Vyhlásené obstarávanie

Rekonštrukcia výučbového objektu SO1 EF výmena okien II. etapa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
412 605,79
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
15. Január 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
4. Február 2015
Dátum otvárania ponúk:
4. Február 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica - zasadačka
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia výučbového objektu SO1 EF výmena okien II. etapa v rozsahu podľa výkazu výmer a kvalite podľa projektovej dokumentácie, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

Komunikácia pri predkladaní žiadosti o súťažné podklady a vysvetlení medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, elektronickými prostriedkami (email: aondrikova@gmail.com), doručením osobne na kontaktné miesto alebo ich kombináciou. Súťažné podklady si možno vyzdvihnúť aj osobne na základe písomnej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov. Osobné prevzatie je možné na základe telefonickej dohody s kontaktnou osobou v pracovných dňoch od 8:00 hod do 14:00 hod. Náklady spojené s účasťou vo verejnej súťaži znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi. V prípade skupiny dodávateľov predloží uchádzač vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak cena za predmet zákazky bude výrazne presahovať finančný limit (predpokladanú hodnotu zákazky), ktorý bude mať verejný obstarávateľ na jej úhradu. Verejný obstarávateľ je oprávnený uzatvoriť zmluvu až po overení procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov z Európskych fondov. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×