Vyhlásené obstarávanie

Tlačiarenské služby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
579 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79800000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
26. Október 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
22. November 2021
Dátum otvárania ponúk:
22. November 2021
Ponuka musí platiť do:
30. Jún 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 24

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uzatvorenie rámcových dohôd na poskytnutie kompletných tlačiarenských služieb štandardných a neštandardných tlačiarenských prvkov vrátane distribúcie (balenia a dopravy). Podrobná špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a vo Zväzku 2 Zmluvné a obchodné podmienky súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

1. K podmienkam účasti - JED: Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že hospodársky subjekt nie je v rámci časti IV JEDu Podmienky účasti oprávnený vyplniť len oddiel - Globálny údaj pre všetky podmienky účasti. Hospodársky subjekt vytvorí odpoveď na dokument JED výzva pomocou Modulu JED vo verejnej zóne. Postup vytvorenia odpovede je dostupný v Príručke k funkcionalitám webového sídla úradu zverejnenej na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html Príručka k funkcionalitám webového sídla úradu, najmä no nielen v rozsahu informácií uvedených v bode 6.2 Modul JED prístupný vo verejnej zóne a podbode 6.2.2 Akcie Modulu JED pre HS vo verejnej zóne tohto dokumentu. Ak uchádzač použije JED/JED-y, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu prostredníctvom systému EVO požiadať uchádzača o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač doručí prostredníctvom systému EVO požadovaný/ požadované doklad/doklady verejnému obstarávateľovi v lehote určenej verejným obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 2. Verejný obstarávateľ zadávanie zákazky realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "IS EVO"). Postup záujemcu/uchádzača je upravený v príručkách pre záujemcu/uchádzača, ktoré sú zverejnené na stránke portálu IS EVO v položke menu Príručky (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html). Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať prostredníctvom systému IS EVO. Verejný obstarávateľ pri komunikácií elektronicky prostredníctvom systému EVO uvádza, že moment odoslania dokumentu sa považuje za moment jeho doručenia adresátovi. Ďalšie informácie týkajúce sa komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 3. Verejný obstarávateľ v súlade s § 66 ods. 7 druhou vetou zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 4. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu a odporúčania súvisiace so zamedzením šírenia COVID-19 verejný obstarávateľ uvádza, že môže zabezpečiť otváranie ponúk aj prostredníctvom on line sprístupnenia ponúk uchádzačom, pričom v prípade, že dôjde k takejto situácii, tak o tejto skutočnosti bude informovať uchádzačov pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×