Vyhlásené obstarávanie

Dodanie diagnostík pre imunohematologické vyšetrenia a prenájom plnoautomatických prístrojov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná transfúzna služba SR
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 137 575,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33124130-5
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
21. Júl 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
3. September 2014
Dátum otvárania ponúk:
3. September 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
PRO - TENDER s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Áno
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 70 % Celková zmluvná cena v EUR, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za dodávku celého predmetu zákazky v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky, uvedenom v časti C. Opis predmetu zákazky počas celého zmluvného obdobia v EUR vypočítaná podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov, v súlade s časťou D. Spôsob určenia ceny.
  • 20 % Diagnostické reagencie na vykonávanie imunohematologických vyšetrení u darcov krvi (špecifikované v súťažných podkladoch v bode 2.1.1. časti C. Opis predmetu zákazky) sa vkladajú do plnoautomatického analyzátora v originálnych, výrobcom predvyplnených baleniach (médiách/nosičoch), označených čiarovým kódom. Napríklad na predvyplnených mikroplatničkách, gélových kartách alebo iných médiách/nosičoch.
  • 10 % Diagnostické reagencie na vykonávanie imunohematologických vyšetrení u darcov krvi (špecifikované v súťažných podkladoch v bode 2.1.1. časti C. Opis predmetu zákazky) majú po ich otvorení stabilitu (doba použiteľnosti po otvorení) minimálne 24 hodín.

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie diagnostických reagencií in vitro (ďalej len diagnostiká) a spotrebného materiálu na vykonávanie požadovaných imunohematologických vyšetrení u darcov krvi na prenajatých plnoautomatických analyzátoroch bez možnosti odkúpenia, a na vykonávanie požadovaných imunohematologických vyšetrení u pacientov metódou gélovej stĺpcovej aglutinácia alebo skúmavkovou metódou. Členenie predmetu zákazky v rámci časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov: 2.1 Diagnostiká na vykonávanie imunohematologických vyšetrení u darcov krvi na prenajatých plnoautomatických analyzátoroch. 2.1.1 Diagnostiká na vykonávanie imunohematologických vyšetrení u darcov krvi 2.1.2 Plnoautomatické analyzátory, ktoré budú v prenájme bez možnosti odkúpenia 2.2 Diagnostiká na vykonávanie imunohematologických vyšetrení u pacientov skúmavkovou metódou. 2.2.1 Diagnostiká a pomocné reagencie na vykonávanie imunohematologických vyšetrení v kombinácii nižšie uvedených testov skúmavkovou metódou. 2.3 Diagnostiká na vykonávanie imunohematologických vyšetrení u pacientov metódou gélovej stĺpcovej aglutinácie. 2.3.1 Diagnostiká a pomocné reagencie na vykonávanie imunohematologických vyšetrení v kombinácii nižšie uvedených testov metódou gélovej stĺpcovej aglutinácie. 2.3.2 Pomocná prístrojová technika na metódu gélovej stĺpcovej aglutinácie, ktorá bude v prenájme bez možnosti odkúpenia. Bližší opis je uvedený v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×