Vyhlásené obstarávanie

Dodávka elektriny


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
984 108,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09310000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
13. Október 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
8. November 2021
Dátum otvárania ponúk:
8. November 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Podľa § 54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní nebude možná účasť uchádzačov, otváranie je neverejné, nakoľko sa použije elektronická aukcia na vyhodnotenie ponúk.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 48

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania je dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku v súlade s nariadením vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou vrátane zabezpečenia prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú všetky odberné miesta verejného obstarávateľa pripojené (ďalej len PDS) v rozsahu a podľa obchodných podmienok a prevádzkového poriadku PDS. Predpokladané množstvo odberu elektrickej energie za 48 mesiacov je 6 560,72 MWh podľa Prílohy č. 3 Rámcovej dohody. Verejný obstarávateľ zvolil režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku na dodávateľa. Úspešný uchádzač prevezme zodpovednosť za účtovanie odchýlok za všetky odberné miesta.

Doplňujúce informácie

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: 1.Verejné obstarávanie sa realizuje ako elektronické verejné obstarávanie prostredníctvom portálu www.evo.gov.sk (ďalej len portál EVO alebo systém EVO). Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky, z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom naštudovať príručky k systému EVO, dostupné na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo emailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady budú sprístupnené záujemcom v systéme EVO. 2.Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal. 3. Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 10 000 €. Podrobnosti o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. 4.Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu v zmysle § 39. JED je možné nájsť na http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html. 5.Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a Súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 6. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×