Vyhlásené obstarávanie

Poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelná mestská autobusová doprava pre potreby cestujúcej verejnosti v Meste Zlaté Moravce


Toto vyhlásené obstarávanie už má uverejnený výsledok. Nájdete ho nižšie v časti výsledky.

Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Zlaté Moravce
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
200 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60112000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Dátum vyhlásenia:
15. Február 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
2. Marec 2021
Dátum otvárania ponúk:
2. Marec 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Verejný obstarávateľ uplatní online otváranie ponúk v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a na to nadväzujúceho vyhlásenia mimoriadneho stavu, ktorý naďalej trvá.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Verejný obstarávateľ uplatní online otváranie ponúk v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a na to nadväzujúceho vyhlásenia mimoriadneho stavu, ktorý naďalej trvá.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Výsledky

Poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelná mestská autobusová doprava pre potreby cestujúcej verejnosti v Meste Zlaté Moravce

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb vo verejnom záujme - pravidelnej mestskej autobusovej dopravy (ďalej len MAD) pre potreby cestujúcej verejnosti v katastri Mesta Zlaté Moravce, v rozsahu podľa cestovného poriadku stanoveného verejným obstarávateľom na určených trasách a podľa stanovených prepravných poriadkov, technicky vhodným mestským autobusom LOW -entry, s plošinou s nástupom pre vozíčkara a s dverami o šírke min. 1200 mm, s kapacitou min. 26 miest na sedenie a 36 miest na státie v minimálnom počte 1 ks vrátane potrebnej technickej základne: záložných autobusov podobného typu mestského príp. medzimestského prevedenia ako náhradu v prípade výpadku v minimálnom počte 5 ks (aj keď sú zaradené v inom type prepravy, ale je možné ich použiť ako dočasnú náhradu). Zároveň musia všetky autobusy, ktoré budú používané pri plnení predmetu zákazky, spĺňať emisnú normu min. EURO 5. Poskytovanie vyššie uvedenej MAD sa požaduje v traťových úsekoch podľa platných cestovných poriadkov, ktoré tvoria osobitnú prílohu súťažných podkladov. Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu zastávok uvedených v cestovnom poriadku. Obstarávané služby sú podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave,ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 v znení neskorších zmien, a podľa zákona č. 56/2012 Z. z. službami vo verejnom záujme. Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s jeho plnením.

Doplňujúce informácie

Predmetné verejné obstarávanie je zelené.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×