Vyhlásené obstarávanie

Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Zlaté Moravce
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
401 991,01
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45210000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
11. Marec 2016
Lehota na predkladanie ponúk:
30. Marec 2016
Dátum otvárania ponúk:
30. Marec 2016
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Visions Consulting, s.r.o., Štefánikova 23, Trnava.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Stavebné práce budú realizované na budove mestského úradu. Zateplením obvodového plášťa, stropu podstrešného priestoru a výmenou otvorových konštrukcií by sa malo dosiahnuť hlavne zlepšenie tepelnotechnických vlastností obvodového plášťu a výrazné zníženie energetickej náročnosti budovy. Druhotnou funkciou obnovy je zlepšenie architektonickej a estetickej stránky objektu.

Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v súlade s §46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. (zmena okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie). Za zmenu okolností považuje verejný obstarávateľ aj okolnosť nezískania nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ na kofinancovanie predmetu zákazky. Súťažné podklady sú poskytované bez obmedzenia v elektronickej podobe prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa zriadeného Úradom pre verejné obstarávanie (http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4431) vo formáte pdf. Odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa zriadeného Úradom pre verejné obstarávanie, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby a to zaslaním e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorého obsahom bude informácia o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov, adresu sídla a mailový kontakt záujemcu. Verejný obstarávateľ zasiela v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. vysvetlenia, doplnenia, oznámenia, informácie o vybavení žiadosti o nápravu a prípadne ďalšie dokumenty, týkajúce sa predmetnej zákazky všetkým známym záujemcom a uchádzačom.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×