Vyhlásené obstarávanie

Kanalizácia IŽOP


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Veľký Meder
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 008 395,69
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
17. Október 2019
Lehota na predkladanie ponúk:
5. November 2019
Dátum otvárania ponúk:
5. November 2019
Ponuka musí platiť do:
31. Marec 2020
Miesto otvárania ponúk:
Consulting & Education Partners, s.r.o. Košická 56, 821 08 Bratislava
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk je verejné. Pri otváraní ponúk postupuje verejný obstarávateľ podľa § 52 ZVO. Účasť uchádzača je upravená v súťažných podkladoch.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Navrhovaná stavba rieši výstavbu verejnej kanalizácie v meste Veľký Meder v mestskej časti Ižop.. Jedná sa o vybudovanie kanalizačných stôk, kanalizačných prečerpávacích staníc s výtlakmi a kanalizačných prípojok pre jednotlivé nehnuteľnosti. Gravitačné stoky budú vybudované z korugovaného PVC DN 315, 250 mm v celkovej dĺžke 3311,8 m. Výtlačné potrubia z prečerpávacích staníc budú z HDPE DN , 90, 75, 63 mm v celkovej dĺžke 147,8 m. Výstavba verejnej kanalizácie je potrebná z dôvodu, že aglomerácie nad 2000 EO musia mať vybudovanú verejnú kanalizácia do konca roka 2014. V súčasnej dobe v mestskej časti Ižop neexistuje verejná kanalizácia a splaškové odpadové vody sú zachytávané v žumpách. Tieto žumpy však v mnohých prípadoch nespĺňajú kritéria, ktoré by mali zabezpečovať ochranu podzemných vôd. Návrh trasy kanalizácií minimalizuje extrémne výkopové práce. Situovanie kanalizácie a výtlakov bude v krajnici existujúcich komunikácií a v zelenom páse. Prevedenie projekčných prác je uskutočnené podľa skutočného stavu záujmového územia. Stoková sieť križuje niektoré inžinierske siete a ich prípojky. Projekt stavby bol spracovaný tak, aby všetky známe križovania boli v súlade s STN 73 005- Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Doplňujúce informácie

1. Požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v časti B1 Súťažných podkladov. 2.Komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a záujemcami sa uskutoční výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku. 3.SP sú poskytované bez obmedzenia v elektronickej podobe prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa zriadeného ÚVO a taktiež sú dostupné priamo, úplne bez obmedzení či poplatkov prostredníctvom systému ERANET na adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders. 4.Podmienky zádržného viď ZoD. 5.Preukázanie finančného krytia - viď ZoD. 6.Vysporiadanie finančných vzťahov za osobitných podmienok - viď ZoD. 7. Požaduje sa zábezpeka: výška a podmienka zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch 8. Úspešný uchádzač je povinný v lehote na poskytnutie súčinnosti predložiť dokumenty špecifikované v časti B.1 SP

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×