Obstarávanie

Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
276 916,00
Konečná suma(Bez DPH):
276 914,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113600-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je kúpa tovaru, a to bitúmenovej zmesi obaľovanej za tepla. Dopravu tovaru na miesto určenia (vysprávky ciest) si zabezpečí verejný obstarávateľ vlastnými prostriedkami na vlastné náklady, a to na základe vlastných potrieb. Verejný obstarávateľ požaduje predmet zákazky v nasledovnom členení (označenie asfaltovej zmesi podľa STN EN 13108-1): - AC 8 O, II 50/70 - AC 11 O, II 50/70 - AC 16 L, II 50/70 Minimálne množstvo odobratého tovaru vlastnými prostriedkami v rámci jednotlivých čiastkových plnení (objednávok) je 6 ton bitúmenovej zmesi obaľovanej za tepla (1 vozidlo), a to pre každý typ zmesi. Predpokladaný denný odber je 12ton. Vzhľadom ku skutočnosti, že verejný obstarávateľ potrebuje zabezpečiť/ zachovať technické a kvalitatívne parametre predmetu zákazky, vzdialenosť výrobne/ obaľovacieho centra uchádzača od miesta určenia (vysprávky ciest), môže byť maximálne do 60,00 km/ do 90 minút (v súlade s bodom 9.2 TKP 6 https://www.ssc.sk/files/documents/technickepredpisy/ tkp/tkp_06_2017.pdf). Uvedená podmienka bude uplatnená pri určení dodávateľa konkrétneho typu bit. zmesi, a to v súlade s pravidlami objednávania uvedenými v časti B Opis predmetu zákazky, bod 3. Súťažných podkladov a v článku VIII Rámcovej zmluvy. Predmet zákazky musí spĺňať podmienky uvedené v TKP časť 6 - Hutnené asfaltové zmesi a KLAZ 1/2017, vydanými MDPT SR a podľa súvisiacich STN a EN (https://www.ssc.sk/sk/novinky/schvalene-klaz-1-2017-tkp-6-tkp-7.ssc). Opis predmetu zákazky (vrátane predpokladaných množstiev jednotlivých asfaltových zmesí), tvorí časť B Súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 5 108 279,00 Neuvedené EUR 3. Apríl 2019 256700
ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 5 46 102,00 Neuvedené EUR 3. Apríl 2019 256699
STRABAG s.r.o. 5 69 505,00 Neuvedené EUR 3. Apríl 2019 256698
UNIASFALT s.r.o. 5 49 163,00 Neuvedené EUR 3. Apríl 2019 256697
Doprastav Asfalt, a.s. 5 3 865,00 Neuvedené EUR 3. Apríl 2019 256696

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Informácia o uložení súťažných podkladov 5. Február 2019 5. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023457/content/910657/download","filename":"informacia o ulozeni podkladov.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×