Vyhlásené obstarávanie

Zabezpečenie technickej správy budov v objektoch Sociálnej poisťovne


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Sociálna poisťovňa, ústredie
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
940 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79993000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
18. Jún 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
28. Júl 2014
Dátum otvárania ponúk:
28. Júl 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava 1
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Nie
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie technickej správy budov vo všetkých objektoch a priestoroch verejného obstarávateľa zameranej na poskytovanie služieb v oblasti: - bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, - ochrany pred požiarmi, - ochrany životného prostredia v oblasti odpadového hospodárstva a v oblasti ochrany ovzdušia, - kontrol, tlakových skúšok, opráv, inštalácie prenosných hasiacich prístrojov, kontroly a opravy požiarnych hydrantov, vrátane súvisiacej dodávky PHP a PH, príslušenstva, náhradných dielov a materiálov a ekologickej likvidácie, - kontroly stavu bezpečnosti, t.j. odborných prehliadok, odborných skúšok, revízií, kontrol a opráv technických zariadení tlakových, elektrických, plynových, vrátane súvisiacej dodávky náhradných dielov a materiálov, - čistenia, kontrol a preskúšania komínov, - služieb, opráv a servisných zásahov realizovaných formou servisu na zavolanie, t.j. činností realizovaných nad rámec pravidelných činností zahrnutých do paušálneho poplatku vrátane dodávky náhradných dielov a materiálov. Podrobné určenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×