Obstarávanie

Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov zo staníc Záchrannej služby Košice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Záchranná služba
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
105 898,00
Konečná suma(Bez DPH):
96 648,33
Zaplatené:
91.26%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90510000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
10

Opis obstarávania

2. Verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi, t.j. zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania. Druhy a rozsah nebezpečných odpadov a odpadov v členení podľa klasifikácie v zmysle Katalógu odpadov, pre jednotlivé časti predmetu zákazky, sú uvedené v Prílohe č. 3.01 až 3.10 súťažných podkladov. Predmet zákazky je rozdelený do častí: Časť 1 Okres Gelnica, Časť 2 Okres Košice a Košice okolie, Časť 3 Okres Michalovce, Časť 4 Okres Sobrance, Časť 5 Okres Spišská Nová Ves, Časť 6 Okres Trebišov, Časť 7 Okres Poprad, Časť 8 Okres Prešov, Časť 9 Okres Vranov nad Topľou, Časť 10 Okres Martin. 2.1 Minimálny požadovaný rozsah služieb požadovaný pre každú časť predmetu zákazky: Ide najmä o službu zabezpečenia zberu odpadu, vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie nebezpečných a ostatných odpadov podľa Prílohy č. 3.01 až 3.10 súťažných podkladov na danej stanici. Súčasťou poskytovaných služieb je: - určenie presného množstva preberaného odpadu pomocou váhy pred jeho odvozom, - správne vyplnenie Sprievodných listov nebezpečných odpadov pred odvozom odpadu, a to zapísanie katalógového čísla odpadu v zhode s jeho názvom a prílohy č. 1 zmluvy, príslušný Y kód, presné množstvo odpadu, kontaktné osoby dopravcu a pôvodcu odpadu. Sprievodné listy je nutné vyplniť pre každú stanicu osobitne ako pre samostatný subjekt, aj keď pôjde o odvoz z miesta, kde sa nachádza na rovnakej adrese viac staníc Záchrannej služby. - vystavenie preberacieho protokolu resp. iného dokladu (vážneho alebo dodacieho listu) pri odvoze ostatného odpadu bez nebezpečných vlastností, - zabezpečenie odvozu odpadu zo všetkých miest plnenia podľa harmonogramu, ktorý bude dohodnutý s úspešným uchádzačom. - V prípade, ak je na rovnakej adrese viac staníc Záchrannej služby, verejný obstarávateľ požaduje, aby bol odvoz odpadu z takejto skupiny staníc považovaný za jeden odvoz a teda bol aj účtovaný ako jeden odvoz. Táto požiadavka je premietnutá v Prílohe č. 3.01 až 3.10 súťažných podkladov tak, že bunka Cena za 1 odvoz bez DPH (€) je zlúčená pre skupinu staníc Záchrannej služby, pre ktoré verejný obstarávateľ požaduje účtovať odvoz odpadu ako jeden. - V prípade potreby, v rámci odvozu odpadu, zabezpečenie prepravy určitých nebezpečných vecí v súlade so Zákonom NR SR č. 56/2012 Z. z. v znení z. č. 317/2012 Z. z. a z. č. 345/2012 Z. z. 2.2 Množstvo 2.2.1 Predpokladané množstvá odpadu a predpokladaná frekvencia odvozu odpadu za rok sú uvedené v Prílohe č. 3.01 až 3.10 súťažných podkladov. 2.2.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať predpokladané množstvá odpadu a predpokladanú frekvenciu odvozu odpadu za nezáväzné, uchádzačovi nevzniká nárok na poskytnutie celého rozsahu predmetnej časti predmetu zákazky, tak ako je definovaný v Prílohe č. 3.01 až 3.10 súťažných podkladov. 2.2.3 Odvoz odpadu bude realizovaný na základe harmonogramu, ktorý bude dohodnutý s úspešným uchádzačom. Zostavenie harmonogramu bude vychádzať z predpokladaného množstva a predpokladanej frekvencie odvozu odpadu, s ohľadom na požiadavky uvedené v bodoch 2.2.4 až 2.2.11. Aktualizácia harmonogramu vyplývajúca z meniacich sa potrieb verejného obstarávateľa bude možná v súlade s Návrhom zmluvy. V prípade potreby odvozu mimo harmonogram bude tento nahlásený telefonicky alebo e mailom. 2.2.4 Podľa harmonogramu bude odvoz odpadu na staniciach Záchrannej služby Košice v prípade vzniku odpadov s katalógovým číslom 18 01 03 a 18 01 06 uskutočnený raz do týždňa podľa §9 ods.1 Vyhlášky č. 553/2007 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Ak vymenované druhy odpadov v danom týždni na prevádzke nevzniknú, odvoz bude realizovaný podľa potreby, minimálne však raz za mesiac. Harmonogram odvozu bude prispôsobený približným množstvám uvedeným v Prílohe č. 3.01 až 3.10 súťažných podkladov. 2.2.5 Odvoz ostatných nebezpečných odpadov a odpadov bez nebezpečných vlastností bude zabezpečený podľa potreby, minimálne raz do roka. 2.2.6 Odpad s katalógovým číslom 15 01 10 bude z každej stanice Záchrannej služby Košice odvezený minimálne 2 krát za rok. 2.2.7 Odpady z opravárenskej dielne Záchrannej služby v Košiciach a odpady z administratívnej budovy budú odvážané podľa potreby, minimálne raz do roka. 2.2.8 Odpady s katalógovým číslom 13 05 02, 13 05 06 a 13 05 08 z čistenia odlučovača ropných látok budú odvážané podľa potreby, približne raz za 2 roky. 2.2.9 Odpady s katalógovým číslom 16 02 13 elektrozariadenia a svetelné zdroje, ako aj 16 02 14 budú odvážané podľa vzniku. 2.2.10 Maximálne povolené množstvo na odvoz nebezpečných odpadov je 0,600 t za rok na jednu stanicu Záchrannej služby Košice na základe rozhodnutia príslušného Obvodného úradu životného prostredia. 2.2.11 Maximálne povolené množstvo na odvoz na prepravu nebezpečných odpadov je 0,600 t za rok na jednu stanicu Záchrannej služby Košice na základe rozhodnutia príslušného Obvodného úradu životného prostredia. okresného úradu, odboru ochrany zložiek životného prostredia. 2.3 Súčinnosť verejného obstarávateľa 2.3.1 Pracovníci Záchrannej služby Košice: - zabezpečia označenie obalov s odpadom na odvoz katalógovým číslom resp. názvom odpadu (väčšinou plastové vrecia), - zabezpečia v každom prípade označenie obalov s odpadom na odvoz názvom stanice, aby bol známy pôvodca odpadu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KOSIT a.s. 3 9 887,00 20% EUR 9. Február 2015 53071
KOSIT a.s. 3 28 178,00 20% EUR 9. Február 2015 53072
KOSIT a.s. 3 12 239,00 20% EUR 9. Február 2015 53073
KOSIT a.s. 3 4 254,00 20% EUR 9. Február 2015 53074
KOSIT a.s. 3 2 588,00 20% EUR 9. Február 2015 53075
KOSIT a.s. 3 15 092,00 20% EUR 9. Február 2015 53076
KOSIT a.s. 3 19 815,00 20% EUR 9. Február 2015 53077
KOSIT a.s. 3 12 337,00 20% EUR 9. Február 2015 53078
EBA, s.r.o. 3 7 538,00 20% EUR 9. Február 2015 53079
KOSIT a.s. 4 4 050,00 20% EUR 9. Február 2015 53080

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 20. Marec 2017 20. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/791564/content/648117/download","filename":"Informácia o plnení zmluvy - §64a, písm. d-odpady EBA r.2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KOSIT a.s. 12. Február 2015 12. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/87881/content/42175/download","filename":"ZS Ke-2014-36-PZv-odpad-ponuka-KOSIT.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. Január 2015 23. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/87887/content/42364/download","filename":"ZS Ke-2014-36-PZv-odpad-vysledok-profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EKOMAR SK s.r.o. 12. Február 2015 12. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/87906/content/42241/download","filename":"ZS Ke-2014-36-PZv-odpad-ponuka-EKOMAR_SK.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 12. Február 2015 12. Február 2015 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Február 2015 12. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/87893/content/42389/download","filename":"ZS Ke-2014-36-PZv-odpad-zapisnica-1-otvaranie-Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/87893/content/42390/download","filename":"ZS Ke-2014-36-PZv-odpad-zapisnica-4-otvaranie-Kriteria.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 8. August 2016 8. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/700427/content/422291/download","filename":"Informácia o plnení zmluvy - §64a, písm. d-odpady KOSIT.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963588/content/769687/download","filename":"Informácia o plnení zmluvy - §64a, písm. d-odpady KOSITr.2017.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. Február 2015 13. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/87878/content/42186/download","filename":"ZS Ke-2014-36-PZv-odpad-sprava_o_zakazke-par 21.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. December 2014 16. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/87884/content/42191/download","filename":"ZS Ke-2014-36-PZv-odpad-SP-komplet.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. November 2014 13. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/87869/content/42189/download","filename":"ZS Ke-2014-36-PZv-odpad-SP-profil-info.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 12. Február 2015 12. Február 2015 []
Ponuky uchádzačov Marius Pedersen, a.s. 12. Február 2015 12. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/87875/content/42307/download","filename":"ZS Ke-2014-36-PZv-odpad-ponuka-ponuka-Marius_Pedersen.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 12. Február 2015 12. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/87897/content/42207/download","filename":"ZS Ke-2014-36-PZv-odpad-zapisnica-3-vyhodnotenie-o.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/87897/content/42208/download","filename":"ZS Ke-2014-36-PZv-odpad-zapisnica-5-vyhodnotenie-Kriteria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č.2 k ZoPS 02/2015 30. Január 2019 30. Január 2019 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 8. August 2016 8. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/700425/content/422285/download","filename":"Informácia o plnení zmluvy - §64a, písm. d-odpady EBA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EBA, s.r.o. 12. Február 2015 12. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/87872/content/42145/download","filename":"ZS Ke-2014-36-PZv-odpad-ponuka-EBA.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Dodatok č.1k ZoPS č. 03/2015 8. Február 2019 8. Február 2019 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 20. Marec 2017 20. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/791605/content/648405/download","filename":"Informácia o plnení zmluvy - §64a, písm. d-odpady KOSITr.2016.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Február 2015 12. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/87890/content/42194/download","filename":"ZS Ke-2014-36-PZv-odpad-zapisnica-2-PU.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 3. Apríl 2018 3. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/963590/content/769689/download","filename":"Informácia o plnení zmluvy - §64a, písm. d-odpady EBA r.2017.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×