Nezaradený subjekt

MENOLLI, s.r.o.

Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Subjekt nebol nájdený na portáli ako dodávateľ/obstarávateľ, avšak je zaregistrovaný v registri partnerov verejného sektora.

Záznam v registri partnerov verejného sektora


Typ: Právnická osoba

Adresa: Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Záznam platný od: 28. Máj 2018

Záznam platný do:


Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa/firmy podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Roman Korbačka
Adresa:
Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Korbačka
Adresa:
Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. September 2021
Záznam do:
28. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Korbačka
Adresa:
Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
22. Február 2021
Záznam do:
14. September 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Korbačka
Adresa:
Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. September 2020
Záznam do:
22. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Korbačka
Adresa:
Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. August 2020
Záznam do:
3. September 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Korbačka
Adresa:
Drotárska cesta 100 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 17000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Máj 2020
Záznam do:
31. August 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Dzúrik
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 4C Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
5. Marec 2020
Záznam do:
7. Máj 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Dzurík
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 4C Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Október 2018
Záznam do:
5. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Dzurík
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 4C Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Máj 2018
Záznam do:
15. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 8A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Meno:
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 8A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.02.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 14.09.2021 do: 28.02.2022

StiahniZáznam platný od: 22.02.2021 do: 14.09.2021

StiahniZáznam platný od: 3.09.2020 do: 22.02.2021

StiahniZáznam platný od: 31.08.2020 do: 3.09.2020

StiahniZáznam platný od: 7.05.2020 do: 31.08.2020

StiahniZáznam platný od: 5.03.2020 do: 7.05.2020

StiahniZáznam platný od: 15.10.2018 do: 5.03.2020

StiahniZáznam platný od: 28.05.2018 do: 15.10.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Zobrazenie tržieb a ziskov

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje tržby a zisky firmy v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat).

Verifikačný dokument


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENTDátum
23.02.2022

Partner verejného sektora: — MENOLLI, s.r.o.
so sídlom Dvožákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 36 666 602

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
so sídlom Dvožákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 47 232471

Advokátska kancelária TR +421 2223 54 602 MO: 47232471
RELEVÁNS s.r.o, E: offiosdrlnvenssk 1Č DPAH: SK 2023 180 313
Dvoľákovo nábražie 8A. W% relevansak Spoločnosť zapísaná vobchodnom registri Okresného

811 02 Bratislava súdu Bratisleva |, oddie£ Sro, vložka č: 69947/B
IL. PREDMETA ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI, s.r.o., so sídlom Dvočákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - mestská
časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 36 666 602, spoločnosti s ručením obmedzeným
založenej aexistujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 41989/B
(ďalej len ako „ MENOLLI“), oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou Advokátska
kancelária RELEVANS s. r. o., so sídlom Dvočákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 232 471, spoločnosťou s ručením
obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69947/B
(ďalej len ako „Oprávnená osoba“), podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Zákon“), na účely aktualizácie zapísaných údajov týkajúcich sa spoločnosti
MENOLLI ako partnera verejného sektora (ďalej len ako „Partner“) v Registri partnerov
verejného sektora vedenom podľa Zákona (ďalej len ako „Register“).

IL. 8110DSs. 6 PÍSM. A) ZÁKONA: PODKLADY NA OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO
UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod spoločnosti
MENOLLI preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny spoločnosti MENOLLI zo dňa 25.08.2020,
aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti MENOLLI obsahujúci
taktiež záznam o jej jedinom spoločníkovi,

3. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „Memorandum
and Articles of Association“) spoločnosti KOTIPAS EGOUITY LIMITED,
ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 08.07.2009:

4. aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti
KOTIPAS EGOUITY LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci
taktiež záznam o jej spoločníkoch.

Ďalej Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne
dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický obchodný register Slovenskej
republiky alebo verejne dostupné zápisy príslušného obchodného registra Cyperskej
republiky. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých
Oprávnenej osobe, obsah e-mailovej komunikácie a informácie verejne dostupné
na internete.
III. $110DS. 6PÍSM. B) ZÁKONA: VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA,
A. — VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené včl. M vyššie tohto verifikačného
dokumentu, Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

Základné imanie spoločnosti MENOLLI vo výške 2.306.639,00 EUR je reprezentované
obchodným podielom jediného spoločníka tvoriacim vklad do základného imania
vo výške 2.306.639,00 EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti MENOLLI je nasledovná:

100% KOTIFAS EOUITY LIMITED, so sídlom Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER,
2d. floor, flat/office 23, 1061 Nikózia, Cyperská republika, obchodná spoločnosť
založená aexistujúca podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, zapísaná
Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu, Oddelením zápisov spoločností
a duševného vlastníctva Nikózia pod registračným č. HE 251869 (ďalej len ako
„KOTIFAS EOUITY LIMITED"), vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad
do základného imania spoločnosti MENOLLI vo výške 2.306.639,00 EUR, splatený
v celom rozsahu, čím disponuje celým základným imaním spoločnosti MENOLLI.

Základné imanie spoločnosti KOTIPAS EGUITY LIMITED vo výške 1.000,00 EUR
je reprezentované obchodnými podielmi dvoch spoločníkov spolu tvoriacimi vklad
do základného imania vo výške 1.000,00 EUR. Cenné papiere spoločnosti
KOTIPAS EOUITY LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti KOTIPAS EOUITY LIMITED je nasledovná:

99,90 % Ing. Roman Korbačka, dátum narodenia: 18.07.1965, bydlisko: Drotárska
cesta 6169/100, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako
„Ing. Roman Korbačka“), vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad
do základného imania spoločnosti KOTIPAS EOUITY LIMITED vo výške
999,00 EUR, splatený v celom rozsahu, čo predstavuje 99,90 %-nú účasť
na spoločnosti KOTIPAS EOUITY LIMITED a jej základnom imaní,

0,10% Ing. Katarína Horváthová, dátum narodenia: 14.10.1973, bydlisko:
Jiskrova 5/3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská
republika, občianka Slovenskej republiky, ktorá nie je verejnou
funkcionárkou — vykonávajúcou — funkciu — vSlovenskej — republike
podľa Zákona, vlastní obchodný podiel predstavujúci vklad do základného
imania spoločnosti KOTIPAS EOUITY LIMITED vo výške 1,00 EUR,
splatený v celom rozsahu, čo predstavuje 0,10 %-nú účasť na spoločnosti
KOTIPAS EOUITY LIMITED a jej základnom imaní.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov apo preverení ich zhody súdajmi
vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim
bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru spoločnosti MENOLLI

Orgánmi spoločnosti MENOLLI sú valné zhromaždenie a konateľ.

Jediným konateľom spoločnosti MENOLLI včase vyhotovenia tohto verifikačného
dokumentu je pán JUDr. Martin HMatara, dátum narodenia: 31.10.1982, bydlisko:
Timravy 1125/9, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,
ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike
podľa Zákona, pričom platí, že v mene spoločnosti MENOLLI koná konateľ samostatne.

C. — IDENTIFIKÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD

Na základe vyššie opísaných skutočností vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných
informácií a podkladov a tiež na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné
skutočností, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ých užívateľa/-ov
výhod spoločnosti MENOLLI inak ako to vyplýva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry
spoločnosti MENOLLI Oprávnená osoba identifikovala vsúlade so Zákonom,
ato postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „AML zákon“), za konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI pána Ing. Romana Korbačku, ato podľa ustanovenia
S 6a ods. 1 písm. a) AMI. zákona.

IV. $ 11 ODS. 6 PÍSM. ©) ZÁKONA: VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ
ŠTRUKTÚRY PARTNERA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov neidentifikovala verejného
funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani riadiacej
štruktúre spoločnosti MENOLLI.

V. 811 0Ds. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLOVÉHO
MANAŽMENTU DO REGISTRA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť MENOLLI
nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo
ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI. 8 11 ODS. 6 PÍSM E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ
VO VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočností uvedené vtomto verifikačnom dokumente

zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 23.02.2022

Podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisomAdvokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Mgr. Marián Masarik
konateľ a advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENTDátum
30.08.2021

Partner verejného sektora: — MENOLLI, s.r.o.
so sídlom Dvožákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 36 666 602

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
so sídlom Dvožákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 47 232471

Advokátska kancelária TR +421 2223 54 602 NČO: 47232471
RELEVANS s.r.o, E: ofiosdrlovanssk VČ DPH: SK 2023 180 313
Dvoľákovo nábražie 8A. W% relevanssk Spoločnosť zapísená vobchodnom registri Okresného

811 02 Bratstva súdu Bratislava |, oddlek Sro, vložka č: 69947/B,
IL. PREDMETA ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI, s.r.o., so sídlom Dvočákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - mestská
časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 36 666 602, spoločnosti s ručením obmedzeným
založenej aexistujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 41989/B (ďalej len
ako „MENOLLI“), oprávnenou osobou, ato advokátskou kanceláriou Advokátska
kancelária RELEVANS s. r. o., so sídlom Dvočákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava -
mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 232 471, spoločnosťou s ručením
obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69947/B
(ďalej len ako „Oprávnená osoba“), podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Zákon“) na účely aktualizácie zapísaných údajov týkajúcich sa spoločnosti
MENOLLI ako partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora.

IL. 8110DSs. 6 PÍSM. A) ZÁKONA: PODKLADY NA OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO
UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod spoločnosti

MENOLLI preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny spoločnosti MENOLLI zo dňa 25.08.2020,
aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti MENOLLI obsahujúci
taktiež záznam o jej jedinom spoločníkovi,

3. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „Memorandum
and Articles of Association“) spoločnosti KOTIPAS EOUITY LIMITED, ako je táto
spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 08.07.2009,

4. © aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti KOTIPAS EGUITY
LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej

akcionároch.

Ďalej Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne
dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický obchodný register Slovenskej
republiky alebo verejne dostupné zápisy príslušného Registra spoločností Cyperskej
republiky. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých
Oprávnenej osobe, obsah e-mailovej komunikácie a informácie verejne dostupné na
internete.
III. $ 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA: VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA
VEREJNÉHO SEKTORA,
A. — VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené včl. M vyššie tohto verifikačného
dokumentu, Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

Spoločnosť MENOLLI je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej
republike. Základné imanie spoločnosti MENOLLI vo výške 2.306.639,00,- EUR. je
reprezentované obchodným podielom jediného spoločníka tvoriacim vklad do základného
imania vo výške 2.306.639,00,- EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti MENOLLI je nasledovná:

100% KOTIFAS EOUITY LIMITED, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa
právneho poriadku Cyperskej republiky, so sídlom Klimentos 41-43, KLIMENTOS
TOWER, 254 floor, flat/office 23, 1061 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, Oddelením
zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia pod registračným
číslom HE 251869 (ďalej len ako „KOTIFA.S EOUITY LIMITED“), vlastní obchodný
podiel, ktorý predstavuje vklad do základného imania spoločnosti MENOLLI vo
výške 2.306.639,00,- EUR, splatený v celom rozsahu, z celkovej výšky základného
imania spoločnosti MENOLLI vo výške 2.306.639,00,- EUR, čím disponuje celým
základným imaním spoločnosti MENOLLI. Cenné papiere spoločnosti KOTIPAS
EGOUITY LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti KOTIPAS EOUITY LIMITED je nasledovná:

99,90 % Ing. Roman Korbačka, dátum narodenia: 18.07.1965, bydlisko: Drotárska
cesta 6169/100, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, vlastní 999 ks
kmeňových akcií, každá s menovitou hodnotou vo výške 1,00,- EUR,
splatených v celom rozsahu, z celkového počtu 1.000 ks kmeňových akcií
doposiaľ emitovaných spoločnosťou KOTIPAS EOUITY LIMITED, čím
disponuje 99,90 %-ným vkladom do základného imania spoločnosti
KOTIPAS EOUITY LIMITED,

0,10% Ing. Katarína Horváthová, dátum narodenia: 14.10.1973, bydlisko:
Jiskrova 5/3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská
republika, občianka Slovenskej republiky, ktorá nie je verejným
funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona,
vlastní 1 ks kmeňovej akcie s menovitou hodnotou vo výške 1,00,- EUR,
splatenej vcelom rozsahu, z celkového počtu 1.000 ks kmeňových akcií
doposiaľ emitovaných spoločnosťou KOTIPAS EOUITY LIMITED, čím
disponuje 0,10 %-ným vkladom do základného imania spoločnosti KOTIPAS
EGUITY LIMITED.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov apo preverení ich zhody súdajmi
vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, vsúlade s predchádzajúcim
bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru spoločnosti MENOLLI:

Orgánmi spoločnosti MENOLLI sú valné zhromaždenie a konateľ.

Jediným konateľom spoločnosti MENOLLI včase vyhotovenia tohto verifikačného
dokumentu je pán JUDr. Martin Hatara, dátum narodenia: 31.10.1982, bydlisko:
Timravy 1125/9, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,
ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa
Zákona, pričom platí, že vmene spoločnosti MENOLLI koná konateľ samostatne.

Identifikácia konečného užívateľa výhod spoločnosti MENOLLI:

Na základe vyššie opísaných skutočností vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných
informácií a podkladov a tiež na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné
skutočností, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ých užívateľa/-ov
výhod spoločnosti MENOLLI inak ako to vyplýva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry
spoločnosti MENOLLI, Oprávnená osoba identifikovala vsúlade so Zákonom,
ato postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „AML zákon“), za konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI pána Ing. Romana Korbačku, dátum narodenia: 18.07.1965, bydlisko:
Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika,
občana Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu
v Slovenskej republike podľa Zákona, ato podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) AMI,
zákona.

IV. $ 11 oDs, 6 PÍSM, © ZÁKONA: VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ
ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA
Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov neidentifikovala verejného

funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani riadiacej
štruktúre spoločnosti MENOLLI.
V. 811 0Ds. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO

D E EJ

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť MENOLLI
nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý
podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo
ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI. $ 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO
VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočností uvedené vtomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 30.08.2021

Podpísané zaručeným elektronickým podpisomOprávnená osoba:
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Mgr. Marián Masarik
konateľ a advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENTDátum
15.02.2021

Partner verejného sektora: — MENOLLI, s.r.o.
so sídlom Dvožákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 36 666 602

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
so sídlom Dvožákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 47 232471

Advokátska kancelária TR +421 2223 54 602 NČO: 47232471
RELEVANS s.r.o, E: ofiosdrlovanssk VČ DPH: SK 2023 180 313
Dvoľákovo nábražie 8A. W% relevanssk Spoločnosť zapísená vobchodnom registri Okresného

811 02 Bratstva súdu Bratislava |, oddlek Sro, vložka č: 69947/B,
IL. PREDMETA ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI, s.r.o., so sídlom Dvočákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - mestská
časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 36 666 602, spoločnosti s ručením obmedzeným
založenej aexistujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 41989/B (ďalej len
ako „MENOLLI“), oprávnenou osobou, ato advokátskou kanceláriou Advokátska
kancelária RELEVANS s. r. o., so sídlom Dvočákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava -
mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 232 471, spoločnosťou s ručením
obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69947/B
(ďalej len ako „Oprávnená osoba“), podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Zákon“) na účely aktualizácie zapísaných údajov týkajúcich sa spoločnosti
MENOLLI ako partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora.

IL. 8110DSs. 6 PÍSM. A) ZÁKONA: PODKLADY NA OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO
UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod spoločnosti

MENOLLI preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny spoločnosti MENOLLI zo dňa 25.08.2020,
aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti MENOLLI obsahujúci
taktiež záznam o jej jedinom spoločníkovi,

3. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „Memorandum
and Articles of Association“) spoločnosti KOTIPAS EOUITY LIMITED, ako je táto
spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 08.07.2009,

4. © aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti KOTIPAS EGUITY
LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej

akcionároch.

Ďalej Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne
dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický obchodný register Slovenskej
republiky alebo verejne dostupné zápisy príslušného Registra spoločností Cyperskej
republiky. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých
Oprávnenej osobe, obsah e-mailovej komunikácie a informácie verejne dostupné na
internete.
III. $ 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA: VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA
VEREJNÉHO SEKTORA,
A. — VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené včl. M vyššie tohto verifikačného
dokumentu, Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

Spoločnosť MENOLLI je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej
republike. Základné imanie spoločnosti MENOLLI vo výške 2.306.639,00,- EUR. je
reprezentované obchodným podielom jediného spoločníka tvoriacim vklad do základného
imania vo výške 2.306.639,00,- EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti MENOLLI je nasledovná:

100% KOTIFAS EOUITY LIMITED, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa
právneho poriadku Cyperskej republiky, so sídlom Klimentos 41-43, KLIMENTOS
TOWER, 254 floor, flat/office 23, 1061 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, Oddelením
zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia pod registračným
číslom HE 251869 (ďalej len ako „KOTIFA.S EOUITY LIMITED“), vlastní obchodný
podiel, ktorý predstavuje vklad do základného imania spoločnosti MENOLLI vo
výške 2.306.639,00,- EUR, splatený v celom rozsahu, z celkovej výšky základného
imania spoločnosti MENOLLI vo výške 2.306.639,00,- EUR, čím disponuje celým
základným imaním spoločnosti MENOLLI. Cenné papiere spoločnosti KOTIPAS
EOUITY LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti KOTIPAS EOUITY LIMITED je nasledovná:

99,90 % Ing. Roman Korbačka, dátum narodenia: 18.07.1965, bydlisko: Drotárska
cesta 6169/100, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, vlastní 999 ks
kmeňových akcií, každá s menovitou hodnotou vo výške 1,00,- EUR,
splatených v celom rozsahu, z celkového počtu 1.000 ks kmeňových akcií
doposiaľ emitovaných spoločnosťou KOTIPAS EOUITY LIMITED, čím
disponuje 99,90 %-ným vkladom do základného imania spoločnosti
KOTIPAS EOUITY LIMITED,

0,10% Ing. Katarína Horváthová, dátum narodenia: 14.10.1973, bydlisko:
Jiskrova 5/3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská
republika, občianka Slovenskej republiky, ktorá nie je verejným
funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona,
vlastní 1 ks kmeňovej akcie s menovitou hodnotou vo výške 1,00,- EUR,
splatenej vcelom rozsahu, z celkového počtu 1.000 ks kmeňových akcií
doposiaľ emitovaných spoločnosťou KOTIPAS EOUITY LIMITED, čím
disponuje 0,10 %-ným vkladom do základného imania spoločnosti KOTIPAS
EGUITY LIMITED.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov apo preverení ich zhody súdajmi
vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, vsúlade s predchádzajúcim
bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru spoločnosti MENOLLI:

Orgánmi spoločnosti MENOLLI sú valné zhromaždenie a konateľ.

Jediným konateľom spoločnosti MENOLLI včase vyhotovenia tohto verifikačného
dokumentu je pán JUDr. Martin Hatara, dátum narodenia: 31.10.1982, bydlisko:
Timravy 1125/9, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,
ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa
Zákona, pričom platí, že vmene spoločnosti MENOLLI koná konateľ samostatne.

Identifikácia konečného užívateľa výhod spoločnosti MENOLLI:

Na základe vyššie opísaných skutočností vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných
informácií a podkladov a tiež na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné
skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ých užívateľa/-ov
výhod spoločnosti MENOLLI inak ako to vyplýva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry
spoločnosti MENOLLI, Oprávnená osoba identifikovala vsúlade so Zákonom,
ato postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „AML zákon“), za konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI pána Ing. Romana Korbačku, dátum narodenia: 18.07.1965, bydlisko:
Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika,
občana Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu
v Slovenskej republike podľa Zákona, ato podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) AMI,
zákona.

IV. $ 11 oDs, 6 PÍSM, © ZÁKONA: VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ
ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA
Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov neidentifikovala verejného

funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani riadiacej
štruktúre spoločnosti MENOLLI.
V. 811 0Ds. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO

D E EJ

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť MENOLLI
nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý
podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo
ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI. 8 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO
VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočností uvedené vtomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 15.02.2021

Podpísané zaručeným elektronickým podpisomOprávnená osoba:
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Mgr. Marián Masarik
konateľ a advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENTDátum
31.08.2020

Partner verejného sektora: — MENOLLI, s.r.o.
so sídlom Dvožákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 36 666 602

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
so sídlom Dvožákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 47 232471

Advokátska kancelária TR +421 2223 54 602 NČO: 47232471
RELEVANS s.r.o, E: ofiosdrlovanssk VČ DPH: SK 2023 180 313
Dvoľákovo nábražie 8A. W% relevanssk Spoločnosť zapísená vobchodnom registri Okresného

811 02 Bratstva súdu Bratislava |, oddlek Sro, vložka č: 69947/B,
IL. PREDMETA ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI, s.r.o., so sídlom Dvočákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - mestská
časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 36 666 602, spoločnosti s ručením obmedzeným
založenej aexistujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 41989/B (ďalej len
ako „MENOLLI“), oprávnenou osobou, ato advokátskou kanceláriou Advokátska
kancelária RELEVANS s. r. o., so sídlom Dvočákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava -
mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 232 471, spoločnosťou s ručením
obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69947/B
(ďalej len ako „Oprávnená osoba“), podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Zákon“) na účely aktualizácie zapísaných údajov týkajúcich sa spoločnosti
MENOLLI ako partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora.

IL. 8110DSs. 6 PÍSM. A) ZÁKONA: PODKLADY NA OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO
UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA,

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod spoločnosti
MENOLLI preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny spoločnosti MENOLLI zo dňa 09.12.2019,
aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti MENOLLI obsahujúci
taktiež záznam o jej jedinom spoločníkovi,

3. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „Memorandum
and Articles of Association“) spoločnosti KOTIPAS EOUITY LIMITED, ako je táto
spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 08.07.2009,

4. © aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti KOTIPAS EGUITY
LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej
akcionároch.

Ďalej Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne
dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický obchodný register Slovenskej
republiky alebo verejne dostupné zápisy príslušného Registra spoločností Cyperskej
republiky. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých
Oprávnenej osobe, obsah e-mailovej komunikácie a informácie verejne dostupné na
internete.
III. $ 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA: VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA
VEREJNÉHO SEKTORA,
A. — VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené včl. M vyššie tohto verifikačného
dokumentu, Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

Spoločnosť MENOLLI je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej
republike. Základné imanie spoločnosti MENOLLI vo výške 2.306.639,00,- EUR. je
reprezentované obchodným podielom jediného spoločníka tvoriacim vklad do základného
imania vo výške 2.306.639,00,- EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti MENOLLI je nasledovná:

100% KOTIFAS EOUITY LIMITED, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa
právneho poriadku Cyperskej republiky, so sídlom Klimentos 41-43, KLIMENTOS
TOWER, 254 floor, flat/office 23, 1061 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, Oddelením
zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia pod registračným
číslom HE 251869 (ďalej len ako „KOTIFA.S EOUITY LIMITED“), vlastní obchodný
podiel, ktorý predstavuje vklad do základného imania spoločnosti MENOLLI vo
výške 2.306.639,00,- EUR, splatený v celom rozsahu, z celkovej výšky základného
imania spoločnosti MENOLLI vo výške 2.306.639,00,- EUR, čím disponuje celým
základným imaním spoločnosti MENOLLI. Cenné papiere spoločnosti KOTIPAS
EOUITY LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti KOTIPAS EOUITY LIMITED je nasledovná:

99,90 % Ing. Roman Korbačka, dátum narodenia: 18.07.1965, bydlisko: Drotárska
cesta 6169/100, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, vlastní 999 ks
kmeňových akcií, každá s menovitou hodnotou vo výške 1,00,- EUR,
splatených v celom rozsahu, z celkového počtu 1.000 ks kmeňových akcií
doposiaľ emitovaných spoločnosťou KOTIPAS EOUITY LIMITED, čím
disponuje 99,90 %-ným vkladom do základného imania spoločnosti
KOTIPAS EOUITY LIMITED,

0,10% Ing. Katarína Horváthová, dátum narodenia: 14.10.1973, bydlisko:
Jiskrova 5/3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská
republika, občianka Slovenskej republiky, ktorá nie je verejným
funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona,
vlastní 1 ks kmeňovej akcie s menovitou hodnotou vo výške 1,00,- EUR,
splatenej vcelom rozsahu, z celkového počtu 1.000 ks kmeňových akcií
doposiaľ emitovaných spoločnosťou KOTIPAS EOUITY LIMITED, čím
disponuje 0,10 %-ným vkladom do základného imania spoločnosti KOTIPAS
EGUITY LIMITED.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov apo preverení ich zhody súdajmi
vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, vsúlade s predchádzajúcim
bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru spoločnosti MENOLLI:

Orgánmi spoločnosti MENOLLI sú valné zhromaždenie a konateľ.

Jediným konateľom spoločnosti MENOLLI včase vyhotovenia tohto verifikačného
dokumentu je pán JUDr. Martin Hatara, dátum narodenia: 31.10.1982, bydlisko:
Timravy 1125/9, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky,
ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa
Zákona, pričom platí, že vmene spoločnosti MENOLLI koná konateľ samostatne.

Identifikácia konečného užívateľa výhod spoločnosti MENOLLI:

Na základe vyššie opísaných skutočností vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných
informácií a podkladov a tiež na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné
skutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ých užívateľa/-ov
výhod spoločnosti MENOLLI inak ako to vyplýva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry
spoločnosti MENOLLI, Oprávnená osoba identifikovala vsúlade so Zákonom,
ato postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „AML zákon“), za konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI pána Ing. Romana Korbačku, dátum narodenia: 18.07.1965, bydlisko:
Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika,
občana Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu
v Slovenskej republike podľa Zákona, ato podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) AMI,
zákona.

IV. $ 11 oDs, 6 PÍSM, © ZÁKONA: VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ
ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA
Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov neidentifikovala verejného

funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani riadiacej
štruktúre spoločnosti MENOLLI.
V. 811 0Ds. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO

D E EJ

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť MENOLLI
nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý
podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo
ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI. 8 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO
VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočností uvedené vtomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 31.08.2020

Podpísané zaručeným elektronickým podpisomOprávnená osoba
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Mgr. Marián Masarik
konateľ a advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENTDátum
25.08.2020

Partner verejného sektora: — MENOLLI, s.r.o.
so sídlom Dvožákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 36 666 602

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
so sídlom Dvožákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 47 232471

Advokátska kancelária TR +421 2223 54 602 NČO: 47232471
RELEVANS s.r.o, E: ofiosdrlovanssk VČ DPH: SK 2023 180 313
Dvoľákovo nábražie 8A. W% relevanssk Spoločnosť zapísená vobchodnom registri Okresného

811 02 Bratstva súdu Bratislava |, oddlek Sro, vložka č: 69947/B,
IL. PREDMETA ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI, s.r.o., so sídlom Dvočákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - mestská
časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 36 666 602, spoločnosti s ručením obmedzeným
založenej aexistujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 41989/B (ďalej len
ako „MENOLLI“), oprávnenou osobou, ato advokátskou kanceláriou Advokátska
kancelária RELEVANS s. r. o., so sídlom Dvočákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava -
mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 232 471, spoločnosťou s ručením
obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69947/B
(ďalej len ako „Oprávnená osoba“), podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Zákon“) na účely aktualizácie zapísaných údajov týkajúcich sa spoločnosti
MENOLLI ako partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora.

IL. 8110DSs. 6 PÍSM. A) ZÁKONA: PODKLADY NA OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO
UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA,

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod spoločnosti
MENOLLI preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny spoločnosti MENOLLI zo dňa 09.12.2019,
aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti MENOLLI obsahujúci
taktiež záznam o jej jedinom spoločníkovi,

3. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „Memorandum
and Articles of Association“) spoločnosti KOTIPAS EOUITY LIMITED, ako je táto
spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 08.07.2009,

4. © aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti KOTIPAS EGUITY
LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej
akcionároch.

Ďalej Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne
dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický obchodný register Slovenskej
republiky alebo verejne dostupné zápisy príslušného Registra spoločností Cyperskej
republiky. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých
Oprávnenej osobe, obsah e-mailovej komunikácie a informácie verejne dostupné na
internete.
III. $ 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA: VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA
VEREJNÉHO SEKTORA,
A. — VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené včl. M vyššie tohto verifikačného
dokumentu, Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

Spoločnosť MENOLLI je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej
republike. Základné imanie spoločnosti MENOLLI vo výške 2.306.639,00,- EUR. je
reprezentované obchodným podielom jediného spoločníka tvoriacim vklad do základného
imania vo výške 2.306.639,00,- EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti MENOLLI je nasledovná:

100% KOTIFAS EOUITY LIMITED, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa
právneho poriadku Cyperskej republiky, so sídlom Klimentos 41-43, KLIMENTOS
TOWER, 254 floor, flat/office 23, 1061 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, Oddelením
zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia pod registračným
číslom HE 251869 (ďalej len ako „KOTIFA.S EOUITY LIMITED“), vlastní obchodný
podiel, ktorý predstavuje vklad do základného imania spoločnosti MENOLLI vo
výške 2.306.639,00,- EUR, splatený v celom rozsahu, z celkovej výšky základného
imania spoločnosti MENOLLI vo výške 2.306.639,00,- EUR, čím disponuje celým
základným imaním spoločnosti MENOLLI. Cenné papiere spoločnosti KOTIPAS
EOUITY LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti KOTIPAS EOUITY LIMITED je nasledovná:

99,90 % Ing. Roman Korbačka, dátum narodenia: 18.07.1965, bydlisko: Drotárska
cesta 6169/100, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, vlastní 999 ks
kmeňových akcií, každá smenovitou hodnotou vo výške 1,00,- EUR,
splatených v celom rozsahu, z celkového počtu 1.000 ks kmeňových akcií
doposiaľ emitovaných spoločnosťou KOTIPAS EOUITY LIMITED, čím
disponuje 99,90 %-ným vkladom do základného imania spoločnosti
KOTIPAS EOUITY LIMITED,

0,10% Ing. Katarína Horváthová, dátum narodenia: 14.10.1973, bydlisko:
Jiskrova 5/3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská
republika, občianka Slovenskej republiky, ktorá nie je verejným
funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona,
vlastní 1 ks kmeňovej akcie s menovitou hodnotou vo výške 1,00,- EUR,
splatenej vcelom rozsahu, z celkového počtu 1.000 ks kmeňových akcií
doposiaľ emitovaných spoločnosťou KOTIPAS EOUITY LIMITED, čím
disponuje 0,10 %-ným vkladom do základného imania spoločnosti KOTIPAS
EGUITY LIMITED.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov apo preverení ich zhody súdajmi
vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, vsúlade s predchádzajúcim
bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru spoločnosti MENOLLI:

Orgánmi spoločnosti MENOLLI sú valné zhromaždenie a konateľ.

Jedinou konateľkou spoločnosti MENOLLI včase vyhotovenia tohto verifikačného
dokumentu je paní Ing. Martina Váňová, dátum narodenia: 16.07.1973, bydlisko:
Staré Grunty 3586/26G, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika,
občianka Slovenskej republiky, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu
v Slovenskej republike podľa Zákona, pričom platí, že vmene spoločnosti MENOLLI koná
konateľka samostatne.

Identifikácia konečného užívateľa výhod spoločnosti MENOLLI:

Na základe vyššie opísaných skutočností vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných
informácií a podkladov a tiež na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné
skutočností, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ých užívateľa/-ov
výhod spoločnosti MENOLLI inak ako to vyplýva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry
spoločnosti MENOLLI, Oprávnená osoba identifikovala vsúlade so Zákonom,
ato postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „AML zákon“), za konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI pána Ing. Romana Korbačku, dátum narodenia: 18.07.1965, bydlisko:
Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika,
občana Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu
v Slovenskej republike podľa Zákona, ato podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) AML
zákona.

IV. $ 11 ODS. 6 PÍSM. ©) ZÁKONA: VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU

Li Ej LIKE, Í SÚ SÚČASŤ ÍCKEJ ALE EJ
š i EINÉ
Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov neidentifikovala verejného
funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani riadiacej
štruktúre spoločnosti MENOLLI.
V. 811 0Ds. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO

D E EJ

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť MENOLLI
nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý
podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo
ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI. $ 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO
VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočností uvedené vtomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 25.08.2020

Podpísané zaručeným elektronickým podpisomOprávnená osoba
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Mgr. Marián Masarik
konateľ a advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENTDátum
30.04.2020

Partner verejného sektora: — MENOLLI, s.r.o.
so sídlom Dvožákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 36 666 602

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
so sídlom Dvožákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 47 232471

Advokátska kancelária TR +421 2223 54 602 NČO: 47232471
RELEVANS s.r.o, E: ofiosdrlovanssk VČ DPH: SK 2023 180 313
Dvoľákovo nábražie 8A. W% relevanssk Spoločnosť zapísená vobchodnom registri Okresného

811 02 Bratstva súdu Bratislava |, oddlek Sro, vložka č: 69947/B,
IL. PREDMETA ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI, s.r.o., so sídlom Dvočákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - mestská
časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 36 666 602, spoločnosti s ručením obmedzeným
založenej aexistujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 41989/B (ďalej len
ako „MENOLLI“), oprávnenou osobou, ato advokátskou kanceláriou Advokátska
kancelária RELEVANS s. r. o., so sídlom Dvočákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 232 471, spoločnosťou s ručením
obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 69947/B
(ďalej len ako „Oprávnená osoba“), podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Zákon“) na účely aktualizácie zapísaných údajov týkajúcich sa spoločnosti
MENOLLI ako partnera verejného sektora v registri partnerov verejného sektora.

II. 8110Ds. 6 PÍSM. A) ZÁKONA: PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA
VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod spoločnosti MENOLLI
preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny spoločnosti MENOLLI zo dňa 09.12.2019,
aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti MENOLLI obsahujúci
taktiež záznam o jej jedinom spoločníkovi,

3. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „Memorandum
and Articles of Association“) spoločnosti KOTIPAS EOUITY LIMITED, ako je táto
spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 08.07.2009,

4. © aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti KOTIPAS EGUITY
LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci taktiež záznam o jej
akcionároch.

Ďalej Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného užívateľa výhod spoločnosti
MENOLLI na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne dostupných
evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický obchodný register Slovenskej republiky
alebo verejne dostupné zápisy príslušného Registra spoločností Cyperskej republiky.
Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod spoločnosti MENOILLI taktiež
zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, obsah e-mailovej
komunikácie a informácie verejne dostupné na internete.
III. $ 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA: VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA
VEREJNÉHO SEKTORA,
A. — VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené včl. IL. vyššie tohto verifikačného
dokumentu, Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

Spoločnosť MENOLLI je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej
republike. Základné imanie spoločnosti MENOLLI vo výške 2.306.639,00,- EUR. je
reprezentované obchodným podielom jediného spoločníka tvoriacim vklad do základného
imania vo výške 2.306.639,00,- EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti MENOLLI je nasledovná:

100% KOTIFAS EOUITY LIMITED, akciová spoločnosť založená a existujúca podľa
právneho poriadku Cyperskej republiky, so sídlom Akropoleos, SAVVIDES CENTER
59-61, 1+ floor, flat/office 102, 2012 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, Oddelením
zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia pod registračným
číslom HE 251869 (ďalej len ako „KOTIFA S EOUITY LIMITED“), vlastní obchodný
podiel, ktorý predstavuje vklad do základného imania spoločnosti MENOLLI vo
výške 2.306.639,00,- EUR, splatený v celom rozsahu, z celkovej výšky základného
imania spoločnosti MENOLLI vo výške 2.306.639,00,- EUR, čím disponuje celým
základným imaním spoločnosti MENOLLI. Cenné papiere spoločnosti KOTIPAS
EOUITY LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti KOTIPAS EOUITY LIMITED je nasledovná:

99,90 % Ing. Roman Korbačka, dátum narodenia: 18.07.1965, bydlisko: Drotárska
cesta 6169/100, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská
republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, vlastní 999 ks
kmeňových akcií, každá s menovitou hodnotou vo výške 1,00,- EUR,
splatených v celom rozsahu, z celkového počtu 1.000 ks kmeňových akcií
doposiaľ emitovaných spoločnosťou KOTIPAS EOUITY LIMITED, čím
disponuje 99,90 %-ným vkladom do základného imania spoločnosti
KOTIPAS EOUITY LIMITED,

0,10% Ing. Katarína Horváthová, dátum narodenia: 14.10.1973, bydlisko:
Jiskrova 5/3, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská
republika, občianka Slovenskej republiky, ktorá nie je verejným
funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona,
vlastní 1 ks kmeňovej akcie s menovitou hodnotou vo výške 1,00,- EUR,
splatenej vcelom rozsahu, z celkového počtu 1.000 ks kmeňových akcií
doposiaľ emitovaných spoločnosťou KOTIPAS EOUITY LIMITED, čím
disponuje 0,10 %-ným vkladom do základného imania spoločnosti KOTIPAS
EGUITY LIMITED.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov apo preverení ich zhody súdajmi
vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, vsúlade s predchádzajúcim
bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru spoločnosti MENOLLI:

Orgánmi spoločnosti MENOLLI sú valné zhromaždenie a konateľ.

Jedinou konateľkou spoločnosti MENOLLI včase vyhotovenia tohto verifikačného
dokumentu je paní Ing. Martina Váňová, dátum narodenia: 16.07.1973, bydlisko:
Staré Grunty 3586/26G, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika,
občianka Slovenskej republiky, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu
v Slovenskej republike podľa Zákona, pričom platí, že vmene spoločnosti MENOLLI koná
konateľka samostatne.

Identifikácia konečného užívateľa výhod spoločnosti MENOLLI:

Na základe vyššie opísaných skutočností vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných
informácií a podkladov a tiež na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné
skutočností, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ých užívateľa/-ov
výhod spoločnosti MENOLLI inak ako to vyplýva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry
spoločnosti MENOLLI, Oprávnená osoba identifikovala vsúlade so Zákonom,
ato postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „AML zákon“), za konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI pána Ing. Romana Korbačku, dátum narodenia: 18.07.1965, bydlisko:
Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika,
občana Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu
v Slovenskej republike podľa Zákona, ato podľa ustanovenia $ 6a ods. 1 písm. a) AML
zákona.

IV. $ 11 ODS. 6 PÍSM. ©) ZÁKONA: VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU

Li Ej LIKE, Í SÚ SÚČASŤ ÍCKEJ ALE DIACEJ
š i EINÉ
Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov neidentifikovala verejného
funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani riadiacej
štruktúre spoločnosti MENOLLI.
V. 811 0Ds. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO

D E EJ

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť MENOLLI
nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý
podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo
ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI. $ 11 ODS. 6 PÍSM. E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO
VERIFIKAČNOM DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočností uvedené vtomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 30.04.2020

Podpísané zaručeným elektronickým podpisomOprávnená osoba
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Mgr. Marián Masarik
konateľ a advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.


VERIFIKAČNÝ DOKUMENTDátum
31.12.2019

Partner verejného sektora: „— MENOLLI, s.r.o.
so sídlom Dvožákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 36 666 602

Oprávnená osoba: Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
so sídlom Dvožákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 47 232471

Advokátska kancelária TR +421 2223 54 602 NČO: 47232471
RELEVANS s.r.o, E: ofiosdrlovanssk VČ DPH: SK 2023 180 313
Dvoľákovo nábražie 8A. W% relevanssk Spoločnosť zapísená vobchodnom registri Okresného

811 02 Bratstva súdu Bratislava |, oddlek Sro, vložka č: 69947/B,
IL. PREDMETA ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je overenie identifikácie konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI, s.r.o., so sídlom Dvočákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - mestská
časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 36 666 602, spoločnosti s ručením obmedzeným
založenej aexistujúcej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 41989/B (ďalej len
ako „MENOLLI“), oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou Advokátska kancelária
RELEVANMesto, Slovenská republika, IČO: 47 232 471, spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou
a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, zapísanou v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č.: 69947/B (ďalej len ako „Oprávnená
osoba“), podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon“) naúčely
aktualizácie zapísaných údajov týkajúcich sa spoločnosti MENOLLI ako partnera verejného

sektora v registri partnerov verejného sektora.

IL. 811 0DSs. 6 PÍSM. A) ZÁKONA: PODKLADY NA OVERENIE IDENTIFIKÁCIE KONEČNÉHO
UŽÍVATEĽA VÝHOD PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA,

Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod spoločnosti MENOLLI
preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny spoločnosti MENOLLI,
aktuálny výpis z príslušného obchodného registra spoločnosti MENOLLI obsahujúci
taktiež záznam o jej jedinom spoločníkovi,

3. úplné (aktuálne) znenie zakladateľskej listiny a stanov (označené ako „Memorandum of
Association and Articles of Association“) spoločnosti WELLFORD INVESTMENTS
LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, zo dňa 29.12.2005:

4. © aktuálny výpis zpríslušného obchodného registra spoločnosti WELLFORD
INVESTMENTS LIMITED, ako je táto spoločnosť identifikovaná nižšie, obsahujúci
taktiež záznam o jej akcionároch,

5. vyhlásenie spoločnosti PA.TY. NOMINEES LIMITED, ako je táto spoločnosť
identifikovaná nižšie, o držbe Akcií v držbe, ako je tento pojem definovaný nižšie.

Ďalej Oprávnená osoba vykonala overenie identifikácie konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI na základe preverenia informácií registrovaných vo verejne
dostupných evidenciách, ako je verejne dostupný elektronický obchodný register Slovenskej
republiky alebo verejne dostupné zápisy príslušného Registra spoločností Cyperskej
republiky. Oprávnená osoba pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod spoločnosti
MENOLLI taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe,
obsah e-mailovej komunikácie a informácie verejne dostupné na internete.
III. $ 11 ODS. 6 PÍSM. B) ZÁKONA: VLASTNÍCKA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA
VEREJNÉHO SEKTORA,
A. — VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené včl. IL. vyššie tohto verifikačného
dokumentu, Oprávnená osoba uvádza svoje nasledovné zistenia:

Spoločnosť MENOLLI je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom v Slovenskej
republike. Základné imanie spoločnosti MENOLLI vo výške 2.306.639,00,- EUR. je
reprezentované obchodným podielom jediného spoločníka tvoriacim vklad do základného
imania vo výške 2.306.639,00,- EUR.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti MENOLLI je nasledovná:

100% WELLFORD INVESTMENTS LIMITED, akciová spoločnosť založená a existujúca
podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, so sídlom Kyriakou Matsi 22, flat/office
402, Pallouriotissa, 1035 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná Ministerstvom
energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, Oddelením zápisov spoločností
a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia pod registračným číslom HE 170710
(ďalej len ako „WELLFORD INVESTMENIS LIMITED“), vlastní obchodný podiel,
ktorý predstavuje vklad do základného imania spoločnosti MENOLLI vo výške
2.306.639,00,- EUR, splatený v celom rozsahu, z celkovej výšky základného imania
spoločnosti MENOLLI vo výške 2.306.639,00,- EUR, čím disponuje celým základným
imaním spoločnosti MENOLLI. Cenné papiere spoločnosti WELLFORD
INVESTMENTS LIMITED nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Vlastnícka štruktúra spoločnosti WELLFORD INVESTMENTS LIMITED je
nasledovná:

99,00 % Peter Dzúrik, dátum narodenia: 02.05.1979, bydlisko: Dvočákovo nábrežie
7329/4C, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika,
občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom
vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona (ďalej len ako
„Feter Dzúrik“), vlastní 990 ks kmeňových akcií, každá smenovitou
hodnotou vo výške 1,71- EUR, splatených v celom rozsahu, z celkového
počtu 1.000 ks kmeňových akcií doposiaľ emitovaných spoločnosťou
WELLFORD INVESTMENTS LIMITED, čím disponuje 99,00 %-ným vkladom
do základného imania spoločnosti WELLFORD INVESTMENTS LIMITED,

1,00% PA.TY. NOMINEES LIMITED, akciová spoločnosť založená a existujúca
podľa právneho poriadku Cyperskej republiky, so sídlom Akropoleos 59-61,
SAVVIDES MONARCH CENTER, flat/office 102, 2012 Nikózia, Cyperská
republika, zapísaná Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu
a turistického ruchu, Oddelením zápisov spoločností aaficiálneho
zapisovateľa a správcu Nikózia pod registračným číslom HE 41662 (ďalej len
ako „PA.TY. NOMINEES LIMITED“), drží 10 ks kmeňových akcií
s menovitou hodnotou vo výške 1,71,- EUR, splatených v celom rozsahu
(ďalej len ako „Akcie v držbe“), z celkového počtu 1.000 ks kmeňových akcií
doposiaľ emitovaných spoločnosťou WELLFORD INVESTMENTS LIMITED.

Spoločnosť PA.TYÝ NOMINEES LIMITED je výlučne formálnym držiteľom
Akcií v držbe, pričom ohľadom Akcií v držbe platí, že (i) ich emisný kurz
splatil v plnej výške pán Peter Dzúrik, (i) hlasovacie právo, ktoré k nim
prináleží, vykonávajú zástupcovia spoločnosti PA.TY NOMINEES LIMITED
spôsobom avsúlade spokynmi pána Petra Dzúrika a(iii) vprípade
rozdelenia zisku vygenerovaného spoločnosťou WELLFORD INVESTMENTS
LIMITED má právo na podiel na zisku spoločnosti WELLFORD
INVESTMENTS LIMITED pán Peter Dzúrik.

Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že pán Peter Dzúrik má nepriamy podiel
vo výške 100,00 % na základnom imaní, zisku a hlasovacom práve v spoločnosti MENOLLI
a tomu zodpovedajúce právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať členov štatutárneho
orgánu spoločnosti MENOLLI.

B. RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov apo preverení ich zhody súdajmi
vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim
bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru spoločnosti MENOLLI:

Orgánmi spoločnosti MENOLLI sú valné zhromaždenie a konateľ.

Jedinou konateľkou spoločnosti MENOLLI včase vyhotovenia tohto verifikačného
dokumentu je Ing. Martina Váňová, dátum narodenia: 16.07.1973, bydlisko: Staré Grunty
3586/26G, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, občianka
Slovenskej republiky, ktorá nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu
v Slovenskej republike podľa Zákona, pričom platí, že vmene spoločnosti MENOLLI koná
konateľka samostatne.

Identifikácia konečného užívateľa výhod spoločnosti MENOLLI:

Na základe vyššie opísaných skutočností vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných
informácií a podkladov a tiež na základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne iné
skutočností, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ých užívateľa/-ov
výhod spoločnosti MENOLLI inak ako to vyplýva z vyššie opísanej vlastníckej štruktúry
spoločnosti MENOLLI, Oprávnená osoba identifikovala vsúlade so Zákonom, ato
postupom podľa zákona č. 297/2008 Z.z. oochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „AML zákon“), za konečného užívateľa výhod
spoločnosti MENOLLI pána Petra Dzúrika, dátum narodenia: 02.05.1979, bydlisko:
Dvožákovo nábrežie 7529/4C, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská
republika, občana Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom vykonávajúcim
funkciu v Slovenskej republike podľa Zákona, a to podľa ustanovenia $ 640ds. 1 písm. a) AML
zákona.

IV. $ 11 ODS. 6 PÍSM. ©) ZÁKONA: VEREJNÍ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ALEBO RIADIACEJ
ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov neidentifikovala verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani riadiacej štruktúre
spoločnosti MENOLLI.

V. 811 0Ds. 6 PÍSM. D) ZÁKONA: NESPLNENIE PODMIENOK NA ZÁPIS VRCHOLNÉHO
MANAŽMENTU DO REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA,

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť MENOLLI
nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý
podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných
noriem alebo spoločnosťou, ktorú taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo
ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

VI. 8110DS.6PÍSM.E) ZÁKONA: VYHLÁSENIE, ŽE SKUTOČNOSTI UVEDENÉ VO VERIFIKAČNOM
DOKUMENTE ZODPOVEDAJÚ SKUTOČNE ZISTENÉMU STAVU

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočností uvedené vtomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave dňa 31.12.2019

Podpísané zaručeným elektronickým podpisom
Oprávnená osoba:
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Mgr. Marián Masarik
konateľ a advokát
Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vyhotovený v zmysle ust. $ 11 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“)

I PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU

Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečného/-ých užívateľa/-ov výhod
spoločnosti MENOLLI, s.r.o., so sídlom Dvoľákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, 1ČO:
36 666 60)2, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
41989/B (ďalej len ako „MENOILLI, s.r.o.“) oprávnenou osobou, ato advokátskou
kanceláriou Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o., so sídlom Dvoťákovo nábrežie 8A,
811 02 Bratislava, IČO: 47 232 471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69947/B (ďalej len ako „Oprávnená osoba“) podľa
Zákona na účely aktualizácie registrácie spoločnosli MENOLLI, s.r.o. ako partnera

verejného sektora v regislri parlnerov verejného sektora (ďalej len ako „register“).
] BISLU F N 1 8

II. 8 11 ODs. 5 PÍSM. A) PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD
PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti

MENOLLI, s.r.o. preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti MĽNOLLI, s.r.o.,

2. Výpis z obchodného registra spoločnosti MENOLLI, s.r.o. obsahujúci záznam v jedinom
spoločníkovi spoločnosti MENOLII s.r.o.,

3. Aktuálne znenie stanov obchodnej spoločnosti WELLFORD INVFESTMENTS LIMITED
(označené ako „Memarandum of Association and Articles of Association“),

4. Výpis zabchodného regislra spoločnosti WELLFORD INVESTMENTS LIMITED
obsahujúci záznam o akcionároch spoločnosti WELLFORD INVESTMENTS LIMITED.

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod
MENOLLI, s.r.o. na základe preverenia informácii registrovaných vo verejne dostupných
evidenciách, ako je verejne dastupný elektronický Obchodný regisler Slovenskej republiky
a ako sú verejne dostupné zápisy v príslušnom registri spoločností Cyperskej republiky.
Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa MENOLLI, s.r.o. taktiež zohľadnila
obsah čestných vyhlásení poskytnutých Oprávnenej osobe, ako aj informácie dostupné na

internete.


111. 811 005. 5 PÍSM. B) ZÁKONA VLASINÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA
PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

A. — VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené v čl. II vyššie tohto verifikačného

dokumentu Oprávnená osoba uvádza nasledovné zislenia:

MENOLLI, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na území Slovenskej
republiky. Základné imanie MENOLLI, s.r.o. je 2.306.639,00 EUR. Priamym vlastníkom
spoločnosti MENOLLI, s.r.o. je jej jediný spoločník, a to nasledovný:

100,00 % — WELLFORD INVESTMENTS LIMITED so sídlom Kyriakou Matsi, 22,
Flat/Office 402, Pallouriotissa, 1035 Nikózia, Cyperská republika, registrovaná
Oddelením regislrálora spoločností a oficiálneho 1ikvidátora Nikózia vedeného
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod
registračným číslom: II 170710 (ďalej len ako „WELLFORD INVESTMENTS
LIMITED“).

Spoločnosť WELLFORD INVESTMENTS LIMITED je obchodnou spoločnosťou
založenou a existujúcou podľa práva Cyperskej republiky. Základné imanie
spoločnosti WELLFORD INVESTMENTS LIMITED tvorí 1.000,00 kmeňových
akcií v nominálnej hodnote každej akcie vo výške 171 EUR doposiaľ
emitovaných spoločnosťou WELLFORD INVESTMENTS LIMITED.

Registrovanými akcionármi spoločnosti WELLFORD INVESTMENTS LIMITED
sú:

99,00% Peter Dzurík, narodený dňa 02.05.1979, trvale bytom: Dvožákovo
nábrežie 7529/4C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Peter Dzurík“), ktorý je vlastníkom
990,- ks kmeňových akcií v menovitej hodnote každej akcie vo výške
1,71 HUR, z celkového počlu 1.000,- kmeňových akcií vnominálnej
hodnote každej akcie vo výške 1,71 EUR doposiaľ emitovaných
spoločnosťou WELLFORD INVESTMENTS LIMITED.

100% — PA,TY NOMINEES LIMITED, so sídlom so sídlom Akropoleos, 59-61,
SAVVIDES MONARCH CENTER, Ľlat/Office 402, 2012 Nikózia,
Cyperská republika, registrovaná Oddelením registrátora spoločností a
oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Minislerslvom energeliky,
obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE
41662 (ďalej len ako „PA.TY NOMINEES LIMITED“), ktorá je
držiteľom 10,00 ks kmeňových akcií v menovitej hodnote každej akcie
vo výške 1,71 EUR, z celkového počtu 1.000,- kmeňových akcií
v nominálnej hodnote každej akcie vo výške 1,71 EUR doposiaľ
emitovaných spoločnosťou WELLFORD INVESTMENTS LIMITRD
(ďalej len „Akcie v držbe“).

Ohľadom Akcií v držbe, z podkladov uvedených v bode II. tohto verifikačného
dokumentu vyplýva, že spoločnosť PA.TY NOMINĽZES LIMITED je lon
formálnym držiteľom Akcií v držbe a platí, že: (i) celý vklad na splatenie
emisného kurzu Akcií v držbe splatil Peter Dzurík, (ii) hlasovacie právo
reprezentujúce pomer Akcií vdržbe k celkovému počtu kmeňových akcií
vydaných spoločnosťou WELLFORD INVESTMENT5 I .IMITED je vykonávané
zástupcami spoločnosti PA.TY NOMINEES LIMITED, avšak líto pri výkone
takéhoto hlasovacicho práva postupujú na základe vopred daných pokynov
pána Petra Dzuríka, a (iii) právo na podiel na zisku (prípadne vygenerovaný
spoločnosťou WELLFORD INVESTMENTS LIMITED a určený na rozdelenie)
reprezentovaný Akciami v držbe má taktiež pán Peter Dzurík.

Na základe vyššie opísaných skutočností, je možné konštatovať, že pán Peter Dzurík je

fyzickou osobou, ktorá nepriamo skutočne ovláda právnickú osobu, spoločnosť MENOLLI,

s.r.o. aje tiež fyzickou osobou, v prospech ktorej spoločnosť MENOLLI, s.r.o. vykonáva

svoju činnosť a/alebo obchod.

B.

RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov a po preverovaní ich zhody s údajmi

vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim

bodom, Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru MENOLLI, s.r.o.:

Orgánmi MENOLLI, s.r.o. sú valné zhromaždenie a konateľ.

V čase vyhotovenia tohto verifikačného dokumentu je konateľom spoločnosti MENOLLI,

s.r.o:

1.

Martina Váňová, nar.: 16. 07. 1973 , trvale bytom Staré Grunty 3586/26G, 841 (4
Bratislava — Karlová Ves, Slovenská republika, občan SR, ktorá nie je verejným

funkcionárom podľa Zákona.

V čase vyholovenia tohto verifikačného dokumentu koná v mene spoločnosti MENOLLI,

s.r.o. konateľ samostatne.


Identifikácia konečného užívateľa výhod:
e opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskylnutých a dostupnýchNa základe vyšš
informácii a podkladov, ana základe toho, že Oprávnená osoba nezistila žiadne inéskutočnosti, na základe ktorých by bolo potrebné určovať konečného/-ných úžívateľa/-ov
výhod MENOLLI, s.r.o. inak ako to vypláva 7 vyššie opísanej vlastníckej štruktúry
spoločnosti MENOLLI, s.r.o., Oprávnená osoba identifikovala v súlade so Zákanom, a lo
postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. oochrane pred legalizáciou príjmov z Irestnej
činnosti a o ochrane pred (inancovaním terorizmu a 0 zmene a doplnení nieklorých zákonov,
v znení neskorších predpisov, ako konečného užívateľa výhod spoločnosli MENOLLI, s.r.o.
nasledovnú osobu: Peter Dzurík, narodený dňa 02.05.1979, trvale bytom: Dvofákovo
nábrežie 7529/4C, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Meslo, Slovenská republika, občan
Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom na účely Zákona, a to podľa S 6a
ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
ao ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení

neskorších predpisov.

IV. 8 11 oDs. 5 rísSM. ©) ZÁKONA: VEREJNÝ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO

RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SI.KTORAOprávnená osoba na základe preskúmania podkladov neidentifikovala verejného
funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani v riadiacej

štruktúre spoločnosti MENOLLI, s.r.o.

v. 8 11 ODS. 5 PÍSM. D) ZÁKONA: VEREJNÝ TUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO
RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pa oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť
MENOLLI, s.r.o. nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na
regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa
osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných
medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, klorú taký emitent priamo alebo nepriamo

výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.


VL — 8 11 ops. 5 PÍSM. E) ZÁKONA: VEREJNÝ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU
SŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBORIADIACEJ ŠTRUKTÚRY PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, KTORÍ SÚ 5i
Oprávnená asoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vtomto verifikačnom dokumente
zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 09.10.2018

Podpísané zaručeným elektronickým podpisomOprávnená osoba:
Advokátska kancelária RELEVANS s. . o.
Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát


Verifikačný dokument bol strojovo spracovaný z nascanovaných súborov a uložený do databázy v aktuálnej podobe pre ďalšie použitie. Pre kompletný obsah si stiahnite PDF súbor v záložke osoby. Za správnosť údajov zo strojového spracovania neručíme.
Verifikačný dokument
vyhotovený v zmysle ust. 81] ods. 5 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“)

1. PREDMET A ÚČEL VERIFIKAČNÉHO DOKUMENTU
Predmetom verifikačného dokumentu je identifikácia konečného/-ých užívateľa/-ov výhod
spoločnosti MENOLII, s.r.o., so sídlom Dvočákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, 1ČO: 36 666 602,
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 41989/B (ďalej len
ako „MENOLLI, s.r.o.“) oprávnenou osobou, a to advokátskou kanceláriou Advokátska kancelária
RELEVANS s.r.o., so sídlom Dvožákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, IČO: 47 232 471, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 69947/B (ďalej len ako
„Oprávnená osoba“) podľa Zákona na účely registrácie spoločnosti MENOLLI, s.r.o. ako partnera
verejného sektora v registri partnerov verejného sektora (ďalej len ako „register“).

TI. 8 11 oDs. 5 PÍSM. A) PODKLADY NA IDENTIFIKÁCIU KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD
PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného/-ých užívateľa/-ov výhod spoločnosti MENOLLI, s.r.o.

preskúmala nasledovné skutočnosti a dokumenty:

1. Opis vlastníckej štruktúry spoločnosti MENOLLI, s.r.o.,

2. Originál výpisu z Obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I ohľadom
spoločnosti MENOLLI, s.r.o. zo dňa 10.04.2018,

3. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti MENOLLI, s.r.o, zo dňa 02.12.2016,
Potvrdenie o zápise obchodnej spoločnosti WELLFORD INVESTMENTS LIMITED do
registra vedeného Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia
vedeného Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu z februára
2018,

5. Potyrdenie Oddelenia registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného
Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu ospoločníkoch
obchodnej spoločnosťi WETILFORD INVESTMENTS LIMITED z februára 2018,


6. Aktuálne znenie stanov obchodnej spoločnosti WELLFORD INVESTMENTS LIMITED
(označené ako „Memorandum of Association and Articles of Association“) zo dňa
03.03.2018.

Ďalej, Oprávnená osoba vykonala identifikáciu konečného/-ých užívateľa/-ov výhod MENOLLI,
s.r.o. na základe preverenia informácii registrovaných vo verejne dostupných evidenciách, ako je
verejne dostupný elektronický Obchodný register Slovenskej republiky a ako sú verejne dostupné
zápisy v príslušnom registri spoločností Cyperskej republiky. Oprávnená osoba pri identifikácii
konečného užívateľa MENOLLI, s.r.o. taktiež zohľadnila obsah čestných vyhlásení poskytnutých

Oprávnenej osobe.

11I. 8110Ds. 5 PÍSM. B) ZÁKONA VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA A RIADIACA ŠTRUKTÚRA PARTNERA
VEREJNÉHO SEKTORA

A. — VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

Po oboznámení sa s podkladmi, tak ako sú uvedené v čl. II vyššie tohto verifikačného dokumentu

Oprávnená osoba uvádza nasledovné zistenia:

MENOLLI, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom na území Slovenskej republiky.
Základné imanie MENOLLI, s.r.o. je 2.306.639,00 EUR. Priamym vlastníkom spoločnosti
MENOLLI, s.r.o. je jej jediný spoločník, a to nasledovný:

100,00 % WELLFORD INVESTMENTS LIMITED so sídlom Kyriakou Matsi, 22, Flat/Office
402, Pallouriotissa, 1035 Nikózia, Cyperská republika, registrovaná Oddelením
registrátora spoločností a oficiálneho likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom
energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE
170710 (ďalej len ako „WELLFORD INVESTMENTS LIMITED“).

Spoločnosť WELLFORD INVESTMENTS LIMITED je obchodnou spoločnosťou
založenou aexistujúcou podľa práva Cyperskej republiky. Základné imanie
spoločnosti WELLFORD INVESTMENTS LIMITED tvorí 1.000,00 kmeňových akcií
v nominálnej hodnote každej akcie vo výške 1,71 EUR doposiaľ emitovaných
spoločnosťou WELLFORD INVESTMENTS LIMITED.

Registrovanými akcionármi spoločnosti WELLFORD INVESTMENITS LIMITED sú:

99,00 % Peter Dzurík, narodený dňa 02.05.1979, trvale bytom: Dvožákovo nábrežie
7529/4C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky
(ďalej aj ako „Peter Dzurík“), ktorý je vlastníkom 990,00 ks kmeňových
akcií v menovitej hodnote každej akcie vo výške 1,71 EUR doposiaľ

2
emitovaných spoločnosťou WELLFEORD INVESTMENIS LIMITED.

100% PA.TY NOMINEES LIMITED, so sídlom so sídlom Akropoleos, 59-61,
SAVVIDES MONARCH CENTER, Flat/Office 402, 2012 Nikózia, Cyperská
republika, registrovaná Oddelením registrátora spoločností a oficiálneho
likvidátora Nikózia vedeného Ministerstvom cnergetiky, obchodu,
priemyslu a cestovného ruchu pod registračným číslom: HE 41662 (ďalej len
ako „PA.TY NOMINEES LIMITED“), ktorá je držiteľom 10,00 ks
kmeňových akcií v menovitej hodnote každej akcie vo výške 1,71 EUR
doposiaľ emitovaných spoločnosťou — WELLFORD INVESTMENTS
LIMITED (ďalej len „Akcie v držbe“).

Ohľadom Akcií v držbe, z podkladov uvedených vbode II. tohto verifikačného
dokumentu vyplýva, že spoločnosť PA.TY NOMINEES LIMITED je len formálnym
držiteľom Akcií v držbe a platí, že: (i) celý vklad na splatenie emisného kurzu Akcií
v držbe splatil Peter Dzurík, (ii) hlasovacie právo reprezentujúce pomer Akcií v držbe
k celkovému počtu kmeňových akcií vydaných spoločnosťou — WELLFORD
INVESTMENTS LIMITED je vykonávané zástupcami spoločnosti PA.TY NOMINEES
LIMITED, avšak títo pri výkone takéhoto hlasovacieho práva postupujú na základe
vopred daných pokynov pána Petra Dzuríka, a (iii) právo na podiel na zisku
(prípadne vygenerovaný spoločnosťou WELLFORD INVESTMENTS LIMITED a
určený na rozdelenie) reprezentovaný Akciami v držbe má taktiež pán Peter Dzurík.

Na základe vyššie opísaných skutočností Oprávnená osoba dospela k záveru, že pán Peter Dzurík je
fyzickou osobou, ktorá nepriamo skutočne ovláda právnickú osobu, spoločnosť MENOLLI, s.r.o.
aje tiež fyzickou osobou, v prospech ktorej spoločnosť MENOLLI, s.r.o. vykonáva svoju činnosť
a/alebo obchod.

B. —RIADIACA ŠTRUKTÚRA

Na základe poskytnutých a dostupných podkladov apo preverovaní ich zhody s údajmi
vyplývajúcimi z príslušných verejne dostupných evidencií, v súlade s predchádzajúcim bodom,
Oprávnená osoba zistila nasledovnú riadiacu štruktúru MENOLLI, s.r.o.:

Orgánmi MENOILI, s.r.o. sú valné zhromaždenie MENOLLI, s.r.o. a konateľ MENOLLI, s.r.o.

Valné zhromaždenie MENOLLI, s.r.o. je najvyšším orgánom MENOLLI, s.r.o., ktorého pôsobnosť
vykonáva jediný spoločník spoločnosti MENOLLI, s.r.o.

Konateľ MENOLLI, s.r.o. ako štatutárny a výkonný orgán MENOLLI, s.r.o. zabezpečuje bežné

operatívne riadenie a podnikateľskú činnosť MENOLLI, s.r.o. a koná za a vmene MENOLLI, s.r.o.
samoslatne, pričom podpisovanie sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému

menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujú:i svoj podpis.
Konateľom MENOLLI, s.r.o. je:

1. Silvia Kvasnicová, nar.: 11.11.1987, trvale bytom Partizánska 1284/26-36, 018 41 Dubnica nad

Váhom, Slovenská republika, občan SR, ktorá nie je verejným funkcionárom na účely Zákona.

Identi:konečného užívateľa výhod:

Na základe vyššie opísaných skutočností, vyplývajúcich z poskytnutých a dostupných informácii
a podkladov, Oprávnená osoba identifikovala v súlade so Zákonom, a to postupom podľa zákona
č. 297/2008 Z. z. oochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
za konečného užívateľa spoločnosti MENOLLI, s.r.o. pána Petra Dzuríka, narodeného dňa
02.05.1979, trvale bytom: Dvoľákovo nábrežie 7529/4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý nie je verejným funkcionárom na účely
Zákona, a to podľa 8 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov
z. trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých

zákonov,

IV. 8110ps.5PÍSM. C) ZÁKONA: VEREJNÝ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ
REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY

PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba na základe preskúmania podkladov neidentifikovala verejného funkcionára
vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike vo vlastníckej ani v riadiacej štruktúre spoločnosti
MENOLLI, s.r.o.

v. 811 0Ds. 5 PÍSM. D) ZÁKONA: VEREJNÝ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ
REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALEBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY

PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba po oboznámení sa s podkladmi dospela k záveru, že spoločnosť MENOLLI, s.r.o.
nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha
požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho
predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú
taký emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne
riadi.


VI. 8 11 ODs. 5 PÍSM. E) ZÁKONA: VEREJNÝ FUNKCIONÁRI VYKONÁVAJÚCI FUNKCIU V SLOVENSKEJ
REPUBLIKE, KTORÍ SÚ SÚČASŤOU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY ALFBO RIADIACEJ ŠTRUKTÚRY
PARTNERA VEREJNÉHO SEKTORA

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené vtomto verifikačnom dokumente

zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.

V Bratislave, dňa 23.05.2018

Podpísané zaručeným elektronickým podpisomOprávnená osoba:
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Mgr. Marián Masarik, konateľ, advokát

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×