Vyhlásené obstarávanie

Administratívno-edukačný objekt ZOO Bojnice - prestavba - zníženie energetickej náročnosti objektu.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Zoologická záhrada
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
908 964,65
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45321000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
12. Október 2017
Lehota na predkladanie ponúk:
28. November 2017
Dátum otvárania ponúk:
28. November 2017
Ponuka musí platiť do:
30. Jún 2018
Miesto otvárania ponúk:
VO SK, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Vyššie uvedený dátum, čas a miesto otvárania ponúk súvisí s otváraním častí ponúk označených ako "Ostatné", ktoré je neverejné. Na otváranie častí ponúk označených ako "Kritériá" budú aplikované postupy uvedené v § 52 ods. 2 a 3 ZVO.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 12

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu a vytvorenia administratívno edukačného objektu, ktorý bude spĺňať ako funkčné tak i technické požiadavky kladené v súčasnosti na objekty takéhoto charakteru. V rámci prestavby budú realizované nové monolitické železobetónové konštrukcie stropov, schodiská, výťah, nové deliace konštrukcie priečok, podlahy, podhľady, povrchové úpravy, výplne otvorov. Fasáda objektu bude v celom rozsahu zateplená v zmysle platných súčasných normových požiadaviek kombináciou kontaktného a odvetraného montovaného zatepľovacieho systému. Strecha objektu bude v oboch úrovniach taktiež v plnom rozsahu zateplená a opatrená novou strešnou fóliou, strecha 1.np bude v pochôdznom prevedení. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (SP) a v prílohách SP.

Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ súťažné podklady neodosiela. 2. Súťažné podklady sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/953 Bezodplatný neobmedzený, úplný a priamy prístup k súťažným podkladom prostredníctvom elektronických prostriedkov: http://www.vosk.sk/folder/146/ 3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v listinnej podobe prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa, pokiaľ nie je v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v SP uvedené inak. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať verejnému obstarávateľovi svoje podania písomne v listinnej podobe prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa na adresu kontaktného miesta: VO SK, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, kontaktná osoba: Martin Daniš Z dôvodu zabezpečenia bezproblémovej komunikácie záujemca/uchádzač vo svojich podaniach uvedie nasledovné údaje: - obchodné meno - sídlo/miesto podnikania - identifikačné číslo - korešpondenčnú adresu (v prípade, ak sa táto líši od sídla/miesta podnikania) - meno a priezvisko kontaktnej osoby - e-mailovú adresu kontaktnej osoby - telefónne číslo kontaktnej osoby Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako kladné vybavenia žiadostí o nápravu, bude verejný obstarávateľ uverejňovať aj vo svojom profile. Verejný obstarávateľ bude doručovať písomnosti záujemcom/uchádzačom prostredníctvom pošty alebo inej doručovacej služby. Pravidlá pre doručovanie. Zásielka sa považuje za doručenú uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Zásielka sa považuje za doručenú aj vtedy, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície, v takom prípade sa za okamih doručenia považuje deň nasledujúci po uložení zásielky na pošte. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, že ju adresát prevziať odmietol, a to okamihom odmietnutia. 4. Verejný obstarávateľ v zmysle § 46 ods. (1) ZVO požaduje od uchádzačov zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpekou. Pod zábezpekou sa v tomto prípade myslí poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v sume 27 000,- EUR. Podrobnosti ohľadom zloženia zábezpeky sú uvedené v SP. 5. Doplňujúce informácie k bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody. Lehota uskutočnenia stavebných prác je do 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. Bližšie v zmysle podmienok uvedených v zmluve o dielo (časť C. Obchodné podmienky SP) 6. Ďalšie podmienky a požiadavky týkajúce sa tohto verejného obstarávania sú uvedené v súťažných podkladoch a v príslušných právnych predpisoch.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×