Vyhlásené obstarávanie

Odkanalizovanie ulice Brestovskej v Humennom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Humenné
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
150 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
16. Jún 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
7. Júl 2014
Dátum otvárania ponúk:
7. Júl 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Mestský úrad Humenné, Kukorelliho 34, 066 01 Humenné, zasadačka na 2. podlaží budovy.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Stavebné práce je potrebné vykonať na výstavbe kanalizácie pre odkanalizovanie skupiny rodinných domov a objektov v severnej časti Brestovskej ulice v Humennom, ktoré nie sú napojené na verejnú kanalizáciu a odpadové vody z nich sú zaústené do žúmp. Stavba bude členená na tri stavebné objekty a to: SO-01 Kanalizácia; SO-02.1 NN elektrická prípojka; SO-02.2 Odberné elektrické zariadenie k čerpacej šachte. Súčasťou zákazky je aj uvedenie výstavbou narušených plôch terénu, verejných priestranstiev a komunikácií do pôvodného stavu. Dĺžka kanalizácie je 618 metrov, dĺžka elektrickej prípojky je 128 metrov. Rozsah prác vyplýva z výkazu výmer a projektovej dokumentácie, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje odvolávajúce sa na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie, pri dodržaní vyžadovaných technických parametrov. Verejný obstarávateľ - Mesto Humenné si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. neuzatvoriť zmluvu, ak ceny vo všetkých ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov na predmet zákazky (predpokladanú hodnotu zákazky), alebo ak sa zmení financovanie (najmä v prípade, ak Mesto Humenné nezíska na túto akciu nenávratné finančné prostriedky z operačného programu Životné prostredie v zmysle výzvy OPŽP-PO1-14-1).

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×