Vyhlásené obstarávanie

Rekonštrukcia Spoločensko-športového centra, Kežmarok


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Kežmarok
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
292 476,87
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
30. Marec 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
19. Apríl 2021
Dátum otvárania ponúk:
19. Apríl 2021
Ponuka musí platiť do:
31. December 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ultima Ratio s.r.o. Seberíniho 1 821 03 Bratislava
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk sa riadi § 52 ZVO. Vstup na otváranie ponúk bude umožnený výhradne osobám s rúškom, resp. iným adekvátnym spôsobom prekrytia horných dýchacích ciest.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou Spoločensko-športového centra, Kežmarok. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

1) Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk. 2) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s §38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa §40 ods. 6 písm.g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. 3) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s §11 ZVO. 4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž v prípade nedostatočného rozpočtového krytia zrušiť. 5) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 6) Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. 7) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu PLUTO na adrese https://pluto.ultimaratio.sk. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×