Vyhlásené obstarávanie

Inžinierskogeologický prieskum pre Multifunkčnú športovú halu pri Strednej športovej škole Banská Bystrica


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredná športová škola
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
13 181,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71351910-5
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
10. December 2019
Lehota na predkladanie ponúk:
18. December 2019
Dátum otvárania ponúk:
18. December 2019
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je vykonanie inžinierskogeologického prieskumu (IGP) pre potreby realizácie Multifunkčnej športovej haly pri Strednej športovej škole v Banskej Bystrici. IGP zhodnotí inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery záujmového územia, zhodnotí geotechnické vlastnosti hornín, posúdi geologické pomery budúceho staveniska. Súčasťou predmetu zákazky je realizácia monitorovacieho vrtu podzemných a povrchových vôd SHMÚ v areáli Strednej športovej školy v Banskej Bystrici. Výsledky IGP budú podkladom pre ďalšie stupne dokumentácie (DUR, DSP, DRS). Uchádzač predložením ponuky zároveň vyjadruje súhlas so zmluvnými podmienkami, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v prílohe č.2 Výzvy Návrh zmluvy o dielo. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách Výzvy.

Doplňujúce informácie

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy sa nejedná o zelené obstarávanie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×