Obstarávanie

ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
58 801 975,00
Konečná suma(Bez DPH):
58 801 975,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45234100-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa elektrifikácie trate vrátane predelektrifikačných úprav na stavbe s názvom "ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto". Okrem elektrifikácie a predelektrifikačných úprav budú realizované aj ďalšie práce v zmysle projektovej dokumentácie k tejto stavbe. Cieľom je dosiahnuť po elektrifikácii trate zlepšenie dynamiky jazdy, dosiahnuť lepšiu vybavenosť trate a jej vyššiu prepojenosť v rámci vybudovania integrovaného dopravného systému v košickom regióne za účelom zlepšenia parametrov koľajovej dopravy. Stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stavba je líniového charakteru, jej účelom je zmena terajšej motorovej trakcie na energeticky výhodnejšiu elektrickú trakciu. Stavbou sa požaduje dosiahnuť nasledovné technicko-prevádzkové parametre: - najvyššia traťová rýchlosť 100 km/h pre traťový úsek Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou - najvyššia traťová rýchlosť 50 km/h pre traťový úsek Moldava nad Bodvou - Medzev - zvýšenie rýchlosti v km 14,407 - 14,869; 22,150 - 22,416; 25,704 - 27,409 (smer Plešivec)/27351 (smer Medzev) pre rýchlosť 100 km/h pre vlaky osobnej a nákladnej dopravy, - zariadenie OZT a EE na rýchlosť 120 km/h pre traťový úsek Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou - zariadenie OZT a EE projektované na rýchlosť 50 km/h pre traťový úsek Moldava nad Bodvou - Moldava nad Bodvou mesto - zábrzdná vzdialenosť 700 m, všetky hlavné návestidlá, všetky ich predzvesti a všetky priecestníky požadujeme realizovať podľa projektu a osadiť na vzdialenosť 1000 m - trieda zaťaženia D4 (22,5 t/nápr., 8 t/m) - obrys vozidla GC/1-VM - priechodný prierez PpC/1- SME /ŽSR - elektrifikácia trate jednosmernou trakčnou prúdovou sústavou 3 kV na izolačnú hladinu ~25kV, 50 Hz - osadenie kontajnerovej trakčnej meniarne (kTM) v NŽST Veľká Ida a NŽST Moldava nad Bodvou - rekonštrukcia TV v ŽST Haniska pri Košiciach v mieste napojenia - vybudovanie DOO elektrifikovanej časti trate, rekonštrukcia DOO v ŽST Haniska pri Košiciach vrátane TPNET - doplnenie, resp. úprava riadiaceho stanovišťa RSE o novo elektrifikovanú časť trate - úprava nástupíšť na parametre IDSK v zmysle PD - výška nástupnej hrany na nástupištiach a zastávkach v zmysle PD - elektrický ohrev výhybiek - úprava koľajiska pre požadovanú prechodnosť a pre elektrickú trakciu, súčasťou úprav sú aj úpravy koľajiska pre spätnú cestu trakčného prúdu - prípojky VN a NN pre kontajnerovú trakčnú meniareň - protikorózna ochrana verejných úložných zariadení a úložných zariadení ŽSR - v medzistaničných úsekoch medzi ŽST Haniska pri Košiciach - Výh. Drienovec nové TZZ typu elektronické automatické hradlo bez oddielových návestidiel - v NŽST Veľká Ida, Výh. Chým, NŽST Čečejovce, NŽST Moldava nad Bodvou a TIOP Moldava nad Bodvou mesto nové staničné zabezpečovacie zariadenia typu elektronické stavadlo - vybudovanie diaľkovo obsluhovaného zabezpečovacieho zariadenia NŽST Veľká Ida, Výh. Chým, NŽST Čečejovce, NŽST Moldava nad Bodvou, TIOP Moldava nad Bodvou mesto zo ŽST Moldava nad Bodvou - vybudovanie informačného systému pre cestujúcich vo všetkých ŽST a zastávkach Stavba sa delí na nasledovné ucelené časti stavby (ďalej len UČS): - UČS 00 Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou - UČS 11 ŽST Haniska pri Košiciach - UČS 12 ŽST Haniska pri Košiciach - ŽST Veľká Ida - UČS 13 ŽST Veľká Ida - UČS 14 ŽST Veľká Ida - ŽST Čečejovce - UČS 15 ŽST Čečejovce - UČS 16 ŽST Čečejovce - ŽST Moldava nad Bodvou - UČS 17 ŽST Moldava nad Bodvou - UČS 18 TIOP Moldava nad Bodvou mesto - UČS 19 ŽST Moldava nad Bodvou - VÝH Drienovec (vrátane)

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 2 58 801 975,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2021 308988

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky_poradové číslo: 2 6. Február 2020 6. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078603/content/1031575/download","filename":"Odpovede na otázky_poradové číslo 2.doc"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 13. Júl 2021 13. Júl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113944/content/1103287/download","filename":"ELHAMO_Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 13. Júl 2021 13. Júl 2021 []
Iný dokument k zákazke Zrušenie informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. Február 2021 5. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3129166/content/1134049/download","filename":"Zrušenie informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie / zmena informácií v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch 6. Február 2020 6. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078604/content/1031578/download","filename":"Doplnenie_zmena informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch.doc"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie / zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch 12. Február 2020 12. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079547/content/1033297/download","filename":"Doplnenie_zmena informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch_12.02.2020.doc"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie / zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch a oprava súťažných podkladov 6. Február 2020 6. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078607/content/1031587/download","filename":"Doplnenie_zmena informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch_06.02.2020.doc"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. Júl 2021 13. Júl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3113646/content/1102552/download","filename":"ELHAMO_zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 25. Máj 2020 25. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093037/content/1060633/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska − Veľká Ida − Moldava nad Bodvou mesto 19. December 2019 19. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071501/content/1016837/download","filename":"ELHAMO_SP_profil_19.12.2019.doc"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 421605.pdf 6. Február 2020 13. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078602/content/1033736/download","filename":"Odpovede na otázky VO 421605.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie / zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch 7. Február 2020 7. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078728/content/1031856/download","filename":"Doplnenie_zmena informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch070220_výkaz výmer_final.doc"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - aktualizácia 6. Február 2020 6. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078612/content/1031591/download","filename":"ELHAMO_SP_aktualizácia_profil_06.02.2020.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078612/content/1031592/download","filename":"ELHAMO_SP_aktualizácia_profil_06.02.2020.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Rekapitulácia vysvetlení 13. Február 2020 13. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079766/content/1033737/download","filename":"Rekapitulácia.xlsx"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na zvyšné otázky 7. Február 2020 7. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078729/content/1031857/download","filename":"Odpovede na zvyšné otázky.docx"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie / zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch 13. Február 2020 13. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079676/content/1033511/download","filename":"Doplnenie_zmena informácií uvedených v súťažných podkladoch_13.02.2020.doc"}]
Súťažné podklady Príloha č. 6 a č. 7 súťažných podkladov 19. December 2019 19. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071495/content/1016831/download","filename":"ELHAMO_odkaz na_príloha_ č_ 6_SP a č_ 7_SP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skupina: „ELHAMO“ 13. Júl 2021 13. Júl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115943/content/1183520/download","filename":"Ponuka U 1_Skupina uchádzačov ELHAMO.rar"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. Júl 2021 13. Júl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3154156/content/1188988/download","filename":"ELHAMO_Správa o zákazke .pdf"}]
Súťažné podklady ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska − Veľká Ida − Moldava nad Bodvou mesto 19. December 2019 19. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071491/content/1016829/download","filename":"ELHAMO_SP_profil_19.12.2019.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 13. Júl 2021 13. Júl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3154141/content/1188835/download","filename":"ELHAMO_zápisnica_vyhodnotenie ponúk_profil (1).pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Február 2021 24. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3131774/content/1139296/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_.pdf"}]
Jednotný európsky dokument - výzva ŽSR, Elektrifikácia trate Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto 19. December 2019 19. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071596/content/1016970/download","filename":"jed-vyzva.xml"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3071596/content/1016971/download","filename":"jed-vyzva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Združenie: „Združenie ELHAMO“ 13. Júl 2021 13. Júl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115945/content/1106910/download","filename":"Ponuka U 2_Združenie ELHAMO.rar"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×