Obstarávanie

Nákup nízkopodlažných autobusov prímestskej autobusovej dopravy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SAD Prešov, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
11 736 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
11 736 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34121100-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka nízkopodlažných autobusov prímestskej autobusovej dopravy. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti. V oboch častiach predmetu zákazky musí autobus spĺňať k momentu odovzdania/prevzatia obstarávaného tovaru všetky všeobecne záväzné právne predpisy pre motorové vozidlá v prevádzke na pozemných komunikáciách, najmä: Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmene neskorších predpisov Vyhláška č. 578/2006 Z. z. MDPT SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vyhláška č. 464/2009 Z. z. MDPT SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, Nariadenie č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav v znení neskorších predpisov. Vozidlo musí mať pri dodaní potvrdenie o schválení na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách. Všetky autobusy musia byť zhodné, použité komponenty a agregáty identické, použiteľné bez prispôsobovania a nastavovania, medzi vozidlami ľubovoľne zameniteľné. V prípade, keď všeobecne záväzný právny predpis vyžaduje prísnejšie požiadavky na zhotovenie autobusu, ako sú tie, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch, platia požiadavky tohto všeobecne záväzného predpisu pred požiadavkami v súťažných podkladov. - Časť č. 1: Autobus prímestský Low Entry dĺžky 11,5 metrov - Časť č. 2: Autobus prímestský Low Entry dĺžky 10,5 metrov

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SOR Libchavy spol. s r.o. 2 5 820 000,00 Neuvedené EUR 19. Február 2020 261938
Tempus - Trans s.r.o. 2 5 916 000,00 Neuvedené EUR 11. Február 2020 261937

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-oprava 2-11.01.2019 11. Január 2019 11. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017956/content/902017/download","filename":"SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-oprava 2-11.01.2019.pdf"}]
Iný dokument k zákazke SAD_PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-oprava 4-24.01.2019 24. Január 2019 24. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020739/content/906389/download","filename":"SAD_PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-oprava 4-24.01.2019.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020739/content/906390/download","filename":"SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-oprava 4.pdf"}]
Zmluva Čiastková kúpna zmluva č. 03/2020 uzatvorená na základe Rámcovej dohody č. 1844/2019 25. Február 2020 25. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081208/content/1036924/download","filename":"SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-CAST 01-CKZ (9ks)-TEMPUS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081208/content/1036925/download","filename":"SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-CKZ (cast 01-TEMPUS-9ks)-zverejnenie-stranka VO.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-vyhodnotenie PU-zapisnica 3 24. Február 2020 24. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081082/content/1036581/download","filename":"SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-vyhodnotenie PU-zapisnica 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081082/content/1036582/download","filename":"SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-vyhodnotenie PU-zapisnica 3-p1-Tempus Trans.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081082/content/1036583/download","filename":"SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-vyhodnotenie PU-zapisnica 3-p2-SOR.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-otvaranie-zapisnica 1 24. Február 2020 24. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081080/content/1036579/download","filename":"SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-otvaranie-zapisnica 1.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-vyhodnotenie § 53-zapisnica 2 24. Február 2020 24. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081081/content/1036580/download","filename":"SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-vyhodnotenie §53-zapisnica 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 14/2019 24. Február 2020 24. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081084/content/1036585/download","filename":"SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-zmluvy-zverejnenie-stranka VO.pdf"}]
Zmluva Čiastková kúpna zmluva č. 1902/2020 uzatvorená na základe Rámcovej dohody č. 1844/2019 25. Február 2020 25. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081211/content/1036927/download","filename":"SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-CAST 02-CKZ (6ks)-SOR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081211/content/1036928/download","filename":"SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-CKZ (csat 02-SOR-6ks)-zverejnenie-stranka VO.pdf"}]
Súťažné podklady SAD_PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-p2-opis-oprava 1 23. December 2018 23. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015481/content/896958/download","filename":"SAD_PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-p2-opis-oprava 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 24. Február 2020 24. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081077/content/1036542/download","filename":"Čestné vyhlásenie k účtom v bankách.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081077/content/1036543/download","filename":"Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmu a k etickému kódexu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081077/content/1036544/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081077/content/1036545/download","filename":"Návrh zmluvy časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081077/content/1036546/download","filename":"Návrh zmluvy časť 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081077/content/1036547/download","filename":"Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081077/content/1036548/download","filename":"Príloha č. 3 - cena.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081077/content/1036549/download","filename":"Rozmerový výkres, rozmiestnenie sedadiel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081077/content/1036550/download","filename":"Titulná strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081077/content/1036551/download","filename":"Vyjadrenie bánk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081077/content/1036552/download","filename":"Výpis z obchodného registra.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081077/content/1036553/download","filename":"Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081077/content/1036554/download","filename":"Zoznam dodávok tovaru.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 14/2019 24. Február 2020 24. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081086/content/1036587/download","filename":"SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-CAST 01-RD-TEMPUS TRANS.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. December 2018 20. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014952/content/895380/download","filename":"SAD_PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014952/content/895381/download","filename":"SAD_PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-p1-titulka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014952/content/895383/download","filename":"SAD_PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-p2-opis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014952/content/895384/download","filename":"SAD_PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-p3-cena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014952/content/895385/download","filename":"SAD_PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-p4.1-CKZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014952/content/895388/download","filename":"SAD_PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-p4-RD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014952/content/895389/download","filename":"SAD_PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-p5-kodex.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014952/content/895390/download","filename":"SAD_PO-2018-NZ-VS-autobusy-JED.pdf"}]
Súťažné podklady SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-oprava 2 11. Január 2019 11. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3017958/content/902018/download","filename":"SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-oprava 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-informacia o vysledku vyhodnotenia 27. Február 2019 27. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027056/content/922674/download","filename":"SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-informacia o vysledku vyhodnotenia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke SAD_PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-p2-opis-oprava 1-23.12.2018 23. December 2018 23. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015480/content/896957/download","filename":"SAD_PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-p2-opis-oprava 1-23.12.2018.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. 1844/2019 24. Február 2020 24. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081085/content/1036586/download","filename":"SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-zmluvy-zverejnenie-stranka VO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 24. Február 2020 24. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081079/content/1036555/download","filename":"3 (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081079/content/1036556/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081079/content/1036557/download","filename":"Bankovní informace_Commerzbank.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081079/content/1036558/download","filename":"Bankovní informace_Komerční banka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081079/content/1036559/download","filename":"Cena predmetu zakázky SAD_PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-p3-cena_Část1_SOR CN 12_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081079/content/1036560/download","filename":"Cena predmetu zakázky SAD_PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-p3-cena_Část2 SOR CN 10,5_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081079/content/1036561/download","filename":"Čestné prohlášení_vyjádření bank_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081079/content/1036562/download","filename":"Čestné prohlášení_Zoznam hospodárských subjektov_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081079/content/1036563/download","filename":"Etický kodex_SAD_PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-p5-kodex_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081079/content/1036564/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081079/content/1036565/download","filename":"Plná moc_104185398-14650-180122084856.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081079/content/1036566/download","filename":"Pobrobná technická špecifíkacia SOR CN 10,5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081079/content/1036567/download","filename":"Podrobná technická špecifikácia SOR CN 12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081079/content/1036568/download","filename":"Prohlášení uchazeče.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081079/content/1036569/download","filename":"Rámcová dohoda_část 1_SOR CN 12 - část 1 SAD_PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-p4-RD_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081079/content/1036570/download","filename":"Rámcová dohoda_část 2_SOR CN 10,5 - část 1 SAD_PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-p4-RD_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081079/content/1036571/download","filename":"Reference_Transdev s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081079/content/1036572/download","filename":"Titulní_strana_SAD_PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-p1-titulka_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081079/content/1036573/download","filename":"Výkres_CN10,5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081079/content/1036574/download","filename":"Výkres_CN12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081079/content/1036575/download","filename":"Záruční listina 1900454029_signed_signed.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081079/content/1036576/download","filename":"Záruční listiny 1900453029_signed_signed.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081079/content/1036577/download","filename":"Zoznam dodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081079/content/1036578/download","filename":"Zoznam_hospodarskych_subjektov.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-vyhodnotenie-zapisnica 4 24. Február 2020 24. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081083/content/1036584/download","filename":"SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-vyhodnotenie-zapisnica 4 (2).pdf"}]
Iný dokument k zákazke SAD_PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-vysvetlenie 3-15.01.2018 15. Január 2019 15. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018609/content/902896/download","filename":"SAD_PO-2018-NZ-VS-autobusy-SP-vysvetlenie 3-15.01.2018.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda č. 1844/2019 24. Február 2020 24. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081087/content/1036588/download","filename":"SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-CAST 02-RD-SOR.pdf"}]
Správa o zákazke SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-sprava o zakazke-§ 24 ZVO 24. Február 2020 24. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3081089/content/1036590/download","filename":"SAD PO-2018-NZ-VS-autobusy-sprava o zakazke-§ 24 ZVO.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×