Obstarávanie

Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska - koľaje a rampy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 636 679,00
Konečná suma(Bez DPH):
7 636 679,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45234100-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

2.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska - koľaje a rampy". Predmet zákazky je rozdelený do dvoch etáp realizácie tak, aby zrealizované časti boli samostatne užívateľné. 1. Realizačná etapa V rozsahu riešenia je zahrnuté vybudovanie primárnej infraštruktúry modernizácie koľají a potrebných preložiek do úrovne okolitého terénu. 1. Realizačná etapa vytvára samostatne funkčný celok. 2. Realizačná etapa V rozsahu riešenia je zahrnuté vybudovanie sekundárnej infraštruktúry nad úrovňou terénu na nábehovej a zbernej rampe. 2. Realizačná etapa vytvára funkčný celok po napojení na 1. Realizačnú etapu. Modernizácia bude spočívať v rekonštrukcii existujúcej koľaje normálneho rozchodu a vonkajšieho osvetlenia, úprave oznamovacích vedení a preložky NN a VN rozvodov, úprav na rozvodoch vody a kanalizácie, vybudovaní novej nájazdovej a zbernej rampy, zriadenia novej širokorozchodnej koľaje, úprave trakčného vedenia a priecestných konštrukcií. Zároveň bude zmodernizované aj napojenie prekládky na optickú a miestnu kabelizáciu. 2.2. Účelom navrhovanej stavby je modernizácia infraštruktúry prekladiska pre vybudovanie napojenia prekládky. Koľaje budú slúžiť pre manipuláciu s vozňami širokého a normálneho rozchodu pri rampe. Zároveň bude zmodernizované aj napojenie prekládky na optickú a miestnu kabelizáciu. Nové riešenie zabezpečí: - modernizáciu koľajiska širokého a normálneho rozchodu v požadovanom rozsahu tak aby sa zlepšili technické parametre existujúcich koľají a bolo možné ich dlhodobé využívanie, - pripravenosť na využívanie koľají pri prekládke a zabezpečenie obslužnosti prekládkového komplexu pri Obecnej rampe. 2.3. Modernizácia železničného uzla Čierna nad Tisou je dlhodobým cieľom a nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotné vytvorenie tranzitného železničného koridoru v smere východ - západ spĺňajúceho požiadavky technických špecifikácií pre interoperabilitu konvenčných železničných systémov Európy. Železničná trať Bratislava - Žilina - Košice - Čierna nad Tisou - štátna hranica Slovensko/Ukrajina bola zaradená do transeurópskej železničnej siete ako vetva Va PAN-európskeho koridoru č.V, dotknuté úseky však nespĺňajú kritériá modernizovaných tratí, ktoré sa SR medzinárodnými dohodami zaviazala plniť. Jedným z cieľov stavby je preto modernizácia technickej infraštruktúry pre dosiahnutie parametrov stanovených v predpise ŽSR Z 10 Pravidlá technickej prevádzky železničnej infraštruktúry a dohody AGC a AGTC. Ďalšou významnou úlohou stavby je vytvorenie konkurencieschopnej železničnej trate, zabezpečenie dlhodobého využitia kapacity železničnej infraštruktúry v ŽST Čierna nad Tisou a zachovanie resp. zvýšenie prepráv na koridorovej trati. Druh stavby: stavba železničnej infraštruktúry. 2.4. Kapacitné údaje: - rozchod koľaje: 1 435 mm a 1 520 mm, - celková dĺžka úseku zriadenia novej koľaje 60E1 drevené podvaly rozchodu 1 520 mm je 1,313 km, - celková dĺžka úseku zriadenia novej koľaje 60E1 betónové podvaly rozchodu 1 520 mm je 0,500 km, - celková dĺžka úseku zriadenia novej koľaje 60E1 mostnice rozchodu 1 520 mm je 0,023 km, - celková dĺžka úseku smerových a výškových úprav koľaje rozchodu 1 520 mm je 0,753 km, - celková dĺžka úseku zriadenia novej koľaje 49E1 betónové podvaly rozchodu 1 435 mm je 1,170 km, - celková dĺžka úseku smerových a výškových úprav koľaje 49E1 rozchodu 1 435 mm je 0,606 km, - rýchlosť v staničných koľajach: do 50 km/h, - šírka priecestnej konštrukcie širokého rozchodu: 19,2 m, - šírka priecestnej konštrukcie normálneho rozchodu: 33,6 m, - nové a upravené pozemné komunikácie: štrkom spevnené plochy, - celková likvidácia odpadov: 70 813 t ostatný odpad, 1 219 t nebezpečný odpad 2.5. Členenie stavby na prevádzkové súbory (ďalej len "PS") a stavebné objekty (ďalej len "SO") je podľa profesných odborov: 1. Realizačná etapa STAVEBNÁ ČASŤ SO 311 Príprava územia SO 321.1 Železničný zvršok ŠR-1.RE SO 322 Železničný spodok ŠR SO 325 Železničný zvršok NR SO 326 Železničný spodok NR SO 327 Železničné vnútroareálové priecestia SO 350.2 Úprava trakčného vedenia SO 351.2 Preložky VN SO 353.1 Úprava rozvodov NN SO 353.2 Úprava rozvodov NN v správe ŽSR , EOV č.21, 22, R5š a 601š SO 355 Vonkajšie osvetlenie SO 361.2 Úpravy vodovodu v správe ŽSR SO 363.2 Úpravy na kanalizácii v správe ŽSR TECHNOLOGICKÁ ČASŤ PS 211.1 Čierna nad Tisou NR, úprava RZZ PS 211.2 Čierna nad Tisou NR, provizórne zab.zar. PS 211.3 Čierna nad Tisou ŠR, úprava zabezpečovacieho zariadenia St1š PS 222.1 Úpravy na oznamovacích kábloch "MK-ŽSR" PS 223.1 Úpravy optického kábla "DOK-ŽSR" a "MOK-ŽSR" 2. Realizačná etapa STAVEBNÁ ČASŤ SO 321.2 Železničný zvršok ŠR-2.RE SO 323 Železničný zvršok ŠR na rampe SO 331 Oporné múry - nájazdová rampa SO 332 Oporné múry - zberná rampa

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TSS GRADE, a.s. 4 7 636 679,00 0% EUR 12. Jún 2015 56273

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Železničné stavby, a.s. Košice 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253040/content/114220/download","filename":"U1_ponuka_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253040/content/114221/download","filename":"U1_ponuka_kriteria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Október 2015 1. Október 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia - rok 2016 2. Marec 2017 2. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/784996/content/614135/download","filename":"suma_skutocneho_plnenia_2016-147083.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253012/content/114298/download","filename":"CnT_kolaje a rampy_zapisnica_vyhodnotenie ponuk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. Máj 2015 6. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253037/content/114339/download","filename":"CnT_kolaje a rampy_informacia o vysledku.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 4. Február 2015 4. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253028/content/114628/download","filename":"CnT_kolaje a rampy_vysvetlenie_SP_01__profil.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253006/content/307178/download","filename":"CnT_kolaje_a_rampy_SP.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia-2017 23. Marec 2018 23. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/955891/content/739350/download","filename":"147083-Suma skut. plnenia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253015/content/114111/download","filename":"CnT_kolaje a rampy_sprava_§21.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253052/content/114199/download","filename":"CnT_kolaje a rampy_zapisnica_vyhodnotenie_PU.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov-Zmluva o Dielo č. Z1/2016/023/15 z 07.07.2016 30. Január 2017 30. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772613/content/555934/download","filename":"Zoznam_subdodavatelov_Zmluva o dielo č. Z1_2016_023_15 zo dňa 07.07.2016_rok 2016 (2).pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253009/content/114139/download","filename":"CnT_kolaje a rampy_zapisnica_otvaranie_OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253009/content/114140/download","filename":"CnT_kolaje a rampy_zapisnica_otvaranie_KRITERIA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 17. Február 2015 17. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253034/content/114179/download","filename":"CnT_kolaje a rampy_vysvetlenie_SP_02_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253043/content/114210/download","filename":"U2_ponuka_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253043/content/114211/download","filename":"U2_ponuka_kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov „Združenie PPS Čierna nad Tisou“ - hlavný partner EUROVIA CS, a.s. 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253049/content/307179/download","filename":"U4_ponuka_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253049/content/307180/download","filename":"U4_ponuka_kriteria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy DODATOK č.2 K ZMLUVE O DIELO č. 14122/ZoD/001 28. Júl 2016 28. Júl 2016 []
Ponuky uchádzačov Združenie „ČNT 2015“ - vedúci člen TSS GRADE, a.s. 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253046/content/114414/download","filename":"U3_ponuka_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/253046/content/114415/download","filename":"U3_ponuka_kriteria.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného plnenia 2015- 31. Marec 2016 31. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639404/content/668324/download","filename":"Suma skutočného plnenia 2015-147083.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 15. Jún 2015 15. Jún 2015 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×