anl spoločnosťou, ktorú tento emltent priamo alebo
nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadl, a preto sa
neaplikuje ustanovenie Zákona o splnení podmlenok na zápls vrcholového
manažmentu do Reglstra partnerov verejného sektora.

VYHLÁSENIA OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Veriflkačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba tento Verifikačný dokument pripravila v súlade s 8 11 Zákona a pri
Idertifikádi KÚV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala sl o predmete
záplsu do Registra partnerov verejného sektora všetky dostupné Informácie a tieto
vyhodnotila v súlade so Zákonom č. 297/2008 Z. z.

Tento Verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápls do Registra partnerov verejného
sektora podľa 5 5 ods. 3 a 8 9 Zákona.

V Bratislave, dňa 24.01.2022

Oprávnená osoba:

Podpísané elektronicky

ŠKRINIAR 8. PARTNERS s. r. 0.
advokátska kancelária
JUDr. Andrej Škriniar, LL.M., advokát a konateľ

1 Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných paplerodh a Investčných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných
papleroch) v znení neskorších predpisov

Strana 626
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

podľa 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení nlektorých zákonovOPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno:
IČO:

IČ DPH:

Sídlo:
Registráda:

V mene koná:

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno:

ŠKRINIAR 8. PARTNERS s. r. o.

50 663 542

5K2120410281

Hany Mellčkovej 39, 841 05 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka č.: 116325/B

JUDr. Andrej Škrinlar, LL.M., advokát a konateľ

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Mestský futbalový klub, a.s.IČO:
Sídlo:

Registrácia:

36 412 970

Žilinská cesta 21, Ružomberok 034 01
Obchodný register Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sa, vložka č.: 10389/L

(ďalej ako „Partner verejného sektora“)

1. PPREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

1.1

Predmetom tohto Verflkačného dokumentu je Identifikácia Konečného užívateľa výhod

Partnera verejného sektora (ďalej aj „KUV“) podľa ust. 6 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „Zákon“) pri overení KUV.

1.2

Partner verejného sektora predložil za účelom lIdentifikácie KUV Oprávnenej osobe

nasledovné dokumenty:

a)
b)
©
d)
e)
f)
9)
h)
N)
D
k)
D)
m)
n)
0]
P)
a)
r)

Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora
Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod
Čestné vyhlásenie — Ing. Ľubomír Golls
Čestné vyhlásenie — Ing. Jaroslav Hollga
Čestné vyhlásenie - Ing. Milan Šlávka
Čestné vyhlásenie — JUDr. Juraj Čech, PhD.
Čestné vyhlásenie — Mgr. Bc. Marlán Gašaj
Čestné vyhlásenie — Ing. Jaroslav Považan
Čestné vyhlásenie — panl Jana Jurčová
Občiansky preukaz -— Dr.h.c. doc. Ing. Mllan Fiľo, PhD. (fotokópla)
Občiansky preukaz — Ing. Ľubomír Golls (fotokópia)
Občiansky preukaz - Ing. Jaroslav Hollga (fotokópla)
Občiansky preukaz -— Ing. Milan Šlávka (fotokópla)
Občiansky preukaz — JUDr. Juraj Čech, PhD. (fotokópla)
Občiansky preukaz — Mgr. Bc. Marián Gašaj (fotokópla)
Občiansky preukaz -— Ing. Jaroslav Považan (fotokópla)
Občiansky preukaz — panl Jana Jurčová (fotokópla)
Aktuálne a úplné znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 28.05.2020
(fotokópla)
Strana 126
2.2

s) Aktuálne a úplne znenie stanov spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. zo dňa 24.11.2009
(fotokópla)

t) Dokumentáda potvrdzujúca vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora

u) Dokumentáda potvrdzujúca vlastnícku štruktúru spol. FK INVEST KOŠICE, a.s.

v) Dokumentáda potvrdzujúca vlastnícku štruktúru spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

w) Graflcké znázornenie organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora

x) Výpls z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 17.07.2019

y) Výpls z obchodného registra spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. zo dňa 11.07.2017

z) Potvrdenle o pridelení Identiflkačného čísla (IČO) Mestu Ružomberok (fotokópla)

aa) Zoznam poslancov Mestského zastuplteľstva mesta Ružomberok (fotokópla)

bb) Účtovná závlerka Partnera verejného sektora za rok 2019

cc) Výročná správa Partnera verejného sektora za rok 2019

dd) Správa nezávislého audítora z audltu účtovnej závlerky Partnera verejného sektora
zostavená ku dňu 31.12.2019

Dokumenty uvedené v ČI. 1 ods. 1.2 písm. a) až dd) Verifikačného dokumentu sú spolu ďalej
označované aj ako „Dokumenty“.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Po analýze Dokumentov podľa ČI. 1 bod 1.2 tohto Veriflkačného dokumentu zistila Oprávnená
osoba nižšie uvedené skutočnosti:

Graflcké vyjadrenie vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora a dotknutých
spoločností:

Dr.h.c. doc.
Ing. Milan Fiľo, PhD.

Minoritný

99% akcionár

FK INVEST KOŠICE
a.s.

Mesto Ružomberok

na

95,81%

Mestský futbalový
klub, a.s.

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou zapísanou do Obchodného registra

Okresného súdu Žillna, založenou v zmysle 8 154 anasl. Obchodného zákonníka na

ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 30.07.2003 v zmysle $ 171 a nasl. Obchodného

zákonníka, jednorázovo, schválením stanov. Základné Imanle Partnera verejného sektora je

vo výške 15.541.701,- eur aje splatené vcelom rozsahu. Základné Imanle Partnera
Strana 2 z6
2.3.1

2.3.2

verejného sektora podľa predošlej vety, je rozvrhnuté na 4179 ks kmeňových akcií na meno,
v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie 3.719,- eur.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora adotknutých spoločností-
akcionári Partnera Verejného sektora a podlel na hlasovacích právach:

Akclonárml Partnera vereného sektora sú mesto Ružomberok, so sídlom Námestle Andreja
Hlinku 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 00 315 737, ktorému patrí 175 ks kmeňových akcií na
meno, v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie 3.719,- eur, t. J. podlel na
základnom Imaní, zlsku a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 4,19%
a spoločnosť FK INVEST KOŠICE, a.s., so sídlom Námestle SNP - Obchodná ullca 2 - 6,
81108 Bratislava, IČO: 36 185 159, zapísaná vobchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddlel: Sa, vložka č.: 4494/B (ďalej ako „FK INVEST KOŠICE, a.s.“), ktorej patrí
4004 ks kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie
3.719,- eur, t. J. podlel na základnom Imaní, zlsku a hlasovacích právach Partnera verejného
sektora vo výške 95,81%.

Podlel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora:

Podľa stanov Partnera verejného sektora hlasovade právo prináležlace akcionárovi sa riad!
menovltou hodnotou jeho akcií, pričom každých 3.719,- EUR menovltej hodnoty akcií sa
rovná jednému hlasu. Hlasy spojené s akciou sú neoddeliteľné.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady Partnera verejného
sektora:

Podľa stanov Partnera verejného sektora členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná
rada. Dozorná rada rozhoduje na základe súhlasu väčšiny prítomných členov. Dozorná rada
je schopná sa platne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina dozornej rady. Dozorná
rada má troch členov, ktorí sú volení valným zhromaždením. Dve tretlny členov dozornej
rady volí valné zhromaždenia a jednu tretlnu zamestnanci Partnera verejného sektora
v prípade, že Partner verejného sektora má vlac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom
pomere vdobe voľby. Pôsobnosť valného zhromaždenia v Partnerovl vereného sektora
vykonávajú jeho vyššie uvedení akclonárl podľa svojich podlelov na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora.

Rozhodovanie o rozdelení zlsku v Partnerovi verejného sektora:
V súlade s predloženými stanovami Partnera verejného sektora o rozdelení zlsku rozhoduje
valné zhromaždenie na návrh predstavenstva po vyjadrení dozornej rady.

Základné Imanle spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. je vo výške 995.826,- eur a je splatené
v celom rozsahu. Základné Imanle FK INVEST KOŠICE, a.s. je rozvrhnuté (I) na 100 ks
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie 332,- EUR
a (1) na 29 ks kmeňových akdí na meno, v listlnnej podobe, s menovitou hodnotou každej
akcie 33.194,- eur.

Akclonármi spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. sú Dr.h.c. doc. Ing. Mllan Fiľo, PhD., trvalý
pobyt: námšstí Republiky 1037/3, Nové Mšsto, 110 00 Praha 1, Česká republlka, dátum
narodenia: 21.08.1967, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý je vlastníkom kmeňových
akclí na meno vllistlnnej podobe, v menovltej hodnote, ktorej zodpovedá podlel na
základnom Imaní, zlsku a hlasovacích právach spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. vo výške
99% a mlnorttný akclonár, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe,
v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podlel na základnom Imaní, zlsku a hlasovacích
právach spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. vo výške 1%.

Podlel na hlasovacích právach v spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s.:
Podľa predložených stanov spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. sa počet hlasov akclonára

určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akclí k výške základného Imanla.

Strana 3 26
2.4.1

2.4.2

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozomej rady spoločnosti FK INVEST
KOŠICE, a.s.:

V súlade s predloženými stanovami spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. voľba a odvolávanie
členov predstavenstva a dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti
FK INVEST KOŠICE, a.s., s výnimkou tých členov dozornej rady, ktorí sú volení a odvolávaní
zamestnancami spoločnosti za predpokladu, že spoločnosť FK INVEST KOŠICE, a.s. má v čase
voľby v hlavnom pracovnom pomere vlac ako 50 zamestnancov.

Rozhodovanie o rozdelení zlsku v spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s.:
Podľa predložených stanov spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. o rozdelení zisku spoločnosti
FK INVEST KOŠICE, a.s. rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva.

Rladlaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená členmi predstavenstva a vedúdmi
pracovníkmi v priamej rladlacej pôsobnosti predstavenstva, ktorýml podľa predložených
dokumentov sú ďalej uvedené osoby.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré riadl jeho činnosť
a koná vjeho mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostlach spoločnosti, ktoré
nle sú všeobecne záväznýmI predplsml a stanovami Partnera verejného sektora alebo
uznesením valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vyhradené do pôsobnosti
valného zhromaždenia alebo dozornej rady Partnera verejného sektora. Právo kontrolovať
výkon pôsobnosti predstavenstva patrí dozornej rade.

V mene Partnera verejného sektora konajú a podplsujú vždy dvaja členovia predstavenstva
spoločne, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva.

Podľa stanov Partnera verejného sektora prijíma predstavenstvo rozhodnutia nadpolovičnou
väčšinou hlasov prítomných členov, pričom pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
Predstavenstvo je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

Členmi dstav! vi ra ov é ra ku dňu ven!

Verlfikačného dokumentu sú:

. Ing. Ľubomír Golis, dátum narodenla: 24.06.1975, trvalý pobyt: Zarevúca 4935/27,
034 01 Ružomberok, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkda: predseda
predstavenstva

+ JUDr. Juraj Čech, PhD., dátum narodenia: 30.09.1952, trvalý pobyt: Karola Salvu
1985/5, 034 01 Ružomberok, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: člen
predstavenstva

+. Ing. Jaroslav Hollga, dátum narodenla: 06.05.1958, trvalý pobyt: Záhradná 524/6,
059 35 Batlzovce, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: člen predstavenstva,

+ Ing. Mllan Šlávka, dátum narodenia: 21.05.1968, trvalý pobyt: Gen. Mlloša Vesela
5304/3, 034 01 Ružomberok, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: člen
predstavenstva

+ Mgr. Bc. Marlán Gašaj, dátum narodenla: 06.02.1962, trvalý pobyt: Liptovská 2112/3,
034 01 Ružomberok, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: člen
predstavenstva

XNedúcimi pracovníkmi v priamej rladlacej pôsobnosti predstavenstva sú:

+ Ing. Jaroslav Považan, dátum narodenia: 13.03.1965, trvalý pobyt: Róberta Dúbravca
1514/1, 034 01 Ružomberok, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: technický
rladlteľ

e Jana Jurčová, dátum narodenia: 24.08.1963, trvalý pobyt: Smreková 1999/3, 034 01
Ružomberok, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: ekonómka

Strana 426
3.1

3.2

3.3

3.4

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe oznámenia Partnera verejného sektora a predloženého dokladu totožnosti
Konečného užívateľa výhod zistila Oprávnená osoba, že (I) došlo k zmene adresy trvalého
pobytu Konečného užívateľa výhod a (1l) Konečnému užívateľovi výhod bolo udelené štátne
občianstvo Českej republlky. Oprávnená osoba v dôsledku skutočností podľa predošlej vety
v súlade s 6 9 Zákona pripravila tento Vertflkačný dokument.

Na základe Informácií vyplývajúcich z Dokumentov podľa ČI. 1 ods. 1.2 tohto Veriflkačného
dokumentu, predložených čestných vyhlásení a vsúlade s ustanovením 8 11 Zákona
v spojení s $ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legallzáciou príjmov z trestnej
člnnostl a o ochrane pred financovaním terorizmu Oprávnená osoba Identlfikovala ako
Konečného užívateľa výhod nasledovnú osobu:

Meno a priezvisko: Dr.h.c. doc. Ing. Mllan Fiľo, PhD.

Trvalý pobyt: námôstí Republiky 1037/3, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Dátum narodenia: 21.08.1967

Štátna príslušnosť: Česká republika

Verejná funkcia: Nle je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkelu

v Slovenskej republlke

Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zlstená a overená na
základe predloženého dokladu totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občlansky preukaz
(ďalej len „Doklad totožnosti“), porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených
v Dokumentoch podľa ČI. 1 ods. 1.2 tohto Veriflkačného dokumentu s údajml Konečného
užívateľa výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti a overením skutočnej podoby
Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti.

Čestné vyhlásenia:

Oprávnená osoba v rámd obstarávania Dokumentov a Informácií za účelom Identifikácie KUV.
sl súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner verejného sektora Oprávnenej
osobe predložil:
a) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného
sektora čestne vyhlásil, že:
- Informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora za účelom
identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé:
- nezamlčal exlstendu žladnych Informádí anl dokumentov, ktoré majú alebo môžu
mať vplyv na správnu Identifikáciu KUV:
- neexistujú Iné zmluvy, vrátane zmlúv o budúcej zmluve, zmluvy otlchom
spoločenstve, dodatky, záplsnice a Iné dokumenty, ktoré by mall vplyv, alebo
v budúcnosti by mohll mať vplyv na podlel na Partnerovi verejného sektora, na zlsku,
na hlasovacích právach, na Identlfikovaní KUV a pod.:
- nlektoré z fyzlckých osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo rladlacej štruktúry
Partnera verejného sektora sú verejnýml funkclonárml vykonávajúcim funkclu
v Slovenskej republike:

b) čestné vyhlásenie KUV, v ktorom KUV čestne vyhlásill, že:

- neprevledol anl sa nezavlazal prevlesť (1) svoju majetkovú účasť v Partnerovi
verejného sektora, (ll) svoje právo na vyplatenie podlelu zo zlsku Partnera verejného
sektora, (lll) svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na akúkoľvek
tretlu osobu:

- nevykonal anl sa nezavlazal vykonať žladny Iný úkon, ktorým by sa menil KUV
v Partnerov verejného sektora:

- nle je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkclu v Slovenskej republike:

- Je konečným užívateľom výhod v Partnerovi verejného sektora,

Strana 526
4.1

4.2

5.1

6.1

6.2

6.3

- nezamlčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohll mať vplyv na Identifikáciu KUV
v Partnerovi verejného sektora.

VEREJNÝ FUNKCIONÁR VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VO
VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Súčasťou vlastníckej alebo rladlacej štruktúry Partnera verejného sektora sú nasledovní
verejní funkclonárl vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

Mgr. Bc. Marlán Gaša] — poslanec mestského zastuplteľstva mesta Ružomberok
Ing. Mllan Šlávka — poslanec mestského zastuplteľstva mesta Ružomberok

Uvedené skutočnosti potvrdil Partner verejného sektora aj v čestnom vyhlásení podľa ČI. 3
ods. 3.3 písm. a) tohto Vertfikačného dokumentu a dotknuté osoby vo svojich čestných
vyhláseniach. Oprávnená osoba uvedené skutočnosti osvedčila porovnaním so zoznamom
poslancov Mestského zastuplteľstva mesta Ružomberok.

SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA
V PRÍPADE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA 8 4 ODS. 4 ZÁKONA

Partner verejného sektora nle je emitentom cenných paplerov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlleha požladavkám na uverejňovanie Informácií podľa osobltného
predplsu! rovnocenného právneho predplsu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných norlem a nle je anl spoločnosťou, ktorú tento emltent priamo alebo
nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadl, a preto sa
neaplikuje ustanovenie Zákona o splnení podmlenok na zápls vrcholového
manažmentu do Registra partnerov verejného sektora.

VYHLÁSENIA OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verlflkačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

Oprávnená osoba tento Verifikačný dokument pripravila v súlade s 6 11 Zákona a pri
Identlfikácii KÚV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala sl o predmete
záplsu do Registra partnerov verejného sektora všetky dostupné Informácie a tleto
vyhodnotila v súlade so Zákonom č. 297/2008 Z. z.

Tento Verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápls do Registra partnerov verejného
sektora podľa 5 5 ods. 3 a 69 Zákona.

V Bratislave, dňa 18.01.2021

Oprávnená osoba:

Podpísané elektronicky

ŠKRINIAR 8 PARTNERS s. r. o.
advokátska kancelária
JUDr. Andrej Škriniar, LL.M., advokát a konateľ

1 Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papleroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných
papleroch) v znení neskorších predplsov

Strana 626
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENTpodľa 8 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

2
|
|

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné meno:
Ičo:

IČ DPH:

Sídlo:
Registrácia:

v mene koná:

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné meno:

ŠKRINIAR advokátska kancelária s. r. o.
50 663 542

5K2120410281

Hany Meličkovej 39, 841 05 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1
oddiel: Sro, vložka č.: 116325/B

JUDr. Andrej Škriniar, advokát a konateľ

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

Mestský futbalový klub, a.s.

1ČO: 36 412 970
Sidlo: Žilinská cesta 21, Ružomberok 034 0i
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
oddie!: Sa, vložka č.: 10389/L
(ďalej aka „Partner verejného sektora“)
1. PPREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU11 Predmetom tehte Verifikačného dakumentu je identifikácia Konečného užívateľa výhod
Partnera verejného sektora (ďalej aj „KUV“) podľa ust. S 11 ods. 4 a 5 zákona č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďaiej
len „Zákon“) pri overení KUV,

1.2 Partner verejného sektora predložil za účelom identifikácie KUV Oprávnenej osobe
nasledovné dokumenty:
a) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora
b) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod
c) Čestné vyhlásenie — Ing. Ľubomír Golis
dy Čestné vyhlásenie - Ing. Jarostav Holiga
€) Čestné vyhlásenie — Ing. Milan Šlávka
f) Čestné vyhlásenie - JUDr. Juraj Čech, PhD.
g) Čestné vyhlásenie — Mgr. Bc. Marián Gašaj
h) Čestné vyhlásenie — Ing. Jaroslav Poväžan
i) Čestné vyhlásenie - paní Jana Jurčová
j) Občiansky preukaz - Dr.h.c. doc, Ing. Milan Fiťo, PhD. (fotokópia)
k) Občiansky preukaz - Ing. Ľubomír Golis (fotokópia)
) "Občiansky preukaz — Ing. Jaroslav Holiga (fotokópia)
m) Občiansky preukaz - Ing. Milan Šiávka (fotokópia)
n) Občiansky preukaz - JUDr. Juraj Čech, PhD. (fotokópia)
0) Občiansky preukaz - Mgr. Bc. Marián Gašaj (fotokópia)
p) Občiansky preukaz - Ing. Jaroslav Považan (fotokópia)
g) Občiansky preukaz - pani Jana Jurčová (fotokópia)

Strana 1 z 6


2.1

r) Aktuálne a úplne znenie stanov Partnera verejného sektora zo dňa 23.05.2019
(fotokópia)

s) Aktuálne a úplne znenie stanov spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. zo dňa
24.11.2009 (fotokópia)

t) Dokumentácia potvrdzujúca vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora

u) Dokumentácia potvrdzujúca vlastnicku štruktúru spol. FK INVEST KOŠICE, a.s.

v) Dokumentácia potvrdzujúca vlastnícku štruktúru spol. ECO-INVESTMENT, a.s.

Ww) Grafické znázornenie organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora

x) Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 17.07.2019

y) Výpis z obchodného registra spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. zo dňa 11.07.2017

z) Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) Mestu Ružomberok (fotokópia)

aa) Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Ružomberok (fotokópia)

bb) Účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2018

ce) Výročná správa Partnera verejného sektora za rok 2018

Dokumenty uvedené v ČI. 1 ods. 1.2 písm. a) až cc) Verifikačného dokumentu sú spolu ďalej
označované aj ako „Dokumenty“.
VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Po analýze Dokumentov podľa ČI, 1 bod 1,2 tohto Verifikačného dokumentu zistija Oprávnená
osoba nižšie uvedené skutočností:

Grafické vyjadrenie vlastníckej štruktúry Partnera verejného sektora a dotknutých
spoločností:

Dr.h.c. doc.
Ing. Plan fifa, Ph...I Minoritný
akcionár

99% |1 FKINVEST KOŠICE |Mesto Ružomberok | 45,70%
„79%Mestský futbalový
klub, a.s.Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou zapísanou do Obchodného registra
Okresného súdu Žilina, založenou v zmysle 5 154 a nasl. Obchodného zákonníka na
ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 30.7.2003 v zmysle 8 171 a nasi. Obchodného
zákonníka, jednorázovo, schválením stanov. Základné imanie Partnera verejného sektora je
vo výške 13.522.284,- eur aje splatené vcelom rozsahu, Základné imanie Partnera
verejného sektora podľa predošlej vety, je rozvrhnuté na 3636 ks kmeňových akcií na meno,
v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie 3.719,- eur.

Straná 226
2.3

2.3.1

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora adotknutých spoločností-
akcionári Partnera Verejného sektora a nodiet na hlasovacích právach:

Akcior í Partnera vereného sektora sú mesto Ružomberok, so sídlom Námestie Andreja
Hlinku 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 00 315 737, ktorému patrí 153 ks kmeňových akcií na
meno, v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie 3.719,- eur, t. j. podiel na
základnom imaní, zisku a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 4,21%
a spoločnosť FK INVEST KOŠICE, a.s., so sídlom Námestie SNP - Obchodná ulica 2 - 6,
811 08 Bratislava, IČO: 36 185 159, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4494/B (ďalej ako „FK INVEST KOŠICE, a.s.“), ktorej patrí
3483 ks kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie
3.719,- eur, t. j. podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach Partnera verejného
sektora vo výške 95,79%,

Podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora:

Podľa stanov Partnera verejného sektora hlasovacie právo prináležiace akcionárovi sa riadi
menovitou hodnotou jeho akcii, pričom každých 3.719,- EUR menovitej hodnoty akcií sa
rovná jednému hlasu. Hlasy spojené s akciou sú neoddeliteľné.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady Partnera verejného
sektora:

Podia stanov Partnera verejného sektora členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná
rada. Dozorná rada rozhoduje na základe súhlasu väčšiny prítomných členov. Dozorná rada
je schopná sa platne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina dozornej rady. Dozorná
rada má troch členov, ktorí sú volení vainým zhromaždením, Dve tretiny členov dozornej
rady voil valné zhromaždenia a jednu tretinu zamestnanci Partnera vereíného sektora
V píápade, že Partner verejného sektora má viac ako 50 zamestnancov v ilavnom pracovnom
pomere v dobe volby. Pôsobnosť valného zhromažden la v Partnerovi verenáho sektora
vykonávajú jeho vyššie uvedení akcionári podľa sk
v Partnerovi verejného sektora,podielov na hlasovacích práv:Rozhodovanie o rozdelení zisku v Partnerovi verejného sektora:
V súlade s predloženými stanovami Partnera verejného sektora o rozdelení zisku rozhoduje
valné zhromaždenie na návrh predstavenstva po vyjadrení dozornej rady.

Základné imanie spoločnosť FK INVEST KOŠICE, a.s. je vo výške 995.826,- eur a je spiatené
v celom rozsahu. Základné imanie FK INVEST KOŠICE, a.s. je rozvrhnuté (1) na 100 ks
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie 332,- EUR
a (i) na 29 ks kmeňových akcii na meno, v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej
akcie 33.194,- eur.

Akcionármi spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. sú Dr.h.c. doc. Ing. Mílan Fiľo, PhD., trvalý
pobyt: námôstí Republiky 1037/3, Nové Mésto, 110 00 Praha 1, Česká republika, dátum
narodenia: 21.08.1967, štátna príslušnosť: Česká republika, ktorý je vlastníkom kmeňových
akcií na meno vlistinnej podobe, v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na
základnom imaní, zisku a hlasovacích právach spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. vo výške
99% a minoritný akcionár, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno.v listinnej podobe,
v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na. základnom: imaní, zisku a hlasovacích
právach spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. vo výške 1%.

Podiel na hlasovacích právach v spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s.:
Podľa predložených stanov spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. sa počet hlasov akcionára
určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti FK INVEST
KOŠICE, a.s.:

Strana 3 z 6


2.4

2.4.1

2.4.2

V súlade s predloženými stanovami spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. voľba a odvolávanie
členov predstavenstva a dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti
FK INVEST KOŠICE, a.s., s výnimkou tých členov dozornej rady, ktorí sú volení a odvolávaní
zamestnancami spoločnosti za predpokladu, že spoločnosť FK INVEST KOŠICE, a.s, má v čase
voľby v hlavnom pracovnom pomere viac ako 50 zamestnancov.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s.:
Podľa predložených stanov spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. 9 rozdelení zisku spoločnosti
FK INVEST KOŠICE, a.s. rozhoduje vainé zhromaždenie na návrh predstavenstva.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená členmi predstavenstva a vedúcimi
pracovníkmi v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva, ktorými podľa predložených
dokumentov sú ďalej uvedené osoby.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré riadi jeho činnosť
a koná v jeho mene, Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ktoré
nie sú všeobecne záväznými predpismi a stanovami Partnera verejného sektora alebo
uznesením valného zhromaždenia Partnera verejného sektora vyhradené do pôsobnosti
valného zhromaždenia alebo dozornej rady Partnera verejného sektora. Právo kantrolovať
výkon pôsobnosti predstavenstva patrí dozornej rade.

V mene Partnera verejného sektora konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva
spoločne, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva

Podľa stanov Partnera verejného sektora prijíma predstavenstvo rozhodnuhia nadpolovič:
väčšinou hiasov prítomných členav, pričom pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas pred
Predstavenstvo je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov,

Členmi predstavenstva Partnera, „verejného „sektora ku dňu vyhotovenia

Merifikačného dokumentu sú:

+ (Ing. Ľubomír Golfis, um narodenia: 24.08.1 pobyt: Zereváca 493:
934 01 Ružomberok, štátna prísiušnosť: Siavenská republika, funkcia: predseda
predstavenstva

+ JUDr. Juraj Čech, PhD., dátum narodenia: 30.09.1952, trvalý pobyt: Karola Salvu
1985/5, 034 01 Ružomberok, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: člen
predstavenstva

« Ing. Jaroslav Holiga, dátum narodenia: 06.05.1958, trvalý pobyt: Záhradná 524/6,
059 35 Batizovce, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: člen predstavenstva,

« Ing. Milan Šlávka, dátum narodenia: 21.05.1968, trvalý pobyt: Gen. Miloša Vesela
5304/3, 034 01 Ružomberok, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: čien
predstavenstva

» Mgr. Bc. Marián Gašaj, dátum narodenia: 06.02.1962, trvalý pobyt: Liptovská 2117/3,
034 01 Ružomberok, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: čien
predstavenstvaVedúcimi pracovníkmi v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva sú:

e Ing. Jaroslav Považan, dátum narodenia: 13.03.1965, trvalý pobyt: Róberta Dúbravca
1514/1, 034 01 Ružomberok, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: technický
riaditeľ

» Jana Jurčová, dátum narodenia: 24.08.1963, trvalý pobyt: Smreková 1999/3, 034 01
Ružomberok, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: ekonómka

Strana 426
3.1

3.2

3.3

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na zákiade oznámenia Partnera verejného sektora a predloženého dokladu totožnosti
Konečného užívateľa výhod zistila Oprávnená osoba, že (i) došlo k zmene adresy trvalého
pobytu Konečného užívateľa výhod a (ii) Konečnému užívateľovi výhod bolo udelené štátne
občianstvo Českej republiky. Oprávnená osoba v dôsledku skutočností podľa predošlej vety
v súlade s 8 9 Zákona pripravila tento Verifikačný dokument,

Na základe informácií vyplývajúcich z Dokumentov podľa ČI. 1 ods. 1.2 tahto Verífikačného
dokumentu, predložených čestných vyhlásení a vsúlade s ustanovením 8 11 Zákona
v spojení s 8 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu Oprávnená osoba ideatifikovala ako

Konečného užívateľa výhod nasiedovnú osobu:

Meno a priezvisko: Dr.h.c. doc. Ing, Milan Fiľo, PhD.

Trvalý pobyt: námestí Republiky 1037/3, Nové Mésto, 110 00 Praha 1
Dátum narodenia: 21.08.1967

Štátna príslušnosť: Česká republika

Verejná funkcia: Nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu

v Slovenskej republike

Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola zo strany Oprávnenej osoby zistená a overená na
základe predloženého dokladu totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz
(ďalej len „Doklad totožnosti“), porovnaním údajov Konečného užívateľa výhod uvedených
v Dokumentoch podľa ČI. 1 ods. 1.2 tohto Verifikačného dokumentu s údajmi Konečného
užívateľa výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti a overením skutočnej podoby
Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti.

Čestné vyhlásenia:Oprávnená osoba vrá obstarávania Dokumentov a informácií za di
si súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner ver:
osobe predložil:
a) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného
sektora čestne vyhlásil, že:
- informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora za účelom
identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé:
- nezamičal existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú aleba môžu
mať vplyv na správnu identifikáciu KUV:
- neexistujú iné zmluvy, vrátane zmlúv o budúcej zmluve, zmluvy o tichom
spoločenstve, dodatky, zápisnice a iné dokumenty, ktoré by mali vplyv, alebo
v budúcnosti by mohli mať vplyv na podiel na Partnerovi verejného sektora, na získu,
na hlasovacích právach, na identifikovaní KUV a pad.:
- niektoré z fyzických osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry
Partnera verejného sektora sú verejnými funkcionármi vykonávajúcim funkciu
v Slovenskej republike:m identifikácie Kuv
ho sektora Oprávnenejb) čestné vyhlásenie KUV, v ktorom KUV čestne vyhlásili, že:

- nepreviedol ani sa ňezaviazal previesť (i) svoju majetkovú účasť v Partnerovi
verejného sektora, (ii) svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného
sektora, (ili) svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na akúkoľvek
tretiu osobu,
nevykonal ani sa nezaviaza! vykonať žiadny iný úkon, ktorým by sa menil KUV
v Partnerovi verejného sektora:

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike:

- je konečným užívateľom výhod v Partnerovi verejného sektora:

Strana 5 z 6
4.1

4.2

5.1

m

©
N

6.3

- nezamičal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu KUV
v Partnerovi verejného sektora.

VEREJNÝ FUNKCIONÁR VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VO
VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora sú nasledovní
verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

Mgr. Bc. Marián Gašaj - poslanec mestského zastupiteľstva mesta Ružomberok
Ing. Milan Šlávka - poslanec mestského zastupiteľstva mesta Ružomberok

Uvedené skutočností potvrdil Partner verejného sektora aj v čestnom vyhlásení podľa ČI. 3
ods. 3.3 písm. a) tohto Verifikačného dokumentu a dotknuté osoby vo svojich čestných
vyhláseniach. Oprávnená osoba uvedené skutočnosti osvedčila porovnaním so zoznamom
poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Ružomberok.

SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA
V PRÍPADE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA S 4 ODS. 4 ZÁKONA

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného
predpisu“ rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem anie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo
nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priama alebo nepriamo výlučne riadi, a preto sa
neaplikuje ustanovenie Zákona o splnení podmienok na zápis vrcholového
manažmentu do Registra partnerov verejného sektora.

VYHLÁSENIA OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávne ti uvedené vot

zodpoveda

osoba vyhlasíje, že skutoč
ňou skutočne zistenému staVerfikačnom dokumm
Oprávnená osoba tento Verifikačný dokument pripravila v súlade s $ 11 Zákona a pri
identifikácii KÚV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete
zápisu do Registra partnerov verejného sektora všetky dostupné informácie a tieto
vyhodnotila v súlade so Zákonom č. 297/2008 Z. z.

Tento verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do Registra partnerov verejného
sektora podľa S 5 ods, 3a 59 Zákona.

V Bratislave, dňa 26.08.2019

Oprávnená osoba:ŠKRINIAR advokátska kancelária s. r. o.
JUDr, Andrej Škriniar, advokát a konateľ! Zákon č. 566/2001 Z. z o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ťzákan o cenných
papieroch) v znení neskorších predpisov

Strana 6026
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

PT ODO OTTO TOO ODO TOO TOO TOO o Ti

podľa 5 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. g registri partnerov verejného sektora a o zmene a

r — o —

OPRÁVNENÁ OSOBA:

Obchodné mena:
1ČO:

1Č DPH:

Sídio:
Pracovisko:
Registrácia:

V omene koná:

doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Verifikačný dokument")

i

m oe nie

ŠKRINIAR advokátska kancelária s.r.o.

50 6653 542

5K2120410281

Hany Meličkovej 39, 841 05 Bratislava
Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1
oddiel: Sro, vložka č.: 116325/B

JUDr. Andrej Škriniar, advokát a konateľ

(ďalej ako „Oprávnená osoba“)

PARTNER VEREJNÉHO SEKTORA:

Obchodné mero:

Mestský futbalový klub, a.s.
1€o: 36 412 970
Sídlo: Žilinská cesta 21, Ružomberok 034 01
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina,
oddiel: Sa, vložka č.: 10389/L
(ďalej ako „Partner verejného sektora“)
1. PPREDMET VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU
1.1 Predmetom tohto Verifikačného dokumentu je identifikácia Konečného užívateľa výhod
Partnera verejného sektora (ďalej aj „KUV“) podľa ust. 5 11 ods. 4 a 5 zákana č. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
fen „Zákon“) pri overení KUV.
1.2. Partner verejného sektora prediožil za účelom identifikácie KUV Oprávnenej osobe

nasledovné dokumenty:

a) Čestné vyhlásenie partnera verejného sektora

b) Čestné vyhlásenie konečného užívateľa výhod

c) Čestné vyhlásenie - Ing. Ľubomír Golis

d) Čestné vyhlásenie — Ing. Vladimír Ševčík

e) Čestné vyhlásenie - Ing. Milan Šlávka

f) Čestné vyhlásenie - JUDr. Juraj Čech, PhD.

9) Čestné vyhlásenie - Bc. Marián Gašaj

h) Čestné vyhlásenie — Ing. Dušan Tittel

i) Čestné vyhlásenie - Ing. Jaroslav Považan

jj Čestné vyhlásenie - pani Jana Jurčová

kj Občiansky preukaz - Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fifo, PhD. (fotokópia)
) Občiansky preukaz — Ing. Ľubomír Golis (fotokópia)

m) Občiansky preukaz - Ing. Vladimír Ševčík (fotokópia)
n) Občiansky preukaz - ing. Milan Šiávka (fotokópia)

c) Občiansky preukaz — JUDr. Juraj Čech, PhD. (fotokópia)
p) Občiansky preukaz - Bc. Marián Gašaj (fotokópia)

g) Občiansky preukaz - Ing. Dušan Titteľ (fotokópia)

Strana iz 6


2.1r)
s)
t)
u)

v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
ce)
dd)
ee)

Občiansky preukaz - Ing. Jaroslav Považan (fotokópia)

Občiansky "preukáz - paní Jáňa Jurčová (fotokópia)

Aktuálne a úplne znenie stanov Partnera verejného zo dňa 16.05.2016 (fotokópia)
Aktuálne a úplne znenie stanov spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. zo dňa
24.11.2009 (fotokópia)

Dokumentácia potvrdzujúca vlastnícku štruktúru Partnera verejného sektora
Dokumentácia potvrdzujúca vlastnícku Štruktúru spol. FK INVEST KOŠICE, a.s.
Grafické znázornenie organizačnej štruktúry Partnera verejného sektora

Výpis z obchodného registra Partnera verejného sektora zo dňa 11.07.2017

Výpis z obchodného registra spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. zo dňa 11.07.2017
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) mestu Ružomberok (fotokópia)
Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Ružomberok (fotokópia)
Účtovná závierka Partnera verejného sektora za rok 2016

Výročná správa Partnera verejného sektora za rok 2016

Abecedný zoznam poslancov NR SR (zdroj: wWww.nrsr.sk)

Dokumenty uvedené v Či. 1 ods. 1.2 písm. a) až ee) Verifikačného dokumentu sú spolu ďalej
označované aj ako „Dokumenty“.

VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Po analýze Dokumentov podľa ČI, 1 bod 1.2 tohto Verifikačného dokumentu zistila Oprávnená

0801

ba nižšie uvedené skutočnosti:

Grafické vyjadrenie vlastníckej štruktúry Parinera verejného sektora 2 dotknutých
spoločností:Mesto RúZOnNIibárakBôh

x

NRStrana 2 z 6


2.2

2.3

2.3.1.

2.3.2

Partner verejného sektora je akciovou spoločnosťou zapísanou do obchodného registra
Okresného "súdu Žilina, založeňou v zmysle $ 154 a nasi. Obchodišého“ zákonníka na
ustanovujúcom välnom zhromaždení dňa 30.7.2003 v zmysle $ 171 a nasi. Obchodného
zákonníka, jednorázovo, schválením stanov. Základné imanie Partnera verejného sektora je
vo výške 6.668.167,- eur a je splatené v celom rozsahu. Základné imanie Partnera verejného
sektora je rozvrhnuté na 1793 ks kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, s menovitou
hodnotou každej akcie 3.719,- eur.

Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora a dotknutých speločností-
akcionári Partnera Verejného sektora a podiet na hlasovacích právach:

Akcio: Partné ra sú mesto Ružomberok, so sídiom Námestie Andreja
Hlinku 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 60 315 737, ktorému patrí 87 ks kmeňových akcií na
meno, v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie 3.719,- eur, t. j. podiel na
základnom imaní, zisku a hlasovacích právach Partnera verejného sektora vo výške 4,85% a
spoločnosť FK INVEST KOŠICE, a.s., so sídlom Námestie SNP - Obchodná ulica 2 — 6, 811
08 Bratislava, IČO: 36 185 159, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
1, odd sa, vložka č.. 4494/B (ďalej ako „FK INVEST KOŠICE, a.s."), ktorej patrí 1706 ks
kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie 3.719,-
eur, t. j. podiel na základnom Imaní, zlsku a hlasovacích právach Partnera verejného sektora
vo výške 95,15%.

Podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora:

Podľa stanov Partnera verejného sektora hlasovacie právo prináležiace akcionárovi sa riadi
menovitou hodnotou jeho akcií, pričom každých 3.719,- EUR menovitej hodnoty akcií sa
rovná jednému hlasu. Hlasy spojené s akciou sú neoddeliteľné.

Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady Partnera verejného
sektora:

Podľa stanov Partnera verejného sektora členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná
rada. Dozorná rada rozňoduje na základe súhlasu väčšiny prítomných členov. Dozorná rada
je schopná sa platne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina dozornej rady. Dozorná
rada má troch členov, ktorí sú volení valným zhromaždením. Dve tretiny čienov dozornej
rady voli valné zhromaždenia a jednu tretinu zamestnanci Partnera verejného sektora
v prípade, že Partner verejného sektora má viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom
pomere v dobe voľby, Pôsobnosť valného zhromažderiia v Partnerovi vereného sektora
vykonávajú jeho vyššie uvedení akcionári podľa svojích podielov na hlasovacích právach
v Partnerovi verejného sektora.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v Partnerovi verejného sektora:
V súlade s predloženými stanovami Partnera verejného sektora o rozdelení zisku rozhoduje
valné zhromaždenie na návrh predstavenstva po vyjadrení dozornej rady.

Základné imanie spoločnosť FK INVEST KOŠICE, a.s. je vo výške 995,826,- eur a je splatené
v celom rozsahu. Základné imanie FK INVEST KOŠICE, a.s. je rozvrhnuté (i) na 100 ks
kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej akcie 332,- EUR
a (i) na 29 ks kmeňových akcii na meno, v listinnej podobe, s menovitou hodnotou každej
akcie 33.194,- eur.

Akcionármi spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. sú Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo, PhD., trvalý
pobyt: Bažantia 16454/4, 821 05 Bratislava - Ružinov, dátum narodenia: 21.08.1967, štátna
príslušnosť: Slovenská republika, ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej
podobe, v menovitej hodnote, ktorej zodpovedá podiel na základnom imaní, zisku a
hlasovacích právach spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. vo výške 99% a minoritný akcionár,
ktorý je vlastníkom kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, v menovitej hodnote, ktorej
zodpovedá podiel na základnom imaní, zisku a hlasovacích právach spoločnosti FK INVEST
KOŠICE, a.s. vo výške 1%.

Strana 3 z 6
2.4

2.4.1.

2.4.2.Podie! na hlasovacích právach v spoločnosti FKTNVEST KOŠICE, a,
Podľa predložených stanov spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. sa počet hlasov akcionára
určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.Voľba a odvolávanie členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti FK INVEST
KOŠICE, a.s.:

V súlade s predloženými stanovami spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. voľba a odvolávanie
členov predstavenstva a dozornej rady patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti
FK INVEST KOŠICE, a.s., s výnimkou tých členov dozornej rady, ktorí sú volení a odvolávaní
zamestnancami spoločnosti za predpokladu, že spoločnosť FK INVEST KOŠICE, a.s. má v čase
voľby v hlavnom pracovnom pomere viac ako 50 zamestnáncov.

Rozhodovanie o rozdelení zisku v spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s.:
Podľa predložených stanov spoločnosti FK INVEST KOŠICE, a.s. a rozdelení zisku spoločnosti
FK INVEST KOŠICE, a.s. rozhoduje vainé zhromaždenie na návrh predstavenstva.

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora je tvorená členmi predstaveiistva a vedúcimi
pracovníkmi v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva, ktorými podľa predložených
dokumentov sú ďalej uvedené osoby.

Štatutárnym orgánom Partnera verejného sektora je predstavenstvo, ktoré riadi jeho činnosť
a koná v jeho mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, ktoré
nie sú všeobecne záväznými predpismi a stanovami Partnera verejného sektora alebo
uznesením valného zhromaždenia Partnera verejného sektnra vyhradené do pôsobnosti
vainého zhromaždenia alebo dozornej rady Partnera verejného sektora. Právo kontrotovať
výkon pôsobnosti predstavenstva patrí dozornej rade.

V mene Partnera verejného sektora konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva
spoločne, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva.

Podľa stanov Partnera verejného sektora prijíma predstavenstvo rozhodnutia nadpolovičnou
väčšinou hlasov prítomných členov, príčom pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
Predstavenstvo je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

Členmi predstavenstva Partnera verejného sektora ku dňu vyhotovenia

Verifikačného dokumentu sú:

e ing. Ľubomír Golis, dátum narodenia: 24.06.1975, trvalý pobyt: Zarevúca 4935/27,
034 01 Ružomberok, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: predseda
predstavenstva,

+ JUBr. Juraj Čech, PhD., dátum narodenia: 30.09.1952, trvalý pobyt: Karola Salvu
1985/5, 034 01 Ružomberok, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: člen
predstavenstva,

« Ing. Vladimír Ševčík, dátum narodenia: 31.05.1963, trvalý pobyt: Laziny 597/5, 034
01 Ružomberok, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: člen predstavenstva,

« Ing. Milan Šlávka, dátum narodenia: 21.05.1968, trvalý pobyt: Gen. Miloša Vesela
5304/3, 034 01 Ružomberok, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: člen
predstavenstva

« Bc. Marián Gašaj, dátum narodenia: 06.02.1962, trvalý pobyt: Liptovská 2112/3, 034
01 Ružomberok, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: člen predstavenstva

Vedúcimi pracovníkmi. v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva ku dňu

vyhotovenia Verifikačného dokumentu sú:

s 1ng. Dušan Tittel, dátum narodenia: 27.12.1966, trvalý pobyt: Strážna 12806/9A,
Bratislava - Staré Mesto, štátna prislušnosť: Slovenská republika, funkcia: športový
a marketingový riaditeľStrana 426


3.

ca

m. Ing. Jaroslav Považan, dátum narodenia: 13.03.1965, trvalý pobyt: Róberta Dúbravca
1514/1, 034 01 Ružomberok, štátna príslušnosť: Slôvenská republika, funkčiá: technický
riaditeľ

« Jana Jurčová, dátum narodenia: 24.08.1963, trvalý pobyt: Smreková 1999/3, 034 01
Ružomberok, štátna príslušnosť: Slovenská republika, funkcia: ekonómka

IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe informácií vyplývajúcich z Dokumentov podľa Či. 1 ods. 1.2 tohto Verifikačného
dokumentu, predložených čestných vyhlásení a vsúlade s ustanovením 8 11 Zákona
v spojení s 8 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a © ochrane pred financovaním terorizmu Oprávnená osoba identifikovala ako

Konečného užívateľa výhod nasledovnú osobu:

Meno a priezvisko: Dr.h.c. doc. Ing. Milan Fiľo, PhD.

Trvalý pobyt: Bažantia 16454/4, 821 05 Bratislava - Ružinov
Dátum narodenia: 21.08.1967

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

Verejná funkcia: Nie je verejným funkcianárom vykonávajúcim funkciu

v Slovenskej republike

Totožnosť Konečného užívateľa výhod bola za strany Oprávnenej osoby zistená a overená na
základe predloženého dokladu totožnosti Konečného užívateľa výhod: Občiansky preukaz
(ďalej len „Doklad totožnosti“), porovnaním údajov Kanečného užívateľa výhod uvedených
v Dokumentoch podľa ČI. 1 ods. 1.2 tohto Verifikačného dokumentu s údajmi Konečného
užívateľa výhod uvedených v jeho Doklade totožnosti a overením skutočnej -podoby
Konečného užívateľa výhod s jeho podobou v Doklade totožnosti.

Čestné vyhlásenia:

Oprávnená osoba v rámci obstarávania Dokumentov a informácií za účelom identifikácie KUV
si súčasne od Partnera verejného sektora vyžiadala a Partner. verejného sektora Oprávnenej
osobe predložil:
a) čestné vyhlásenie Partnera verejného sektora, v ktorom Partner verejného
sektora čestne vyhlásil, že:
- informácie a dokumenty poskytnuté Partnerom verejného sektora za účelom
identifikácie KUV sú aktuálne, úplne a pravdivé:
- nezamlča! existenciu žiadnych informácií ani dokumentov, ktoré majú alebo môžu
mať vplyv na správnu identifikáciu KUV:
neexistujú iné zmluvy, vrátane zmlúv o budúcej zmluve, zmluvy o tichom
spoločenstve, dodatky, zápisnice a iné dokumenty, ktoré by mali vplyv, alebo
v budúcnosti by mohli mať vplyv na podiel na Partnerovi verejného sektora, na zisku,
na hlasovacích právach, na identifikovaní KUV a pod.:
- niektoré z fyzických osôb, ktoré sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry
Partnera verejného sektora sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu
v Slovenskej republike:bj čestné vyhlásenie KUV, v ktorom KUV čestne vyhlásili, že:

nepreviedol ani sa nezaviazal previesť (i) svoju majetkovú účasť v Partnerovi
verejného sektora, (li) svoje právo na vyplatenie podielu zo zisku Partnera verejného
sektora, (iii) svoje hlasovacie práva v Partnerovi verejného sektora na akúkoľvek
tretiu osobu:

- nevykonal ani sa nezaviazal vykonať žiadny iný úkon, ktorým by sa menil KUV
v Partnerovi verejného sektora:

- nie je verejným funkcionárom vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike:

- je konečným užívateľom výhod v Partnerovi verejného sektora:

Strana 5 z 6
4.1.! Zákon.- nezamlčal žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na identifikáciu KUV
v Partnerovi verejného sektora.

VEREJNÝ FUNKCIONÁR VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VO
VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora sú nasledovní
verejní funkcionári vykonávajúci funkciu v Slovenskej republike:

Bc. Marián Gašaj - poslanec mestského zastupiteľstva mesta Ružomberok
Ing. Milan Šlávka - poslanec mestského zastupiteľstva mesta Ružomberok
1ng . Bušan Tittel - poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

Uvedené skutočností potvrdil Partner verejného sektora aj v čestnom vyhlásení podľa Čl. 3
ods. 3.3 písm. aj tohto Verifikačného dokumentu a dotknuté osoby vo svojich čestných
vyhláseniach, Oprávnená osoba uvedené skutočnosti osvedčila porovnaním so zoznamom
poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Ružomberok a abecedným zoznamom poslancov
NRSR,

SPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU DO REGISTRA
V PRÍPADE PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA PODĽA $ 4 0DS. 4 ZÁKONA

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie Informácií podľa osobitného
predpisu! rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo
nepriamo výlučne majetkovo ovláda A priamo aleho nenriamo výlučne riadi, a preto sa
neaplikuje ustanovenie Zákona o splnení podmienok na zápis vrcholového
manažmentu do Registra paržnerov verejného sektora.

VYHLÁSENIA OPRÁVNENEJ OSOBY

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto Verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu,

Oprávnená osoba tento Verifikačný dokument pripravila v súlade s $ 11 Zákona a pri
identifikácii KÚV konala nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete
zápisu do Registra partnerov verejného sektera všetky dostupné ínformácie a tieto
vyhodnotila v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z.

Tento Verifikačný dokument je prílohou návrhu na zápis do Registra partnerov verejného
sektora podľa 8 5 ods. 3 Zákona.

V Bratislave, dňa 17.07.2017

Oprávnená osobaŠKRINIAR advokátska ka kancelária s.r.o.
JUDr. Andrej Škriniar, advokát a konateľ

- 566/2001 Z. z. 9 cenných papieroch a invastičných siužbách a a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných

papieroch) v znení neskorších predpisov

Strana 626

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×