Dodávateľ

Chromservis SK s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Chromservis SK s.r.o.

IČO: 45515930

Adresa: Nobelova34 34, Bratislava

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3070

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Máj 2020

Záznam platný do: 15. Máj 2023

Posledná zmena: 16. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 65 407,84 EUR 46 46
2017 77 777,56 EUR 48 48
2018 132 049,88 EUR 24 24
2019 51 919,86 EUR 37 37
2020 67 818,84 EUR 27 29
2021 9 725,26 EUR 9 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 65 407,84 EUR 46 46
2017 77 777,56 EUR 48 48
2018 132 049,88 EUR 24 24
2019 51 919,86 EUR 37 37
2020 67 818,84 EUR 27 29
2021 9 725,26 EUR 9 10

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 73,63 73.63 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 4 745,47 4745.47 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 9 176,65 9176.65 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 28 79 921,04 79921.04 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 1 035,00 1035.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 30 31 854,99 31854.99 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 749,99 749.99 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 3 199,00 3199.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 1 2 941,00 2941.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 900,00 900.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 14 9 662,80 9662.80 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 14 791,87 14791.87 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 787,00 787.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 1 000,00 1000.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 648,00 648.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 20 43 419,41 43419.41 EUR
Záchranná služba 1 6 775,00 6775.00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 4 67 420,29 67420.29 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 29 33 693,80 33693.80 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 325,00 325.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 9 6 484,15 6484.15 EUR
Ústav zoológie SAV 3 881,66 881.66 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 1 666,66 1666.66 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 733,33 733.33 EUR
Saneca Pharmaceuticals a. s. 4 65 598,00 65598.00 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 51,60 51.60 EUR
Štátny ústav pre kontrolu liečiv 1 9 900,00 9900.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 7 2 203,32 2203.32 EUR
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 2 165,41 165.41 EUR
Herbarius s.r.o. 1 2 633,33 2633.33 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 3 1 261,84 1261.84 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prístrojové vybavenie Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 875 667,00 2875667.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 961 100,00 961100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Eppendorf Research plus, single channel, 10-100 µL alebo ekvivalent Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ECO Module 230 V ku generátoru dusíka Parker Dominic Hunter LCMS30 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vialky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 073,52 1073.52 EUR 2016 Tovary Nie 1
FMOC fluorenylmetyloxycarbonyl chlorid Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 43,32 43.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trubičky na odber vzoriek v pracovnom ovzduší Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 080,00 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolový pH meter s príslušenstvom Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 747,75 747.75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analytické kolóny pre HPLC Štátny ústav pre kontrolu liečiv 11 880,00 11880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Amersham ECL Prime Western Blotting Detection Reagent, Amersham Hybon PVDF 300mm x 4m,Biofreeze Freezing medium, pH Buffer Solutions pH 10,01 , pH 7 , pH4,01 Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 880,00 880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie pre molekulovú biológiu Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 50,00 50.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pH meter, elektróda na meranie pH, pufer Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardný vodivostný roztok Výskumný ústav vodného hospodárstva 84,80 84.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 110,00 110.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Petriho misky, striekačky a striekačkové filtre Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Methyl heptadecanoate (Synonym: Heptadecanoic acid methyl ester) Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 62,00 62.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inkubátor Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 366,00 1366.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do laboratória - striekačkove filtre Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 096,00 1096.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multimeter Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plynový chromatograf s príslušenstvom a spotrebným materiálom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 16 667,00 16667.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny pH meter Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 546,30 546.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sklenená pH mikroelektróda na meranie proteínov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 160,20 160.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kombinovaná pH elektróda THETA 90, typ HC 113 Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 82,68 82.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Saneca Pharmaceuticals a. s. 4 100,00 4100.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Spektrofotometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 280,00 3280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vialky Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 898,40 898.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, analytická kolona Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Deriváty vitamínu D Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 870,00 870.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rotačná vákuová odparka RVO 400 s príslušenstvom Herbarius s.r.o. 3 200,00 3200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemické výrobky Ústav zoológie SAV 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 279,20 1279.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, ochranná kolona Výskumný ústav vodného hospodárstva 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Sušiareň s nútenou cirkuláciou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 310,00 1310.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie a diagnostické kity pre základný výskum a imunohistochémiu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pH meter Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 668,00 668.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odberové rúrky naplnené aktívnym uhlím Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 378,00 378.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 665,30 665.3 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vialky vákuované, Septá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 926,00 1926.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 438,00 1438.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pH meter, Konduktometer , Refraktometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 100,00 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hmotnostný regulátor GFC Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 398,50 1398.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chromatografický materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - kolóna, predkolóna Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 078,80 1078.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kolóna Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nastokávacie vrchnáky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 570,00 570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
NMR kyvety pre SampleJet – automatizáciu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka deuterovaných roztokov pre NMR Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chromatografická kolóna Ústav zoológie SAV 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne činidlá Ústav zoológie SAV 468,00 468.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, chromatografická kolona Výskumný ústav vodného hospodárstva 708,00 708.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
UHPLC kolóna C18 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 885,60 885.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky a laboratórny materiál z plastov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 574,44 574.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sorpčné trubičky naplnené aktívnym uhlím Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 139,20 139.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odberové rúrky naplnené aktívnym uhlím Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 388,80 388.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalibračné roztoky pre ph meter Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 79,00 79.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolóny, chromatografické platničky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 874,80 874.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inzerty pre chromatografické vialky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 98,33 98.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický dávkovač k GC chromatografu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 102,00 5102.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Saneca Pharmaceuticals a. s. 16 000,00 16000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Analytické váhy Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 4 092,00 4092.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 400,00 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Respirabilná pena pre odber vzoriek ovzdušia, filter zo sklenného vlákna Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 175,00 175.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál - striekačkové filtre Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 56,40 56.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalibračný roztok k pH metrom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 18,00 18.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie na kalibráciu, uskladnenie a prácu s pôdnym pH metrom Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 155,00 155.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, analytická kolona Výskumný ústav vodného hospodárstva 690,00 690.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolóny na HPLC a príslušenstvo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 384,40 2384.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolóna, predkolóny Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 575,60 1575.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servisná údržba generátora dusíka LC-MS30 (Parker dominick hunter) po 8000 hodinách Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 159,00 2159.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 50,00 50.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 40,00 40.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chromabond ® C18, octadecyl-silica kolóny Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vialky vákuované, Septá, Tedlarový vak Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 814,80 814.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zariadenie na výrobu ultračistej vody z vodovodnej vody Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 999,75 4999.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie certifikovaných kalibračných roztokov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 48,00 48.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, kolónky Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 570,20 1570.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 335,47 3335.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
HPLC spotrebný materiál Saneca Pharmaceuticals a. s. 22 000,00 22000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Štandardy PDE inhibítorov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 592,00 592.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
HPLC kolóna Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 589,00 589.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolóna do plynového chromatografu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 372,00 372.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Štandardy pesticídov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 247,00 2247.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo výskumnom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 178,40 4178.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chromabond ® C18, octadecyl-silica kolóny Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
UHPLC kolóna Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 750,00 750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vialky vákuovanéSeptá Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 927,20 1927.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Deuterium oxide 99,9% Ústav experimentálnej fyziky SAV 390,00 390.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky a prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 491,00 1491.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chromatografický materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 374,00 4374.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolóna Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 536,00 536.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál pre prácu s HPLC Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 232,00 1232.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolóny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 717,92 1717.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 447,17 1447.17 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný sklenený a plastový materiál do laboratória Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 210,00 1210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
PH/ EC Multimeter Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 110,00 1110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HPLC spotrebný materiál Saneca Pharmaceuticals a. s. 34 000,00 34000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 026,00 2026.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 218,00 2218.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 585,00 2585.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mikrostriekačky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 345,60 345.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Držiak na kolóny, predkolóny, kolóny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 935,12 1935.12 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo fyziologickom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 692,80 8692.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, predkolóny, kolóny LC Výskumný ústav vodného hospodárstva 5 205,00 5205.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 850,00 2850.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, analytická kolona Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 050,00 1050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lekárenská váha OHAUS precision PA2202CM/2 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 098,00 1098.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo fyziologicko-analytickom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 702,20 1702.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
pH kombinovaná elektróda Polilyte Lab a kalibračné pufre Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 175,00 175.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Deuterovaná sodná soľ trimetylsilylpropiónovej kyseliny, NMR kyvety Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 470,00 470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s možnosťou ohrevu 22002013 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
pH meter Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 517,00 517.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo fyziologicko - analytickom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 851,96 3851.96 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vialky vákuované Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 796,00 1796.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 251,00 2251.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu pre chromatografiu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 17 999,21 17999.21 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo - LCMS Výskumný ústav vodného hospodárstva 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikrovláknité filtre, grafitové tesnenie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 308,40 308.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kalibračný roztok ku konduktometru Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 30,00 30.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, kolóna Výskumný ústav vodného hospodárstva 755,00 755.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, Analytické štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tužkový pH meter Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 228,00 228.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chromabond ® C18, octadecyl-silica kolóny Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzáver PE transparentný Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 372,60 372.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Sklená GPC kolóna Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 784,30 1784.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie pre kvantitatívne stanovenie aróma-aktívnych látok optimalizovanou metódou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 283,60 2283.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vialky Výskumný ústav vodného hospodárstva 699,00 699.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu pre chromatografiu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 16 024,74 16024.74 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo fyziologickom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 134,62 5134.62 EUR 2019 Tovary Nie 1
kyvety Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 660,00 660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
pH meter, elektromagnetická miešačka Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 327,20 1327.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Štandardný roztok, skladovací roztok Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 230,00 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje pre prácu vo fyziologicko-analytickom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 517,60 2517.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 190,00 190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 730,00 730.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vialky Výskumný ústav vodného hospodárstva 4 170,00 4170.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy pre LCMS Výskumný ústav vodného hospodárstva 592,00 592.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 485,08 485.08 EUR 2019 Tovary Nie 1
CHEMIKÁLIE - analytická kolóna pre analýzu prchavých zložiek rastlinných materiálov pomocou GC/MS Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 777,60 777.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 785,32 5785.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy-pesticídy Výskumný ústav vodného hospodárstva 335,00 335.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 799,70 1799.7 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kolóna pre HPLC Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 528,00 1528.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne chemikálie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 130,00 2130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 017,00 1017.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie, HPLC kolóna Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 633,60 633.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty pre prácu vo fyziologickom laboratóriu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 696,81 8696.81 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórny pH meter s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 050,00 1050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Detektory na meranie CO Záchranná služba 12 784,80 12784.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Organické chemikálie - Benzén-D6 (Hexadeuterobenzén), Metanol-D4 (Tetradeuterometanol, deuterovaný metylalkohol D4) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 938,00 938.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vialky Výskumný ústav vodného hospodárstva 750,00 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 592,00 592.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Laboratórne vybavenie, PP SPE kolonky Výskumný ústav vodného hospodárstva 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemikálie, štandardy Výskumný ústav vodného hospodárstva 120,00 120.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kolóna pre HPLC Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 875,00 875.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 362,00 2362.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup spotrebného materiálu do chromatografov GC, GC MS, LCMS Q TOF pre zabezpečenie prevádzkových potrieb objednávateľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 46 881,60 46881.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 931,00 16931.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spojky na kolóny pre HPLC Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 049,60 2049.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
pH pufre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 72,00 72.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál potrebný pre vykonanie chemických analýz HPLC. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 454,00 1454.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirabilná pena pre odber vzoriek ovzdušia, filter zo sklenného vlákna Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 300,00 300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 259,60 2259.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kolonový termostat Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 450,80 1450.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórna sušiareň Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 687,00 1687.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prietokomer a odberové čerpadlo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 096,00 3096.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Meracie zariadenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 650,00 650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup laboratórnej sušiarne Univerzita Komenského v Bratislave 2 200,00 2200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 830,00 830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne meracie zariadenia Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 4 067,70 4067.7 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál k plynovej chromatografii Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 948,00 3948.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 31,20 31.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne zariadenie k plynovej chromatografii Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 535,60 2535.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný konduktometer s vodivostnou sondou Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórna čistička vzduchu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 374,40 374.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Statický ionizátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 434,00 1434.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chromatografická kolóna Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 495,30 495.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Papierové disky na stanovenie rezíduí antibiotík Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 274,00 274.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórny, spotrebný, materiál – kalibračné roztoky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 88,00 88.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 126 527,00 126527.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Laboratórne prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 367,00 18367.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Nákup spotrebného materiálu do chromatografov GC, GC MS, LCMS Q TOF Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 49 690,68 49690.68 EUR 2021 Tovary Nie 1
Deuterovaný metanol-d4 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 374,00 374.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zariadenia na meranie ovzdušia Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 404,80 2404.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirabilná pena pre odber vzoriek ovzdušia, filter zo sklenného vlákna Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 370,80 370.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Respirabilná pena pre odber vzoriek ovzdušia, filter zo sklenného vlákna Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 370,80 370.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Detekčné trubičky GASTEC Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 753,55 753.55 EUR 2021 Tovary Nie 1
Analytická kolóna Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 404,00 1404.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 492,00 492.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 309 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Marči Horová
Adresa:
Nad statkem 1452 Černošice 25228
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
MST PARTNERS, s. r. o.
Adresa:
Laurinská 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.10.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×