Vyhlásené obstarávanie

Modernizácia fariem Agro Boleráz, s.r.o.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Agro Boleráz, s.r.o.
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
264 059,88
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45210000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
26. Jún 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
16. Júl 2014
Dátum otvárania ponúk:
16. Júl 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
"MP Profit, s.r.o. Mládežnícka 2101 017 01 Považská Bystrica"
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

rekonštrukcia skladu podľa výkazu výmer a projektovej dokumentácie1

Doplňujúce informácie

Záujemca si vyžiada súťažné podklady na základe písomnej žiadosti doručenej osobne alebo poštou na adrese uvedenej v bode A.II. v termíne uvedenom v bode IV.2.2. Na žiadosti zaslané mailom nebude kontaktná osoba odpovedať a akceptovať. Záujemca može súťažné podklady získať aj z profilu verejného obstarávateľa.Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v jednom originálnom vyhotovení, jednej písomnej kópii a jednej naskenovanej elektronickej kópii na CD/DVD nosiči vo formáte PDF. za účelom jej zaslania Úradu pre verejné obstarávanie podľa §9 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné". V zmysle Informácie Úradu vlády Slovenskej republiky k určovaniu lehôt na poskytovanie súťažných podkladov č. 4693- 11920/2013/SKFEÚ je verejný obstarávateľ povinný ponechať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov totožnú s lehotou na predkladanie ponúk. V prípade potreby vysvetliť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať spôsobom tohto bodu o ich vysvetlenie písomne u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa uvedenej v bode A.II.Aby verejný obstarávateľ mohol zabezpečiť vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní, poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom; záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×