Vyhlásené obstarávanie

Mobilné telefóny


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 937 462,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
32250000-0
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Užšia súťaž
Dátum vyhlásenia:
13. Október 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
8. November 2021
Dátum otvárania ponúk:
8. November 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 48

Opis obstarávania

Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom DNS bude dodanie nových originálnych tovarov - mobilných telefónov podľa predloženej technickej špecifikácie predmetu zákazky vrátane príslušenstva, nabíjačiek, ochranných obalov, skiel a služby inštalácie ochranných skiel, LTE USB modemov, ktoré sú bežne dostupné na trhu zaradené v skupine 322 hlavného slovníka uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Podrobná špecifikácia predmetu konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená vo výzve na predkladanie ponúk, pričom môže: -obsahovať tovary a služby s inými technickými špecifikáciami, ktoré sú bežne dostupné na trhu a sú v rozsahu skupiny 322 uvedenej v hlavnom slovníku CPV.

Doplňujúce informácie

(1) Zriadením dynamického nákupného systému (DNS) nedôjde k zadaniu zákazky a uzatvoreniu zmluvy. Zadávanie jednotlivých zákaziek sa bude realizovať zaslaním výziev na predkladanie ponúk všetkým záujemcom zaradeným do DNS. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 58 až § 61 zákona o verejnom obstarávaní. (2) Počet záujemcov, ktorí budú zaradení v DNS, verejný obstarávateľ neobmedzuje. Podstatou DNS je jeho otvorenosť počas celej doby jeho trvania pre potenciálnych nových záujemcov. (3) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. (4) Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania záujemcu/uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že záujemca/uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. (5) Záujemca môže predbežne nahradiť doklady vyžadované verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. (6) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese verejného obstarávania, t.j. pred aj po zriadení DNS postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t. j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Ak je odosielateľom informácie záujemca/uchádzač, tak po prihlásení do systému a predmetného verejného obstarávania môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Za okamih doručenia zásielky sa považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v súlade s funkcionalitou systému. (7) Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov: - Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia, - Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia, - Google Chrome alebo - Microsoft Edge. (8) Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie údajov uvedených v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch zo strany ktoréhokoľvek záujemcu verejný obstarávateľ oznámi bezodkladne všetkým záujemcom a zverejní toto vysvetlenie v dokumentácií k verejnému obstarávaniu na adrese uvedenej v bode 1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. (9) Predkladanie žiadosti o účasť je umožnené iba autentifikovaným záujemcom. Podrobnosti o autentifikácií sú uvedené v súťažných podkladoch. (10) Cieľom zriadenia DNS a zadávania čiastkových zákaziek v DNS je umožniť verejným obstarávateľom flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t. j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. (11) Pri zadávaní zákaziek v zriadenom DNS môžu byť v opisoch predmetov zákaziek uplatnené aspekty zeleného verejného obstarávania. (12) Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z nasledovných dôvodov: a) predmetné tovary dodávajú na trhu viaceré spoločnosti, ktoré sú prevažne malými alebo strednými podnikmi, v dôsledku čoho nie je ohrozená čestná hospodárska súťaž, b) predmet zákazky v celom rozsahu je schopných dodávať viacero dodávateľov na trhu, c) DNS je otvorený pre neobmedzený počet uchádzačov, d) počas trvania DNS sa môžu kvalifikovať ďalší uchádzači.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×