Vyhlásené obstarávanie

Obnova technických zariadení pre elektronický systém monitoringu osôb (ESMO)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 715 750,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
31730000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
12. Október 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
11. November 2020
Dátum otvárania ponúk:
11. November 2020
Ponuka musí platiť do:
31. Október 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil/doručil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade účasti skupiny dodávateľov sa na otváraní môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia všetkých členov skupiny.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v dňoch (od zadania zákazky) : 60

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie tovaru - technických zariadení potrebných na zabezpečenie plynulého pokračovania elektronického monitoringu osôb a k nim potrebného spotrebného materiálu. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

1. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE /ďalej len JOSEPHINE/, ktorý je dostupný na adrese https://josephine.proebiz.com. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 2. Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť doklady jednotným európskym dokumentom, v takomto prípade súčasťou jeho ponuky bude vyplnený jednotný elektronický dokument. 3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. 4. Všetky ďalšie vzájomné práva a povinnosti ako aj všetky formálne, obsahové podmienky a požiadavky verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch. 5.Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Jedná sa o štyri typy zariadení a k nim prislúchajúci spotrebný materiál. Predmetné zariadenia nie sú využiteľné pre potreby verejného obstarávateľa samostatne. Podrobnejšie odôvodnenie je uvedené v súťažných podkladoch. 6. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. 7. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Podrobné informácie o autentifikácii uchádzača sú podrobne vymedzené v bode 16.8 súťažných podkladov.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×